ŽUPANIJSKI GLASNIK 2 - 2022

Broj 2 - GODINA MMXXII. Bjelovar, 29. ožujka 2022. ISSN 1331-3819 akti župana 70. Na temelju članka 23. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine", broj 126/19 i 17/20) te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije, donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera Članak 1. U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera, KLASA: 080-01/15-01/23, URBROJ: 2103-09-22-25 od 12. siječnja 2022. mijenja se članak 7 i to na način da se: - razrješuje se dužnosti člana Stožera Tomislav Pirak, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Bjelovar, a na njegovo mjesto za člana Stožera imenuje se Siniša Atlija, novi pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Bjelovar - razrješuje se dužnosti člana Stožera Zlata Ileković Pejić, vršiteljica dužnosti ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, a na njezino mjesto za člana Stožera imenuje se Nenad Mrzlečki, novi ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/15-01/23 URBROJ: 2103-09-22-27 Bjelovar, 17. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 71. Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine", broj 78/2015) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNICE PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Članak 1. Lea Stjepanović, mag. ing. aedif., viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, imenuje se predsjednicom Procjeniteljskog povjerenstva Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/15-01/24 URBROJ: 2103-09-22-60 Bjelovar, 11. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 72. Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), točke VII. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini ("Narodne novine", broj 147/21) i članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarskobilogorske županije je 16. veljače 2022. godine donio ODLUKU o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2022. godinu Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2022. godinu. Članak 2. Bjelovarsko-bilogorska županija osigurava sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb. Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb su: - naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za rad na terenu, naknade za odvojeni život te stručno usavršavanje zaposlenika) - rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje i investicijsko održavanje i sitni inventar) - rashodi za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine osim najma vozila, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) - ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad povjerenstava, upravnog vijeća i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Financijski rashodi su: - ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi). Članak 3. Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u centru za socijalnu skrb. Mjerilo je prosječni mjesečni iznos sredstava po radniku. Temeljem navedenog kriterija i mjerila, raspodjela sredstava po centrima je sljedeća: Red. br. KORISNIK IZNOS 1. Centar za socijalnu skrb Bjelovar 749.000,00 2. Centar za socijalnu skrb Čazma 440.000,00 3. Centar za socijalnu skrb Garešnica 408.962,00 4. Centar za socijalnu skrb Daruvar 462.000,00 5. Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje 380.038,00 UKUPNO 2.440.000,00 Članak 4. Bjelovarsko-bilogorska županija osigurava sredstva za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. Kriterij za izdatke troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva je broj korisnika planiran u 2021. godini. Mjerilo je iznos od 1.050,00 kn po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. Iznos troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2022. godinu iznosi 1.402.800,00 kn.

Stranica 3 Broj 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 5. Za osiguranje sredstava iz članka 4. ove Odluke, jedinice lokalne samouprave podnose zahtjeve s popisom korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije, najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine. Sredstva iz članka 4. ove Odluke raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave sukladno ukupnom broju korisnika kojima je to pravo rješenjem priznato. Nadzor nad svrhovito utrošenim sredstvima jedinica lokalne samouprave iz članka 4. ove Odluke obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 6. Ovlašćuje se Župan Bjelovarsko-bilogorske županije da po opravdanoj potrebi i dostavljenom zahtjevu centra za socijalnu skrb može izvršiti preraspodjelu sredstava između centara za socijalnu skrb, a u okviru planiranih rashoda iz članka 3. ove Odluke. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku2. KLASA: 550-01/21-01/8 URBROJ: 2103-09-22-8 Bjelovar, 16. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 73. Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2022. godini ("Narodne novine", broj 147/21) i članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarskobilogorske županije je 16. veljače 2022. godine, donio ODLUKU o minimalnim standradima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Doma za starije osobe Bjelovar za 2022. godinu Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni standardi, kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija Doma za starije osobe Bjelovar za 2022. godinu, a koje čine rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije. Članak 2. Financiranje Doma za starije osobe Bjelovar osigurava se iz prihoda za posebne namjene i iz sredstava Bjelovarsko-bilogorske županije. Sredstva koja se osiguravaju u proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije predstavljaju minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje djelatnosti Doma. Ukupni rashodi Doma su: - rashodi za zaposlene, - materijalni rashodi, - financijski rashodi, - hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine), - rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Prihod za posebne namjene je prihod koji Dom za starije osobe Bjelovar ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između Doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način. Članak 3. Kriterij i mjerilo za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda je broj korisnika. Članak 4. Bjelovarsko-bilogorska županija osigurava Domu za starije osobe Bjelovar, godišnje 150.000,00 kn za potrebe hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine). Članak 5. U proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije, osigurana su financijska sredstva za rashode poslovanja Doma za starije osobe Bjelovar, u ukupnom iznosu od 4.613.851,00 kn. Sredstva i z stavka 1. ovog članka dodjeljuju se Domu za starije osobe Bjelovar, kako slijedi: Red. Dom za Ukupni Planirani Prihod br. starije osobe rashodi vlastiti Županije Bjelovar prihodi (decentralizacija) 1. Rashodi za zaposlene 6.500.000,00 3.997.351,00 2. Materijalni i financijski rashodi 5.013.351,00 100.000,00

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 Red. Dom za Ukupni Planirani Prihod br. starije osobe rashodi vlastiti Županije Bjelovar prihodi (decentralizacija) 3. Financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu 366.500,00 366.500,00 4. Hitne intervencije, investicijsko i tekuće održavanje objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavku opreme 150.000,00 150.000,00 UKUPNO: 12.029.851,00 7.416.000,00 4.613.851,00 Članak 6. Dom za starije osobe Bjelovar ne može započinjati realizaciju nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini bez izrade elaborata u kojem su precizno utvrđeni: opis radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava, kao i prethodna suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na Plan rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Temeljem članka XII. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2022. godini ("Narodne novine", broj 147/21), plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini donosi Župan Bjelovarsko-bilogorske županije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava, najkasnije do 15. svibnja 2022. godine. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koje donosi Župan, vrši se tijekom proračunske godine, uz suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Po dobivanju pisane suglasnosti moguće je koristiti sredstva za ove rashode. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 550-01/21-01/8 URBROJ: 2103-09-22-6 Bjelovar, 16. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 74. Temelju članka 77. stavka 2. Zakona o lovstvu ("Narodne novine", broj 99/18, 32/19 i 32/20) i 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi GODIŠNJI PLAN uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Bjelovarsko-bilogorske županije za lovnu godinu 2022./2023. Članak 1. Lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije obuhvaćena Godišnjim planom uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Bjelovarskobilogorske županije za lovnu godinu 2022./2023. (dalje u tekstu Plan) su: Zajednička lovišta R. br. Lovište Površina (ha) 1. VII/101 "ROVIŠĆE – VELIKA" 1.998 2. VII/102 "ROVIŠĆE – KONJSKA RIJEKA" 2.300 3. VII/103 "ZRINSKI TOPOLOVAC – CIGANICA" 3.511 4. VII/104 "MOSTI – ZDELJA" 3.186 5. VII/105 "KAPELA – BILOGORA" 3.758 6. VII/106 "BJELOVAR – BEDENIK 2.903 7. VII/107 "BJELOVAR – PLAVNICA" 3.096 8. VII/108 "TROJSTVO – DOBROVITA" 5.100 9. VII/109 "BJELOVAR –JASIK" 4.271 10. VII/110 "BJELOVACKA" 2.919 11. VII/111 "CIGLENSKA" 2.455 12. VII/112 "RAVNEŠKA KOSA" 2.637 13. VII/113 "SEVERINSKA" 2.485 14. VII/114 "DABRAVINE" 4.844 15. VII/115 "GAJ" 3.838 16. VII/116 "JASENOVA" 3.955 17. VII/117 "SELIŠTE – BABINČIĆ" 3.185 18. VII/201 "ŠTEFANJE – NARTA" 6.059 19. VII/202 "KOMUŠEVAČKI LUG – BUKOVINA" 3.371 20. VII/203 "CERIK – GLOGOVNICA" 3.881 21. VII/204 "ČAZMA – MATATINKA" 3.633 22. VII/206 "MARTINSKA" 5.347 23. VII/207 "BEREČKA KOSA – KRIVAJA" 2.816 24. VII/301 "BRŠLJANICA – ROGOŽA" 3.489 25. VII/302 "ZOBIKOVAC – ILOVSKI LUG" 6.197 26. VII/303 "MLINSKA" 3.195 27. VII/304 "PETKOVAČA – MEĐUVODE" 4.584 28. VII/305 "RADMENOVAČA – TOMAŠICA" 2.385 29. VII/401 "GRĐEVICA – KOVAČICA" 6.445 30. VII/402 "PRESPINJAČA – BARNA" 4.206 31. VII/403 "IVANOVO SELO – ILOVA" 4.446

Stranica 5 Broj 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK R. br. Lovište Površina (ha) 32. VII/404 "ZDENCI – ŠOVARNICA" 3.024 33. VII/405 "DRAŽICA – KOSJEROVICA" 2.281 34. VII/501 "KONČANICA - ĐURĐIČKA" 2.657 35. VII/502 "DONJI DARUVAR– MAMINOVAC" 4.292 36. VII/503 "BASTAJI – KRIVAJA" 2.497 37. VII/504 "ĐULOVAC – KLISA" 3.656 38. VII/505 "DARUVAR – DOLOVI" 6.728 39. VII/506 "DARUVAR – DABROVICA" 4.053 40. VII/507 "KONČANICA – TOPLICA" 4.478 41. VII/508 "DEŽANOVAC – MALO BILO" 4.413 42. VII/509 "ULJANIK – ČAVLOVICA" 3.861 43. VII/510 "POLJODAR – SOVJAK" 2.491 Državna lovišta R. br. Lovište Površina (ha) 1. VII/1 "BLATNICA" 316 2. VII/2 "BJELOVARSKA BILOGORA" 1.515 3. VII/3 "DUGAČKI GAJ" 3.782 4. VII/5 "GRADINA – KRNJAČA" 4.879 5. VII/6 "JASENOVA" 3.377 6. VII/7 "JAVORNIK" 10.123 7. VII/8 "KONČANICA" 1.279 8. VII/9 "OBROVI" 2.959 9. VII/10 "NARTA" 635 10. VII/11 "PISANIČKA BILOGORA" 10.627 11. VII/12 "SIŠČANI" 419 12. VII/13 "VIROVITIČKA BILOGORA" 14.931 13. VII/14 "VRANI KAMEN" 9.899 14. VII/15 "ZAPADNA GARJEVICA" 25.799 15. VII/16 "ZDENAČKI GAJ" 4.476 16. VII/17 "ŽABLJAČKI LUG – ČESMA" 7.117 17. VII/18 "TRUPINSKI – PAŠIJANSKI GAJ" 4.788 18. VII/19 "VELIKI JANTAK" 3.128 19. VII/20 "KRIVAJA" 2.841 20. VII/21 "GAREŠNICA" 479 Članak 2. Vrste šteta u lovištima su: 1. Šteta na imovini – šteta koju divljač prouzroči svojim djelovanjem tako da smanji vrijednost pokretnina ili nekretnina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, a odnosi se na: - štete na poljoprivrednim kulturama, - štete na domaćim životinjama, - štete gospodarskim objektima, - štete na drugim objektima. 2. Štete prouzročene izvođenjem lova – šteta koju su pri provedbi lova prouzročili lovci i lovački psi. 3. Šteta na divljači – imovinska i ekološka šteta čiji je uzrok protupravno uništenje, oštećenje ili prisvajanje divljači, njezinih legala i gnijezda ili su prouzročene posredno protupravnim radnjama u prostoru, kojima se mijenjaju ili uništavaju staništa, prirodni prolazi i drugi važni činitelji bitni za opstanak divljači. 4. Šteta na lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima – imovinska šteta čiji je uzrok protupravno uništenje, oštećenje ili prisvajanje lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata. Članak 3. Lovoovlaštenik, fizička ili pravna osoba kojoj divljač može prouzročiti direktnu imovinsku štetu dužni su poduzimati sve prijeko potrebne mjere radi sprječavanja štete koju divljač može počiniti ljudima ili imovini. Članak 4. Sprječavanje šteta u lovištima osigurava se poduzimanjem radnji od strane lovoovlaštenika, fizičkih i pravnih osoba kojima divljač može prouzročiti direktnu imovinsku štetu te su isti dužni na primjeren način i na svoj trošak kao dobri gospodari poduzeti mjere, dopuštene radnje i zahvate u svrhu zaštite svoje imovine od nastanka štete. Dopuštene radnje iz stavka 1. ovog članka su: - ograđivanje dobara, - ciljano čuvanje dobara i istjerivanje divljači, - provedba agrotehničkih mjera, - priopćavanje bez odgađanja o započetoj šteti i okolnostima koje mogu utjecati na poduzimanje mjera za sprječavanje šteta te - uporaba mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava koju je na zahtjev fizičke i pravne osobe kojoj divljač može prouzročiti direktnu imovinsku štetu dužan osigurati lovoovlaštenik. Članak 5. Lovoovlaštenik je radi sprječavanja šteta od divljači dužan poduzimati sljedeće mjere: - smanjivanje broja divljači do brojnog stanja koje se može uzgajati u lovištu, - osiguravanje dovoljno vode i hrane za divljač u lovištu, - čuvanje usjeva i nasada, - izgon divljači s ugroženog zemljišta, - uporaba mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava, vidljivih i zvučnih plašila, elektronskih detektora divljači, kao i ostale uobičajene mjere zaštite za određeno područje i vrstu divljači. Članak 6. Za provedbu Mjera za sprječavanje šteta od divljači iz ovog Plana župan je ovlašten: - zabraniti lov pojedine vrste divljači radi zaštite njezina brojnog stanja, zaštite poljoprivrednih usjeva, pojave kemijskog, biološkog ili radiološkog zagađenja,

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 - dopustiti, pravnoj ili fizičkoj osobi osposobljenoj za lov, provedbu sanitarnog ili redukcijskog odstrela te izlučenje divljači, osim ptica, s površina na kojima ugrožava sigurnost ljudi i imovine ili na kojima prema drugim propisima ne smije obitavati, dopuštenjem se propisuje i visina odstrela te raspolaganje s odstrijeljenom divljači i njezinim dijelovima, - donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači, osim ptica, koja ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu, ako mjere za sprečavanje šteta od divljači nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile gospodarski opravdane. Članak 7. Lovoovlaštenici imaju pravo zahtijevati dopuštenje za provedbu mjera iz članka 6. ovog Plana nakon što su ispunjeni svi zakonski uvjeti, tj. ako sve provedene mjere za sprečavanje šteta od divljači nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile gospodarski opravdane ili ako divljač ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu. U slučaju potrebe, župan će sukladno ovlastima koje proizlaze iz članka 77. Zakona o lovstvu i članka 6. ovog Plana rješenjem naložiti provedbu mjera za sprečavanje šteta od divljači. Protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu. Članak 8. Ovaj Plan primjenjuje se za razdoblje od 1. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine, a objaviti će se u "Županijskom glasniku" i na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. KLASA: 323-03/22-01/4 URBROJ: 2103-09-22-1 Bjelovar, 14. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 75. Na temelju članka 12. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 19/05) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Nenad Mrzlečki razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije kao predstavnik osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/22 URBROJ: 2103-09-22-11 U Bjelovaru, 15. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 76. Na temelju članka 12. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 19/05) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Ivica Vranjić imenuje se za predsjednika Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije kao predstavnik osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/22 URBROJ: 2103-09-22-12 U Bjelovaru, 15. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 77. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je

Stranica 7 Broj 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK RJEŠENJE o imenovanju Stručnog tima za uspostavu i provođenje sustava upravljanja kvalitetom Članak 1. U svrhu ef ikasnog uvođenja, održavanja i poboljšavanja sustava upravljanja kvalitetom u upravni sustav Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se Stručni tim sastavljen od predstavnika svih upravnih tijela Županije. Članak 2. U stručni tim iz članka 1. Rješenja imenuju se: Za voditelja stručnog tima: 1. TATJANA UZELAC – viša stručna suradnica za prokol i odnose s javnošću Za zamjenika voditelja: 2. DARIO LOVKOVIĆ – pomoćnik pročelnika za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Za članove: 3. MIRJANA POSAVAC – pročelnica Službe ureda župana, - za zamjenika DARKO MARČINKOVIĆ – pomoćnik pročelnika; 4. IVANA LEGIN – pročelnica Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove; - za zamjenika ENDI JURIĆ LUKETIĆ – voditeljica Odsjeka za poslove Županijske skupštine – stručnjak zaštite na radu; 5. SUZANA RAGUŽ PEHAR – pročelnica Upravnog odjela za financije, - za zamjenika SANJA FEHER – viša savjetnica za financije; 6. ZLATKO PAVIČIĆ – pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu; - za zamjenika BORIS TOMŠIĆ – pomoćnik pročelnika; 7. ANDREA PRUGOVEČKI KLEPAC – pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje, - za zamjenika NIKOLINA MAMULA – viša stručna suradnica za školstvo i projekte, 8. ANDREA BENGEZ – pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade; - za zamjenika VLADIMIR BOŽIĆ – pomoćnik pročelnice; 9. MARTINA POSAVAC ĆURIĆ – pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti; - za zamjenika NIKOLINA PRIŠĆAN – pomoćnica pročelnice; 10. ARIJANA ANDRI – službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, - za zamjenika MIHAELA HAĐASIJA ČAUŠ – viša savjetnica za zaštitu prirode; 11. MELITA POLANČEC LUKINEC – službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Službe za unutarnju reviziju; 12. ZVJEZDANA STELLA HORVATINČIĆ – pročelnica Upravnog odjela za poslove državne uprave; - za zamjenika BOJAN ČAIĆ – voditelj Odsjeka za opću upravu; 13. ENDI JURIĆ LUKETIĆ – voditeljica Odsjeka za poslove Županijske skupštine – stručnjak zaštite na radu; 14. SANDRA MAJEROVIĆ – voditeljica Pododsjeka za financiranje programa udruga. Članak 4. Tijekom procesa oblikovanja i uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u upravni sustav Bjelovarsko-bilogorske županije, članovi Stručnog tima svaki u okviru svog djelokruga i položaja u upravnom tijelu dužni su: - pripremiti potrebnu dokumentaciju, - prikupljati potrebne podatke i informacije za provedbu analiza u sustavu, - upoznati službenike i namještenike u upravnim tijelima kojima rukovode s načinom provođenja mjera sustava upravljanja kvalitetom i vođenjem dokumentacije, - stvarati pozitivnu klimu za promicanje vrijednosti sustava upravljanja kvalitetom prema partnerima, ustanovama i institucijama nad kojima Bjelovarskobilogorska županija ima određena prava i dužnosti prema zakonu i Statutu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 5. Ovim Rješenjem prestaje važiti Rješenje o imenovanju Stručnog tima za uspostavu i provođenje sustava upravljanja kvalitetom objavljeno u "Županijskom glasniku", broj 4/20. Članak 6. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-02/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-1 Bjelovar, 29. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 78. Na temelju točke XII. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini ("Narodne novine", broj 147/21), te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije, 16. veljače 2022. godine donosi ZAKLJUČAK na Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Doma za starije osobe Bjelovar u 2022. godini Članak 1. Utvrđuje se Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Doma za starije osobe Bjelovar u 2022. godini, na način prikazan u tablici Plana rashoda KLASA: 550-01/21-01/8, URBROJ: 2103-09-22-9 od 16. veljače 2022. godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka. Članak 2. Ovaj Zaključak s pripadajućom tablicom dostavlja se na suglasnost Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. KLASA: 550-01/21-01/8 URBROJ: 2103-09-22-10 Bjelovar, 16. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 9 Broj 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK OPĆINA SIRAČ 5. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 1/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 10. sjednici održanoj 11.03.2022. godine donosi: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2022. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. U I. izmjenama Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 3/20) članak 1. prvih izmjena Proračuna za 2022. godinu mijenja se i glasi: Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks za 2022. smanjenje za 2022. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 11.755.961,68 kn 1.779.328,90 kn 13.535.290,58 kn 115,14% Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 297.000,00 kn 0,00 kn 297.000,00 kn 100,00% UKUPNO PRIHODA 12.052.961,68 kn 1.779.328,90 kn 13.832.290,58 kn 114,76% Rashodi poslovanja 8.669.055,00 kn 50.000,00 kn 8.719.055,00 kn 100,58% Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.294.700,00 kn 577.925,00 kn 3.872.625,00 kn 117,54% UKUPNO RASHODA 11.963.755,00 kn 627.925,00 kn 12.591.680,00 kn 105,25% RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 89.206,68 kn 1.151.403,90 kn 1.240.610,58 kn 1390,71% RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina 160.793,32 kn -1.226.981,25 kn -1.066.187,93 kn -663,08% Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 160.793,32 kn -1.226.981,25 kn -1.066.187,93 kn -663,08% RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 250.000,00 kn -75.577,35 kn 174.422,65 kn 69,77% NETO FINANCIRANJE -250.000,00 kn 75.577,35 kn -174.422,65 kn 69,77% VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji Proračuna Općine Sirač za 2022.g u I. Izmjenama i dopunama povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi: A. Račun Prihoda i primitaka Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. smanjenje za 2022. 5/3 1 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 11.755.961,68 1.779.328,90 13.535.290,58 115,14% 61 Prihodi od poreza 4.693.000,00 1.379.328,90 6.072.328,90 129,39% 611 Porez i prirez na dohodak 4.537.000,00 1.379.328,90 5.916.328,90 130,40%

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. smanjenje za 2022. 5/3 1 2 3 4 5 6 613 Porezi na imovinu 141.000,00 0,00 141.000,00 100,00% 614 Porezi na robu i usluge 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 3.893.500,00 400.000,00 4.293.500,00 110,27% 633 Pomoći iz proračuna 1.955.500,00 0,00 1.955.500,00 100,00% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 118.000,00 0,00 118.000,00 100,00% 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.630.000,00 400.000,00 2.030.000,00 124,54% 64 Prihodi od imovine 489.961,68 0,00 489.961,68 100,00% 641 Prihodi od financijske imovine 30.810,00 0,00 30.810,00 100,00% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 458.401,68 0,00 458.401,68 100,00% 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 750,00 0,00 750,00 100,00% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.535.000,00 0,00 2.535.000,00 100,00% 651 Upravne i administrativne pristojbe 500,00 0,00 500,00 100,00% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.924.500,00 0,00 1.924.500,00 100,00% 653 Komunalni doprinosi i naknade 610.000,00 0,00 610.000,00 100,00% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 137.500,00 0,00 137.500,00 100,00% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 42.500,00 0,00 42.500,00 100,00% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 95.000,00 0,00 95.000,00 100,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 683 Ostali prihodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 297.000,00 0,00 297.000,00 100,00% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 147.000,00 0,00 147.000,00 100,00% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 147.000,00 0,00 147.000,00 100,00% 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 UKUPNO 12.052.961,68 1.779.328,90 13.832.290,58 114,76% A. Račun Rashoda i izdataka Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. smanjenje za 2022. 5/3 1 2 3 4 5 6 3 Rashodi poslovanja 8.669.055,00 50.000,00 8.719.055,00 100,58% 31 Rashodi za zaposlene 1.343.300,00 0,00 1.343.300,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 995.000,00 0,00 995.000,00 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 170.800,00 0,00 170.800,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 177.500,00 0,00 177.500,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 3.949.250,00 0,00 3.949.250,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 240.800,00 0,00 240.800,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 499.050,00 0,00 499.050,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 2.940.935,00 0,00 2.940.935,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.450,00 0,00 9.450,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 259.015,00 0,00 259.015,00 100,00% 34 Financijski rashodi 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00%

Stranica 11 Broj 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. smanjenje za 2022. 5/3 1 2 3 4 5 6 343 Ostali financijski rashodi 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00% 35 Subvencije 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.306.055,00 0,00 1.306.055,00 100,00% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 1.086.055,00 0,00 1.086.055,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 403.950,00 0,00 403.950,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 403.950,00 0,00 403.950,00 100,00% 38 Ostali rashodi 1.333.500,00 50.000,00 1.383.500,00 103,75% 381 Tekuće donacije 803.500,00 0,00 803.500,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 330.000,00 50.000,00 380.000,00 115,15% 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 386 Kapitalne pomoći 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.294.700,00 577.925,00 3.872.625,00 117,54% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.415.625,00 0,00 1.415.625,00 100,00% 421 Građevinski objekti 1.169.625,00 0,00 1.169.625,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 235.000,00 0,00 235.000,00 100,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.629.075,00 577.925,00 2.207.000,00 135,48% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.614.075,00 577.925,00 2.192.000,00 135,81% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 250.000,00 -75.577,35 174.422,65 69,77% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 250.000,00 -75.577,35 174.422,65 69,77% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 250.000,00 -75.577,35 174.422,65 69,77% UKUPNO 12.213.755,00 552.347,65 12.766.102,65 104,52% B. Račun financiranja/zaduživanja Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. smanjenje za 2022. 5/3 1 2 3 4 5 6 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova -250.000,00 75.577,35 -174.422,65 69,77% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova -250.000,00 75.577,35 -174.422,65 69,77% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti -250.000,00 75.577,35 -174.422,65 69,77% UKUPNO -250.000,00 75.577,35 -174.422,65 69,77% Članak 3. U posebnom dijelu I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Sirač za 2022.g, rashodi i izdaci povećavaju se, odnosno smanjuju unutar proračuna rashoda izdataka na sljedećim programima i aktivnostima:

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 II. POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. smanjenje za 2022. 5/3 1 2 3 4 5 6 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 774.700,00 -75.577,35 699.122,65 90,24% GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 525.000,00 -75.577,35 449.422,65 85,60% Izv 1 5 Program 1001 Javna uprava 503.000,00 -75.577,35 427.422,65 84,97% Akt. A100001 Redovne aktivnosti 189.000,00 0,00 189.000,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 189.000,00 0,00 189.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 132.000,00 0,00 132.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 0,00 57.000,00 100,00% Akt. A100059 Dani Općine Sirač, blagdani i proslave 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. A100060 Ostale prigodne proslave 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. A100069 Savjet mladih 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% Akt. A100161 Povrat državnog zajma po godišnjoj prijavi 250.000,00 -75.577,35 174.422,65 69,77% Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 250.000,00 -75.577,35 174.422,65 69,77% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 250.000,00 -75.577,35 174.422,65 69,77% Program 1002 Izbori 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00% Akt. A100063 Izbori za mjesne odbore 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00% Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 32 Materijalni rashodi 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00% GLAVA 00102 URED NAČELNIKA 241.900,00 0,00 241.900,00 100,00% Izv 1 Program 1003 Javna uprava i administracija 241.900,00 0,00 241.900,00 100,00% Akt. A100004 Redovan rad 214.900,00 0,00 214.900,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 31 Rashodi za zaposlene 156.000,00 0,00 156.000,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 126.000,00 0,00 126.000,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

Stranica 13 Broj 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. smanjenje za 2022. 5/3 1 2 3 4 5 6 32 Materijalni rashodi 58.900,00 0,00 58.900,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 13.400,00 0,00 13.400,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.500,00 0,00 21.500,00 100,00% Akt. A100005 Proračunska pričuva 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Akt. A100088 Općinska prekogranična suradnja 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 7.800,00 0,00 7.800,00 100,00% Izv 1 5 Program 1004 Nacionalne manjine 7.800,00 0,00 7.800,00 100,00% Akt. A100006 Vijeće češke nacionalne manjine 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 0,00 100,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 485,00 0,00 485,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 200,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215,00 0,00 215,00 100,00% 38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% Akt. A100007 Vijeće srpske nacionalne manjine 4.800,00 0,00 4.800,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 3.800,00 0,00 3.800,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 50,00 0,00 50,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 200,00 0,00 200,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250,00 0,00 250,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.300,00 0,00 3.300,00 100,00% 38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.439.055,00 627.925,00 12.066.980,00 105,49% GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.736.055,00 627.925,00 8.363.980,00 108,12% Izv 1 4 5 7 Program 1005 Javna uprava i administracija 1.480.950,00 0,00 1.480.950,00 100,00% Akt. A100008 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 725.800,00 0,00 725.800,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 31 Rashodi za zaposlene 695.800,00 0,00 695.800,00 100,00%

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. smanjenje za 2022. 5/3 1 2 3 4 5 6 311 Plaće (Bruto) 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 95.800,00 0,00 95.800,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 Akt. A100010 Zajednički troškovi službi 419.150,00 0,00 419.150,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 394.650,00 0,00 394.650,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 34.000,00 0,00 34.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 323.150,00 0,00 323.150,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.500,00 0,00 22.500,00 100,00% 34 Financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% Akt. A100011 Otplata kredita 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 34 Financijski rashodi 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% Akt. A100012 Nabava opreme 226.000,00 0,00 226.000,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 206.000,00 0,00 206.000,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 195.000,00 0,00 195.000,00 100,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100044 Javni radovi - Revitalizacija javnih površina 101.500,00 0,00 101.500,00 100,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 31 Rashodi za zaposlene 91.500,00 0,00 91.500,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 79.000,00 0,00 79.000,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 8.900,00 0,00 8.900,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.100,00 0,00 1.100,00 100,00% Program 1006 Upravljanje imovinom 1.724.200,00 577.925,00 2.302.125,00 133,52% Akt. A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100100 Tekuće i investicijsko i uređenje (bivša) škola Pakrani 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

Stranica 15 Broj 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. smanjenje za 2022. 5/3 1 2 3 4 5 6 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. A100107 Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje 585.000,00 0,00 585.000,00 100,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 585.000,00 0,00 585.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 585.000,00 0,00 585.000,00 100,00% Akt. A100163 Stajalište za autobuse 204.625,00 0,00 204.625,00 100,00% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 204.625,00 0,00 204.625,00 100,00% 421 Građevinski objekti 204.625,00 0,00 204.625,00 100,00% Akt. K100014 Dodatna ulaganja na objektima 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. K100080 Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Akt. K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP 459.075,00 103.425,00 562.500,00 122,53% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 459.075,00 103.425,00 562.500,00 122,53% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 459.075,00 103.425,00 562.500,00 122,53% Akt. K100154 Izgradnja civilne streljane 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100155 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% Akt. K100160 Rekonstrukcija društvenog doma Miljanovac 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Akt. K100164 Adaptacija mrtvačnice u Siraču 0,00 474.500,00 474.500,00 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 474.500,00 474.500,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 474.500,00 474.500,00 Akt. T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme 295.500,00 0,00 295.500,00 100,00%

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. smanjenje za 2022. 5/3 1 2 3 4 5 6 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 295.500,00 0,00 295.500,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 129.000,00 0,00 129.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 164.500,00 0,00 164.500,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% Program 1007 Javne potrebe u školstvu 737.585,00 0,00 737.585,00 100,00% Akt. A100018 Predškolsko obrazovanje 677.835,00 0,00 677.835,00 100,00% Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 32 Materijalni rashodi 26.500,00 0,00 26.500,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.500,00 0,00 6.500,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 651.335,00 0,00 651.335,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 651.335,00 0,00 651.335,00 100,00% Akt. A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje 3.800,00 0,00 3.800,00 100,00% Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 32 Materijalni rashodi 800,00 0,00 800,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 800,00 0,00 800,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 Akt. A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje 29.400,00 0,00 29.400,00 100,00% Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 29.400,00 0,00 29.400,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 29.400,00 0,00 29.400,00 100,00% Akt. A100156 Sufinanciranje školskog pribora 26.550,00 0,00 26.550,00 100,00% Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 26.550,00 0,00 26.550,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 26.550,00 0,00 26.550,00 100,00% Program 1008 Socijalna skrb 441.000,00 0,00 441.000,00 100,00% Akt. A100021 Novčana pomoć 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00% Funkcija: 1060 Stanovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00% Akt. A100022 Naknada za troškove stanovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Funkcija: 1060 Stanovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100023 Pomoć za novorođenče 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. A100024 Humanitarna djelatnost Crvenog križa 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Stranica 17 Broj 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. smanjenje za 2022. 5/3 1 2 3 4 5 6 38 Ostali rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% Akt. A100066 Financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima OŠ 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00% Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00% Akt. A100083 Podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba i ostale naknade 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00% Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00% Akt. A100145 Novčane pomoći umirovljenicima 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Funkcija: 1020 Starost 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. A100146 Potpora mladim obiteljima 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% Akt. A100159 Pomoć za ogrjev 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% Funkcija: 1060 Stanovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% Program 1009 Promicanje kulture 483.500,00 0,00 483.500,00 100,00% Akt. A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi 73.000,00 0,00 73.000,00 100,00% Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 73.000,00 0,00 73.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 73.000,00 0,00 73.000,00 100,00% Akt. A100029 Dani šljiva i rakija 282.900,00 0,00 282.900,00 100,00% Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 32 Materijalni rashodi 279.400,00 0,00 279.400,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 230.900,00 0,00 230.900,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00% 381 Tekuće donacije 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00% Akt. A100030 Maskembal 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00% Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 32 Materijalni rashodi 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 500,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 600,00 0,00 600,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00% Akt. A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00% Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=