• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čazmu

Odsjek za zaštitu okoliša Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarskobilogorske županije, temeljem članka 48. stavka 5., 7. i 8., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu Grada Čazme, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čazmu, donosi RJEŠENJE.

I Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čazmu prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. U cilju očuvanja strogo zaštićenih vrsta te ugroženih i rijetkih stanišnih tipova za koje nisu izdvojena područja ekološke mreže, izdaju se slijedeći uvjeti zaštite prirode:
1. U svrhu očuvanja ugroženog i rijetkog stanišnog tipa A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi (Razred PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novak 1941),
– k.č.br. 459, 462, 456/2, 455/1, 473/2, 473/1 i 474, k.o. Martinac,
– k.č.br. 2/3, 2/4, 2/5 i 20/2, k.o. Bojana i
– k.č.br. 1492/4, k.o. Draganec izuzeti iz Programa, a
– k.č.br. 495/4 – dio, k.o. Lipovčani i
– k.č.br. 1210 – dio, k.o. Vagovina zabraniti uporabu zemljišta u poljoprivredne svrhe u dijelovima katastarske čestice na kojima se nalaze tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi.
2. U svrhu očuvanja ugroženog i rijetkog stanišnog tipa C.2.4.1. Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940),
– k.č.br. 1190/2, k.o. Vagovina, koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše mogu se koristiti i kao livade košanice.
3. U svrhu očuvanja ugroženog i rijetkog stanišnog tipa C.2.2.4. Periodički vlažne livade (Sveza Deschampsion caespitosae Horvatić 1930),
– k.č.br. 1104/4, k.o. Bojana,
– k.č.br. 352/3, 495/92, 495/46, 495/58, 495/59, 495/60, 495/61, 495/77, 495/4, k.o. Lipovčani,
– k.č.br. 645-dio, 642/1 – dio, 642/2 – dio, 642/3 – dio, k.o. Miklouš,
– k.č.br. 635/6, 635/5, 635/3, 635/2, 635/1, 631/1, 631/2, k.o. Cerina i
– k.č.br. 1691, k.o. Čazma, koristiti kao livadu košanicu.
III. Katastarske čestice koje postoje samo u pisanom dijelu katastarskog operata odnosno nemaju grafički prikaz (k.o.Bojana, k.č.br. 1644, 1671/1, 1671/2, 1747/3, 1747/4, 1749/28; k.o. Cerina, k.č.br. 397, 14/1, 14/2, 16/12, 351/10, 351/3, 354/4, 380/3, 400/7, 407/6, 429/3, 449/3, 588/5, 588/6, 591/1, 591/2, 591/3, 635/10, 635/8, 635/9, 89/1, 89/2; k.o. Lipovčani, k.č.br. 116/4, 117/4, 652/1; k.o. Miklouš, k.č.br. 417/1, 417/2, 418/1, 418/2; k.o. Vrtlinska, k.č.br. 477/3, 537/1, 537/2), potrebno je izuzeti iz Programa.
IV. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 31. 05. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša