Korisni linkovi
Bjelovarsko-bilogorska županija
BBŽ

Zdravstvo i socijalna skrb Županije

OSNIVANJE OBITELJSKOG DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Obiteljski dom je oblik pružanja smještaja ili boravka do 20 odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetoro djece koji žive ili borave s obitelji pružatelja usluge (Narodne novine 157/13). Postupak utvrđivanja ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama vodi Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije. Nadležni odjel po zaprimanju potpune i uredne dokumentacije te uplate naknade za trošak izlaska Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika pružatelja usluga socijalne skrbi pri obavljanju socijalnih usluga na području Bjelovarsko-bilogorske županije donosi rješenje.

POTREBNI  DOKUMENTI  ZA OSNIVANJE OBITELJSKOG  DOMA

Na zahtjev za osnivanje obiteljskog doma potrebno je priložiti 20,00 kn upravne pristojbe shodno tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13) te navesti broj korisnika koji bi bili smješteni u obiteljski dom i priložiti slijedeću dokumentaciju;

1.    Dokaz o prebivalištu/ boravištu- preslika osobne iskaznice predstavnika obiteljskog doma
2.    Dokaz o državljanstvu- domovnica za predstavnika obiteljskog doma
3.    Dokaz o radnom statusu- potvrda o nezaposlenosti nadležnog Područnog ureda Hrvatskog
       zavoda za zapošljavanje za predstavnika obiteljskog doma
4.    Potvrda da se ne vodi istražni ili kazneni postupak te potvrda o nekažnjavanju (članak 177. stavak 1.  Zakona o socijalnoj skrbi "Narodne novine" broj 157/13)
5.    Dokaz o završenoj stručnoj spremi (najmanje SSS) za predstavnika obiteljskog doma
6.    Za predstavnika doma dokaz da se ne nalazi pod skrbništvom niti da mu je oduzeta poslovna sposobnost, te da mu nije izrečena prekršajna pravna sankcija za nasilje u obitelji prije zasnivanja radnog odnosa (članak 177. Zakona o socijalnoj skrbi "Narodne novine" broj 157/13)- potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb
7.    Dokaz o radnoj sposobnosti  za sve obnašatelje usluge obiteljskog doma (liječnička potvrda)
8.    Pisani pristanak svih punoljetnih članova obitelji za pružanje usluga obiteljskog doma
9.   Izjava predstavnika obiteljskog doma da će kao predstavnik obiteljskog doma pružati usluge kao profesionalnu djelatnost
10.    Izjava predstavnika doma da će zaposliti potreban broj radnika sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
11.    Dokaz o raspolaganju prostorom za obavljanje poslova obiteljskog doma- vlasnički ili suvlasnički list izdan od nadležnog suda ili ugovor o najmu sklopljen na vrijeme shodno odredbama članaka 19. Pravilnika
12.    Izjava predstavnika doma i članova obitelji kako s korisnicima usluga socijalne skrbi neće 
         sklopiti ugovor o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju dok traje njihov ugovorni odnos
13.    Tlocrt prostora obiteljskog doma izrađen od strane ovlaštenog projektanta s definiranom površinama prostora i ucrtanim rasporedom kreveta
14.    Građevinska/ uporabna dozvola
15.    Atesti električnih instalacija, plina ili drugog načina grijanja, dimovodnih kanala, gromobranska instalacija
16.    Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti vode (Zavod za javno zdravstvo)

PROPISI:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13)
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine 40/14)
Za sve potrebne informacije oko smještaja starih i nemoćnih osoba molimo da se obratite Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije osobno ili telefonom na 043/221 933.

Dokumenti za download
Dodano: 23. 06. 2014.