• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Općenito o ekološkoj mreži

Europska unija obvezala se štiti biološku raznolikost i zaustaviti njezin gubitak u Europi do 2020. godine. U tu svrhu osnovana je europska ekološka mreža odnosno NATURA 2000 koja je sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od 1000 vrsta ugroženih i rijetkih svojti te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova.

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i bioraznolikosti.
Područje ekološke mreže odabire se na osnovi stručnih kriterija za odabir za svaki prirodni stanišni tip i svaku divlju vrstu čije očuvanje je od interesa za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku.

Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013), predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.

Ekološku mrežu (Natura 2000) čine:
- Područja očuvanja značajna za ptice (POP) - područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti.
- Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) - područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju.

Ekološka mreža Republike Hrvatske, koja se ujedno smatra i područjima Natura 2000, obuhvaća 36,63% kopnenog teritorija i 16,39% obalnog mora, a sastoji se od:

- 571 poligonskog Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS),
- 171 točkastih Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (najvećim dijelom špiljski objekti) (POVS),
- 38 poligonskih Područja očuvanja značajnih za ptice (POP).

Detaljni podaci o područjima ekološke mreže, uključujući i podatke o granicama područja, dostupni su putem  web portala Informacijskog sustava zaštite prirode (Bioportal).

Ekološka mreža na području Bjelovarsko – bilogorske županije

Ekološka mreža Republike Hrvatske, koja se ujedno smatra i područjima Natura 2000, obuhvaća 27,5% površine Bjelovarsko – bilogorske županije.

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se ukupno 18 područja ekološke mreže NATURA 2000 i to:
- 15 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS)
- 3 područja očuvanja značajna za ptice (POP)

Ukupna površina NATURE 2000 na području županije iznosi 147.744,1 ha, što čini 55,68% od ukupne površine županije.

  Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS)
 

RB

Identifikacijski
 broj područja

Naziv područja Površina unutar
BBŽ (ha)
Udio ukupne površine
unutar BBŽ (%)
1 HR2000174 Trbušnjak-Rastik 247,01 12
2 HR2000437 Ribnjaci Končanica 1.277,15 100
3 HR2000438 Ribnjaci Poljana 667,15 42
4 HR2000440 Ribnjaci Sišćani i Blatnica 753,73 99
5 HR200 441 Ribnjaci Narta 623,85 100
6 HR2001216 Ilova 600,92 75
7 HR2001220 Livade uz potok Injaticu 37,56 100
8 HR2001224 Malodapčevačke livade 16,70 100
9 HR2001243 Rijeka Česma 139,6 100
10 HR2001281 Bilogora 2.626,29 35
11 HR2001285 Gornja Garešnica 78,81 100
12 HR2001293 Livade kod Grubišnog Polja 2.964,88 100
13 HR2001327 Ribnjak Dubrava 72,45 21
14 HR2001330 Pakra i Bijela 28,90 100
15 HR2001403 Bijela 8,80 11

 
Područja očuvanja značajna za ptice (POP)

RB Identifikacijski broj
područja
Naziv područja Površina unutar
BBŽ (ha)
Udio ukupne površine
unutar BBŽ (%)
1 HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje 42.382,94 45
2 HR1000009 Ribnjaci uz Česmu 16.615,99 72
3 HR1000010 Poilovnje s ribnjacima 10.709,64 79


 

  Dokumenti za download
Dodano: 10. 03. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša