• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Stambena zgrada – obiteljska kuća, k.č.br. 1693, 1692, k.o. Velika Pisanica Marin Kastlinger

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u naselju Velika Pisanica na k.č.br. 1693 i 1692, k.o. Velika Pisanica.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15), unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) - „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje.

Lokacija  zahvata,  prema  članku  111.  Zakona  o  zaštiti  prirode  („Narodne  novine“,  br.  80/13)  nije  zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 09. 02. 2017.
Dodano: 09. 03. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša