• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Staja za tovnu junad s nadstrešnicom, k.č.br. 79/1, k.o. Cerina Ivica Krklec

Planirani zahvat ne nalazi se u područje ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu.

Lokacija  zahvata,  prema  članku  111.  Zakona  o  zaštiti  prirode  („Narodne  novine“,  br.  80/13)  nije  zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 02. 2017.
Dodano: 15. 02. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša