• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Sirovina Promet d.o.o. Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja otada, oporabe otpada i druge obrade otpada, na lokaciji u Garešnici, Petra Svačića 40a, k.č.br. 1408/1, k.o. Garešnica

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), rješavajući po zahtjevu trgovačkog društva Sirovina Promet d.o.o., Garešnica, Petra Svačića 40a, OIB: 32728631184, za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, objavljuje: Poziv.

Pozivaju se stranke u postupku, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Sirovina Promet d.o.o., Garešnica i to:
- podnositelj zahtjeva i vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola – Sirovina Promet d.o.o., Garešnica, Petra Svačića 40a, OIB: 32728631184,
- jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole – Grad Garešnica, Vladimira Nazora 20a, 43280 Garešnica.

  Dokumenti za download
Dodano: 17. 04. 2020.
Dodano: 17. 04. 2020.
Dodano: 17. 04. 2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša