• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Stambena zgrada s garažom na k.č.br. 805/1, k.o. Zrinski Topolovac Mario Kovačević

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) - „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje“.

Lokacija  zahvata,  prema  članku  111.  Zakona  o  zaštiti  prirode  („Narodne  novine“,  br.  80/13)  nije  zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 31. 05. 2017.
Dodano: 12.06.2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša