ŽUPANIJSKI GLASNIK 5 - 2022

Broj 5 - GODINA MMXXII. Bjelovar, 8. srpnja 2022. ISSN 1331-3819 Bjelovar, 17 vibnja 20 2. $.7, æ83$1,-6.( 6.83ä7,1( 51. 1D WHPHOMX ĀODQND VWDYDN =DNRQD R SURUDĀXQX 1DURGQH QRYLQH EURM L 3UDYLOQLND R SROXJRGLåQMHP L JRGLåQMHP L]YMHåWDMX R L]YUåHQMX 3URUDĀXQD 1DURGQH QRYLQH EURM L L ĀODQND 6WDWXWD %MHORYDUVNR ELORJRUVNH çXSDQLMH æXSDQLMVNL JODVQLN EURM L æXSDQLMVND VNXSåWLQD %MHORYDUVNR ELORJRUVNH çXSDQLMH QD VMHGQLFL RGUçDQRM VUSQMD JRGLQH GRQLMHOD MH *RGLåQML L]YMHåWDM R L]YUåHQMX 3URUDĀXQD %MHORYDUVNR ELORJRUVNH çXSDQLMH ]D JRGLQX , 23ý, ',2 ÿODQDN 3URUDĀXQ %MHORYDUVNR ELORJRUVNH çXSDQLMH ]D JRGLQX æXSDQLMVNL JODVQLN EURM L RVWYDUHQ MH X JRGLQL NDNR VOLMHGL ,]YUåHQMH ,]YRUQL SODQ 7HNXþL SODQ ,]YUåHQMH ,QGHNV ,QGHNV $ 5$ÿ81 35,+2'$ , 5$6+2'$ 35,+2', 326/29$1-$ 35,+2', 2' 352'$-( 1(),1$1&,-6.( ,029,1( 5$6+2', 326/29$1-$ 5$6+2', =$ 1$%$98 1(),1$1&,6.( ,029,1( 5D]OLND YLåDN PDQMDN

Stranica 2 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. 2021. 2021. 2021. 5/2*100 5/4*100 2 3 4 5 6 (5/2*100) 7 (5/4*100) B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 67.822.035,46 166.571.269,00 166.571.269,00 157.959.538,29 232,90 94,83 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOV. O OTPLATU ZAJM. 6.937.384,90 12.273.739,00 12.273.739,00 12.637.259,50 182,16 102,96 Neto zaduživanje/financiranje 60.884.650,56 154.297.530,00 154.297.530,00 145.322.278,79 238,68 94,18 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -35.411.958,00 -18.131.447,00 -18.131.447,00 -123.974.354,00 350,09 683,75 Višak/manjak+neto zaduživanje/financiranje + rasp. sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak za raspodrediti/ pokriti u budućem razdoblju) -123.260.593,31 0,00 0,00 -103.067.311,66 83,62 Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2021. godini kako slijedi: OPĆI DIO PRORAČUNA A) RAČUN PRIHODA I RASHODA -prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 PRIHODI POSLOVANJA 714.157.275,21 923.065.266,00 923.065.266,00 853.182.684,72 119,47% 92,43% 61 PRIHODI OD POREZA 53.665.814,96 50.626.594,00 50.626.594,00 43.793.368,76 81,60% 86,50% 611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 49.242.124,41 46.051.594,00 46.051.594,00 39.405.061,23 80,02% 85,57% 6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 53.327.559,81 44.685.625,19 83,79% 6115 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI 2.501.297,08 6117 POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI -4.085.435,40 -7.781.861,04 190,48% 613 POREZI NA IMOVINU 57.959,50 50.000,00 50.000,00 49.440,92 85,30% 98,88% 6132 POREZ NA NASLJEDSTAVA I DAROVE 57.959,50 49.440,92 85,30% 614 POREZI NA ROBU I USLUGE 4.365.731,05 4.525.000,00 4.525.000,00 4.338.866,61 99,38% 95,89% 6145 POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI 4.303.031,05 4.320.066,61 100,40%

Stranica 3 Broj 5 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) 6147 POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OSTALI POREZI OD IGARA NA SREĆU 62.700,00 18.800,00 29,98% 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 371.035.420,39 493.896.965,49 493.896.965,49 473.278.541,88 127,56% 95,83% 631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 37.575,07 19.242,09 51,21% 6311 TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 36.827,57 14.743,09 40,03% 6312 KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 747,50 4.499,00 601,87% 632 POMOĆI OD MEĐUNAR. ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 45.422,08 574.700,00 574.700,00 528.150,36 1162,76% 91,90% 6321 TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 1.050,00 6323 TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU 44.372,08 528.150,36 1190,28% 633 Pomoći iz proračuna i izvanprorač. korisnicima 22.195.462,80 39.954.685,00 39.954.685,00 41.607.049,92 187,46% 104,14% 6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima 22.022.828,24 37.558.046,80 170,54% 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima 172.634,56 4.049.003,12 2345,42% 634 POMOĆI OD IZVANPRORAČ. KORISNIKA 5.077.949,89 7.654.415,00 7.654.415,00 10.874.223,17 214,15% 142,06% 6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.712.584,87 4.089.892,39 238,81% 6342 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR. KORISNIKA 3.365.365,02 6.784.330,78 201,59% 635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 54.244.254,03 52.725.977,00 52.725.977,00 54.065.748,20 99,67% 102,54% 6351 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 3 4.066.470,07 43.061.158,62 126,40% 6352 KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 20.177.783,96 11.004.589,58 54,54% 636 POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 237.352.615,80 279.910.393,49 279.910.393,49 270.528.151,85 113,98% 96,65% 6361 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 234.654.465,24 266.279.012,47 113,48%

Stranica 4 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) 6362 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 2.698.150,56 4.249.139,38 157,48% 638 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDS. 52.082.140,72 113.076.795,00 113.076.795,00 95.655.976,29 183,66% 84,59% 6381 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 14.910.397,23 25.257.522,79 169,40% 6382 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 37.171.743,49 70.398.453,50 189,39% 64 PRIHODI OD IMOVINE 5.391.025,46 5.623.828,51 5.623.828,51 4.917.187,94 91,21% 87,43% 641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 580.361,99 673.724,51 673.724,51 526.298,49 90,68% 78,12% 6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU 444.014,11 419.119,60 94,39% 6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA 4.455,36 7.446,41 167,13% 6415 PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE 4.228,72 5.223,75 123,53% 6416 PRIHODI OD DIVIDENDI 80.835,21 6417 PRIHODI IZ DOBITI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA PO POSEBNIM PROPISIMA 127.663,80 6419 OSTALI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 13.673,52 642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.810.663,47 4.943.019,00 4.943.019,00 4.390.889,45 91,27% 88,83% 6421 NAKNADE ZA KONCESIJE 1.243.648,32 472.843,59 38,02% 6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE 831.276,51 1.039.995,86 125,11% 6423 NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.565.262,27 2.665.383,73 103,90% 6429 OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 170.476,37 212.666,27 124,75% 643 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE 7.085,00 7.085,00 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 35.303.035,25 39.709.545,00 39.709.545,00 37.475.370,29 106,15% 94,37%

Stranica 5 Broj 5 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) 651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 1.176.946,91 1.291.000,00 1.291.000,00 1.083.786,15 92,08% 83,95% 6512 ŽUPANIJSKE, GRADSKE I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE 584.144,95 611.522,31 104,69% 6513 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE 582.643,21 458.802,45 78,75% 6514 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE 10.158,75 13.461,39 132,51% 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 34.126.088,34 38.418.545,00 38.418.545,00 36.391.584,14 106,64% 94,72% 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 34.126.088,34 36.391.584,14 106,64% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 30.718.206,89 45.920.455,00 45.920.455,00 39.531.594,60 128,69% 86,09% 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 28.920.922,77 44.233.275,00 44.233.275,00 38.092.840,08 131,71% 86,12% 6614 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE 3.661.440,68 4.080.602,39 111,45% 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 25.259.482,09 34.012.237,69 134,65% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima 1.797.284,12 1.687.180,00 1.687.180,00 1.438.754,52 80,05% 85,28% 6631 TEKUĆE DONACIJE 1.082.842,47 672.026,38 62,06% 6632 KAPITALNE DONACIJE 714.441,65 766.728,14 107,32% 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 215.994.233,46 285.200.376,00 285.200.376,00 252.037.198,38 116,69% 88,37% 673 PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA 215.994.233,46 285.200.376,00 285.200.376,00 252.037.198,38 116,69% 88,37% 6731 PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA 215.994.233,46 252.037.198,38 116,69% 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 2.049.538,80 2.087.502,00 2.087.502,00 2.149.422,87 104,87% 102,97% 683 OSTALI PRIHODI 2.049.538,80 2.087.502,00 2.087.502,00 2.149.422,87 104,87% 102,97% 6831 OSTALI PRIHODI 2.049.538,80 2.149.422,87 104,87% 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 375.304,47 302.936,00 302.936,00 395.794,22 105,46% 130,65% 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 225.080,61 118.300,00 118.300,00 211.361,17 93,90% 178,67% 711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA 225.080,61 118.300,00 118.300,00 211.361,17 93,90% 178,67%

Stranica 6 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) 7111 ZEMLJIŠTE 225.080,61 211.361,17 93,90% 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 150.223,86 184.636,00 184.636,00 184.433,05 122,77% 99,89% 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 61.682,38 142.973,00 142.973,00 137.889,63 223,55% 96,44% 7211 STAMBENI OBJEKTI 61.682,38 36.789,63 59,64% 7212 POSLOVNI OBJEKTI 101.100,00 722 PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME 41.663,00 41.663,00 46.543,42 111,71% 7221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 5.880,42 7225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 28.511,00 7227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 12.152,00 723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 88.541,48 7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 88.541,48 SVEUKUPNO PRIHODI 714.532.579,68 923.368.202,00 923.368.202,00 853.578.478,94 119,46% 92,44% 3 RASHODI POSLOVANJA 669.218.984,69 777.686.756,00 777.686.825,00 756.344.339,15 113,02% 97,26% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 474.317.312,14 539.594.816,00 539.123.823,00 516.535.880,96 108,90% 95,81% 311 PLAĆE (BRUTO) 390.659.547,18 452.471.452,00 452.068.784,00 426.734.721,67 109,23% 94,40% 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 370.520.918,10 411.193.089,26 110,98% 3112 PLAĆE U NARAVI 77.287,65 91.284,42 118,11% 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 12.149.131,11 8.559.482,95 70,45% 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 7.912.210,32 6.890.865,04 87,09% 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 17.214.400,10 17.835.451,00 17.831.957,00 17.646.765,66 102,51% 98,96% 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 17.214.400,10 17.646.765,66 102,51% 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 66.443.364,86 69.287.913,00 69.223.082,00 72.154.393,63 108,60% 104,23% 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 4.311.586,31 4.446.063,32 103,12% 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGUR. 62.131.659,58 67.633.082,51 108,85% 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 118,97 75.247,80 63249,39% 32 MATERIJALNI RASHODI 155.449.542,15 182.816.633,43 183.446.962,43 188.737.636,00 121,41% 102,88% 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.352.822,54 16.646.194,00 16.650.612,00 15.632.929,06 117,08% 93,89% 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 596.265,37 1.013.372,77 169,95% 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12.188.155,73 13.851.307,11 113,65% 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 471.899,32 609.379,51 129,13% 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 96.502,12 158.869,67 164,63%

Stranica 7 Broj 5 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 79.837.625,55 90.190.579,00 90.245.428,00 98.088.533,92 122,86% 108,69% 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 7.014.203,35 6.715.657,42 95,74% 3222 MATERIJAL I SIROVINE 52.103.749,33 69.889.369,01 134,14% 3223 ENERGIJA 16.337.951,60 18.281.268,40 111,89% 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 1.834.372,48 1.576.339,15 85,93% 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 1.879.961,67 1.180.161,96 62,78% 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 667.387,12 445.737,98 66,79% 323 RASHODI ZA USLUGE 54.259.146,30 57.915.301,43 58.186.860,43 59.091.889,15 108,91% 101,56% 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 13.182.034,19 15.236.460,93 115,59% 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 8.786.838,80 9.401.893,40 107,00% 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 3.002.686,37 2.885.885,62 96,11% 3234 KOMUNALNE USLUGE 5.559.839,70 6.182.864,51 111,21% 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 1.416.296,99 1.592.755,07 112,46% 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 3.686.773,88 4.239.745,11 115,00% 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 9.795.384,36 10.025.488,84 102,35% 3238 RAČUNALNE USLUGE 2.835.985,30 2.971.743,02 104,79% 3239 OSTALE USLUGE 5.993.306,71 6.555.052,65 109,37% 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 679.898,84 991.142,00 1.011.299,00 808.375,25 118,90% 79,93% 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 679.898,84 808.375,25 118,90% 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 7.320.048,92 17.073.417,00 17.352.763,00 15.115.908,62 206,50% 87,11% 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO 1.306.928,74 6.190.164,14 473,64% 3292 PREMIJE OSIGURANJA 1.338.245,24 1.123.066,90 83,92% 3293 REPREZENTACIJA 476.345,67 459.871,82 96,54% 3294 ČLANARINE 222.766,60 210.305,03 94,41% 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 1.121.186,46 1.658.490,73 147,92% 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.849.415,33 2.965.691,28 104,08% 34 FINANCIJSKI RASHODI 3.834.084,70 7.862.600,57 7.880.626,57 10.205.377,41 266,18% 129,50% 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 787.345,43 4.015.350,00 4.015.350,00 4.171.936,45 529,87% 103,90%

Stranica 8 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) 3422 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU 574.188,30 3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 785.723,32 3.597.490,48 457,86% 3427 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.622,11 257,67 15,88% 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.046.739,27 3.847.250,57 3.865.276,57 6.033.440,96 198,03% 156,09% 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 694.735,51 1.453.253,15 209,18% 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE 284,49 317,72 1 11,68% 3433 ZATEZNE KAMATE 2.049.382,34 4.402.037,67 214,80% 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 302.336,93 177.832,42 58,82% 35 SUBVENCIJE 3.938.700,57 6.476.377,00 6.384.489,00 5.604.764,37 142,30% 87,79% 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 3.938.700,57 4.530.612,00 4.438.724,00 4.047.793,44 102,77% 91,19% 3521 SUBVENCIJE KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 2.808.763,84 2.435.504,89 86,71% 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 969.936,73 1.515.200,41 156,22% 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA 160.000,00 97.088,14 60,68% 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.945.765,00 1.945.765,00 1.556.970,93 80,02% 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.556.970,93 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 5.598.611,15 8.363.101,00 8.327.926,00 7.119.045,61 127,16% 85,48% 361 POM. INOZEMNIM VLADAMA 386.439,00 386.439,00 386.438,23 100,00%

Stranica 9 Broj 5 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) 3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 386.438,23 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.891.802,49 2.893.150,00 2.857.975,00 2.050.835,86 108,41% 71,76% 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.886.802,49 1.550.835,86 82,19% 3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 5.000,00 500.000,00 10000,00% 366 POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 2.492.783,79 2.567.851,00 2.567.851,00 2.516.105,02 100,94% 97,98% 3661 TP PROR.KORIS.DRUGIH PRORAČUNA 2.492.783,79 2.511.105,02 100,73% 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.214.024,87 2.515.661,00 2.515.661,00 2.165.666,50 178,39% 86,09% 3681 TP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.214.024,87 2.165.666,50 178,39% 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 13.699.762,68 16.748.360,00 16.700.735,00 16.192.584,19 118,20% 96,96% 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 13.699.762,68 16.748.360,00 16.700.735,00 16.192.584,19 118,20% 96,96% 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 2.060.806,75 2.470.602,94 119,89% 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 10.965.015,97 12.920.992,27 117,84% 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 673.939,96 800.988,98 118,85% 38 OSTALI RASHODI 12.380.971,30 15.824.868,00 15.822.263,00 11.949.050,61 96,51% 75,52% 381 TEKUĆE DONACIJE 11.390.425,48 14.032.868,00 14.034.650,00 11.354.370,41 99,68% 80,90% 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11.390.425,48 10.499.740,33 92,18% 3813 TEKUĆE DONACIJE IZ EU SRESTAVA 854.630,08 382 KAPITALNE DONACIJE 30.000,00 47.500,00 47.500,00 47.150,00 157,17% 99,26% 3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 3 0.000,00 47.150,00 157,17% 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 342.084,41 1.027.000,00 1.027.000,00 17.758,45 5,19% 1,73% 3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 10.848,00 3833 NAKNADE ŠTETA Z APOSLENICIMA 268.727,57 3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA 3.274,50 4.910,45 149,96%

Stranica 10 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) 3835 OSTALE KAZNE 70.082,34 2.000,00 2,85% 385 IZVANREDNI RASHODI 100.000,00 100.000,00 386 KAPITALNE POMOĆI 618.461,41 617.500,00 613.113,00 529.771,75 85,66% 86,41% 3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 618.461,41 529.771,75 85,66% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 194.046.880,86 281.847.529,00 281.847.460,00 221.649.376,24 114,22% 78,64% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 545.404,27 591.243,00 588.317,00 467.134,17 85,65% 79,40% 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 545.404,27 591.243,00 588.317,00 467.134,17 85,65% 79,40% 4123 LICENCE 545.404,27 467.134,17 85,65% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 138.226.536,39 211.719.828,00 211.727.685,00 162.588.936,24 117,62% 76,79% 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 118.236.567,20 194.535.647,00 194.525.397,00 150.396.336,88 127,20% 77,31% 4211 STAMBENI OBJEKTI 24.500,00 4212 POSLOVNI OBJEKTI 118.197.448,45 150.364.466,63 127,21% 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 39.118,75 7.370,25 18,84% 422 POSTROJENJA I OPREMA 14.754.781,96 14.390.007,00 14.409.676,00 9.537.317,71 64,64% 66,19% 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 3.727.875,36 2.360.658,02 63,32% 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 182.554,43 304.415,67 166,75% 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 609.093,31 983.760,57 161,51% 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 8.615.704,57 4.867.705,79 56,50% 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 121.810,98 131.008,99 107,55% 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 184.450,29 232.392,69 125,99% 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 1.313.293,02 657.375,98 50,06% 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 2.674.912,96 1.081.202,00 1.081.202,00 1.047.479,98 39,16% 96,88% 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 2.674.912,96 1.047.479,98 39,16% 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 2.067.609,27 1.556.472,00 1.556.472,00 1.520.801,67 73,55% 97,71% 4241 KNJIGE 2.067.609,27 1.520.801,67 73,55% 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 492.665,00 156.500,00 154.938,00 87.000,00 17,66% 56,15% 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 492.665,00 87.000,00 17,66% 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 6.944,50 6.500,00 6.500,00 10.754,55 154,86% 165,45%

Stranica 11 Broj 5 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 6.944,50 6.500,00 6.500,00 10.754,55 154,86% 165,45% 4312 POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI 6.944,50 10.754,55 154,86% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 55.267.995,70 69.529.958,00 69.524.958,00 58.582.551,28 106,00% 84,26% 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 55.260.317,48 69.529.958,00 69.524.958,00 58.574.181,28 106,00% 84,25% 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 55.260.317,48 58.574.181,28 106,00% 453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA 7.678,22 4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA 7.678,22 454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 8.370,00 4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 8.370,00 SVEUKUPNO RASHODI 863.265.865,55 1.059.534.285,00 1.059.534.285,00 977.993.715,39 113,29% 92,30% PRORAČUNA A) RAČUN PRIHODA I RASHODA -prihodi i rashodi prema izvorima financiranja Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 115.571.918,81 124.006.241,00 124.006.241,00 117.414.785,20 101,59% 94,68% Izvor: 11 Opći prihodi i primici 46.667.255,39 55.011.185,00 55.011.185,00 49.843.046,73 106,81% 90,61% Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI 13.211,59 13.570,00 13.570,00 12.661,88 95,84% 93,31% Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 61.256.025,19 61.302.158,00 61.302.158,00 61.148.844,81 99,83% 99,75% Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 27.665.842,87 22.655.517,00 22.655.517,00 22.657.625,16 81,90% 100,01% Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 10.641.932,44 15.624.500,00 15.624.500,00 15.638.776,54 146,95% 100,09% Izvor: 123 Prihodi za decentralizirane funkcije-CZSS 2.366.109,92 2.440.000,00 2.440.000,00 2.408.906,75 101,81% 98,73% Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE 14.565.488,96 14.565.490,00 14.565.490,00 14.565.485,98 100,00% 100,00% Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 4.613.851,00 4.613.851,00 4.613.851,00 4.613.850,38 100,00% 100,00%

Stranica 12 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) Izvor: 126 Tekuće pomoći izravnanja - dec ogrjev 1.402.800,00 1.402.800,00 1.402.800,00 1.264.200,00 90,12% 90,12% Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 336.999,73 141.085,00 141.085,00 125.809,36 37,33% 89,17% Izvor: 14 Prihodi od nefinanc. imovine 4.633.859,10 4.782.219,00 4.782.219,00 4.218.687,29 91,04% 88,22% Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe 582.643,21 650.000,00 650.000,00 458.802,45 78,75% 70,58% Izvor: 17 Predfinanciranje EU Projekata 2.095.136,19 2.119.594,00 2.119.594,00 1.619.594,56 77,30% 76,41% Izvor: 1701 Predfinanciranje EU projekata 2.095.136,19 2.119.594,00 2.119.594,00 1.619.594,56 77,30% 76,41% Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 36.951.136,44 58.744.922,00 58.744.922,00 51.036.239,03 138,12% 86,88% Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 805.693,51 847.500,00 847.500,00 794.861,56 98,66% 93,79% Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČ. KORISNIKA 36.023.713,92 57.746.422,00 57.746.422,00 50.095.757,59 139,06% 86,75% Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 121.729,01 151.000,00 151.000,00 145.619,88 119,63% 96,44% Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 249.095.267,59 322.475.135,00 322.475.135,00 288.364.788,95 115,76% 89,42% Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađ. zgrada 738.671,32 703.000,00 703.000,00 719.017,47 97,34% 102,28% Izvor: 34 Prihodi iz mjere aktivne politike zapošljavanja 225.916,09 304.261,00 304.261,00 284.628,19 125,99% 93,55% Izvor: 341 Prihodi iz aktivne mjere zapošljavanja - korisnici 225.916,09 304.261,00 304.261,00 284.628,19 125,99% 93,55% Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 248.078.409,63 321.348.874,0 0 321.348.874,00 287.279.450,58 115,80% 89,40% Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 1.075,00 70.000,00 70.000,00 1.350,00 125,58% 1,93% Izvor: 3601 Povjerenstvo lovno gospodarske osnove 1.075,00 70.000,00 70.000,00 1.350,00 125,58% 1,93% Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 51.195,55 49.000,00 49.000,00 80.342,71 156,93% 163,96% Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) 10.158,75 21.000,00 21.000,00 13.461,39 132,51% 64,10% Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja 26.161,80 28.000,00 28.000,00 10.886,32 41,61% 38,88% Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja 14.875,00 55.995,00 376,44% Izvor: 4 POMOĆI 310.763.087,61 415.529.888,00 415.529.888,00 394.324.428,77 126,89% 94,90% Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 276.509.145,58 349.566.352,00 349.566.352,00 337.980.755,04 122,23% 96,69% Izvor: 4102 Minist.gospodarstva refund.sred.COVID 19 (72) 56.872,43 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 732.314,00 732.314,00 541.327,54 73,92% Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 43.992,64 130.473,00 130.473,00 94.917,05 215,76% 72,75% Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 75.000,00 75.000,00 74.883,88 99,85% Izvor: 411 Pomoći-korisnici 264.429.862,95 332.803.964,00 332.803.964,00 321.645.447,46 121,64% 96,65% Izvor: 43 Ostale pomoći 200.000,00 200.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 24.393.100,46 55.463.536,00 55.463.536,00 45.921.627,78 188,26% 82,80% Izvor: 4601 Školski obrok za sve 111.491,62 1.118.604,00 1.118.604,00 953.767,89 855,46% 85,26%

Stranica 13 Broj 5 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) Izvor: 4602 Školska shema 375.749,00 375.749,00 435.779,41 115,98% Izvor: 4603 Projekt EU "Spona" 289.861,79 33.670,00 33.670,00 33.657,02 11,61% 99,96% Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 4.149.777,00 4.149.777,00 3.067.525,92 73,92% Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 249.291,66 679.339,00 679.339,00 537.864,65 215,76% 79,17% Izvor: 4606 "COOP FWD - međuregionalnom suradnjom do potpore u socijalnom poduzetništvu 528.200,00 528.200,00 528.152,11 99,99% Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza IV 425.000,00 425.000,00 424.341,95 99,85% Izvor: 461 "Gospodarsko socijalno vijeće" 22.496,77 Izvor: 463 Asistenti u nastavi - faza II 4,12 1,89 45,87% Izvor: 465 Eu sredstva "Za zdravlje BBŽ" 2.371.948,86 0,81 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 16.861.131,49 45.096.809,00 45.096.809,00 37.394.149,42 221,78% 82,92% Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 486.717,46 5.793.518,00 5.793.518,00 6.434.663,65 1322,05% 111,07% Izvor: 467 Pomoćnici u nastavi - faza III 1.524.338,74 1.696.271,00 1.696.271,00 1.696.270,41 111,28% 100,00% Izvor: 468 EU sredstva - "ZA ŽENE BBŽ" 2.010.846,36 839.359,00 839.359,00 839.358,49 41,74% 100,00% Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 9.860.841,57 10.300.000,00 10.300.000,00 10.422.045,95 105,69% 101,18% Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00% 100,00% Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja 360.841,57 800.000,00 800.000,00 922.045,95 255,53% 115,26% Izvor: 5 DONACIJE 1.743.257,59 1.669.091,00 1.669.091,00 1.442.053,52 82,72% 86,40% Izvor: 51 Donacije 1.743.257,59 1.669.091,00 1.669.091,00 1.442.053,52 82,72% 86,40% Izvor: 511 Donacije - korisnici 1.743.257,59 1.669.091,00 1.669.091,00 1.442.053,52 82,72% 86,40% Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 407.911,64 942.925,00 942.925,00 996.183,47 244,22% 105,65% Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 407.911,64 942.925,00 942.925,00 996.183,47 244,22% 105,65% Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 150.243,13 842.925,00 842.925,00 803.122,30 534,55% 95,28% SVEUKUPNO PRIHODI 714.532.579,68 923.368.202,00 923.368.202,00 853.578.478,94 119,46% 92,44% Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 111.500.927,55 127.850.503,00 127.949.597,00 110.977.614,06 99,53% 86,74% Izvor: 11 Opći prihodi i primici 37.383.343,03 64.970.632,00 65.127.705,00 48.840.728,43 130,65% 74,99% Izvor: 111 Opći prihodi i primiciKORISNICI 3.759,09 600.336,00 600.336,00 241.530,03 6425,23% 40,23% Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 59.222.732,36 54.259.308,00 54.259.308,00 54.928.367,54 92,75% 101,23%

Stranica 14 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 26.563.558,11 21.276.005,00 21.276.005,00 21.860.550,70 82,30% 102,75% Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 9.689.428,80 14.461.162,00 14.461.162,00 14.773.923,44 152,47% 102,16% Izvor: 123 Prihodi za decentralizirane funkcije-CZSS 2.366.109,92 2.440.000,00 2.440.000,00 2.408.906,75 101,81% 98,73% Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE 14.565.488,96 10.065.490,00 10.065.490,00 10.006.936,27 68,70% 99,42% Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 4.635.346,57 4.613.851,00 4.613.851,00 4.613.850,38 99,54% 100,00% Izvor: 126 Tekuće pomoći izravnanja - dec ogrjev 1.402.800,00 1.402.800,00 1.402.800,00 1.264.200,00 90,12% 90,12% Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 2.008.351,58 1.303.197,00 1.279.674,00 1.196.038,52 59,55% 93,46% Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 6.516.453,65 4.239.709,00 4.226.961,00 3.692.163,57 56,66% 87,35% Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe 2.442.859,43 2.977.657,00 2.955.949,00 2.320.316,00 94,98% 78,50% Izvor: 17 Predfinanciranje EU Projekata 3.677.187,50 Izvor: 1701 Predfinanciranje EU projekata 3.677.187,50 Izvor: 19 Proračunska pričuva 250.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 60.828.709,15 54.907.776,00 54.907.526,00 52.700.670,67 86,64% 95,98% Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 208.956,88 133.534,00 133.284,00 115.984,23 55,51% 87,02% Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 59.889.672,27 53.035.158,00 53.035.158,00 51.359.072,39 85,76% 96,84% Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 730.080,00 1.739.084,00 1.739.084,00 1.225.614,05 167,87% 70,47% Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 284.720.756,90 318.148.902,00 318.118.529,00 310.510.713,80 109,06% 97,61% Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada 1.351.100,45 1.460.800,00 1.430.427,00 1.318.289,73 97,57% 92,16% Izvor: 34 Prihodi iz mjere aktivne politike zapošljavanja 48.868,15 271.393,00 271.393,00 230.960,22 472,62% 85,10% Izvor: 341 Prihodi iz aktivne mjere zapošljavanja - korisnici 48.868,15 271.393,00 271.393,00 230.960,22 472,62% 85,10% Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 283.289.815,40 316.374.536,00 316.374.536,00 308.896.406,31 109,04% 97,64% Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 8.555,62 16.271,00 16.271,00 11.219,43 131,14% 68,95% Izvor: 3601 Povjerenstvo lovno gospodarske osnove 804,71 759,00 759,00 758,72 94,28% 99,96% Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 22.417,28 25.902,00 25.902,00 53.838,11 240,16% 207,85% Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) 9.030,00 19.902,00 19.902,00 13.545,00 150,00% 68,06% Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja 13.387,28 6.000,00 6.000,00 11.898,47 88,88% 198,31% Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja 28.394,64

Stranica 15 Broj 5 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) Izvor: 4 POMOĆI 388.938.107,50 406.453.734,00 406.385.363,00 363.072.505,79 93,35% 89,34% Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 235.893.660,49 296.887.700,00 296.829.329,00 287.271.323,86 121,78% 96,78% Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 544.175,00 544.175,00 476.315,39 87,53% Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 37.335,00 92.895,00 92.895,00 65.930,62 176,59% 70,97% Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 131.181,00 131.181,00 107.081,37 81,63% Izvor: 411 Pomoći-korisnici 225.554.943,59 281.461.817,00 281.461.817,00 271.277.753,47 120,27% 96,38% Izvor: 43 Ostale pomoći 200.000,00 190.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 143.564.991,70 101.852.741,00 101.852.741,00 65.273.720,86 45,47% 64,09% Izvor: 4601 Školski obrok za sve 594.006,28 407.685,00 407.685,00 407.684,23 68,63% 100,00% Izvor: 4602 Školska shema 334.639,39 373.839,00 373.839,00 352.416,64 105,31% 94,27% Izvor: 4603 Projekt EU "Spona" 558.033,02 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 3.474.825,00 3.474.825,00 3.054.631,00 87,91% Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 211.565,00 561.717,00 561.717,00 384.747,69 181,86% 68,49% Izvor: 4606 "COOP FWD - međuregionalnom suradnjom do potpore u socijalnom poduzetništvu 332.500,00 332.500,00 328.600,87 98,83% Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza IV 676.012,00 676.012,00 642.016,41 94,97% Izvor: 461 "Gospod. socijalno vijeće" 52.271,14 Izvor: 465 Eu sredstva "Za zdravlje BBŽ" 57.681,56 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 137.317.398,62 92.905.700,00 92.905.700,00 57.779.276,47 42,08% 62,19% Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 475.947,11 6.111.526,00 6.111.526,00 3.930.580,79 825,84% 64,31% Izvor: 467 Pomoćnici u nastavi - faza III 2.054.228,96 1.469.030,00 1.469.030,00 1.455.370,39 70,85% 99,07% Izvor: 468 EU sredstva - "ZA ŽENE BBŽ" 2.359.327,73 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 9.479.455,31 7.513.293,00 7.513.293,00 10.527.461,07 111,06% 140,12% Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 8.857.019,28 6.713.293,00 6.713.293,00 9.509.487,57 107,37% 141,65% Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja 622.436,03 800.000,00 800.000,00 1.017.973,50 163,55% 127,25% Izvor: 5 DONACIJE 713.970,13 1.621.189,00 1.621.189,00 602.660,02 84,41% 37,17% Izvor: 51 Donacije 713.970,13 1.621.189,00 1.621.189,00 602.660,02 84,41% 37,17% Izvor: 511 Donacije - korisnici 713.970,13 1.621.189,00 1.621.189,00 602.660,02 84,41% 37,17% Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 574.055,52 869.007,00 868.907,00 1.485.734,02 258,81% 170,99% Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 574.055,52 869.007,00 868.907,00 1.485.734,02 258,81% 170,99% Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 542.208,02 861.527,00 861.527,00 1.478.811,54 272,74% 171,65%

Stranica 16 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1 5.989.338,80 149.683.174,00 149.683.174,00 138.643.817,03 867,10% 92,62% Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi 7.472.293,85 149.248.945,00 149.248.945,00 131.912.961,31 1765,36% 88,38% Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici 7.472.293,85 149.248.945,00 149.248.945,00 131.912.961,31 1765,36% 88,38% Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici 8.517.044,95 434.229,00 434.229,00 6.730.855,72 79,03% 1550,07% SVEUKUPNO RASHODI 863.265.865,55 1.059.534.285,00 1.059.534.285,00 977.993.715,39 113,29% 92,30% OPĆI DIO PRORAČUNA A) RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) SVEUKUPNO 863.265.865,55 1.059.534.285,00 1.059.534.285,00 977.993.715,39 113,29% 92,30% Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 25.187.552,58 33.164.372,00 33.173.807,00 32.268.292,86 128,11% 97,27% 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3.114.598,31 7.202.835,00 7.309.048,00 6.759.313,42 217,02% 92,48% 013 Opće usluge 21.875.104,61 23.627.537,00 23.589.599,00 23.590.678,40 107,84% 100,00% 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 205.000,00 194.750,00 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 16.897,93 1.857.000,00 1.808.410,00 1.651.533,21 9773,58% 91,33% 017 Transakcije vezane za javni dug 180.951,73 272.000,00 272.000,00 266.767,83 147,42% 98,08% Funk. klas: 02 OBRANA 5.082.051,21 1.749.818,00 1.748.810,00 1.549.941,23 30,50% 88,63% 022 Civilna obrana 5.082.051,21 1.749.818,00 1.748.810,00 1.549.941,23 30,50% 88,63% Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST 1.686.714,53 1.165.500,00 1.163.375,00 1.133.000,00 67,17% 97,39% 032 Usluge protupožarne zaštite 1.686.714,53 1.165.500,00 1.163.375,00 1.133.000,00 67,17% 97,39% Funk. klas: 04 EKON. POSLOVI 9.774.696,32 13.375.862,00 13.275.079,00 10.157.061,59 103,91% 76,51% 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 2.607.404,57 2.826.766,00 2.792.223,00 2.479.387,53 95,09% 88,80% 045 Promet 228.231,00 884.887,00 954.963,00 801.391,03 351,13% 83,92% 047 Ostale industrije 4.907.396,48 7.496.709,00 7.405.379,00 5.505.394,66 112,19% 74,34% 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 2.031.664,27 2.167.500,00 2.122.514,00 1.370.888,37 67,48% 64,59% Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 959.689,69 1.712.550,00 1.700.675,00 944.730,00 98,44% 55,55% 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika 950.354,69 1.465.050,00 1.465.050,00 938.480,00 98,75% 64,06% 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 9.335,00 247.500,00 235.625,00 6.250,00 66,95% 2,65% Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 14.222.287,40 5.807.753,00 5.755.993,00 5.088.528,58 35,78% 88,40% 062 Razvoj zajednice 12.902.772,02 4.550.253,00 4.514.880,00 4.159.260,08 32,24% 92,12% 063 Opskrba vodom 1.302.760,74 1.137.500,00 1.127.113,00 929.268,50 71,33% 82,45% 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 16.754,64 120.000,00 114.000,00

Stranica 17 Broj 5 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 459.275.830,13 566.795.476,00 566.810.927,00 529.649.703,47 115,32% 93,44% 074 SluŽbe javnog zdravstva 3.481.525,00 3.481.525,00 5.655.057,42 162,43% 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 459.275.830,13 563.313.951,00 563.329.402,00 523.994.646,05 114,09% 93,02% Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 6.475.043,19 8.083.165,00 8.159.680,00 7.898.790,02 121,99% 96,80% 081 Službe rekreacije i sporta 2.382.700,00 2.220.190,00 2.306.870,00 2.261.290,00 94,90% 98,02% 082 Službe kulture 2.015.408,60 2.243.538,00 2.240.238,00 2.069.485,77 102,68% 92,38% 083 SluŽbe emitiranja i izdavanja 70.500,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 249,65% 100,00% 084 Religijske i druge službe zajednice 2.006.434,59 3.443.437,00 3.436.572,00 3.392.014,25 169,06% 98,70% Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 319.357.297,63 392.573.488,00 392.672.168,00 357.449.060,84 111,93% 91,03% 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 157.344.922,21 190.347.257,00 190.338.594,00 169.006.985,03 107,41% 88,79% 092 Srednjoškolsko obrazovanje 110.887.426,06 144.964.983,00 144.954.733,00 136.198.216,92 122,83% 93,96% 094 Visoka naobrazba 763.031,29 1.011.459,00 983.084,00 561.134,58 73,54% 57,08% 096 Dodatne usluge u obrazovanju 49.552.482,87 55.095.814,00 55.265.532,00 51.342.888,49 103,61% 92,90% 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 509.172,29 768.350,00 744.600,00 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 300.262,91 385.625,00 385.625,00 339.835,82 113,18% 88,13% Funk. klas: 10 SOC. ZAŠTITA 21.244.702,87 35.106.301,00 35.073.771,00 31.854.606,80 149,94% 90,82% 101 Bolest i invaliditet 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00% 100,00% 102 Starost 11.624.143,87 24.465.118,00 24.459.368,00 22.077.952,72 189,93% 90,26% 104 Obitelj i djeca 477.000,00 711.500,00 699.000,00 612.000,00 128,30% 87,55% 106 Stanovanje 1.020.855,65 1.154.500,00 1.143.200,00 1.140.245,65 111,70% 99,74% 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 1.789.550,81 1.745.800,00 1.745.300,00 1.597.171,92 89,25% 91,51% 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite 154.800,00 120.000,00 119.520,00 110.400,00 71,32% 92,37% 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 6.154.352,54 6.885.383,00 6.883.383,00 6.292.836,51 102,25% 91,42% OPĆI DIO PRORAČUNA B) RAČUN FINANCIRANJA - primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) B. RAČUN FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE I MOVINE I ZADUŽIVANJA 67.822.035,46 166.571.269,00 166.571.269,00 157.959.538,29 232,90% 94,83% 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 2.501.500,00 813 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTIT. U JAVNOM SEKTORU 1.500,00 8132 POVRAT ZAJMOVA DANIH KREDITNIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU 1.500,00 818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA 2.500.000,00

Stranica 18 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) 8181 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA - TUZEMNI 2.500.000,00 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 5.949.208,00 5.949.208,00 834 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA 5.949.208,00 5.949.208,00 84 PRIMICI OD ZADUŽIV. 65.320.535,46 160.622.061,00 160.622.061,00 157.959.538,29 241,82% 98,34% 844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 65.296.253,79 1 60.622.061,00 160.622.061,00 156.279.637,23 239,34% 97,30% 8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 65.296.253,79 156.279.637,23 239,34% 845 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA 24.281,67 12.724,81 52,41% 8453 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA 24.281,67 12.724,81 52,41% 847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 1.667.176,25 8471 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.667.176,25 SVEUKUPNO PRIMICI 67.822.035,46 166.571.269,00 166.571.269,00 157.959.538,29 232,90% 94,83% 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 6.937.384,90 12.273.739,00 12.273.739,00 12.637.259,50 182,16% 102,96% 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 4.828.000,00 532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU 4.828.000,00 5321 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU 4.828.000,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 2.109.384,90 12.273.739,00 12.273.739,00 12.637.259,50 599,10% 102,96%

Stranica 19 Broj 5 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje preth. Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks god. (1) 2021.(2.) 2021.(3.) 31.12.2021. 4./1. (5.) 4./3. (6.) 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 2.084.947,68 11.958.739,00 11.958.739,00 12.309.840,22 590,41% 102,94% 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 2.084.947,68 12.309.840,22 590,41% 545 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA 24.437,22 15.000,00 15.000,00 27.419,28 112,20% 182,80% 5453 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA 24.437,22 27.419,28 112,20% 547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA 300.000,00 SVEUKUPNO IZDACI 6.937.384,90 12.273.739,00 12.273.739,00 12.637.259,50 182,16% 102,96% DODATAK UZ RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka Brojčana oznaka i naziv računa primitka/izdatka (1) Ostvarenje Ostvarenje Indeks 2020. (2) 2021.(3) 3/2*100. (4.) B. RAČUN FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 67.822.035,46 157.959.538,29 232,90 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 2.501.500,00 0,00 813 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU 1.500,00 0,00 8132 POVRAT ZAJMOVA DANIH KREDITNIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU 1.500,00 0,00 813220 POVRAT ZAJMOVA DANIH KRED.INSTIT. U JAVNOM SEKTORU -DUGOR. HPB- žene i mladi i kreditiranje poljoprivrede 1.500,00 0,00 818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA 2.500.000,00 0,00 8181 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA - TUZEMNI 2.500.000,00 0,00 81811 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA OD TUZEMNIH KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA - KRATKOROČNI - Specijalna bolnica za medicinsku rehabitllitaciju "Daruvarske toplice" 2.500.000,00 0,00 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 65.320.535,46 157.959.538,29 241,82

Stranica 20 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Brojčana oznaka i naziv računa primitka/izdatka (1) Ostvarenje Ostvarenje Indeks 2020. (2) 2021.(3) 3/2*100. (4.) 844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 65.296.253,79 156.279.637,23 239,34 8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 65.296.253,79 156.279.637,23 239,34 84431 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTIT. IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNI 9.473.248,15 15.986.554,21 168,75 844310 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTIT. IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNI 9.473.248,15 15.986.554,21 168,75 OŠ Čazma -dozvoljeni minus po žiro-računu (projekt energetske obnove) 2.035.190,89 2.849.805,54 140,03 OŠ Ivanska - dozvoljeni minus po žrio-računu (projekt energetske obnove) 1.695.639,41 460.221,29 27,14 OŠ V. Nazora - dozvoljeni minus po žrio-računu (projekt energetske obnove) 1.838.883,66 959.118,38 52,16 OŠ Sirač - dozvoljeni minus po žiro-računu - (projekt energetske obnove - PŠ Šibovac) 43.791,08 117.378,08 268,04 OŠ Sirač - dozvoljeni minus po žiro-računu - (projekt energetske obnove - PŠ Kip) 185.300,50 0,00 OŠ I. N. Jemeršića G. Polje - dozvoljeni minus po žiro-računu (projekt energetske obnove) 457.872,64 7 26.693,27 158,71 OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac - (dozvoljeni minus po žiro-računu projekt energetske obnove) 614.534,04 0,00 Dom za starije osobe Bjelovar - dozvoljeni minus po žiro-računu (projekt energetske obnove) 2.602.035,93 2.763.999,82 106,22 Dom za starije osobe Bjelovar - HBOR - dugoročni kredit za energetsku obnovu 2.600.000,00 Dom za starije osobe Bjelovar - korekcija iznosa minusa po žiro-računu 143.995,02 OŠ Rovišće - korištenje odobrenog minusa po žiro-računu 2.607.507,76 OŠ Đulovac - korištenje odobrenog minusa po žiro-računu 1.353.580,46 Dom zdravlja BBŽ - korištenje odobrenog minusa po žiro-računu 1.156.975,73 Zavod za hitnu medicinu BBŽ 247.278,86 84432 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNI 55.823.005,64 140.293.083,02 251,32 844320 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNI - Opća bolnica Bjelovar - projekt izgradnje i opremanje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar 55.823.005,64 86.132.709,48 154,30 Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije - dozvoljeni minus po žiro-računu 386.888,66 Opća Bolnica Bjelovar - "Erste&Steiermӓrkische bank" d.d. 53.773. 484,88 845 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA 24.281,67 12.724,81 52,41 8453 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA 24.281,67 12.724,81 52,41 845320 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNI -(Opća bolnica Bjelovar) 24.281,67 12.724,81 52,41 847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 1.667.176,25 8471 PRIMLJENI ZAJMOVI IZ DRŽAVNOG PRORAČNA 1.667.176,25 Državni proračun - povrat namirenja - povrat poreza na dohodak 1.667.176,25 SVEUKUPNO PRIMICI 67.822.035,46 12.724,81 0,02 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 6.937.384,90 12.637.259,50 182,16 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 4.828.000,00 0,00 0,00 532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU 4.828.000,00 0,00 0,00 5321 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU 4.828.000,00 0,00 0,00 53212 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU 4.828.000,00 0,00 0,00

Stranica 21 Broj 5 ŽUPANIJSKI GLASNIK Brojčana oznaka i naziv računa primitka/izdatka (1) Ostvarenje Ostvarenje Indeks 2020. (2) 2021.(3) 3/2*100. (4.) 532120 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU - kupnja dionica i povećanje temeljnog kapitala "Vodoprivreda Daruvar" 4.828.000,00 0,00 0,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 2.109.384,90 12.637.259,50 599,10 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 2.084.947,68 1 2.309.840,22 590,41 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 2.084.947,68 12.309.840,22 590,41 54431 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNI 0,00 2.441.393,05 OŠ V. Nazora Daruvar - zatvaranje prekoračenja po žiro-računu 0,00 1.838.883,60 OŠ Sirač - zatvaranje prekoračenja po žiro-računu - PŠ Šibovac 0,00 79.446,87 OŠ Sirač - zatvaranje prekoračenja po žiro-računu - PŠ Kip 65.189,94 Oš I. Nepomuka Jemeršića G. Polje 457.872,64 54432 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNIH 2.084.947,68 9.868.447,17 473,32 544320 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJ. KRED. OS TUZEMNIH KRED. INST. IZVAN JAVNOG SEKTORA- DUGOROČNI -BBŽ - otplata kredita 4 športske dvorane 2.084.947,68 2.604.447,35 124,92 Dom za starije osobe Bjelovar - zatvaranje minusa po žiro-računu 2.763.999,82 Opća Bolnica Bjelovar - otplata kredita 4.500.000,00 545 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA 24.437,22 27.419,28 112,20 5453 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA 24.437,22 27.419,28 112,20 54532 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNIH 24.437,22 27.419,28 112,20 Tehnička škola Daruvar - otplata automobila 12.492,74 14.694,47 117,62 Opća bolnica Bjelovar 11.944,48 12.724,81 106,53 547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 300.000,00 5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA 300.000,00 Povrat udruženih sredstava MPŠ 300.000,00 SVEUKUPNO IZDACI 6.937.384,90 12.637.259,50

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=