• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sadrži podatke o nositelju zahvata i idejno rješenje zahvata u tiskanom i digitalnom obliku.

Zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sadrži podatke o nositelju zahvata i idejno rješenje zahvata u tiskanom i digitalnom obliku.

Podaci o nositelju zahvata su:
- za pravnu osobu – naziv i adresa sjedišta tvrtke, OIB, ime odgovorne osobe i kontakt,
- za fizičku osobu obrtnika – ime i prezime, OIB, naziv i sjedište obrta i kontakt,
- za fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću – ime i prezime, OIB, adresa na kojoj obavlja djelatnost i kontakt,
- za fizičku osobu – ime i prezime, OIB, adresa stanovanja i kontakt.

Podaci za pravnu osobu potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra, za fizičku osobu obrtnika izvatkom iz obrtnog registra, za fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću izvatkom iz nadležnog registra, a za fizičku osobu građanina preslikom osobne iskaznice.
Idejno rješenje zahvata osobito sadrži:

Podatke o zahvatu i lokaciji zahvata:
- točan naziv zahvata,
- naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se nalazi lokacija zahvata, uključujući ime katastarske općine i po mogućnosti broj katastarske čestice,
- kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odgovarajućem mjerilu ili položaj zahvata u prostoru u vektorskom formatu.

Kratki opis zahvata:
- svrha zahvata,
- obuhvat zahvata (dimenzije, kapacitet i dr.),
- trajanje zahvata i razdoblje godine u kojem se zahvat planira provesti,
- način izvođenja zahvata (materijale odnosno korištene alate, strojeve i druga sredstva za provođenje zahvata),
- količinu i vrstu otpadnih tvari i otpada,
- opis eventualnih drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata.

   Povratak na Zaštitu okoliša