• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija, obnova i reaktivacija klaonice u mirovanju „Bjelovarska industrija mesa – BIM“, koja se nalazi na k.č.br. 300 i 289, k.o. Sredice Moje domaće meso d.o.o.

Zahvatom će se izvršiti obnova i rekonstrukcija objekta za klanje i rasijecanje papkara u Bjelovaru te njegovo ponovno stavljanje u uporabu nakon više godina mirovanja. U objektu je predviđeno klanje goveda i ovaca. Rekonstrukcijom postojećeg objekta uredit će se jedan suvremeno koncipiran objekt klaonice goveda i ovaca, rasjekavaone, crevare te prostorija za smrzavanje i uskladištenje duboko smrznutog mesa. Proizvodnja će se obavljati u skladu sa veterinarskim propisima RH, uvjetima koje postavlja ISO certifikat i uvjetima HALAL / KOSHER / HACCAP certifikata. S obzirom na raspoloživost stoke, klaonica će raditi dnevnim kapacitetom manjim od 100 uvjetnih grla, ali većim od 50 uvjetnih grla.

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša, izrađen u prosincu 2016. godine od strane  ovlaštene tvrtke DVOKUT ECRO  d.o.o., Zagreb, Trnjanska 37. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativni utjecaj na područje njihove nadležnosti. Sukladno odredbama članka 27. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provest će se i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Upravni odjel će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno da li je za predmetni zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da li je potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

  Dokumenti za download
Dodano: 02.01.2017.
Dodano: 02.01.2017.
Dodano: 15. 02. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša