• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Procjena utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja na okoliš (PUO) je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata s obzirom na prihvatne mogućnosti okoliša u određenom području i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša.

Procjena utjecaja zahvata na okoliš (PUO) je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata s obzirom na prihvatne mogućnosti okoliša u određenom području i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša.

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je postupak procjene mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš temeljem njihove prirode, veličine ili lokacije, određenih Zakonom o zaštiti okoliša okoliš („Narodne novine“ br.  80/13, 78/15) i  Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br.  61/14, 3/17).
Procjenom utjecaja zahvata na okoliš prepoznaje se, opisuje i ocjenjuje, na prikladan način, utjecaj svakog pojedinačnog zahvata na okoliš, tako da se utvrđuje mogući izravni i neizravni utjecaj zahvata na: tlo, vodu, more, zrak, šumu, klimu, ljude, biljni i životinjski svijet, prirodne vrijednosti, krajobraz, materijalnu imovinu, kulturnu baštinu, uzimajući u obzir njihove međuodnose.
Procjena utjecaja zahvata na okoliš mora osigurati ostvarenje načela predostrožnosti u ranoj fazi planiranja zahvata kako bi se utjecaji zahvata sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša, što se postiže usklađivanjem i prilagođavanjem namjeravanog zahvata s prihvatnim mogućnostima okoliša na određenom području.

Kada procjena utjecaja zahvata na okoliš uključuje i ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu prema posebnom propisu, postupak ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu provodi se u okviru procjene utjecaja na okoliš.

Postupak procjene provodi se u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.

Procjena utjecaja na okoliš obvezno se provodi za zahvate navedene u popisu zahvata iz Priloga I. Uredbe te za zahvate za koje je ta obveza određena u postupku ocjene o potrebi procjene

Prilog I Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br.  61/14).

Postupak procjene pokreće se na pisani zahtjev nositelja zahvata, a sadržaj tog zahtjeva propisan je u članku 80. Zakona o zaštiti okoliša. 

Obavezni sastavni dio zahtjeva je Studija o utjecaju na okoliš.

Studija o utjecaju zahvata na okoliš (SUO) je stručna podloga na temelju koje se provodi procjena utjecaja zahvata na okoliš njegovo vrednovanje i prihvatljivost. Studijom se mora procijeniti utjecaj planiranog  zahvata na okoliš na temelju čimbenika  koji, ovisno o zahvatu i obilježjima okoliša, uvjetuju rasprostiranje, jačinu i  trajanje utjecaja.

Obvezni sadržaj Studije o utjecaju na okoliš  propisan je  u Prilogu IV. Uredbe.

Studiju izrađuje ovlaštenik – pravna osoba koja ima ovlaštenje za obavljanje tih poslova, a troškove izrade studije podmiruje nositelj zahvata.

   Povratak na Zaštitu okoliša