• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Prenamjena, rekonstrukcija i dogradnja (iz spremišta hrane za divlje životinje s nadstrešnicom u lovački dom – zgradu športsko-rekreacijske namjene), k.č. 8/1, k.o. Pavlin Kloštar Lovačko društvo „JELEN“

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje“.

Lokacija zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 23. 02. 2018.
Dodano: 12.03.2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša