• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Projekt „Čazma Natura“, k.o. Čazma i k.o. Miklouš_Grad Čazma

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Grada Čazme, k.o. Čazma.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15).

  Dokumenti za download
Dodano: 07. 03. 2017.
Dodano: 08. 03. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša