ŽUPANIJSKI GLASNIK 7 - 2022

Broj 7 - GODINA MMXXII. Bjelovar, 09. kolovoza 2022. ISSN 1331-3819 AKTI ŽUPANA 151. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarskobilogorske županije za razdoblje od 2022.-2027. godine ("Županijski glasnik", broj 11/21) i točke 5. Javnog poziva za kreditiranje stočarstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini, Klasa: 40301/22-02/1, Urbroj: 2103-09-22-13 od 06. svibnja 2022. godine, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o zatvaranju Javnog poziva za kreditiranje stočarske proizvodnje na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini Članak 1. Ovom Odlukom se zatvara Javni poziv za kreditiranje stočarske proizvodnje na području Bjelovarskobilogorske županije u 2022. godini, objavljen dana 06. svibnja 2022. godine na web stranicama Bjelovarskobilogorske županije, zaključno s danom 29. srpnja 2022. godine u 15,00 sati, zbog tehničkih razloga uvjetovanih nemogućnosti poslovnih banaka kreditiranja poslovne linije u kunama, kao posljedica prelaska Republike Hrvatske na euro. Članak 2. Za provođenje ove Odluke zadužen je Upravni odjel za poljoprivredu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 403-01/22-02/1 URBROJ: 2103-09-22-32 Bjelovar, 25. srpnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 152. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o prijedlogu imenovanja člana Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama Članak 1. Predlaže se MILA ŠKOJO, voditeljica Odsjeka za

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 7 zaštitu okoliša i zaštitu prirode u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za imenovanje u svojstvu člana u Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama. Članak 2. Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke čine tri radne skupine: - Koordinacijska radna skupina - Tehnička radna skupina za ublažavanje klimatskih promjena - Tehnička radna skupina za prilagodbu klimatskim promjenama. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 351-01/22-01/39 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 22. srpnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 153. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 25. srpnja 2022. godine, donio je ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na provođenje postupka prestanka društva Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. po skraćenom postupku bez likvidacije I Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Suvenir Arbor iz Sirača, Stjepana Radića 74, na provođenje postupka prestanka društva Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. po skraćenom postupku bez likvidacije. II Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 025-01/22-02/8 URBROJ: 2103-09-22-02 Bjelovar, 25. srpnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 154. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 01. kolovoza 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Dopunu Plana specijalizacija Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2020.-2024. godine Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku UrBroj: 2103-74-22-1218/9, sa sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarskobilogorske županije, održane 21. 07. 2022. godine, kojom je donijeta Dopuna Plana specijalizacija Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2020.-2024. godine. Navedenom Dopunom Plana utvrđena je potreba za specijalizacijama: 1. Za 2022. godinu – dvije (2) specijalizacije doktora medicine iz hitne medicine (po Planu specijalizacija za 2022. godinu, UrBroj: 2103-74-22-0478/3, od 28. 03. 2022. godine, dostavljenom Ministarstvu zdrava za odobrenje, dana 31. 03. 2022.), 2. Za 2023. godinu – jednu (1) specijalizaciju doktora medicine iz hitne medine, 3. Za 2024. godinu – jednu (1) specijalizaciju doktora medicine iz hitne medine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/3 URBROJ: 2103-09-22-25 Bjelovar, 01. kolovoza 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 155. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 04. kolovoza 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja medicinskih sestara/tehničara na neodređeno, puno radno vrijeme, deset (10) izvršitelja/ica u Općoj bolnici Bjelovar

Stranica 3 Broj 7 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja medicinskih sestara/tehničara na neodređeno, puno radno vrijeme, deset (10) izvršitelja/ica u Općoj bolnici Bjelovar, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/14, Urbroj: 2103-72-03-22-16, dana 29. srpnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-108 Bjelovar, 04. kolovoza 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 7 OPĆINA SIRAČ 74. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinsko vijeće Općine Sirač na 16. sjednici održanoj dana 09. kolovoza 2022. godine, donosi sljedeću ODLUKU o pozajmici novčanih sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sirač Članak 1. Odobrava se pozajmica novčanih sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sirač, Nikole Šubića Zrinskog 3/II, Sirač, OIB: 04261284434, u iznosu od 360.313,26 kuna. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sirač pozajmljena sredstva vratit će Općini Sirač po isplati bespovratnih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za projekt "Poboljšanje energetskih svojstava zgrade vatrogasnog doma u Siraču". Članak 2. Međusobna prava i obveze za realizaciju pozajmice – zajma iz članka 1. ove Odluke definirati će se Ugovorom o zajmu. Članak 3. Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Sirač za potpisivanje svih akata u svezi provedbe aktivnosti iz članka 1. ove Odluke. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 403-04/22-01/1 URBROJ: 2103-17-01-22-2 Sirač, 09. kolovoza 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

Stranica 5 Broj 7 ÆUPANIJSKI GLASNIK Stranica 1 1 2 Stranica 2 2 4 AKTI ŽUPANA 151. Odluka o zatvaranju Javnog poziva za kreditiranje stočarske proizvodnje na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini 152. Odluka o prijedlogu imenovanja člana Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama 153. Zaključak o davanju suglasnosti na provođenje postupka prestanka društva Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. po skraćenom postupku bez likvidacije 154. Zaključak o davanju suglasnosti na Dopunu Plana speci jal izaci ja Zavoda za hi tnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2020.-2024. godine 155. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja medicinskih sestara/ tehničara na neodređeno, puno radno vrijeme, deset (10) izvršitelja/ica u Općoj bolnici Bjelovar OPĆINA SIRAČ 74. Odluka o pozajmici novčanih sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sirač SADRÆAJ "Županijski glasnik" službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija Ulica Dr. Ante Starčevića 8 − Glavni i odgovorni urednik: Ivana Legin, dipl. iur., telefon: (043) 278-121 − Pretplata za 2022. godinu iznosi 450,00 kuna − Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar − Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i sporta − Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=