• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Sadnja 350 sadnica strane vrste brzorastućeg drveća Paulownia elongata, na k.č.br. 852/5 i 891/2, k.o. Đurđic Piterija d.o.o.

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu investitora, Piterija d.o.o., Srijedska 33, Ivanska, OIB: 55499939082, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Sadnja 350 sadnica strane vrste brzorastućeg drveća Paulownia elongata, na k.č.br. 852/5 i 891/2, k.o. Đurđic, donosi, RJEŠENJE.

Planirani zahvat – Sadnja 350 sadnica strane vrste brzorastućeg drveća Paulownia elongata, na k.č.br. 852/5 i 891/2, k.o. Đurđic, prihvatljiv je za područje ekološke mreže. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 07. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša