Proračun Bjelovarsko - Bilogorske županije 2022.

Proračun Bjelovarsko – bilogorske županije 2022. Vodič za građane

2 Proračun 2022. Proračun Bjelovarsko – bilogorske županije Vodič za građane proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu pripremljen je kako bismo Vas što bolje upoznali s najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje naše Županije te Vam približili stanje financija naše Županije. Na razumljiv i slikovit način prikazani su najvažniji planirani godišnji prihodi i primitci i svi rashodi i izdatci Županije te planovi i aktivnosti korištenja županijskog novca u 2022. godini. Bjelovarsko–bilogorska županija nalazi se na sjeverozapadu Hrvatske te zauzima površinu od 2.652 km2 , odnosno 3,03% ukupne površine Hrvatske. Broj stanovnika Županije prema posljednjim podacima iznosi 112.848 (2015.) ili 2,7% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Županiju čini 5 gradova te 18 općina. Gospodarsko, kulturno i političko središte Županije je grad Bjelovar u kojem se nalaze i brojne institucije. Ostali gradovi Daruvar, Čazma, Garešnica i Grubišno Polje svojim posebnostima i specifičnostima u gospodarskom i društvenom životu daju cjelovitu sliku područja Bjelovarsko – bilogorske županije. U Županiji je 18 općina u kojima je cilj ojačati gospodarski potencijal i društveni život. Županija posluje u skladu sa Županijskom razvojnom strategijom i Provedbenim planom županije za razdoblje 2022-2026. Određivanje i pripremanje proračunskih sredstava ovisi o tome što želimo ostvariti u proračunskoj godini, ciljanoj vrijednosti te aktivnostima koje moramo provesti sukladno ograničenim resursima u određenoj godini te dugoročnim planovima i projektima. Proračun je temeljni financijski dokument kojim

3 Proračun 2022. se utvrđuju programi, projekti i aktivnosti koji se pokreću sa svrhom ostvarenja ciljeva za sljedeće razdoblje. Organizacijska struktura po upravnim odjelima :  Služba ureda župana  UO za pravne i zajedničke poslove  UO za financije  UO za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti  UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode  UO za poljoprivredu  UO za društvene djelatnosti i obrazovanje  UO za zdravstvo, demografiju i mlade  UO za poslove Državne uprave  Služba za unutarnju reviziju Definicija Proračuna Proračun je plan prihoda i rashoda za određeno vremensko razdoblje. Sastoji se od prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine. Proračun je prikaz navedenih stavki u fiskalnoj godini, odnosno razdoblju od 12 mjeseci od početka do kraja godine. Proračun je reguliran Zakonom o proračunu.

4 Proračun 2022. Načela proračuna kojih se potrebno pridržavati prilikom donošenja proračuna su:  načelo jedinstva i točnosti  načelo proračunske godine  načelo višegodišnjeg planiranja  načelo uravnoteženosti  načelo obračunske jedinice  načelo univerzalnosti  načelo specifikacije  načelo dobrog financijskog upravljanja  načelo transparentnosti Kako se donosi proračun?  Župan dostavlja Prijedlog proračuna predstavničkom tijelu najkasnije do 15. studenog tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.  Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Proračun za narednu godinu najkasnije do kraja tekuće godine.  Ako se ne usvoji Proračun na kraju tekuće godine za narednu godinu, donosi se odluka o privremenom financiranju. Struktura Proračuna Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, Provedbenog plana županije te Odluke o izvršavanju Proračuna. Opći dio proračuna čini račun prihoda i rashoda te račun financiranja, odnosno sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka koji se financiraju i definirani su po programima, aktivnostima i projektima. U ovom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su u razdjele koje u Proračunu Bjelovarsko – bilogorske županije čine upravni odjeli. Unutar svakog odjela nalaze se programi, projekti i aktivnosti koje se planiraju financirati te su u nadležnosti pojedinog upravnog odjela. Provedbeni program sastavljen je za četverogodišnje razdoblje. Provedbeni program Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje predstavlja kratkoročni strateški alat kojim se definiraju ciljevi, prioriteti i mjere te razvojni projekti

5 Proračun 2022. Bjelovarsko-bilogorske županije i koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata. Prihodi i primici Prihod označava svako primanje u novcu i robi, dok je primitak svako primanje neke vrijednosti. Prihode i primitke čine konsolidirani prihodi i primici Bjelovarsko-bilogorske županije zajedno s njenim korisnicima. Prihodi i primici Bjelovarsko-bilogorske županije:  prihodi od redovitih aktivnosti županije (poreza na dohodak, imovinu, robe, usluge)  prihodi od pomoći (državni proračun, ostali subjekti države, decentralizirane funkcije, inozemstvo)  prihodi od imovine (financijske, nefinancijske)  prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi (po posebnim propisima i naknadama)  kazne, upravne mjere i ostali prihodi poslovanja, prihodi od prodaje materijalne imovine i prirodnih bogatstava (neproizvedene i nefinancijske)  primici otplate glavnice danih zajmova (povrati zajmova i ostali financijski instrumenti) - primljene otplate glavnice danih zajmova (povrati)  primici od prodaje dionica i udjela u glavnici  primici od financijske imovine i zaduženja

6 Proračun 2022. Prihodi i primici (konsolidirani) Prihod od poreza 52.960.000,00 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 504.338.735,00 Prihodi od imovine 9.066.830,00 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 45.437.931,00 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanih usluga, prihodi od donacija 40.356.646,00 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 283.876.819,00 Kazne,upravne mjere i ostali prihodi 2.172.221,00 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine 1.900.000,00 Prihodi od proizvedene dugotrajne imovine 424.840,00 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 6.519.070,00 Primici od zaduživanja 14.405.928,00 UKUPNO 953.093.241,00 Tablica 1. Prihodi i primici planirani za 2022. godinu (konsolidirani) Rashodi i izdaci Rashod predstavlja smanjenje ekonomske koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva imovine te stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje kapitala odnosno glavnice. Izdatak je svaki odljev novca neovisno o namjeni. Rashode i izdatke čine konsolidirani rashodi i izdaci Bjelovarsko-bilogorske županije zajedno s njenim korisnicima.

7 Proračun 2022. Rashodi i izdaci Bjelovarsko-bilogorske županije:  Rashodi poslovanja  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma I. Rashodi poslovanja  Rashodi za zaposlene: plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za plaće  Materijalni rashodi: naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali rashodi poslovanja  Financijski rashodi: kamate za primljene zajmove, ostali financijski rashodi  Subvencije: subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima  Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  Naknade dane građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade: ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  Ostali rashodi: tekuće donacije, kapitalne donacije, izvanredni rashodi, kapitalne pomoći 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:  Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine: nematerijalna imovina  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine: postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene aktivnosti, nematerijalna proizvedena imovina 2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini-dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova:  Izdaci za dane zajmove: izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i javnom sektoru  Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova: otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih zaduženja

8 Proračun 2022. Rashodi i izdaci (konsolidirani) Rashodi poslovanja 537.465.802,00 Materijalni rashodi 193.035.343,00 Financijski rashodi 9.339.318,00 Subvencije 8.168.020,00 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.490.111,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 27.347.368,00 Ostali rashodi 11.838.541,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 121.685.554,00 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 38.723.184,00 UKUPNO: 953.093.241,00 Tablica 2. Rashodi i izdaci za 2022. godinu (konsolidirani) Posebni dio proračuna U posebnom djelu proračuna nalazi se plan rashoda i izdataka raspoređenih prema upravnim odjelima županije. Svaki odjel obuhvaća programe, projekte i aktivnosti koji se planiraju financirati i u nadležnosti su pojedinog upravnog odjela. UPRAVNI ODJEL (VRIJEDNOST U KN) Služba ureda župana 3.678.500,00 UO za pravne i zajedničke poslove 678.000,00 UO za financije 27.431.050,00 UO za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti 24.260.840,00 UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode 12.087.487,00 UO za poljoprivredu 7.740.795,00 UO za društvene djelatnosti i obrazovanje 462.945.061,00 UO za zdravstvo, demografiju i mlade 414.271.508,00 UKUPNO: 953.093.241,00 Tablica 3. Rashodi poslovanja prema odjelima za 2022. godinu

9 Proračun 2022. Uravnoteženost proračuna Na proračun utječe omjer prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Navedena stavka vezana je uz načelo proračuna što znači da je ukupna visina planiranih prihoda i primitaka istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda i izdataka. Proračun nije statičan nego se sukladno Zakonu o proračunu može mijenjati tijekom proračunske godine te se tada radi rebalans Proračuna. Donosi ga Upravni odjel za financije i Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije. Ostale informacije vezane za rebalans dostupne su na stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. Strateški ciljevi 1. Strateški cilj: 1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Županije 1.1 Prioritet: Ruralni razvoj 1.2 Razvoj turizma 1.3 Razvoj prerađivačke industrije, Ministarstvo poduzetništva i obrta 1.4 Prioritet: Jačanje ljudskih potencijala 2. Strateški cilj: 2. Unaprjeđenje društvene infrastrukture i povećanje kvalitete života 2.1 Prioritet: Zaštita okoliša 2.2 Prioritet: Razvoj zdravstvene, socijalne, sportske i kulturne infrastrukture 2.3 Prioritet: Razvoj civilnog društva 3. Strateški cilj: 3. Razvoj komunalne infrastrukture 3.1 Prioritet: Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje 3.2 Prioritet: Prometna infrastruktura 3.3 Prioritet: Uređenje prostora Tablica 4. Strateški ciljevi za 2022. godinu

10 Proračun 2022. Županijska razvojna strategija je osnovni razvojni dokument za razdoblje i okvir financiranja svih razvojnih projekata iz bilo kojeg izvora financiranja. U prethodnoj tablici prikazani su strateški ciljevi utvrđeni u Županijskoj razvojnoj strategiji. Aktualni programi I. SLUŽBA UREDA ŽUPANA Program: Redovne djelatnosti  Proračunska pričuva  Financiranje vijeća nacionalnih manjina  Aktivnosti protokola kabineta župana  Unapređenje sustava kvalitete – ISSO standardi  Obilježavanje prigodnih datuma, obljetnica i sl.  Aktivnosti manjinskih udruga  Suradnja BBŽ s pokrajinama i drugim regijama  Transparentnost Proračuna BBŽ Program: Protupožarna zaštita i spašavanje  Vatrogasna zajednica BBŽ  Civilna zaštita  Hrvatska gorska služba spašavanja  Saniranje posljedica šteta u akcidentnim situacijama  Županijski stožer civilne zaštite vezano uz COVID-19 II. UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE Program: Redovne djelatnosti  Redovne aktivnosti Županijske skupštine  Sredstva za rad političkih stranaka

11 Proračun 2022.  Sredstva za rad službeničkog suda  Provedba akcijskog plana Povjerenstva za ravnopravnost spolova III. UO ZA FINANCIJE Program: Redovne djelatnosti  Redovne aktivnosti upravnih odjela  Financiranje redovnih aktivnosti za povjerene poslove državne uprave  Ulaganje u opremu županije  Razvijanje sustava lokalne riznice Program: Civilno društvo - udruge  Sredstva za rad udruga BBŽ IV. UO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI Program: Poticanje razvoja turizma  Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije  Potpora razvoju kontinentalnog turizma  Turističke manifestacije od važnosti za Županiju  Cikloturizam faza V  Javna turistička infrastruktura  Potpore promociji i marketingu turističke ponude BBŽ Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva obrtništva  Promicanje gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije  „Suvenir Arbor“  Poticanje nastupa na sajmovima  „Bjelovarski sajam“  Financiranje razvoja obrtništva  Potpora za rad gospodarsko–socijalnog vijeća  Poticanje certificiranja i uvođenja sustava kvalitete kod gospodarskih subjekata  Sufinanciranje dokumentacije za prijavu gospodarstvenika na EU fondove  Sufinanciranje dokumentacije za prijavu obrtnika na EU fondove  Sufinanciranje nabavke novih strojeva i opreme  Sufinanciranje uređenja proizvodno poslovnih objekata i obrtničkih radionica  Subvencije gospodarstvenicima, obrtnicima i poljoprivrednicima u poteškoćama uzrokovanim COVID-19

12 Proračun 2022.  Potpore tvrtkama i obrtima kojima je odlukama stožera CZ RH privremeno obustavljeno poslovanje  Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009.  Poduzetnik BBŽ za 2011. godinu  Sufinanciranje vlastitog učešća u provedbi EU i nacionalnih projekata za gospodarstvenike  Sufinanciranje vlastitog učešća u provedbi EU i nacionalnih projekata za obrtnike  Potpora razvoju poduzetničkoj infrastrukturi  COOP FWD – Međuregionalnom suradnjom do potpore socijalnom poduzetništvu Program: Redovna djelatnost Regionalne razvojne agencije  Sufinanciranje projekta SFEU  Izrada plana razvoja BBŽ  Revitalizacija prostora Bjelovarskog sajma (Razvojni sporazum sjever)  Eko-turizam 360 (Razvojni sporazum sjever) Program: Redovne djelatnosti  Potpora željezničkog prijevoza BBŽ na pruzi Banova Jaruga-DaruvarVirovitica  Javna usluga – prijevoz putnika u cestovnom prometu Program: Poticanje i razvoj komunalne infrastrukture  Ostala komunalna infrastruktura V. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE Program: Redovne djelatnosti  Troškovi rada stručnog povjerenstva (Zakon o prost. uređenju)  Povjerenstvo za procjenu nekretnina  Geoinformacijski sustav  Sufinanciranje radova na obnovi termo-ovojnice na zgradi HZMO-a  Masterplan prometnog sustava BBŽ Program: Poticanje i razvoj komunalne infrastrukture  Aktivnosti na provedbi projekta „Vodoopskrba BBŽ“  Sporazum o trajnom financiranju vodoopskrbe BBŽ

13 Proračun 2022.  Monitoring vode za piće  Projektiranje komunalne infrastrukture Program: Zaštita okoliša  Izrada programa zaštite okoliša BBŽ VI. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU Program: Servisiranje unutarnjeg duga  Otplata kredita Ministarstvu poljoprivrede Program: Razvoj sela i seoskog prostora  Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima  Protugradna zaštita  Pčelarstvo  Poticanje stočarske proizvodnje  Obrazovanje poljoprivrednika  Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi  Očuvanje tradicijskih vrijednosti  Subvencija ekološke proizvodnje  Subvencija biljne i voćarske proizvodnje  Poticanje premije osiguranja poljoprivrednih proizvoda  Analiza poljoprivrednih zemljišta  Poticanje prodaje poljoprivrednih proizvoda  Potpore udrugama u poljoprivredi  Subvencioniranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta  Izgradnja regionalnog distributivnog centra  Natjecanje orača  Državno natjecanje orača Program: Lovstvo i šumarstvo  Program razvoja i unapređenja lovstva  Provođenje Zakona o lovstvu, promidžba i informiranje, provođenje mjera za sprječavanje štete Program: Sustav navodnjavanja i odvodnje  Izrada projektne dokumentacije za navodnjavanje

14 Proračun 2022. VII. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE Program: Osnovnoškolsko obrazovanje – decentralizacija  Redovna djelatnost osnovnih škola  Otplata kredita u osnovnom školstvu  Investicijsko i tekuće održavanje u OŠ – dec  Ulaganja u opremu osnovnog školstva - dec Program: Osnovnoškolsko obrazovanje – iznad standarda  Županijska natjecanja OŠ  Besplatno ljetovanje djece  Kulturne i javne djelatnosti OŠ  Osiguranje školskih zgrada osnovnih škola  Ulaganje u opremu osnovnih škola BBŽ  Dovršetak izgradnje školsko sportske dvorane Hercegovac  Izrada projektno-tehničke dokumentacije za škole  Izgradnja Područne škole Predavac  Izgradnja Područne škole Čazma  Školski obrok za sve  Pomoćnici u nastavi „Uz potporu sve je moguće – faza IV“ Program: Srednjoškolsko obrazovanje – decentralizacija  Otplata kredita u SŠ  Investicijsko i tekuće održavanje u SŠ Program: Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda  Županijska natjecanja  Kulturne i javne djelatnosti škola SŠ  Prijevoz učenika SŠ  Sufinanciranje rada Centra izvrsnosti  Osiguranje školskih zgrada u SŠ  Ulaganje u opremu srednjih škola BBŽ  Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar  Uspostava RCK Medicinske škole – RCK2  Izgradnja hidrometeorološke stanice zbog dogradnje MŠ Bjelovar  Izgradnja školsko-sportske dvorane Gimnazije Bjelovar  Izrada projektno-tehničke dokumentacije za škole Program: Visokoškolsko obrazovanje  Stipendije i školarine  Kreditiranje studenata

15 Proračun 2022. Program: Program javnih potreba u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi  Sportska zajednica BBŽ  Savez školskih športskih društava BBŽ  Športski savez invalida  Savez izviđača BBŽ  Zajednica tehničke kulture BBŽ  Ostale aktivnosti po zahtjevima Program: Program javnih potreba u kulturi, znanosti i religijskoj kulturi  Manifestacije u kulturi  Dani hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu  Zajednica kulturno – umjetničkih udruga Bjelovarsko – bilogorske županije  Vijeće za kulturu Bjelovarsko – bilogorske županije  Matica hrvatska Bjelovarsko-bilogorske županije  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  Savez Čeha RH – Žetvene svečanosti Dožinky 2021.  Zaštita i očuvanje nepokretnih spomenika kulture  Izdavačka djelatnost Program: Dom za starije i nemoćne osobe – decentralizacija  Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe - dec  Ulaganje u objekt Doma za starije osobe Bjelovar  Ulaganje u opremu Doma za starije osobe Bjelovar - dec Program: Socijalna skrb – decentralizacija  Redovna djelatnost centara za socijalnu skrb Program: Socijalna skrb – iznad standarda  Sudjelovanje u zajedničkim projektima kao Županije partnera  Županijsko društvo Crvenog križa  Savjet za socijalnu skrb i izradu socijalnih planova  Sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju  Naknada za rad povjerenstva za pružanje usluga socijalne skrbi  Za žene BBŽ – faza II  Pletenica života – faza II

16 Proračun 2022. VIII. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE Program: Zdravstvo – iznad standarda  Mrtvozorstvo  Zaštita prava pacijenata u BBŽ  Hrvatska mreža zdravih županija  Program prevencije kardiovaskularnih bolesti  Savjet za zdravlje  „Za najveću vrijednost zdravstvenog sustava – liječnike i medicinsko osoblje“  Sufinanciranje projekata odobrenih po nacionalnim i međunarodnim natječajima  Obnovimo put do zdravlja – uređenje prostora fizikalnih terapija Daruvarskih toplica  Izrada projektne dokumentacije za projekte u zdravstvu  Opremanje i prenamjena prostora OBBJ (razvojni sporazum Sjever)  Daruvarske toplice – razvoj posebnog oblika zdravstvenog turizma (Razvojni sporazum Sjever) Program: Demografija i mladi  Mjera provedbe nacionalne populacijske politike  Savjet za mlade BBŽ  Za mlade BBŽ

17 Proračun 2022. Aktualni projekti UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI EU PROJEKT „COOP FWD“: „MEĐUREGIONALNOM SURADNJOM DO POTPORE SOCIJALNOM PODUZETNIŠTVU“ Cilj projekta je poticanje poduzetničkog duha mladih ljudi koji će biti uključeni u organizacije socijalne ekonomije izvan obrazovnog okruženja u ciljanim regijama (Bjelovarsko-bilogorska županija, HR; Cavriago, IT; Prag 9, CZ; Sremska Mitrovica, RS i Balaton, HU). Vodeći partner/koordinator projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija. Projektno partnerstvo obuhvaća 5 europskih zemalja (Hrvatska, Italija, Češka, Srbija i Mađarska). Proračun iznosi 109.787,00 EUR (99.934,00 EUR bespovratna sredstva iz programa EU COSME). Partneri na projektu su: • Comune di Cavriago/općina Cavriago – u Italija • Mestska Cast Praha 9/općina Prag 9 – u Češkoj • Grad Sremska Mitrovica – u Srbiji • Balatonboglar Varosi Onkormanyzat /općina Balaton – u Mađarskoj UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE PROJEKT: MASTERPLAN PROMETNOG SUSTAVA BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE Bjelovarsko-bilogorska županija nastavila je s projektima financiranima iz europskih fondova, između kojih je i izrada Masterplana prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije ukupne vrijednosti 6.803.383,80 kuna, od čega je Bjelovarskobilogorskoj županiji odobren maksimalan iznos bespovratnih sredstava od 85%, točnije 5.782.876,23 kune. Preostalih 15% troškova Bjelovarsko-bilogorske županije sufinancirat će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu do 50%. Nastavlja se s unaprjeđenjem prometnog sustava naše županije i njene prometne povezanosti s posebnim naglaskom na dovršetak izgradnje brze ceste od Zagreba do Bjelovara, a potom i do Virovitice.

18 Proračun 2022. Nakon završetka izrade Masterplana prometnog sustava isti će biti uključen u Masterplan Republike Hrvatske koji čini osnovu financiranja iz europskih fondova u svrhu daljnjih ulaganja u prometnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije i Republike Hrvatske. Prometna povezanost jedan je od ključnih izvora gospodarskog razvoja naše Županije i Republike Hrvatske te preduvjet za privlačenje novih investitora, a samim time i razvoja gradova i općina. PROJEKT: SUFINANCIRANJE RADOVA NA OBNOVI TERMO OVOJNICE ZA ZGRADU HZMO-a Bjelovarsko-bilogorska županija će u 2022. godini sudjelovati u sufinanciranju dijela zajedničkih troškova radova na obnovi termo ovojnice i krovišta zgrade HZMO-a u Bjelovaru, sukladno suvlasničkom udjelu, u ukupnom iznosu do 650.000,00 kn. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU PROJEKT: IZGRADNJA REGIONALNOG DISTRIBUTIVNOG CENTRA Izgradnja Regionalno distributivnog centra planirana je u iznosu od 2.500.000,00 kuna koja se planira utrošiti za izradu projektne dokumentacije za navedeni centar koji će pojačati skladišne kapacitete u našoj Županiji i tako pripomoći konkurentnosti naših poljoprivrednika. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE PROJEKT: “ŠKOLSKA SHEMA“ Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o važnosti zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj godini 2017./2018. Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva započelo s provedbom Školske sheme. Školskom shemom su obuhvaćeni besplatni obroci svježeg voća, povrća i mliječnih proizvoda za osnovnoškolsku i srednjoškolsku djecu, a financira se potporom Europske unije.

19 Proračun 2022. U rujnu 2017. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju za provedbu školske sheme Republike Hrvatske od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. kao obvezu koja proizlazi iz propisa Europske unije. Nacionalna strategija ima cilj: 1) povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika 2) podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 3) edukaciju učenika u cilju smanjenja otpada od hrane Školska shema je sustav koji ima za cilj razvoj zdravih prehrambenih navika te uravnotežene prehrane kod djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. U njezinoj provedbi sudjeluju: a) Ministarstvo poljoprivrede koje odobrava podnositelja zahtjeva za potporu za promociju i prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme b) Ministarstvo zdravstva koje odobrava podnositelja zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje u okviru Školske sheme i potvrđuje listu prihvatljivih proizvoda c) Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje potvrđuje i dostavlja popis osnovnih i srednjih škola i njihovih učenika koji mogu sudjelovati u Školskoj shemi d) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - APPRRR koja: odobrava podnositelja zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, objavljuje popis odobrenih škola koje sudjeluju u Školskoj shemi i popis dobavljača koji mogu isporučivati voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama koje sudjeluju u Školskoj shemi te obavlja administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu podnositelja zahtjeva za potporu kojima isplaćuje potporu.

20 Proračun 2022. Školska shema u školama provodi se tako da Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju APPRRR objavi javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi. Bjelovarsko-bilogorska županija podnosi zahtjev za odobravanjem zahtjeva za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda za 34 škole i 2 učenička doma kojima je osnivač. Odobrena potpora za školsku godinu 2021./2022. za podjelu voća i povrća za 9.800 učenika iznosi 315.854,00 kuna te za podjelu mlijeka i mliječnih proizvoda za 5.027 učenika 1.-8. razreda osnovne škole iznosi 152.418,64 kuna. PROJEKT: ŠKOLSKI MEDNI DAN Za navedeni projekt je 2021. godine planirano 15.984,00 kn, a ostvarenje će biti realizirano nakon provedbe projekta krajem godine. Po raspisivanju Javnog poziva za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Bjelovarsko-bilogorska županija prijavila je sve osnovne škole kojima je osnivač te 592 učenika prvog razreda za koje je namijenila za svakog učenika nacionalnu staklenku meda volumena 370ml po cijeni od 27 kuna bez PDV-a. EU PROJEKT POMOĆNICI U NASTAVI „UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE, FAZA IV“ Svjesni činjenice kako odgojno-obrazovni sustav mora omogućiti kvalitetno obrazovanje te stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za zapošljavanje, društvenu uključenost, Bjelovarsko–bilogorska županija prijavila je u 2021. godini projekt „Uz potporu sve je moguće, faza IV“ na javni poziv Europskog socijalnog fonda „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojnoobrazovnim ustanovama“. Za navedeni projekt 01. rujna 2021. godine potpisan je

21 Proračun 2022. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u trajanju 12 mjeseci. Ukupan iznos projekta je 2.627.504,40 kuna. Od toga Bjelovarsko-bilogorska županija sufinancira s iznosom 5%, odnosno 131.375,30 kn, a 17 osnovnih i 3 srednje škole sudjeluju kao partneri. Posrednička tijela u provedbi projekta su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Putem projekta „Uz potporu sve je moguće, faza IV“ osigurano je 58 pomoćnika i stručno komunikacijskih posrednika za 60 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Bjelovarsko–bilogorske županije kroz 1 godinu. Učenici s teškoćama u razvoju predstavljaju posebno ranjivu skupinu djece i mladih ljudi, a njihovo osnaživanje zahtjeva dodatne i specifične mehanizme. Stoga je Bjelovarsko-bilogorska županija putem navedenog projekta omogućila učenicima koji imaju znatne razvojne teškoće da se uz rehabilitacijsku i stručnu profesionalnu potporu uspješno uključe u sustav odgoja i obrazovanja u sredini u kojoj žive. Poboljšanje u postizanju odgojno-obrazovnog uspjeha, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje, kao i napredak u razvoju vještina i sposobnosti učenika s teškoćama u razvoju u njihovoj sredini, izjednačava njihove mogućnosti za potpuno uključivanje i osposobljava ih za samostalan život i rad. Osnovne škole partneri na projektu: 1. OŠ Slavka Kolara Hercegovac 2. OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac 3. OŠ Garešnica 4. OŠ Velika Pisanica 5. OŠ Rovišće 6. OŠ Veliko Trojstvo 7. OŠ Štefanje 8. OŠ Đulovac 9. OŠ Ivanska

22 Proračun 2022. 10. OŠ I.N.Jemeršića Grubišno Polje 11. OŠ Vladimira Nazora Daruvar 12. OŠ Čazma 13. ČOŠ J. R. Končanica 14. OŠ Mirka Pereša Kapela 15. OŠ Trnovitica 16. OŠ Dežanovac Srednje škole partneri na projektu: 1. Ekonomska i birotehnička škola, Bjelovar 2. Ekonomska i turistička škola Daruvar 3. Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar PROJEKT: „ŠKOLSKI OBROK ZA SVE“ (ŠKOLSKA GODINA 2021.-2022.) Djeca i mladi prepoznati su kao jedna od četiri velike skupine najvećeg rizika od siromaštva. U doba ekonomske krize djeca postaju posebno osjetljiva populacija s obzirom na to da se javlja povećan rizik od siromaštva obitelji i smanjivanje javnih izdataka. Djeca koja žive u uvjetima siromaštva i riziku od socijalne isključenosti osobito ovise o javnim i državnim politikama koje im stoga trebaju omogućiti pristup društvenim resursima. Bjelovarsko-bilogorska županija prijavila je projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021.-2022.) za sredstva Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Vrijednost projekta je 981.322,92 kn, a vrijeme trajanja 10 mjeseci. Projektom je osiguran obrok za 969 učenika polaznika 21 osnovne škole na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Ovim projektom se kroz partnerstvo Bjelovarskobilogorske županije i škola želi osigurati djeci polaznicima osnovnih škola, a koja su članovi socijalno ugroženih obitelji prehranu tijekom boravka u školi.

23 Proračun 2022. PROJEKT: „OSIGURANJE PREHRANE ZA UČENIKE SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE (ŠK. GOD. 2021.-2022.)“ Bjelovarsko-bilogorska županija je projektom „Školski obrok za sve“ (školska godina 2021.-2022.) iz sredstva Fonda europske pomoći za najpotrebitije osigurala 981.322,92 kn, za 969 učenika polaznika 21 osnovne škole na području Bjelovarskobilogorske županije. S obzirom da su potrebe veće u odnosu na navedena sredstva, ovim projektom Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je dodatnih 344.228,00 kuna u vlastitom Proračunu za još 547 učenika koji su članovi socijalno ugroženih obitelji. EU PROJEKT REGIONAL NI CENTAR KOMPETENTNOSTIMEDICINSKE ŠKOLE BJELOVAR Medicinska škola Bjelovar u suradnji s osnivačem i partnerom Bjelovarskobilogorskom županijom provodi projekt „Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar“. Razdoblje provedbe projekta je od veljače 2019. do svibnja 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 33.374.080,50 kuna. Bespovratna sredstva iznose 30.000.000,00 kn i dolaze iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Vlastito sufinanciranje iznosi 3.374.080,50 kuna, od čega je na temelju Javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, dobiveno 50%.

24 Proračun 2022. Svrha projekta je uspostava infrastrukture kako bi se RCK organizirao kao mjesto edukacije učenika i studenata, stručnog usavršavanja osoba zaposlenih u zdravstvu te mjesto prekvalifikacije i stjecanja kvalifikacija odraslih nezaposlenih osoba i osoba s teškoćama. Vizija RCK je doprinijeti razvoju društva kvalitetnog obrazovanja koje utječe na sva polja života. Kako bi se to ostvarilo potrebno je dograditi dio zgrade koji će pružiti adekvatno opremljen prostor za održavanje ili povećanje broja upisanih učenika u srednju školu u jednoj smjeni i mjesto gdje će se moći provoditi stručno osposobljavanje i prekvalifikacije u drugoj smjeni. Projektom će se dograditi prostor bruto površine od 1866 m2 (zatvoreni prostori) i 106 m2 (natkriveni prostori) te prenamijeniti u postojećem dijelu zgrade 91 m2 neto površine, u koje će se smjestiti 8 kabineta od kojih dio čini simulacijski centar, 2 laboratorija, 2 specijalizirane učionice, opće učionice, kabinete za profesore te sanitarne i pomoćne prostorije. Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje, ugovorene vrijednosti 18.615.088,18 kn s PDV-om, započelo je 02. lipnja 2021. godine. Rok izvođenja radova je 15 mjeseci. Kabineti će se putem projekta opremiti potrebnom specijaliziranom opremom, a učionice redovnom opremom za rad RCK, ukupne vrijednosti 11 milijuna kuna. Razdoblje provedbe projekta je od veljače 2019. do svibnja 2023. godine. EU PROJEKT USPOSTAVA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI MEDICINSKE ŠKOLE BJELOVAR Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Medicinska škola Bjelovar razvija Projekt u suradnji s partnerima Bjelovarsko-bilogorskom županijom, Medicinskom školom Osijek, Srednjom školom Koprivnica, Zdravstvenom i veterinarskom školom dr. Andrija Štampar Vinkovci, Srednjom medicinskom školom Slavonski Brod, Tehničkom školom Virovitica, Veleučilištem u Bjelovaru, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, tvrtkom Projekt jednako razvoj d.o.o., Pučkim otvorenim učilištem Algebra, Hrvatskom komorom medicinskih sestara, tvrtkom CRIDENS d.o.o. i Učilištem za obrazovanje odraslih IDEM. Razdoblje provedbe Projekta je od 18. veljače 2020. do 18. prosinca 2023. godine i traje 46 mjeseci. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 28.852.446,81 kuna.

25 Proračun 2022. Centar će donijeti temeljne organizacijske akte i ustrojiti edukacijske programe te tako postati mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao i cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. Programi će nastati u suradnji s poslodavcima i stručnjacima, a rezultat će biti učenje temeljeno na radu, kvalitetna praktična nastava i vježbe, te posljedično kompetentna radna snaga. Razvijat će se i modernizirati formalno obrazovanje učenika, posebice odraslih polaznika te učenika s teškoćama i osoba s invaliditetom, kao trenutačno najslabije točke u obrazovnom sustavu. Uz promociju strukovnih zvanja, organizirat će se i održavanje programa prilagođenih učenicima s teškoćama. Uz mnogobrojna usavršavanja izradit će se i 3 nova standarda zanimanja, standard kvalifikacija i kurikula za njegovateljicu za palijativnu skrb, medicinsku sestru za palijativnu skrbi, CAD CAM specijalista. Ciljane skupine: min. 120 odgojno-obrazovnih radnika u ustanovama za strukovno obrazovanje, min. 400 učenika upisanih u ustanove strukovnog obrazovanja, te min. 3 odrasla polaznika novog programa. Uspostavom RCK pružit će se relevantne praktične vještine učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju. EU PROJEKT ZA ŽENE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE – FAZA II Nositelj projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija, a partneri u projektu su HZZ PU Bjelovar, CZSS Bjelovar, Daruvar, Grubišno Polje, Garešnica i Čazma, Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, Općina Velika Pisanica, Općina Berek, Općina Ivanska i Dom za starije osobe Bjelovar. Projektom je zaposlena 61 žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljiva žena na području Županije, koje skrbe za 366 krajnja korisnika, a najmanje 15 žena će obrazovanjem i osposobljavanjem unaprijediti radni potencijal. Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja. Ciljane skupine Poziva su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog

26 Proračun 2022. nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci, od 05. siječnja 2021. do 05. srpnja 2022. godine, od kojih će 12 mjeseci žene biti zaposlene, a ostatak vremena će pohađati edukacije kako bi povećale mogućnost za (samo) zapošljavanje. EU PROJEKT PLETENICA ŽIVOTA – FAZA II Bjelovarsko-bilogorska županija kao nositelj, u suradnji s partnerima Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, provodi projekt „Pletenica života – faza II“ Ukupni proračun projekta iznosi 1.466.421,50 kuna. Bespovratna sredstva dodijeljena su iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda, operativni program, učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. potpisan je 23.10.2020. godine na 24 mjeseca. Ciljevi projekta su: • Povećanje uključenosti starijih osoba u lokalnu zajednicu na području općina Veliko Trojstvo i Veliki Grđevac širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga. • Osnaživanje članova obitelji ciljane skupine (osobe starije od 54 godine) kako bi im omogućili bolju ravnotežu između poslovnog i obiteljskog života. • Jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu razvoja socijalnih usluga Obuhvaćeno je 60 sudionika starijih od 54 godine i 20 sudionika s invaliditetom te 30 članova obitelji uključenih u projektne aktivnosti. Ovim projektom zaposlit će se ukupno 8 osoba. Za rad s korisnicima zaposlene su 4 osobe na 22 mjeseca. Rezultati projekta usmjereni su na unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga u zajednici s ograničenim mogućnostima. Ovim projektom doprinijet će se izjednačavanju mogućnosti s razvijenijim urbanim sredinama promičući razvoj novih socijalnih usluga u zajednici.

27 Proračun 2022. PROJEKT: IZGRADNJA GLAZBENE ŠKOLE U BJELOVARU Projektom izgradnje nove glazbene škole za potrebe oko 447 učenika ulaže se u obrazovnu infrastrukturu. Cilj je centralizirati sveukupni sadržaj postojeće Glazbene škole Vatroslav Lisinski u jednoj zgradi koji se trenutačno provodi na dvije lokacije (zgrada škole i Dom kulture). Također je u sklopu nove glazbene škole planirana izgradnja koncertne dvorane namijenjene korištenju i izvan nastave što će doprinijeti podizanju kvalitete i kvantitete društveno-kulturnih sadržaja u životu zajednice. Također se želi poduprijeti lokalni i održivi razvoj, a ujedno se u novoj zgradi želi osigurati pristupačnost ljudima s teškoćama u kretanju. Ugovorom o gradnji koji je potpisan 23.12.2020. godine Bjelovarsko-bilogorska županija se obvezala financirati ukupni iznos od 24.624.254,91 kunu iz vlastitih izvora. Po terminskom planu završetak izgradnje Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar je početkom 2023. godine. ENERGETSKA OBNOVA OBRAZOVNIH INSTITUCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ Bjelovarsko-bilogorska županija krenula je s prijavama još 2016. godine. Do kraja 2020. godine prijavljena su 42 projektna prijedloga na području Bjelovarsko-bilogorske županije kojima je obuhvaćena obnova 45 zgrada. Temeljem dostavljenih odluka prikazano je da je svih 42 projekata financirano u iznosu od 60% prihvatljivih troškova od strane tadašnjeg Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Ukupna vrijednost prijavljenih projektnih prijedloga iznosi 155.254.486,04 kuna, odobrena sredstva temeljem Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga iznose 74.705.207,75 kuna. Iznos od 42.028.927,81 financiran je

28 Proračun 2022. iz Fonda za sufinanciranje EU projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. CENTAR IZVRSNOSTI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Centar izvrsnosti Bjelovarsko-bilogorske županije započeo je s radom 2014. godine. Uveden je predmet matematike, 2015. godine engleski jezik, godine 2017. počelo se s radom iz predmeta kemija i u školskoj godini 2018./2019. uveden je novi predmet informatika. Odgojno-obrazovni proces je organiziran tako da je osigurano stjecanje različitih iskustava učenja. Primjenjivane su različite aktivnosti učenja kao što su projektna nastava, učenje usmjereno na rješavanje problema i istraživačko učenje, s naglaskom na suradničko i iskustveno učenje. Oblici rada usmjeravani su u ovladavanju vještinama za upotrebu jezičnoga znanja u komunikacijskim vještinama (engleski jezik). Omogućeno je povezivanje učenja s prethodnim znanjima i vještinama te s osobnim životom učenika. Organizacija rada Centra izvrsnosti planirana je i organizirana u virtualnom okruženju. Poticani su procesi kreativnoga izražavanja, istraživanja i kritičkoga razmišljanja, a iskustva učenja prilagođena su primjereno razvojnoj dobi učenika. Radi se savjesno, odgovorno, metodički. Ulaže se puno truda, znanja i energije u podizanje razine znanja naših polaznika. Učenici su spoznali da se zadaci ne rješavaju stihijski, metodom pokušaja i pogrešaka, nego koristeći se znanstvenim pristupom i metodama. Mentori kroz pripreme rade na svom individualnom usavršavanju što podiže kvalitetu rada i u redovnoj nastavi koju obavljaju. Rad u Centru izvrsnosti je dobrovoljan, a mentori su pokazali zajedničku osobinu da su vrijedni i voljni raditi. Kroz ovaj ciklus nastave dopunjavaju se nedostatna teorijska znanja. Učenici usvajaju dodatne tehnike rješavanja zadataka, ustrajava se na pravilnom zapisivanju postupka rješavanja, provođenju dokaza i analize dobivenih rješenja (matematika). Projekt „Centar izvrsnosti Bjelovarsko-bilogorske županije“ ostvaruje zacrtane ciljeve; popularizira predmetnu tematiku, učvršćuje povezanost teorijskog znanja i primjene na zadacima, razvija radne navike i timski rad, potiče natjecateljski duh.

29 Proračun 2022. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE PROJEKT „ZA NAJVEĆU VRIJEDNOST ZDRAVSTVENOG SUSTAVA – LIJEČNIKE I MEDICINSKO OSOBLJE“ Bjelovarsko-bilogorska županija je za navedeni projekt osigurala u proračunu 1.000.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za subvencioniranje liječnika i medicinskog osoblja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorske županija, kroz sljedeće mjere i to:  subvencioniranje kamata na stambene kredite za potrebe stanovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije - do 20.000,00 kn godišnje,  subvencioniranje troškova podstanarstva za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije koji nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije, do 2.000,00 kn mjesečno,  subvencioniranje troškova stručnog usavršavanja i doškolovanja za liječnike i medicinsko osoblje, koji se školuju o vlastitom trošku, do 50% iznosa godišnje,  u slučaju neuspješnog natječaja za dodjelu koncesije u ponovljenom natječaju primjenjuju se mjere iz Javnog poziva.

30 Proračun 2022. KONTAKTI BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE ADRESA: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA DR. ANTE STARČEVIĆA 8 43 000 BJELOVAR RADNO VRIJEME : PONEDJELJAK – PETAK, 07h – 15h CENTRALA: 043/221-900 FAX: 043/244-450 OIB: 12928625880 WEB STRANICE: http://bbz.hr/bjelovar-hrvatska http://bbz.hr/adresar

31 Proračun 2022. VAŠ PRIJEDLOG ZA PRORAČUN 2022.             

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=