• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rješenje za namjeravani zahvat - Rekonstrukcija i dogradnja farme za tov junadi „Gudovac“ s pratećim sadržajima te povećanje proizvodnih kapaciteta na 1.800 UG“

Za namjeravani zahvat - Rekonstrukcija i dogradnja farme za tov junadi „Gudovac“ s pratećim sadržajima te povećanje proizvodnih kapaciteta na 1.800 UG“, koji se nalazi na k.č.br. 1952/3 i 1957/1, k.o. Gudovac, Gudovac 1, Gudovac, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Za namjeravani zahvat - Rekonstrukcija i dogradnja farme za tov junadi „Gudovac“ s pratećim sadržajima te povećanje proizvodnih kapaciteta na 1.800 UG“, koji se nalazi na k.č.br. 1952/3 i 1957/1, k.o.  Gudovac,  Gudovac  1,  Gudovac, nije  potrebno  provesti  glavnu  ocjenu  prihvatljivosti  za ekološku mrežu.

  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša