ŽUPANIJSKI GLASNIK 13 - 2021

Broj 13 - GODINA MMXXI. Bjelovar, 31. prosinca 2021. ISSN 1331-3819 akti župana 362. Na temelju članka 48. stavka 1., točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 31. prosinca 2021. godine, donio je ODLUKU o darovanju osnovnog sredstva – osobnog vozila – udruzi Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija, kao nositelj, provodi projekt pod nazivom "Pletenica života – faza II." UP.02.2.2.06.0243, sredstvima dobivenim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru Poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA I. UP. 02.2.2.06 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Partner u projektu je Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, Braće Radića 28, 43226 Veliko Trojstvo. Bjelovarsko-bilogorska županija nabavila je u postupku jednostavne nabave, osobno vozilo DACIA DUSTER PRESTIGE 1.0 TCE 100 ECO-G za aktivnosti predviđene Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Članak 2. Bjelovarsko-bilogorska županija daruje osnovno sredstvo – osobno vozilo – marke DACIA DUSTER, tip vozila: PRESTIGE 1.0 TCE 100 ECO-G, broj šasije: VF1HJD2076602892, registarske oznake: BJ 852 II, nabavne vrijednosti: 124.450,00 kuna s PDVom i PPMV-om, ispravak vrijednosti: 26.964,17 kuna, sadašnje vrijednosti: 97.485,83 kune, udruzi Pomoć u kućistarijim osobama Općine Veliko Trojstvo za potrebe projekta "Pletenica života – faza II." UP.02.2.2.06.0243 i provedbu socijalnih usluga i aktivnosti. Članak 3. Temel jem ove Odluke s udrugom Pomoć u kućistarijim osobama Općine Veliko Trojstvo zaključit

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 13 će se Ugovor o darovanju osnovnog sredstva iz članka 2. ove Odluke. Članak 4. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i obrazovanje i Upravnom odjelu za financije. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/20-01/4 URBROJ: 2103-09-21-71 Bjelovar, 31. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 363. Na temelju članka 48. stavka 1., točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 31. prosinca 2021. godine, donio je ODLUKU o darovanju osnovnog sredstva – osobnog vozila – Centru za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija, kao nositelj, provodi projekt pod nazivom "Pletenica života – faza II." UP.02.2.2.06.0243, sredstvima dobivenim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru Poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA I. UP. 02.2.2.06 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Partner u projektu je Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10, 43270 Veliki Grđevac. Bjelovarsko-bilogorska županija nabavila je u postupku jednostavne nabave, osobno vozilo DACIA DUSTER PRESTIGE 1.0 TCE 100 ECO-G za aktivnosti predviđene Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Članak 2. Bjelovarsko-bilogorska županija daruje osnovno sredstvo – osobno vozilo – marke DACIA DUSTER, tip vozila: PRESTIGE 1.0 TCE 100 ECO-G, broj šasije: VF1HJD20966428805, registarske oznake: BJ 851 II, nabavne vrijednosti: 124.450,00 kuna s PDV-om i PPMV-om, ispravak vrijednosti: 26.964,17 kuna, sadašnje vrijednosti: 97.485,83 kune, Centru za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac za potrebe projekta "Pletenica života – faza II." UP.02.2.2.06.0243 i provedbu socijalnih usluga i aktivnosti. Članak 3. Temeljem ove Odluke s Centrom za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac zaključit će se Ugovor o darovanju osnovnog sredstva iz članka 2. ove Odluke. Članak 4. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i obrazovanje i Upravnom odjelu za financije. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/20-01/4 URBROJ: 2103-09-21-68 Bjelovar, 31. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 364. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) na pročelnice Upravnog odjela za poslove državne uprave, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove državne uprave Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove državne uprave ("Županijski glasnik", broj 7/21, 8/21) u članku 10. kod radnog mjesta pod rednim brojem 54. kod Broja izvršitelja brojka "0,5", zamjenuje se brojkom "1". Članak 2. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni.

Stranica 3 Broj 13 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 3. Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/21-01/49 URBROJ: 2103-09-21-03 Bjelovar, 30. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 365. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove ("Županijski glasnik", broj 7/21, 8/21)u članku 10. radno mjesto pod rednim brojem 16. kod Broja izvršitelja brojka "0,5", zamjenjuje se brojkom "1". Članak 2. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/21-01/42 URBROJ: 2103-09-21-03 Bjelovar, 30. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 366. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08,61/11, 4/18 i 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), na prijedlog pročelnice Službe ureda župana, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi PRAVILNIK O IZMJENAMAPRAVILNIKA o unutarnjem redu Službe ureda župana Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Službe ureda župana ("Županijski glasnik", broj 7/21, 8/21) u članku 10. iza rednog broja 8. redni broj 3. postaje rednim brojem 9., a dosadašnji red broj 9. postaje rednim brojem 10. Kod radnog mjesta pod rednim brojem 6. kod Stručnog znanja riječi "srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke" zamjenuju se riječima "srednja stručna sprema ekonomske, upravneili društvene struke, te gimnazije". Kod radnog mjesta pod rednim brojem 10. kod Stručnog znanja riječi "srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke" zamjenjuju se riječima "srednja stručna sprema ekonomske, upravneili društvene struke, te gimnazije". Članak 2. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/21-01/41 URBROJ: 2103-09-21-03 Bjelovar, 30. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 367. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mirka Pereša Kapela Članak 1. Za članove Školskog odbora Osnovne škole Mirka Pereša Kapela imenuju se:

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 13 1. Nikolina Kovač, 2. Janko Majić, 3. Dario Lovković. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/83 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 31. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 368. Na temelju članka 25. Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine", broj 75/21) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije 30. prosinca 2021. godine, donio je PLAN klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Planom klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja Upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake po sadržaju akata Upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije, te vrijeme čuvanja predmeta kao dokumentarnog i arhivskog gradiva. Članak 2. Planom se utvrđuju klasifikacijske oznake po sadržaju i broju dosjea koji proizlaze iz djelokruga rada gore navedenih tijela, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim aktima od 1. siječnja 2022. godine, kako slijedi: KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 0 DRŽAVA I DRUŠTVO, USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI I UPRAVA 004 LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE 004-01/ 01 Izvješća Izvješće Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova Z+5 godina 004-01/ 02 Općenito Ostvarenje prava nacionalnih manjina na području Bjelovarsko-bilogorske županije Trajno 004-02/ 01 Pojedine slobode, prava i dužnosti Opći i pojedinačni akti Trajno 006 POLITIČKE STRANKE 006-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti N+3 godine 006-01/ 02 Upisi i promjene Odluke, rješenja, zaključci Trajno 007 USTANOVE 007-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti N+5 godina 007-01/ 02 Osnivanja i imenovanja Osnivanja upravnih vijeća, imenovanja i razrješenja članova i ravnatelja Trajno

Stranica 5 Broj 13 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 008 INFORMIRANJE 008-01/ 01 Općenito Dopisi, zahtjevi N+5 godina 02 Javno informiranje Pozivi N+5 godina 009 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 009-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti N+5 godina 009-01/ 02 Imenovanja Imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka Trajno 01 DRŽAVNO UREĐENJE 011 USTAV, ZAKONI I DRUGI PROPISI 011-01/ 01 Općenito Davanje mišljenja, tumačenja, dopisi, obavijesti N+5 godina 011-01/ 02 Postupak donošenje propisa Prijedlozi i nacrti propisa N+5 godina 011-01/ 03 Objavljivanje propisa Službeni glasnik, donošenje propisa Trajno 011-02/ 01 Statuti Objavljivanje i donošenje statuta, suglasnosti i dopune statuta, Poslovnici o radu Trajno 012 IZBORNI SUSTAV 012-01/ 01 Registar birača Trajno 012-02/ 01 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor Trajno 012-03/ 01 Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske Trajno 012-04/ 01 Izbori za članove Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske Trajno 012-05/ 01 Lokalni izbori Z+5 godina 012-06/ 01 Financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe Z+11 godina 012-07/ 01 Ostalo Z+5 godina 012-08/ 01 Izborni sustav- općenito Upute o postupanju, dopisi, obavijesti, očitovanja Z+3 godina 012-09/ 01 Birački spiskovi- općenito Popisi birača, obavijesti i dopisi Z+3 godina 012-09/ 02 Potvrde o upisu u popis birača Zahtjevi i potvrde N+5 godina 012-09/ 03 Potvrde o glasanju Zahtjevi i potvrde N+5 godina 012-09/ 04 Obavijesti o promjenama u popisu birača Obavijesti o upisima promjena i dopuna podataka N+5 godina 012-09/ 05 Zaključenje popisa birača Popisi, obavijesti, očitovanja N+5 godina 012-10/ 01 Izbori i opoziv Izbori u mjesnoj samoupravi Z+5 godina 012-11/ 01 Rad delegacija i delegata Zapisnici provedenih izbora Trajno 013 REFERENDUM I DRUGI OBLICI SUDJELOVANJA GRAĐANA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 013-01/ 01 Općenito Pozivi, zahtjevi, obavijesti N+5 godina 013-02/ 01 Referendum Provođenje referenduma Trajno 013-03/ 01 Drugi oblici osobnog izjašnjavanja Trajno 014 TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA 014-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti, upute Z+5 godina 014-02/ 01 Područja općina Ustrojavanje Trajno 014-03/ 01 Gradovi i naselja Ustrojavanje Trajno 016 NACIONALNE MANJINE 016-01/ 01 Općenito Izvješća, mišljenja Z+5 godina

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 13 KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 016-01/ 02 Prava nacionalnih manjina Ostvarivanje prava nacionalnih manjina Trajno 02 TIJELA DRŽAVNE VLASTI I DRUGA JAVNOPRAVNA TIJELA 023 TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 023-01/ 01 Općenito Pozivi, upute, obavijesti, informacije, mišljenja N+2 godine 023-01/ 02 Tijela državne uprave Zaključci, rješenja, odluke Trajno 024 JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 024-01/ 01 Općenito Dopisi, očitovanja, upiti, obavijesti N+3 godine 024-01/ 02 Odluke i zaključci Odluke, zaključci, rješenja Trajno 024-02/ 01 Županijska skupština-općenito Pozivi, dopisi, obavijesti, upiti, potvrde N+1 godine 024-02/ 02 Županijska skupština Sjednice, zapisnici, odluke Trajno 024-02/ 03 Planovi rada Županijske skupštine Trajno 024-02/ 04 Odbori i povjerenstva Županijske skupštine Pozivi, zapisnici, odluke Trajno 025 PRAVNE OSOBE S JAVNIM OVLASTIMA 025-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti i očitovanja N+3 godine 025-01/ 02 Pravne osobe s javnim ovlastima Osnivanja, ustroj i djelatnost Trajno 029 RADNA TIJELA U SASTAVU JAVNOPRAVNIH TIJELA 029-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti i očitovanja N+3 godine 029-01/ 02 Radna tijela u sastavu javnopravnih tijela Osnivanje povjerenstva, imenovanja i razrješenja članova Trajno 03 UPRAVNO POSLOVANJE 030 ORGANIZACIJA, METODE I TEHNIKE RADA 030-01/ 01 Općenito Iso standardi, dopisi, obavijesti, popisi, prijedlozi N+5 godina 030-02/ 01 Organizacija rada i radni postupci Odluke o popisu obveza i potraživanja Trajno 030-03/ 01 Informatička djelatnost Telekomunikacijska i informatička oprema, natječaji, obavijesti Z+5 godina 030-04/ 01 Uredska pomagala i strojevi Dopisi, obavijesti, natječaji, popisi Z+5 godina 030-05/ 01 Organizacija i oprema radnih prostorija Zahtjevi, zamolbe, natječaji Z+5 godina 030-06/ 01 Ostalo Z+5 godina 031 PRIJAMNE SLUŽBE, SLUŽBE TJELESNE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE, TEHN. I POM. POSLOVI, OZNAKE I OBAVIJESTI 031-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, obavijesti, zamolbe N+2 godine 031-02/ 01 Natpisne i oglasne ploče Objave N+5 godina 031-03/ 01 Poštanske usluge Ugovori, ponude, cjenici Z+5 godina 031-04/ 01 Fizičko-tehnička zaštita Ugovori, ponude, cjenici, natječaji Z+5 godina 031-05/ 01 Usluge održavanja i čišćenja Ugovori, ponude, natječaji, upiti Z+5 godina 031-06 01 Vozni park Ugovori, ponude, upiti, police osiguranja Z+5 godina

Stranica 7 Broj 13 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 032 INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKO POSLOVANJE 032-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti N+2 godine 032-01/ 02 Stručni časopisi, službena glasila i druga stručna literatura "Županijski glasnik" N+2 godine 032-01/ 03 Pretplata Postupci nabave, ponude Z+5 godina 032-02/ 01 Ostala stručna literatura Z+5 godine 034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR 034-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti N+1 godina 034-02/ 01 Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda Potvrde N+1 godina 034-03/ 01 Izvještaji o stanju rješavanja upravnih stvari Izvještaji Z+5 godina 035 UREDSKO POSLOVANJE 035-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti, dopisi N+1 godina 035-02/ 01 Klasifikacijske oznake i plan brojčanih oznaka Trajno 035-03/ 01 Primjena informacijske tehnologije u uredskom poslovanju Trajno 035-04/ 01 Evidencije Trajno 036 UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM 036-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti N+3 godine 036-02/ 01 Čuvanje, zaštita i obrada dokumentarnog gradiva Propisi, odluke, popisi Trajno 036-03/ 01 Vrednovanje, odabiranje i izlučivanje dokumentarnog gradiva Zapisnici i odluke Trajno 036-04/ 01 Predaja arhivskog gradiva Zapisnici i odluke Trajno 038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI 038-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti i zahtjevi za izradu N+2 godine 038-02/ 01 Odobrenja Odobrenje za izradu i uništenje Trajno 038-03/ 01 Upotreba, čuvanje i uništavanje Očevidnik Trajno 039 UPRAVLJANJE KVALITETOM 039-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti N+1 godine 039-01/ 02 Norme, specifikacije i certifikati Trajno 04 UPRAVNI, INSPEKCIJSKI I DRUGI NADZORI U JAVNOPRAVNIM TIJELIMA 041 NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA 041-01/ 01 Općenito Očitovanja, mišljenja, zapisnici, izvješća Trajno 042 UNUTARNJE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU I REVIZIJA 042-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti N+1 godina 042-02/ 01 Nadzor Zapisnici i izvješća Trajno 043 UPRAVNA INSPEKCIJA 043-01/ 01 Općenito Obavijesti, upiti, postupanja po prijavama N+3 godine 05 PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PRITUŽBE 050 PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD JAVNOPRAVNIH TIJELA 050-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti, dopisi N+2 godina

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 13 KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 050-01/ 02 Pritužbe i predstavke Zahtjevi, predmeti, odgovori na pritužbe i predstavke Z+2 godine 052 OSTALE PREDSTAVKE I PRITUŽBE 052-01/ 01 Općenito N+2 godina 052-01/ 02 Pritužbe i predstavke Zahtjevi, predmeti, odgovori na pritužbe i predstavke Z+2 godine 053 MOLBE I PRIJEDLOZI 053-01/ 01 Molbe i prijedlozi N+2 godina 06 ODLIKOVANJA, JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA 060 ODLIKOVANJA 060-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti, prijedlozi Z+5 godina 060-01/ 02 Odlikovanja domaćih osoba i organizacija Oduke o odlikovanjima Trajno 061 JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA 061-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti, prijedlozi o dodjeli javnih priznanja Z+5 godina 061-01/ 02 Dodjela nagrada i priznanja Odluke o dodjeli Trajno 08 DUŽNOSNICI 081 DUŽNOSNICI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE SAMOUPRAVE) 081-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi i obavijesti o službenicima i namještenicima N+1 godina 081-02/ 01 Rukovodeći radnici Rješenja, odluke o imenovanju i razrješenju Trajno 081-03/ 01 Službenici i namještenici Rješenja, odluke o imenovanju i razrješenju Trajno 081-04/ 01 Stručni suradnici Rješenja, odluke o imenovanju i razrješenju članova odbora Trajno 1 RAD I RADNI ODNOSI 10 ZAPOŠLJAVANJE 100 POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA 100-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti, informacije o zapošljavanju stranih državljana ili osoba s invaliditetom N+5 godina 101 KRETANJE ZAPOSLENOSTI 101-01/ 01 Općenito Obavijesti i dopisi o godišnjem planu poticanja zapošljavanja N+5 godina 102 NEZAPOSLENOST 102-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti, zaključci o nezaposlenosti i zapošljavanju N+3 godina 103 USMJERAVANJE ZANIMANJA 103-01/ 01 Prekvalifikacije Obavijesti, rješenja, odluke N+5 godina 11 RADNI ODNOSI 110 ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU 110-01/ 01 Evidencija kadrova u organima uprave Evidencija djelatnika Trajno

Stranica 9 Broj 13 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 110-01/ 02 Odluke i rješenja o djelatnicima institucija BBŽ Odluke, rješenja, zaključci Trajno Očevidnici Trajno 110-02/ 01 Ovlaštenja za potpisivanje Odluke, zaključci, rješenja Trajno 112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, PRIJAM U SLUŽBU I PRESTANAK SLUŽBE, UGOVOR O DJELU, DOPUNSKI RAD I OSTALO 112-01/ 01 Općenito Upiti, otvorene zamolbe, obavijesti, dopisi, potvrde o radnom odnosu N+5 godina 112-02/ 01 Na neodređeno vrijeme Natječaj za prijam u službu N+5 godina 112-02/ 02 Rješenja Rješenja o prijmu ili prestanku službe Trajno 112-03/ 01 Na određeno vrijeme Rješenja o prijmu ili prestanku službe Trajno 112-04/ 01 Ugovor o djelu Z+5 godina 112-05/ 01 Dopunski rad Trajno 112-06/ 01 Ostalo Dostava podataka o zaposleniku 50 godina Matična knjiga Trajno Personalni dosje djelatnika N+70 godina 113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA 113-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti i potvrde N+1 godina 113-02/ 01 Službena putovanja Zahtjevi, odluke i rješenja N+5 godina 113-03/ 01 Godišnji odmor Zahtjevi i rješenja o korištenju godišnjeg odmora Z+2 godine 113-04/ 01 Dopusti Zahtjevi i rješenja o korištenju plaćenog dopusta Z+2 godine 113-05/ 01 Bolovanja Zahtjevi i rješenja o bolovanju Z+3 godine 113-06/ 01 Obustave rada Z+5 godina 113-07/ 01 Radno vrijeme Evidencija prisutnosti na poslu Z+3 godine 114 RADNI SPOROVI, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 114-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti, opomene Z+5 godina 114-02/ 01 Radni sporovi Radni sporovi Z+5 godina 114-03/ 01 Disciplinska odgovornost i postupak Disciplinski postupak Z+5 godina 115 ZAŠTITA NA RADU 115-01/ 01 Općenito Upiti i obavijesti N+1 godina 115-02/ 01 Predmeti zaštite na radu Zapisnici o nesrećama na radu Z+5 godina 115-03/ 01 Posebna zaštita Izvještaji i zapisnici o posebnoj zaštiti žena i osoba s invaliditetom Z+5 godina 115-04/ 01 Ozljede na radu Zapisnici, izvještaji Z+5 godina 116 INSPEKCIJA RADA 116-01/ 01 Općenito Dopisi, upute, obavijesti N+1 godina 116-02/ 01 Inspekcijski poslovi Izvještaji i zapisnici o inspekcijskim poslovima u području rada i zaštite na radu 10 godina 117 RADNI STAŽ 117-01/ 01 Općenito Upiti, zamolbe, obavijesti i potvrde N+3 godine 117-02/ 01 Minuli rad Trajno

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 13 KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 117-03/ 01 Radne knjižice Izdavanje i upisivanje promjena u radne knjižice N+10 godina Pohrana radnih knjižica Trajno 118 STRUČNA SPREMA, KVALIFIKACIJE 118-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi i obavijesti N+1 godine 118-02/ 01 Stručna sprema N+2 godine 118-03/ 01 Kvalifikacije N+2 godine 119 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OCJENJIVANJE I OSTALO 119-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti, upozorenja o kašnjenju N+3 godine 119-02/ 01 Izobrazba djelatnika tijekom radnog vremena N+5 godina 119-03/ 01 Kadrovske evidencije Očevidnici o kadrovima Trajno Popis zaposlenika članova sindikata Trajno 119-04/ 01 Pravilnik o ocjenjivanju Trajno 119-04/ 02 Ocjenjivanje rada radnika u tijelima uprave Izvještaji, rješenja, upute, prijedlozi i mišljenja Z+5 godina 12 PLAĆE 120 STJECANJE PLAĆE 120-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti i obavijesti 5 godina 120-01/ 02 Potvrda o promjeni tekućeg računa djelatnika N+5 godina 120-02/ 01 Utvrđivanje, raspoređivanje i raspodjela Rješenja Trajno 120-03/ 01 Dodaci na plaću Rješenja po osnovi tekućeg rada, minulog rada, osnovi inovacija, itd. Trajno 121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA 121-01/ 01 Isplata regresa Odluke, rješenja i druga dokumentacija Z+2 godine 121-02/ 01 Ostale isplate Troškovi prijevoza s posla i na posao, odluke o isplatama nagrada,naknada i poklona (uskrsnica, božićnica, Sv. Nikola) Z+2 godine 121-02/ 02 Odluke Odluka o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima djelatnika Trajno 121-03/ 01 Dnevnice Z+2 godine 121-04/ 01 Terenski dodatak Z+2 godine 121-05/ 01 Naknada za odvojeni život od obitelji Z+2 godine 121-06/ 01 Naknada za prijevoz na posao i sa posla Z+2 godine 121-07/ 01 Naknada za topli obrok Z+2 godine 121-08/ 01 Troškovi preseljenja Z+2 godine 121-09/ 01 Pomoć u slučaju smrti Z+2 godine 121-10 01 Jubilarne nagrade Z+3 godine 121-11/ 01 Otpremnina Z+2 godine 121-12/ 01 Autorski honorari Z+2godine 121-13/ 01 Ostalo Odbitci iz plaće Z+2 godine 13 STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Stranica 11 Broj 13 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 130 TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA 130-01/ 01 Općenito Trajno 130-02/ 01 Tečajevi, savjetovanja i seminari Z+2 godine 131 SPECIJALIZACIJE I DRUGA STRUČNA USAVRŠAVANJA 131-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti i obavijesti N+1 godina 131-02/ 01 Specijalizacije i edukacije Z+2 godine 132 VJEŽBENICI, PRIPRAVNICI I STRUČNA PRAKSA 132-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti i obavijesti N+1 godina 132-01/ 02 Planovi Planovi o prijmu vježbenika i pripravnika Trajno 132-01/ 03 Pravilnici Pravilnici o stručnom osposobljavanju Trajno 132-02/ 01 Prijam vježbenika ili pripravnika Rješenja Trajno 133 DRŽAVNI, STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI 133-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi i obavijesti N+1 godina 133-02/ 01 Stručni ispiti Prijave za polaganje državnog stručnog ispita Z+5 godina 133-02/ 02 Rješenja Rješenja o odobrenju polaganja stručnog ispita Z+5 godina 133-03/ 01 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu Trajno 14 MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE 140 MIROVINSKO OSIGURANJE 140-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi i obavijesti N+1 godina 140-02/ 01 Prijave, odjave i promjene Trajno (u personalnom dosjeu) 140-03/ 01 Pravo na starosnu mirovinu Rješenja o ostvarenju prava na starosnu mirovinu Trajno 140-04 01 Mirovina po posebnim propisima Rješenja o ostvarenju prava mirovinu po posebnim propisima Trajno 141 INVALIDSKO OSIGURANJE 141-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi i obavijesti N+1 godina 141-02/ 01 Invalidske mirovine Rješenja o ostvarenju prava na invalidsku mirovinu Trajno 143 DOPLATAK ZA DJECU 143-01/ 01 Doplatak za djecu Zahtjevi, utvrđivanja prava, izvješća i sl. Z+2 godine 15 SINDIKATI, UDRUGE POSLODAVACA I KOLEKTIVNI UGOVORI 150 SINDIKATI 150-01/ 01 Osnivanje, djelovanje i prestanak Obavijesti o izborima, izvješća, podaci o članovima Z+5 godina 152 KOLEKTIVNI UGOVORI 152-01/ 01 Zaključak o prihvaćanju Prijedlog zaključka i zaključak o prihvaćanju dodatka Kolektivnog ugovora Z+5 godina

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 13 KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 152-01/ 02 Općenito Mišljenja, ocjene, tumačenje i dostave ugovora N+1 godina 152-02/ 01 Kolektivni ugovori Kolektivni ugovori institucija, organizacija, privatnih tvrtki i sl. Z+5 godina 152-03/ 01 Evidencija kolektivnih ugovora Trajno 2 UNUTARNJI POSLOVI 22 OSOBNA STANJA GRAĐANA 222 OSOBNO IME 222-01/ 01 Rješenje o promjeni osobnog imena Zahtjevi i rješenja Trajno 222-01/ 02 Osobno ime u pravnom prometu Zahtjevi, izjave i rješenja Trajno 222-02/ 01 Općenito Upiti, obavijesti, informacije N+3 godine 223-01 MATIČARSTVO – Rođeni 223-01/ 01 Temeljni upis u MR prijavom rođ. i upis u MR temeljem rješenja Zahtjevi i rješenja Trajno 223-01/ 02 Potvrda o slobodnom bračnom stanju Trajno 223-01/ 03 Zapisnik o priznavanju očinstva, prom. prez. nakon priz. očinstva Trajno 223-01/ 04 Ispravci i dopune u MR Zahtjevi i rješenja Trajno 223-01/ 05 Izdavanje rodnih listova N+1 godina 223-01/ 06 Službeni zahtjevi, ostalo zahtjevi o ispravcima podataka N+3 godine 223-01/ 07 Zapisnik prijave novorođenog djeteta Trajno 223-01/ 08 Međunarodni izvadak iz MR N+3 godine 223-02 MATIČARSTVO – Vjenčani 223-02/ 01 Temeljni upis u MV – zapisnik o prijavi namjere zaključenja braka Trajno 223-02/ 02 Obavijest o sklopljenom braku Trajno 223-02/ 03 Presude o razvodu braka Trajno 223-02/ 04 Ispravci u MV Zahtjevi i rješenja Trajno 223-02/ 05 Izvadak iz MV – vjenčani list N+3 godine 223-02/ 06 Službeni zahtjevi i ostalo N+3 godine 223-02/ 07 Potvrde za vjersko sklapanje braka Trajno 223-02/ 08 Međunarodni izvadak iz MV N+3 godine 223-02/ 09 Utvrđivanje pretpostavki za sklapanje braka Trajno 223-03 MATIČARSTVO – Umrli 223-03/ 01 Temeljni upis u MU – prijava smrti, potvrda, smrtovnica Trajno 223-03/ 02 Obavijesti o smrti Trajno 223-03/ 03 Sastavljanje smrtovnice Trajno 223-03/ 04 Ispravci i dopune u MU Zahtjevi i rješenja Trajno 223-03/ 05 Izvadak iz MU – smrtni list N+3 godine 223-03/ 06 Službeni zahtjevi i ostalo N+3 godine 223-03/ 07 Međunarodni izvadak iz MU N+3 godine 223-04/ 01 Registar životnog partnerstva Trajno 223-05/ 01 Osobna stanja građana (općenito) Jedinstveni matični broj građana Trajno 223-06 MATIČARSTVO – Ostalo 223-06/ 01 Zapisnik o namjeri sklapanja životnog partnerstva Trajno 223-06/ 02 Izvadak iz registra životnog partnerstva N+3 godine 223-06/ 03 Potvrda o životnom partnerstvu N+3 godine 223-06/ 04 Promjena osobnog imena životnog partnera Trajno

Stranica 13 Broj 13 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 223-06/ 05 Prestanak životnog partnerstva raskidom ili poništenjem Trajno 223-06/ 06 Obavijest o smrti životnog partnera Trajno 223-06/ 07 Ispravci i dopune podataka u registru živ. partnerstva Trajno 223-06/ 08 Utvrđivanje pretpostavki za sklapanje životnog partnerstva Trajno 223-06/ 09 Općenito Dopisi, upiti, mišljenja, obavijesti i informacije N+3 godine 224 DRŽAVLJANSTVO 224-01/ 01 Stjecanje hrvatskog državljanstva Trajno 224-02/ 01 Prestanak hrvatskog državljanstva Trajno 224-03/ 01 Općenito Poništenja upisa, pritužbe, upute, okružnice, upiti, dopisi Trajno 224-03/ 02 Upis u KD Trajno 224-03/ 03 Izdavanje domovnica i potvrda iz KD N+3 godine 224-03/ 04 Rješavanje zamolnica iz KD N+3 godine 224-03/ 05 Promjene u vezi s osnovnim upisima u KD Primitak, otpust, utvrđivanje i odricanje državljanstva Trajno 224-03/ 06 Obavijest o izvršenim promjenama u KD Trajno 23 OSTALI UNUTARNJI POSLOVI 230 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA 230-01 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA – Općenito 230-01/ 01 Općenito-udruge Upiti, obavijesti, informacije, mišljenja, pozivi za usklađivanja statuta udruga, zapisnici sa skupština udruga N+3 godine 230-01/ 02 Izvadak iz Registra udruga N+3 godine 230-01/ 03 Općenito-zaklade Upiti, obavijesti, informacije, mišljenja N+3 godine 230-01/ 04 Izvadak iz Registra zaklada N+3 godine 230-02 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA – Pojedinačni predmeti 230-02/ 01 Rješenja o upisu u Registar udruga Trajno 02 Rješenja o upisu promjena u Registar udruga Trajno 03 Rješenja o prestanku i brisanju udruga iz Registra Trajno 04 Evidencija udruga sindikata i poslodavaca Trajno 05 Inspekcijski nadzor nad radom udruga Zapisnici i izvješća N+10 godina 06 Rješenja o upisu u Registar zaklada Trajno 07 Rješenja o upisu promjena u Registar zaklada Trajno 08 Rješenja o prestanku i brisanju zaklada Trajno 09 Inspekcijski nadzor nad radom zaklada N+10 godina 24 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 240 CIVILNA ZAŠTITA 240-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti, informacije, upiti Z+5 godina 240-02/ 01 Imenovanja Imenovanja članova stožera Z+5 godina 240-03/ 01 Postupci Planovi, odluke, izvješća, analize sustava Z+5 godina 240-04/ 01 Jednokratna dodjela sredstava – požari Odluke, ugovori Z+5 godina

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 13 KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 25 VATROGASTVO 250 USTROJAVANJE, OSNIVANJE I RAD VATROGASNIH POSTROJBI I VATROGASNIH ORGANIZACIJA 250-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, obavijesti Z+5 godine 250-02/ 01 Ustroj i organizacija Odluke, rješenja i zaključci o osnivanju, organizaciji i imenovanju Trajno 250-03/ 01 Suglasnosti Suglasnosti na izmjene i dopune statuta N+2 godina 250-04/ 01 Izvještaji o radu Z+5 godina 250-05/ 01 Dodjela sredstava Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+11 godina 254 INSPEKCIJSKI NADZOR U SUSTAVU VATROGASTVA 254-01/ 01 Inspekcijski nadzori Zapisnici i izvještaji Z+5 godina 3 GOSPODARSTVO 30 GOSPODARSKI SUSTAV I EKONOMSKA POLITIKA 300 GOSPODARSKO PLANIRANJE 300-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, zamolbe i obavijesti Z+5 godina 300-01/ 02 Kreditiranje obrt. sred. "Covid 19" Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 03 Potpora novootvorenim obrtima Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 04 Sufinan. dokument. – prijava gospodar. Javni pozivi, zahtjevi, dodjele na fondove potpora Z+5 godina 300-01/ 05 Sufinan. dokument. – prijava obrtnika Javni pozivi, zahtjevi, dodjele na fondove potpora Z+5 godina 300-01/ 06 Potpora tvrtkama i obrtima kojima je Javni pozivi, zahtjevi, dodjele obustavljen rad potpora Z+5 godina 300-01/ 07 Poticanje certificiranja i uvođenja sustava Javni pozivi, zahtjevi, dodjele kvalitete potpora Z+5 godina 300-01/ 08 Sufinanciranje nastupa na sajmovima Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 09 Sufinanciranje nabavke strojeva i opreme Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 10 Sufinanciranje uređenja poslovnih objekata Javni pozivi, zahtjevi, dodjele i radionica potpora Z+5 godina 300-01/ 11 Sufinanciranje uvođenja BIKE&BED standarda Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 12 Sufinan. vlast. učešća u prov. projek. Javni pozivi, zahtjevi, dodjele za gospodarstvenike potpora Z+5 godina 300-01/ 13 Sufinan. vlast. učešća u prov. projek. za obrtnike Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 14 Potpora razvoja poduzetničkoj infrastrukturi Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 15 Potpora promociji i marketingu turist. Javni pozivi, zahtjevi, dodjele ponude BBŽ potpora Z+5 godina

Stranica 15 Broj 13 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 300-01/ 16 COVID-19, kreditna linija za poduzetnike Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 302 GOSPODARSKI RAZVOJ 302-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, obavijesti, informacije o razvoju gospodarstva, poticanju ulaganja i sl. N+2 godine 303 GOSPODARSKA SURADNJA 303-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, obavijesti Z+5 godina 303-02/ 01 U zemlji Projekti Trajno 303-03/ 01 S inozemstvom Projekti Trajno 31 INDUSTRIJA, RUDARSTVO I PODUZETNIŠTVO 310 INDUSTRIJA I RUDARSTVO 310-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, mišljenja, obavijesti Z+5 godina 310-02/ 01 Proizvodnja nafte, zemnog plina i naftnih derivata Koncesija za distribuciju plina Trajno 310-03/ 01 Proizvodnja i prerada nemetalnih minerala Rješenja i odluke Trajno 310-04/ 01 Proizvodnja kamena, šljunka i pijeska Rješenja i odluke Trajno 310-05/ 01 Proizvodnja građevinskog materijala Rješenja i odluke Trajno 311 PODUZETNIŠTVO, OBRT I ZADRUGARSTVO 311-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, zamolbe N+3 godine 311-01/ 02 Uvjerenja Uvjerenja i izvadak iz Obrtnog registra N+1 godina 311-01/ 03 Izvješća o stanju obrta i poduzetništva Z+5 godina 311-02/ 01 Obrtništvo- rješenja Trajno 311-03/ 01 Kućna radinost Odobrenja i prestanci obavljanja kućne radinosti i sporednog zanimanja Trajno 320 POLJOPRIVREDA 320-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, obavijesti, informacije N+3 godine 320-01/ 02 Edukacija poljoprivrednika Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 03 Prodaja polj. proizvoda Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 04 Osiguranje usjeva Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 05 Ekološka proizvodnja Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 06 Analiza tla Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora 10 godina 320-01/ 07 Potpore za pčelarstvo Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 08 Potpora stočarskoj proizvodnji 320-01/ 09 Potpora biljnoj i voćarskoj proizvodnji Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 10 Potpora za okrupnjavanje polj. zemljišta Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 11 Sufinanciranje razvojnih projekata u polj. Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 12 Upisnik proizvođača božićnih drvaca Zahtjevi i rješenja N+15 godina 320-01/ 13 Božićna drvca – uvjerenja N+1 godina 320-01/ 14 Druge potpore Z+5 godina 320-01/ 15 Ostalo Z+5 godina 320-02 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 320-02/ 01 Općenito Dopisi, upiti, obavijesti, mišljenja, zamolbe N+3 godina 320-02/ 02 Program raspolaganja polj. zemljištem Trajno 321 ŠUMARSTVO

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 13 KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 321-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti N+3 godine 321-02/ 01 Dozvole za čistu sječu šuma Rješenja Trajno 323 LOVSTVO 323-01/ 01 Općenito Zamolbe, upiti, dopisi i obavijesti N+3 godine 323-01/ 02 Osiguranje lovišta Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 03 Obnova lovačke kuće/doma Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 04 Unos pernate divljači Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 05 Unos zeca Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 06 Odstrjel predatora Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 07 Nabava sredstava za zaštitu usjeva Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 08 Promidžba lovstva Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 09 Legalizacija kuće/doma Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 10 Kupovina zemljišta za remize Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 11 Osposobljavanje lovočuvara Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 12 Lovna kinologija Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 13 Prevencija metilja Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 14 Lovno streljaštvo Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 15 Izgradnja lovačkog strelišta Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-02/ 01 Lovišta i lovna područja – općenito Upiti, obavijesti, uzgajališta, ustanovljenje granica Trajno 323-03/ 01 Uzgoj, zaštita i korištenje divljači Zahtjevi, podaci, upiti, obavijesti, rješenja o zabrani lova Trajno 325 VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA 325-01/ 01 Općenito Uknjižba prava vlasništva na kanalima, projekti, dodjele sredstava, programi zaštite vode Trajno 325-02/ 01 Zaštita od štetnog djelovanja voda Trajno 325-03/ 01 Korištenje voda Trajno 326 STOČARSTVO 326-01/ 01 Općenito Dopisi i obavijesti o stočarstvu, programi razvoja stočarstva, uzgoj životinja N+3 godine 33 TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM 330 UNUTARNJA TRGOVINA 330-01/ 01 Općenito Dopisi, mišljenja, tumačenja i obavijesti o trgovini N+3 godina 330-02 01 Trgovačke radnje – utvrđivanje MTU Zahtjevi s prilozima i rješenja Trajno 334 TURIZAM 334-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti, informacije, mišljenja, dostave podataka, izrade iskaznica, podaci N+3 godina 334-02/ 01 Cikloturizam N+3 godina 334-03/ 01 Turistički razvoj BBŽ Trajno 334-04/ 01 Izrada master plana Trajno 334-05/ 01 Strategija razvoja turizma Trajno 334-06/ 01 Projektna dokumentacija za infrastrukturu vinskih cesta Trajno 334-07/ 01 Povjerenstvo za očevid Pozivi, zapisnici, zaključci, odluke Trajno 334-08/ 02 Turistička djelatnost – utvrđivanje MTU Zahtjevi i rješenja o uslugama turističkih vodiča i agencija, prestanak postojanja turističkih agencija Trajno

Stranica 17 Broj 13 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 335 UGOSTITELJSTVO 335-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti, informacije, upiti, obrasci, preslike N+3 godine 335-02 UGOSTITELJSKA DJELATNOST 335-02/ 01 Ugostiteljski objekti – utvrđivanje MTU Rješenja i prestanci važenja rješenja Trajno 335-02/ 02 Ugostiteljske usluge smještaja – kategorizacija Rješenja i prestanci važenja rješenja Trajno 335-03/ 01 Ugostiteljske usluge u domaćinstvu Rješenja i prestanci važenja rješenja Trajno 335-04/ 01 Ugostiteljske usluge na OPG-u Rješenja i prestanci važenja rješenja Trajno 34 PROMET I KOMUNIKACIJE 340 CESTOVNI PROMET 340-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti, informacije, upiti, suglasnosti, duplikati znaka pristupačnosti N+3 godine 340-01/ 02 Znak pristupačnosti za invalidne osobe Trajno 340-02/ 01 Zatvaranje prometnica N+3 godine 340-03/ 01 Izgradnja i održavanje cestovne Sufinanciranje izgradnje prometne infrastrukture infrastrukture N+11 godina 340-04/ 01 Sufinanciranje uređenja poljskih putova Odluke Trajno 340-05 PRIJEVOZNIČKA DJELATNOST U CESTOVNOM PROMETU 340-05/ 01 Licencije Rješenja o izdavanju i ukidanju licencija Trajno 340-05/ 02 Prijevoz za vlastite potrebe – potvrda Trajno 340-05/ 03 Prijevozi učenika oš i sš N+3 godine 341 ŽELJEZNIČKI PROMET 341-01/ 01 Ugovori o financiranju prijevoza učenika Trajno 341-02/ 01 Željeznički prijelazi N+3 godine 350 PROSTORNO UREĐENJE 350-01/ 01 Općenito Urbanistički uvjeti, podaci o uvjetima uređenja prostora, podaci iz prostorne dokumentacije, obavijest o planskom karakteru zemljišta, materijali sa seminara N+3 godine 350-02/ 01 Uvjerenje o statusu zemljišta N+5 godina 350-03/ 01 Uknjižba prava vlasništva Trajno 350-04/ 01 Potvrda o usklađenosti parcelacijskog elaborata N+5 godina 350-05/ 01 Lokacijske dozvole Trajno 350-06/ 01 Prostorni planovi Zahtjevi za izmjenu i dopunu prostornog plana, izvješća o javnoj raspravi Trajno 350-07/ 01 Planovi uređenja prostora Trajno 350-08/ 01 Uređenje građevinskog zemljišta Trajno 351 ZAŠTITA OKOLIŠA 351-01 PLANOVI, PROGRAMI I IZVJEŠĆA 351-01/ 01 Općenito N+5 godina 351-01/ 02 Planovi i programi JP(R)S iz područja zaštite okoliša Trajno 351-01/ 03 Planovi gospodarenja otpadom N+10 godina 351-01/ 04 Planovi gosp. otpadom proizvođača otpada N+10 godina 351-01/ 05 Stručna povjerenstva N+10 godina 351-01/ 06 Izvješća po propisima iz zaštite okoliša Trajno 351-01/ 07 Izvješća operatera o provedbi mjera zaštite okoliša N+10 godina

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 13 KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 351-01/ 08 Evidencije gospodarenja otpadom Trajno 351-01/ 09 Dozvole za gospodarenje otpadom i njihove izmjene i dopune Trajno 351-01/ 10 Očevidnici gospodarenja otpadom 351-02 MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 351-02/ 01 Posebni uvjeti zaštite okoliša i prirode Trajno 351-02/ 02 Potvrda da je glavni projekt usklađen s pos. uvjetima Trajno 351-02/ 03 Tehnički pregledi Trajno 351-02/ 04 Ostalo N+5 godina 351-03 PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ 351-03/ 01 Strateška procjena utjecaja na okoliš Trajno 351-03/ 02 Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Trajno 351-03/ 03 Izdavanje mišljenja o postupcima strateške procjene i ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš N+10 godina 351-03/ 04 Izdavanje mišljenja o postupcima procjene i ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš N+10 godina 351-03/ 05 Pravna pomoć – koordinacija javne rasprave Trajno 351-03/ 06 Pravna pomoć – ispunjavanje standarda zaštite okoliša RH i EU Trajno 351-03/ 07 Pravna pomoć – informiranje javnosti Trajno 351-03/ 08 Ostalo N+5 godina 351-04/ 01 Zaštita okoliša- Registar onečišćavanja okoliša Trajno 352-01 ZAŠTITA PRIRODE, EKOLOŠKA MREŽA i ZAŠTIĆENA PODRUČJA 352-01/ 01 Općenito N+5 godina 352-01/ 02 Planovi i programi iz područja zaštite prirode Trajno 352-01/ 03 Proglašenje dijelova županije zaštićenim Trajno 352-01/ 04 Izvješća po propisima iz područja zaštite prirode N+10 godina 352-01/ 05 Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu Trajno 352-01/ 06 Zahvati u zaštićenim područjima prirode – dopuštenja Trajno 36 GRADITELJSTVO, KOMUNALNI POSLOVI, PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU 360 POSLOVI U GRADITELJSTVU 360-01/ 01 Općenito Očitovanje na izvedbu radova, dopisi, obavijesti, informacije, upiti, očitovanja, mišljenja N+3 godine 360-01/ 02 Odluke, rješenja, ugovori Trajno 360-01/ 03 Projektantske usluge Specijalni građevinski radovi Trajno 361 GRADNJA GRAĐEVINA I OBNOVA 361-01/ 01 Općenito – Prijepis rješenja o izvedenom Dopisi, očitovanja, upiti, prijepis stanju rješenja o izvedenom stanju N+3godina 361-01/ 02 Potvrde glavnog projekta Trajno

Stranica 19 Broj 13 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 361-01/ 03 Ovjere građevinskog plana Trajno 361-01/ 04 Godišnji izvještaj Trajno 361-01/ 05 Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama N+ godina 361-01/ 06 Potvrda elaborata o etažiranju N+5 godina 361-02/ 01 Izgradnja objekata – obnova Trajno 361-03 PRIJAVA POČETKA GRADNJE 361-03/ 01 Građevinska dozvola Zahtjevi za izdavanje potvrde glavnog projekta Trajno 361-03/ 02 Potvrde izvedenog stanja Zahtjevi za izdavanje Trajno 361-04/ 01 Tehnički pregled objekta Zahtjevi za uvjerenje za upotrebu Trajno 361-05 DOZVOLA ZA UPOTREBU OBJEKTA 361-05/ 01 Uporabna dozvola (čl. 137) Trajno 361-05/ 02 Zahtjevi za potvrdu građevnog plana Trajno 361-05/ 03 Zahtjevi za izdavanje uvjerenja N+5 godina 361-05/ 04 Uvjerenje o vremenu građenja N+5 godina 361-05/ 05 Potvrda završnog izvješća Trajno 361-06/ 01 Rješenje o uvjetima uređenja prostora Preslike građevinske dozvole N+5 godina 361-06/ 02 Rješenje o izvedenom stanju Trajno 361-07/ 01 Procjena šteta od elementarnih nepogoda Zahtjevi za izdavanje uvjerenja o vremenu građenja Trajno 361-07/ 02 Sanacije Trajno 362 GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA 362-01/ 01 Nadzori Zapisnici, upute Z+5 godina 363 KOMUNALNI POSLOVI 363-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti, očitovanja N+3 godine 363-01/ 02 Suglasnost za prijavu projekta Trajno 363-01/ 03 Izvješće o stanju komunalne infrastrukture Trajno 363-02/ 01 Komunalne djelatnosti Pogrebnička djelatnost Trajno 363-03/ 01 Komunalna naknada Podaci o visini komunalne naknade i doprinosa, žalbe na rješenja o visini Z+11 godina 363-04/ 01 Komunalno redarstvo Z+11 godina 363-05/ 01 Nadzori Zapisnici, upute Z+5 godina 363-06/ 01 Davanje koncesija Trajno 365 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU 365-01/ 01 Energetske obnove zgrada Trajno 37 STAMBENO GOSPODARSTVO, STAMBENO ZBRINJAVANJE I STAMBENI ODNOSI 371 STAMBENI ODNOSI 371-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti, upiti, informacije, mišljenja, dopune podataka N+3 godine 371-02/ 01 Korištenje stanova u vlasništvu RH Trajno 371-03/ 01 Stambeno zbrinjavanje na potpom. područjima Trajno 372 POSLOVNI PROSTOR 372-01/ 01 Prodaje nekretnina Trajno 372-02/ 01 Ugovor o zakupu poslovnog prostora Trajno 372-03/ 01 Izgradnja Trajno 372-04/ 01 Otkupi Trajno

Stranica 20 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 13 KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 38 GOSPODARSKA DOGAĐANJA, PROMIDŽBA IMARKETING, TEHNOLOŠKI RAZVOJ, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, STANDARDI I TEHNIČKI NORMATIVI 380 GOSPODARSKA DOGAĐANJA 380-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti, pozivi N+3 godine 380-02/ Međunarodna N+5 godina 380-03/ Domaća Zahtjev, akti Trajno 381 TEHNOLOŠKI RAZVOJ 381-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti N+3 godine 381-02/ 01 Strategije tehnološkog razvoja Trajno 382 PROMIDŽBA IMARKETING 382-01/ 01 Promidžba i marketing N+3 godine 39 ENERGETIKA 391 STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVITKA 391-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti, dopisi N+3 godine 391-02/ 01 Programi i mjere energetskog razvitka Trajno 392 ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA U PODRUČJU NAFTNOG RUDARSTVA I GEOTERMALNE VODE ZA ENERGETSKE SVRHE 392-01/ 01 Istraživanja i eksploatacija ugljikovodika Trajno 392-02/ 01 Istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda Trajno 392-03/ 01 Podzemno skladištenje plina Trajno 4 FINANCIJE 40 FINANCIJE (OPĆENITO) 400 FINANCIJSKO-PLANSKI DOKUMENTI 400-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti i informacije N+2 godine 400-02/ 01 Financijski izvještaji Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja, polugodišnji i godišnji, o ostvarenim prihodima i rashodima 400-03/ 01 Financijski planovi Trajno 400-04/ 01 Proračun Prijedlozi, odluke, izmjene i dopune Trajno 400-05/ 01 Bilanca Trajno 401 KNJIGOVODSTVENO- RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE 401-01/ 01 Predračuni Z+11 godina 401-02/ 01 Završni račun Trajno 401-03/ 01 Ugovori o cesiji Trajno 401-04/ 01 Izvodi otvorenih stavaka Z+11 godina 401-05/ 01 Podaci o iznosu prosječnih neto i bruto plaća Z+11 godina 402 FINANCIRANJE 402-01/ 01 Financiranje gospodarskih djelatnosti Z+11 godina 402-02/ 01 Financiranje javnih potreba Z+11 godina 402-03/ 01 Povrati Z+11 godina

Stranica 21 Broj 13 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 402-04/ 01 Sufinanciranja Vijeća nacionalnih manjina, donacije, pomoći, suradnje Z+11 godina 402-05/ 01 Refundacije Z+11 godina 403 KREDITIRANJE 403-01/ 01 Općenito Odobrenja, dopisi, suglasnosti za otplatu, očitovanja i odgode Z+5 godina 403-01/ 02 Kreditiranje stočarske proizvodnje Z+5 godina 403-01/ 03 Proljetna sjetva Z+5 godina 403-02/ 01 Podaci o mikrokreditiranju Trajno 403-03/ 01 Zajmovi Z+11 godina 403-04/ 01 Jamstva Z+11 godina 403-05/ 01 Anuiteti Z+11 godina 403-06/ 01 Potraživanja Z+11 godina 403-07/ 01 Fondovi Z+11 godina 404 INVESTICIJE 404-01/ 01 Idejni projekti Trajno 404-02/ 01 Bjanko zadužnice Z+11 godina 404-03/ 01 Investicijsko održavanje Trajno 405 DEPOZITNO POSLOVANJE 405-01/ 01 Odluka o usklađivanju potraživanja u poslovnim knjigama po osnovi naplate iz sredstava glavnog depozita Z+11 godina 406 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE 406-01/ 01 Javna nabava Postupci javne nabave Z+5 godina 406-01/ 02 Općenito Upiti i obavijesti o postupcima nabave N+2 godine 406-01/ 03 Plan nabave BBŽ Trajno 406-01/ 04 Sitni inventar Nabave uredskog materijala Z+11 godina 406-02/ 01 Osnovna sredstva Trajno 406-03/ 01 Obvezni odnosi Trajno 406-04/ 01 Upravljanje nekretninama i pokretninama Trajno 406-05/ 01 Inventure – odluke Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine i obveza BBŽ Trajno 406-05/ 02 Dostava inventurnih lista Z+11 godina 41 JAVNE FINANCIJE 410 POREZI 410-01/ 01 Općenito Z+5 godina 410-02/ 01 Porezi iz osobnog dohotka Z+11 godina 410-03/ 01 Spomenička renta Z+11 godina 410-04/ 01 Povrat poreza Z+11 godina 410-05/ 01 Porez na cestovna motorna vozila Z+11 godina 410-06/ 01 Porez na poslovni prostor Z+11 godina 411 DOPRINOSI 411-01/ 01 Obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa Z+11 godina 411-02/ 02 Obračunske stope Z+11 godina 412 PRISTOJBE 412-01/ 01 Općenito Z+5 godina 412-02/ 01 Komunalne Z+11 godina 412-03/ 01 Upravne Z+11 godina 414 IZDACI

Stranica 22 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 13 KLASIFIKAC. ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 414-01/ 01 Općenito Z+5 godina 414-02/ 01 Vraćanje Z+11 godina 414-03/ 01 Raspisivanje Z+11 godina 415 NAPLAĆIVANJE POREZA, DOPRINOSA I DRUGIH OBVEZA 415-01/ 01 Ovrhe Z+11 godina 419 FISKALIZACIJA 419-01/ 01 Poslovi praćenja naplate poreza Z+11 godina 42 JAVNI RASHODI 420 REGRESI, PREMIJE I KOMPENZACIJE 420-01/ 01 Općenito Z+5 godina 421 DONACIJE, SUBVENCIJE I HUMANITRNA POMOĆ 421-01/ 01 Općenito Z+5 godina 421-02/ 01 Donacije Z+5 godina 421-03/ 01 Subvencije Z+5 godina 423 GUBICI, SANACIJE, STEČAJEVI I LIKVIDACIJE 423-01/ 01 Općenito Z+5 godina 423-02/ 01 Gubici Trajno 423-03/ 01 Sanacije Trajno 423-04/ 01 Stečaji Trajno 423-05/ 01 Likvidacije Trajno 43 DOHOCI KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA 430 RASPOLAGANJE DRUŠTVENIM SREDSTVIMA 430-01/ 01 Ugovorne obveze Trajno 430-02/ 01 Zakonske obveze Trajno 44 FINANCIJSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM 442 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE 442-01/ 01 Upravljanje i kontrola korištenja sredstava Trajno 45 NOVČANI I KREDITNI SUSTAV 450 BANKARSTVO 450-01/ 01 Refundacije Z+11 godina 450-02/ 01 Platni promet Z+11 godina 450-03/ 01 Zajmovi i krediti Z+11 godina 453 POSLOVI OSIGURANJA 453-01/ 01 Osiguranje Z+11 godina 47 KONTROLA FINANCIJSKOG POSLOVANJA 470 FINANCIJSKI NADZOR 470-01/ 01 Proračunski nadzor Trajno 470-02/ 01 Financijska revizija Trajno 470-03/ 01 Financijska inspekcija Trajno 5 ZDRAVSTVO, SOCIJALNA ZAŠTITA, BRANITELJI, DEMOGRAFIJA I OBITELJ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=