ŽUPANIJSKI GLASNIK

Broj 5 - GODINA MMXXIII. Bjelovar, 25. svibnja 2023. ISSN 1331-3819 44. Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144./2021.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ("Narodne novine broj 24/13, 102/17. i 01/20.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21.- pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko- bilogorske županije na 12. sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine donijela je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 11/21. i 5/22.) ostvaren je u 2022. godini, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2021. 2022. 2022. 2022. 5/2*100 5/4*100 1 2 3 4 5 6 (5/2*100) 7 (5/4*100) PRIHODI UKUPNO 853.578.478,94 949.448.367,00 949.448.367,00 907.147.734,58 106,28 95,54 PRIHODI POSLOVANJA 853.182.684,72 947.990.207,00 947.990.207,00 905.957.323,77 106,19 95,57 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 395.794,22 1.458.160,00 1.458.160,00 1.190.410,81 300,77 81,64 RASHODI UKUPNO 977.993.715,39 937.433.573,00 937.433.573,00 882.645.317,49 90,25 94,16 RASHODI POSLOVANJA 756.344.339,15 846.106.971,00 845.715.725,00 797.230.686,50 105,41 94,27 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE 221.649.376,24 91.326.602,00 91.717.848,00 85.414.630,99 38,54 93,13 Razlika - višak/manjak -124.415.236,45 12.014.794,00 12.014.794,00 24.502.417,09 -19,69 203,94

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANC. Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2021. 2022. 2022. 2022. 5/2*100 5/4*100 1 2 3 4 5 6 (5/2*100) 7 (5/4*100) PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOV. I ZADUŽIVANJA 157.959.538,29 27.627.032,00 27.627.032,00 24.345.267,41 15,41 88,12 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOV. O OTPLATU ZAJMOVA 12.637.259,50 33.659.358,00 33.659.358,00 34.529.593,87 273,24 102,59 Neto zaduživanje/financiranje 145.322.278,79 -6.032.326,00 -6.032.326,00 -10.184.326,46 -7,01 168,83 UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.011.538.017,23 977.075.399,00 977.075.399,00 931.493.001,99 92,09 0,95 UKUPNO RASHODI I IZDACI 990.630.974,89 971.092.931,00 971.092.931,00 917.174.911,36 92,58 94,45 RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 20.907.042,34 5.982.468,00 5.982.468,00 14.318.090,63 68,48 239,33 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks IZ PRETHODNIH GODINA 2021. 2022. 2022. 2022. 5/2*100 5/4*100 1 2 3 4 5 6 (5/2*100) 7 (5/4*100) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -123.974.354,00 -5.982.468,00 -5.982.468,00 -112.266.148,38 90,56 1.876,59 Višak/manjak+neto zaduživanje/ financiranje + rasp. sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak za raspodrediti/ pokriti u budućem razdoblju) -103.067.311,66 0,00 0,00 -97.948.057,75 95,03 Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 PRIHODI POSLOVANJA 853.182.684,72 947.990.207,00 947.990.207,00 905.957.323,77 106,19 95,57 61 PRIHODI OD POREZA 43.793.368,76 52.536.930,00 52.536.930,00 52.320.388,77 119,47 99,59 611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 39.405.061,23 47.536.930,00 47.536.930,00 47.823.171,32 121,36 100,60 6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 44.685.625,19 53.146.726,06 118,93 6115 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI 2.501.297,08 2.296.045,64 91,79 6117 POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI -7.781.861,04 -7.619.600,38 97,91 613 POREZI NA IMOVINU 49.440,92 250.000,00 250.000,00 125.956,17 254,76 50,38 6132 POREZ NA NASLJEDSTAVA I DAROVE 49.440,92 125.956,17 254,76 614 POREZI NA ROBU I USLUGE 4.338.866,61 4.750.000,00 4.750.000,00 4.371.261,28 100,75 92,03 6145 POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI 4.320.066,61 4.303.421,28 99,61 6147 POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OSTALI POREZI OD IGARA NA SREĆU 18.800,00 67.840,00 360,85 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK. UNUTAR OPĆEG PROR. 473.278.541,88 472.600.165,00 472.600.165,00 487.392.813,83 102,98 103,13

Stranica 3 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 19.242,09 15.000,00 15.000,00 6311 TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 14.743,09 6312 KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 4.499,00 632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 528.150,36 124.000,00 124.000,00 53.447,91 10,12 43,1 6323 TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU 528.150,36 53.447,91 10,12 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima 41.607.049,92 44.945.249,00 44.945.249,00 82.791.520,14 198,98 184,21 6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima 37.558.046,80 45.171.520,14 120,27 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima 4.049.003,12 37.620.000,00 929,12 634 POMOĆI OD IZVANPRORAČ. KORISNIKA 10.874.223,17 5.612.043,00 5.612.043,00 5.311.275,77 48,84 94,64 6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 4.089.892,39 4.097.599,06 100,19 6342 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 6.784.330,78 1.213.676,71 17,89 635 635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 54.065.748,20 51.613.197,00 51.613.197,00 51.455.372,49 95,17 99,69 6351 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 43.061.158,62 45.235.774,67 105,05 6352 KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 11.004.589,58 6.219.597,82 56,52 636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 270.528.151,85 319.816.755,00 319.816.755,00 303.495.491,66 112,19 94,9 6361 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 266.279.012,47 282.723.340,67 106,18 6362 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 4.249.139,38 20.772.150,99 488,86 638 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČ. TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 95.655.976,29 50.473.921,00 50.473.921,00 44.285.705,86 46,3 87,74 6381 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 25.257.522,79 33.898.610,66 134,21 6382 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 70.398.453,50 10.387.095,20 14,75 64 PRIHODI OD IMOVINE 4.917.187,94 7.758.074,00 7.758.074,00 5.881.603,05 119,61 75,81 641 PRIHODI OD FINAN. IMOVINE 526.298,49 405.594,00 405.594,00 141.567,05 26,9 34,9 6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU 419.119,60 125.620,92 29,97

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA 7.446,41 3.563,44 47,85 6415 PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE 5.223,75 12.382,69 237,05 6416 PRIHODI OD DIVIDENDI 80.835,21 6419 OSTALI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 13.673,52 642 PRIHODI OD NEFINAN. IMOVINE 4.390.889,45 7.352.480,00 7.352.480,00 5.740.036,00 130,73 78,07 6421 NAKNADE ZA KONCESIJE 472.843,59 521.923,34 110,38 6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE 1.039.995,86 737.389,26 70,9 6423 NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.665.383,73 4.350.647,33 163,23 6429 OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 212.666,27 130.076,07 61,16 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 37.475.370,29 48.618.680,00 48.618.680,00 41.519.141,64 110,79 85,4 651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 1.083.786,15 2.510.000,00 2.510.000,00 1.008.058,31 93,01 40,16 6512 ŽUPANIJSKE, GRADSKE I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE 611.522,31 763.552,68 124,86 6513 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE 458.802,45 236.604,38 51,57 6514 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE 13.461,39 7.901,25 58,7 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 36.391.584,14 46.108.680,00 46.108.680,00 40.511.083,33 111,32 87,86 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 36.391.584,14 40.511.083,33 111,32 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 39.531.594,60 54.343.220,00 54.343.220,00 48.433.269,03 122,52 89,12 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 38.092.840,08 51.482.780,00 51.482.780,00 46.513.474,64 122,11 90,35 6614 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE 4.080.602,39 4.519.402,39 110,75 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 34.012.237,69 41.994.072,25 123,47 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima 1.438.754,52 2.860.440,00 2.860.440,00 1.919.794,39 133,43 67,12 6631 TEKUĆE DONACIJE 672.026,38 980.856,50 145,96 6632 KAPITALNE DONACIJE 766.728,14 938.937,89 122,46 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 252.037.198,38 308.368.646,00 308.368.646,00 268.024.177,82 106,34 86,92 673 PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA 252.037.198,38 308.368.646,00 308.368.646,00 268.024.177,82 106,34 86,92 6731 PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA 252.037.198,38 268.024.177,82 106,34 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 2.149.422,87 3.764.492,00 3.764.492,00 2.385.929,63 111 63,38 683 OSTALI PRIHODI 2.149.422,87 3.764.492,00 3.764.492,00 2.385.929,63 111 63,38

Stranica 5 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 6831 OSTALI PRIHODI 2.149.422,87 2.385.929,63 111 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 395.794,22 1.458.160,00 1.458.160,00 1.190.410,81 300,77 81,64 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 211.361,17 1.048.500,00 1.048.500,00 631.831,60 298,93 60,26 711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA 211.361,17 1.048.500,00 1.048.500,00 631.831,60 298,93 60,26 7111 ZEMLJIŠTE 211.361,17 631.831,60 298,93 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 184.433,05 409.660,00 409.660,00 558.579,21 302,86 136,35 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 137.889,63 151.365,00 151.365,00 252.382,62 183,03 166,74 7211 STAMBENI OBJEKTI 36.789,63 192.382,62 522,93 7212 POSLOVNI OBJEKTI 101.100,00 60.000,00 59,35 722 PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME 46.543,42 252.295,00 252.295,00 285.705,79 613,85 113,24 7221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 5.880,42 8.852,77 150,55 7224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 267.475,15 7225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 28.511,00 7227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 12.152,00 9.377,87 77,17 723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 6.000,00 6.000,00 20.490,80 341,51 7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 20.490,80 SVEUKUPNO PRIHODI 853.578.478,94 949.448.367,00 949.448.367,00 907.147.734,58 106,28 95,54 3 RASHODI POSLOVANJA 756.344.339,15 846.106.971,00 845.715.725,00 797.230.686,50 105,41 94,27 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 516.535.880,96 570.241.208,00 570.138.573,00 543.997.438,90 105,32 95,41 311 PLAĆE (BRUTO) 426.734.721,67 476.099.545,00 476.128.337,00 448.551.503,48 105,11 94,21 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 411.193.089,26 417.433.702,07 101,52 3112 PLAĆE U NARAVI 91.284,42 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 8.559.482,95 19.835.441,63 231,74 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 6.890.865,04 11.282.359,78 163,73 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 17.646.765,66 20.830.856,00 20.728.453,00 19.681.418,83 111,53 94,95 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 17.646.765,66 19.681.418,83 111,53 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 72.154.393,63 73.310.807,00 73.281.783,00 75.764.516,59 105 103,39 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 4.446.063,32 5.208.123,89 117,14 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 67.633.082,51 70.458.601,57 104,18 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 75.247,80 97.791,13 129,96 32 MATERIJALNI RASHODI 188.737.636,00 216.832.378,00 216.746.081,00 201.439.372,23 106,73 92,94 321 NAK. TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15.632.929,06 22.385.092,00 22.449.255,00 21.376.632,62 136,74 95,22 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 1.013.372,77 2.932.106,95 289,34

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 13.851.307,11 17.249.402,18 124,53 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 609.379,51 1.036.252,65 170,05 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 158.869,67 158.870,84 100 322 RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU 98.088.533,92 109.574.979,00 109.409.614,00 102.449.838,98 104,45 93,64 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 6.715.657,42 6.543.755,87 97,44 3222 MATERIJAL I SIROVINE 69.889.369,01 74.141.219,97 106,08 3223 ENERGIJA 18.281.268,40 18.364.961,60 100,46 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 1.576.339,15 1.763.563,54 111,88 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 1.180.161,96 1.257.378,64 106,54 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 445.737,98 378.959,36 85,02 323 RASHODI ZA USLUGE 59.091.889,15 70.304.201,00 70.372.497,00 66.002.769,58 111,7 93,79 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 15.236.460,93 15.254.402,35 100,12 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 9.401.893,40 10.629.076,76 113,05 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIR. 2.885.885,62 1.746.525,72 60,52 3234 KOMUNALNE USLUGE 6.182.864,51 5.534.690,55 89,52 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 1.592.755,07 2.554.278,68 160,37 3236 ZDRAVSTVENE I VETER. USLUGE 4.239.745,11 4.466.783,63 105,36 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 10.025.488,84 15.182.550,58 151,44 3238 RAČUNALNE USLUGE 2.971.743,02 3.188.564,54 107,3 3239 OSTALE USLUGE 6.555.052,65 7.445.896,77 113,59 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 808.375,25 1.542.124,00 1.525.224,00 1.090.250,51 134,87 71,48 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 808.375,25 1.090.250,51 134,87 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15.115.908,62 13.025.982,00 12.989.491,00 10.519.880,54 69,59 80,99 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO 6.190.164,14 963.673,88 15,57 3292 PREMIJE OSIGURANJA 1.123.066,90 1.172.523,69 104,4 3293 REPREZENTACIJA 459.871,82 601.113,24 130,71 3294 ČLANARINE 210.305,03 228.206,93 108,51 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 1.658.490,73 1.589.507,90 95,84 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.965.691,28 3.497.358,78 117,93 34 FINANCIJSKI RASHODI 10.205.377,41 10.643.611,00 10.641.947,00 9.338.664,01 91,51 87,75 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 4.171.936,45 5.213.277,00 5.213.277,00 4.922.150,44 117,98 94,42 3422 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINAN. INSTIT. U JAVNOM SEKTORU 574.188,30 28.253,95 4,92

Stranica 7 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 3.597.490,48 4.893.896,49 136,04 3427 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA 257,67 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.033.440,96 5.430.334,00 5.428.670,00 4.416.513,57 73,2 81,36 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 1.453.253,15 903.529,41 62,17 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE 317,72 2.181,17 686,51 3433 ZATEZNE KAMATE 4.402.037,67 3.343.331,11 75,95 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 177.832,42 167.471,88 94,17 35 SUBVENCIJE 5.604.764,37 9.488.020,00 9.396.220,00 6.113.148,12 109,07 65,06 351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 70.000,00 66.500,00 60.000,00 90,23 3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 60.000,00 352 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 4.047.793,44 6.825.000,00 6.736.700,00 5.303.681,17 131,03 78,73 3521 SUBVENCIJE KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 2.435.504,89 306,24 0,01 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.515.200,41 1.858.073,32 122,63 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA 97.088,14 3.445.301,61 3.548,63 353 Subv. trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.556.970,93 2.593.020,00 2.593.020,00 749.466,95 48,14 28,9 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.556.970,93 749.466,95 48,14 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 7.119.045,61 4.923.616,00 4.911.116,00 4.285.366,38 60,2 87,26 361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 386.438,23 387.200,00 387.200,00 384.071,12 99,39 99,19 3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 386.438,23 384.071,12 99,39 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČ. 2.050.835,86 342.955,00 330.455,00 92.543,39 4,51 28 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.550.835,86 92.543,39 5,97 3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 500.000,00 366 POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 2.516.105,02 2.537.841,00 2.537.841,00 2.537.648,02 100,86 99,99 3661 TP PROR.KORIS.DRUGIH PRORAČUNA 2.511.105,02 2.537.648,02 101,06

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 2.165.666,50 1.655.620,00 1.655.620,00 1.271.103,85 58,69 76,78 3681 TP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 2.165.666,50 1.271.103,85 58,69 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 16.192.584,19 22.622.044,00 22.554.544,00 21.395.753,17 132,13 94,86 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 16.192.584,19 22.622.044,00 22.554.544,00 21.395.753,17 132,13 94,86 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 2.470.602,94 3.134.448,73 126,87 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 12.920.992,27 17.368.981,96 134,42 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 800.988,98 892.322,48 111,4 38 OSTALI RASHODI 11.949.050,61 11.356.094,00 11.327.244,00 10.660.943,69 89,22 94,12 381 TEKUĆE DONACIJE 11.354.370,41 10.140.094,00 10.111.744,00 10.364.313,88 91,28 102,5 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 10.499.740,33 7.274.335,12 69,28 3813 TEKUĆE DONACIJE IZ EU SRESTAVA 854.630,08 3.089.978,76 361,56 382 KAPITALNE DONACIJE 47.150,00 45.000,00 45.000,00 22.000,00 46,66 48,89 3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 47.150,00 22.000,00 46,66 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 17.758,45 1.011.000,00 1.011.000,00 124.629,81 701,81 12,33 3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 10.848,00 120.280,011.108,78 3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA 4.910,45 4.349,80 88,58 3835 OSTALE KAZNE 2.000,00 385 IZVANREDNI RASHODI 10.000,00 9.500,00 386 KAPITALNE POMOĆI 529.771,75 150.000,00 150.000,00 150.000,00 28,31 100 3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUC. TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 529.771,75 150.000,00 28,31 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 221.649.376,24 91.326.602,00 91.717.848,00 85.414.630,99 38,54 93,13 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 467.134,17 2.147.405,00 2.147.155,00 2.014.309,56 431,21 93,81 411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 244.392,00 244.392,00 244.391,77 100 4111 ZEMLJIŠTE 244.391,77 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 467.134,17 1.903.013,00 1.902.763,00 1.769.917,79 378,89 93,02 4123 LICENCE 467.134,17 998.909,54 213,84 4124 OSTALA PRAVA 771.008,25 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE 162.588.936,24 36.836.087,00 36.820.087,00 32.251.013,17 19,84 87,59 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 150.396.336,88 9.189.043,00 9.186.543,00 6.045.478,90 4,02 65,81 4211 STAMBENI OBJEKTI 24.500,00 4212 POSLOVNI OBJEKTI 150.364.466,63 5.945.978,90 3,95 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7.370,25 99.500,001.350,02

Stranica 9 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 422 POSTROJENJA I OPREMA 9.537.317,71 24.494.464,00 24.480.964,00 23.351.362,41 244,84 95,39 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 2.360.658,02 3.365.822,52 142,58 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 304.415,67 626.963,51 205,96 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 983.760,57 484.016,73 49,2 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 4.867.705,79 17.501.231,71 359,54 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 131.008,99 69.738,93 53,23 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 232.392,69 377.402,70 162,4 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 657.375,98 926.186,31 140,89 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.047.479,98 1.352.121,00 1.352.121,00 1.352.121,26 129,08 100 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 1.047.479,98 1.352.121,26 129,08 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 1.520.801,67 1.388.959,00 1.388.959,00 1.262.925,60 83,04 90,93 4241 KNJIGE 1.520.801,67 1.258.836,48 82,77 4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SLIČNO) 4.089,12 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 87.000,00 411.500,00 411.500,00 239.125,00 274,86 58,11 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 87.000,00 239.125,00 274,86 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 10.754,55 16.000,00 16.000,00 14.926,81 138,8 93,29 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 10.754,55 16.000,00 16.000,00 14.926,81 138,8 93,29 4312 POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI 10.754,55 14.926,81 138,8 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 58.582.551,28 52.327.110,00 52.734.606,00 51.134.381,45 87,29 96,97 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 58.574.181,28 52.297.110,00 52.704.606,00 51.054.756,45 87,16 96,87 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 58.574.181,28 51.054.756,45 87,16 452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 30.000,00 30.000,00 79.625,00 265,42 4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 79.625,00 454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 8.370,00 4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 8.370,00 SVEUKUPNO RASHODI 977.993.715,39 937.433.573,00 937.433.573,00 882.645.317,49 90,25 94,16

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 OPĆI DIO PRORAČUNA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - prihodi i rashodi prema izvorima financiranja Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 117.414.785,20 127.518.827,00 127.518.827,00 123.125.651,99 104,86 96,55 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 49.843.046,73 58.843.966,00 58.843.966,00 57.604.354,70 115,57 97,89 Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI 12.661,88 700 700 579,51 4,58 82,79 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 61.148.844,81 59.516.861,00 59.516.861,00 59.516.781,13 97,33 100 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 22.657.625,16 22.580.021,00 22.580.021,00 22.580.021,00 99,66 100 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 15.638.776,54 15.317.499,00 15.317.499,00 15.317.499,00 97,95 100 Izvor: 123 Prihodi za decentralizirane funkcije-CZSS 2.408.906,75 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 101,29 100 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE 14.565.485,98 14.565.490,00 14.565.490,00 14.565.489,66 100 100 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 4.613.850,38 4.613.851,00 4.613.851,00 4.613.771,47 100 100 Izvor: 126 Tekuće pomoći izravnanja - dec ogrjev 1.264.200,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 125.809,36 220.000,00 220.000,00 39.331,74 31,26 17,88 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 4.218.687,29 7.338.000,00 7.338.000,00 5.728.580,04 135,79 78,07 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 458.802,45 1.600.000,00 1.600.000,00 236.604,38 51,57 14,79 Izvor: 17 Predfinanciranje EU Projekata 1.619.594,56 Izvor: 1701 Predfinanciranje EU projekata 1.619.594,56 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 51.036.239,03 68.001.502,00 68.001.502,00 62.836.096,86 123,12 92,4 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 794.861,56 695.000,00 695.000,00 796.599,78 100,22 114,62 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 50.095.757,59 67.118.390,00 67.118.390,00 61.878.480,25 123,52 92,19 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 145.619,88 188.112,00 188.112,00 161.016,83 110,57 85,6 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 288.364.788,95 354.682.611,00 354.682.611,00 308.965.718,44 107,14 87,11 Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada 719.017,47 800.000,00 800.000,00 753.117,68 104,74 94,14 Izvor: 34 Prihodi iz mjere aktivne politike zapošljavanja 284.628,19 74.400,00 74.400,00 74.400,00 26,14 100 Izvor: 341 Prihodi iz aktivne mjere zapošljavanja - korisnici 284.628,19 74.400,00 74.400,00 74.400,00 26,14 100 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 287.279.450,58 353.678.211,00 353.678.211,00 308.103.472,51 107,25 87,11 Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 1.350,00 25.000,00 25.000,00 6.160,00 456,3 24,64 Izvor: 3601 Povjerenstvo lovno gospodarske osnove 1.350,00 25.000,00 25.000,00 6.160,00 456,3 24,64 Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 80.342,71 105.000,00 105.000,00 28.568,25 35,56 27,21 Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) 13.461,39 15.000,00 15.000,00 7.901,25 58,7 52,68 Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja 10.886,32 20.000,00 20.000,00 16.392,00 150,57 81,96 Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja 55.995,00 70.000,00 70.000,00 4.275,00 7,63 6,11 Izvor: 4 POMOĆI 394.324.428,77 394.425.707,00 394.425.707,00 409.291.353,51 103,8 103,77 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 337.980.755,04 333.831.029,00 333.831.029,00 354.628.939,11 104,93 106,23

Stranica 11 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 Izvor: 4103 "Za žene" 541.327,54 280.883,00 280.883,00 331.103,63 61,17 117,88 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 94.917,05 42.490,00 42.490,00 42.489,90 44,77 100 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza 74.883,88 353.117,00 353.117,00 353.116,21 471,55 100 Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V" 56.163,00 56.163,00 56.162,91 100 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 321.645.447,46 312.487.787,00 312.487.787,00 295.420.701,30 91,85 94,54 Izvor: 42 Pomoći iz proračuna JLS 11.723,00 Izvor: 43 Ostale pomoći 260.215,00 260.215,00 260.214,72 100 Izvor: 431 Ostale pomoći - korisnici 124.915,00 124.915,00 124.914,72 100 Izvor: 46 Pomoći tem. prijenosa sredstava EU 45.921.627,78 49.934.463,00 49.934.463,00 43.944.064,20 95,69 88 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 953.767,89 333.252,00 333.252,00 562.647,68 58,99 168,84 Izvor: 4602 Školska shema 435.779,41 267.615,00 267.615,00 273.183,49 62,69 102,08 Izvor: 4603 Projekt EU "Spona" 33.657,02 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" 3.067.525,92 1.366.260,00 1.366.260,00 1.366.256,34 44,54 100 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 537.864,65 240.780,00 240.780,00 240.777,81 44,77 100 Izvor: 4606 "COOP FWD - međuregionalnom suradnjom do potpore u socijalnom poduzetništvu 528.152,11 2 2 1,3 65 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza 424.341,95 2.103.952,00 2.103.952,00 2.000.994,06 471,55 95,11 Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V" 421.214,00 421.214,00 318.256,47 75,56 Izvor: 463 Asistenti u nastavi - faza II 1,89 Izvor: 465 Eu sredstva "Za zdravlje BBŽ" 0,81 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 37.394.149,42 44.783.222,00 44.783.222,00 38.431.849,47 102,78 85,82 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 6.434.663,65 12.911.650,00 12.911.650,00 10.931.554,75 169,89 84,66 Izvor: 467 Pomoćnici u nastavi - faza III 1.696.270,41 Izvor: 468 EU sredstva - "ZA ŽENE BBŽ" 839.358,49 169.380,00 169.380,00 510.000,00 60,76 301,1 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 10.422.045,95 10.400.000,00 10.400.000,00 10.446.412,48 100,23 100,45 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 100 100 Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja 922.045,95 900.000,00 900.000,00 946.412,48 102,64 105,16 Izvor: 5 DONACIJE 1.442.053,52 2.808.960,00 2.808.960,00 1.711.235,23 118,67 60,92 Izvor: 51 Donacije 1.442.053,52 2.808.960,00 2.808.960,00 1.711.235,23 118,67 60,92 Izvor: 511 Donacije - korisnici 1.442.053,52 2.808.960,00 2.808.960,00 1.711.235,23 118,67 60,92 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 996.183,47 2.004.760,00 2.004.760,00 1.211.678,55 121,63 60,44 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i nadonade šteta s naslova osiguranja 996.183,47 2.004.760,00 2.004.760,00 1.211.678,55 121,63 60,44 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 803.122,30 1.004.760,00 1.004.760,00 628.346,95 78,24 62,54 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽ. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100 Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100 Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100 SVEUKUPNO PRIHODI 853.578.478,94 949.448.367,00 949.448.367,00 907.147.734,58 106,28 95,54

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.977.614,06 118.397.547,00 118.406.447,00 112.859.914,58 101,7 95,32 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 48.840.728,43 61.014.039,00 61.196.249,00 56.264.275,39 115,2 91,94 Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI 241.530,03 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 54.928.367,54 50.639.505,00 50.639.505,00 50.640.696,15 92,19 100 Izvor: 121 Prihodi za decentral. funkcije-OŠ 21.860.550,70 20.712.291,00 20.712.291,00 20.855.508,00 95,4 100,69 Izvor: 122 Prihodi za decentrali. funkcije-SŠ 14.773.923,44 14.307.873,00 14.307.873,00 14.165.927,02 95,88 99,01 Izvor: 123 Prihodi za decentral. funkcije-CZSS 2.408.906,75 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 101,29 100 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije- ZDRAV.USTANOVE 10.006.936,27 8.565.490,00 8.565.490,00 8.565.489,66 85,6 100 Izvor: 125 Prihodi za decentrali. funkcije-DSNO 4.613.850,38 4.613.851,00 4.613.851,00 4.613.771,47 100 100 Izvor: 126 Tekuće pomoći izravnanja - dec ogrjev 1.264.200,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 1.196.038,52 1.910.000,00 1.832.150,00 1.557.902,17 130,26 85,03 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 3.692.163,57 3.550.592,00 3.505.592,00 3.227.690,66 87,42 92,07 Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe 2.320.316,00 1.273.411,00 1.223.451,00 1.169.350,21 50,4 95,58 Izvor: 19 Proračunska pričuva 10.000,00 9.500,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 52.700.670,67 63.951.685,00 63.946.785,00 64.807.744,12 122,97 101,35 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 115.984,23 101.000,00 96.100,00 37.135,87 32,02 38,64 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 51.359.072,39 63.775.685,00 63.775.685,00 64.703.504,47 125,98 101,45 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 1.225.614,05 75.000,00 75.000,00 67.103,78 5,48 89,47 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 310.510.713,80 344.620.455,00 344.616.455,00 323.482.646,64 104,18 93,87 Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada 1.318.289,73 150.000,00 146.000,00 138.575,79 10,51 94,91 Izvor: 34 Prihodi iz mjere aktivne politike zapošljavanja 230.960,22 Izvor: 341 Prihodi iz aktivne mjere zapošljavanja - korisnici 230.960,22 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 308.896.406,31 344.422.555,00 344.422.555,00 323.307.621,76 104,67 93,87 Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 11.219,43 15.000,00 15.000,00 8.338,78 74,32 55,59 Izvor: 3601 Povjerenstvo lovno gospodarske osnove 758,72 Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 53.838,11 32.900,00 32.900,00 28.110,31 52,21 85,44 Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) 13.545,00 15.000,00 15.000,00 9.030,00 66,67 60,2 Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja 11.898,47 15.000,00 15.000,00 15.700,91 131,96 104,67 Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja 28.394,64 2.900,00 2.900,00 3.379,40 11,9 116,53 Izvor: 4 POMOĆI 363.072.505,79 398.617.045,00 398.617.045,00 370.151.334,76 101,95 92,86 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 287.271.323,86 330.829.679,00 330.829.679,00 310.291.101,87 108,01 93,79 Izvor: 4103 "Za žene" 476.315,39 253.743,00 253.743,00 256.709,51 53,89 101,17 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 65.930,62 76.864,00 76.864,00 76.859,53 116,58 99,99 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza 107.081,37 399.653,00 399.653,00 333.991,61 311,9 83,57 Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V" 136.540,00 136.540,00 105.096,18 76,97 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 271.277.753,47 314.235.026,00 314.235.026,00 294.628.659,60 108,61 93,76 Izvor: 43 Ostale pomoći 260.215,00 260.215,00 175.258,34 67,35 Izvor: 431 Ostale pomoći - korisnici 124.915,00 124.915,00 39.958,34 31,99 Izvor: 46 Pomoći tem. prijenosa sredstava EU 65.273.720,86 57.127.151,00 57.127.151,00 49.376.192,23 75,64 86,43 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 407.684,23 816.349,00 816.349,00 816.016,55 200,16 99,96

Stranica 13 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 Izvor: 4602 Školska shema 352.416,64 407.092,00 407.092,00 366.352,59 103,95 89,99 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" 3.054.631,00 1.567.045,00 1.567.045,00 1.584.010,50 51,86 101,08 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 384.747,69 435.421,00 435.421,00 435.417,30 113,17 100 Izvor: 4606 "COOP FWD - međuregionalnom suradnjom do potpore u socijalnom poduzetništvu 328.600,87 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza 642.016,41 2.357.800,00 2.357.800,00 1.950.251,38 303,77 82,71 Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V" 781.618,00 781.618,00 595.540,43 76,19 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 57.779.276,47 47.151.417,00 47.151.417,00 40.032.812,43 69,29 84,9 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 3.930.580,79 14.296.650,00 14.296.650,00 14.097.624,24 358,67 98,61 Izvor: 467 Pomoćnici u nastavi - faza III 1.455.370,39 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 10.527.461,07 10.400.000,00 10.400.000,00 10.308.782,32 97,92 99,12 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 9.509.487,57 9.500.000,00 9.500.000,00 9.520.508,01 100,12 100,22 Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja 1.017.973,50 900.000,00 900.000,00 788.274,31 77,44 87,59 Izvor: 5 DONACIJE 602.660,02 2.716.469,00 2.716.469,00 1.778.202,23 295,06 65,46 Izvor: 51 Donacije 602.660,02 2.716.469,00 2.716.469,00 1.778.202,23 295,06 65,46 Izvor: 511 Donacije - korisnici 602.660,02 2.716.469,00 2.716.469,00 1.778.202,23 295,06 65,46 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAK. S NASLOVA OSIGURANJA 1.485.734,02 1.103.467,00 1.103.467,00 468.188,99 31,51 42,43 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i nadonade šteta s naslova osiguranja 1.485.734,02 1.103.467,00 1.103.467,00 468.188,99 31,51 42,43 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 1.478.811,54 993.467,00 993.467,00 368.128,71 24,89 37,05 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 138.643.817,03 8.026.905,00 8.026.905,00 9.097.286,17 6,56 113,33 Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi 131.912.961,31 8.026.905,00 8.026.905,00 9.097.286,17 6,9 113,33 Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici 131.912.961,31 8.026.905,00 8.026.905,00 9.097.286,17 6,9 113,33 Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici 6.730.855,72 SVEUKUPNO RASHODI 977.993.715,39 937.433.573,00 937.433.573,00 882.645.317,49 90,25 94,16

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 OPĆI DIO PRORAČUNA RAČUN PRIHODA I RASHODA -Rashodi prema funkcijskoj klasifikciji Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 SVEUKUPNO 977.993.715,39 937.433.573,00 937.433.573,00 882.645.317,49 90,25 94,16 Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 32.268.292,86 30.145.149,00 29.474.940,00 27.480.964,47 85,16 93,24 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 6.759.313,42 1.808.000,00 1.728.950,00 1.429.131,98 21,14 82,66 013 Opće usluge 23.590.678,40 25.758.285,00 25.176.293,00 23.526.655,59 99,73 93,45 015 IstraŽivanje i razvoj: Opće javne usluge 60.000,00 57.000,00 56.000,00 98,25 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 1.651.533,21 162.000,00 155.833,00 155.241,84 9,4 99,62 017 Transakcije vezane za javni dug 266.767,83 2.356.864,00 2.356.864,00 2.313.935,06 867,4 98,18 Funk. klas: 02 OBRANA 1.549.941,23 245.137,00 238.137,00 134.404,66 8,67 56,44 022 Civilna obrana 1.549.941,23 245.137,00 238.137,00 134.404,66 8,67 56,44 Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST 1.133.000,00 1.290.000,00 1.288.500,00 1.275.000,00 112,53 98,95 032 Usluge protupožarne zaštite 1.133.000,00 1.290.000,00 1.288.500,00 1.275.000,00 112,53 98,95 Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 10.157.061,59 16.856.672,00 16.816.472,00 14.569.831,76 143,45 86,64 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 70.000,00 66.500,00 60.000,00 90,23 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 2.479.387,53 5.033.125,00 4.964.575,00 3.668.839,68 147,97 73,9 045 Promet 801.391,03 5.038.937,00 5.021.437,00 4.793.230,23 598,11 95,46 047 Ostale industrije 5.505.394,66 5.229.610,00 5.235.110,00 4.637.627,55 84,24 88,59 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.370.888,37 1.485.000,00 1.528.850,00 1.410.134,30 102,86 92,23 Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 944.730,00 2.048.550,00 2.048.550,00 1.753.754,54 185,64 85,61 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika 938.480,00 1.938.550,00 1.938.550,00 1.658.204,54 176,69 85,54 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 6.250,00 110.000,00 110.000,00 95.550,00 1.528,80 86,86 Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 5.088.528,58 3.262.000,00 3.231.000,00 2.797.255,15 54,97 86,58 062 Razvoj zajednice 4.159.260,08 2.447.000,00 2.430.500,00 1.997.157,15 48,02 82,17 063 Opskrba vodom 929.268,50 590.000,00 575.500,00 575.385,50 61,92 99,98 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 225.000,00 225.000,00 224.712,50 99,87 Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 529.649.703,47 442.547.044,00 442.523.494,00 421.963.154,37 79,67 95,35 074 SluŽbe javnog zdravstva 5.655.057,42 15.715.511,00 15.715.511,00 15.356.807,34 271,56 97,72 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 523.994.646,05 426.831.533,00 426.807.983,00 406.606.347,03 77,6 95,27 Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 7.898.790,02 5.706.276,00 5.700.102,00 5.430.753,11 68,75 95,27 081 Službe rekreacije i sporta 2.261.290,00 2.073.100,00 2.073.100,00 2.062.248,46 91,2 99,48 082 Službe kulture 2.069.485,77 2.704.676,00 2.699.426,00 2.445.899,94 118,19 90,61 083 SluŽbe emitiranja i izdavanja 176.000,00 50.000,00 47.500,00 45.000,00 25,57 94,74 084 Religijske i druge službe zajednice 3.392.014,25 878.500,00 880.076,00 877.604,71 25,87 99,72 Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 357.449.060,84 412.824.082,00 413.557.955,00 384.862.047,21 107,67 93,06 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 169.006.985,03 197.182.952,00 197.358.746,00 184.866.531,72 109,38 93,67 092 Srednjoškolsko obrazovanje 136.198.216,92 177.925.803,00 177.928.129,00 164.647.385,74 120,89 92,54 094 Visoka naobrazba 561.134,58 1.001.000,00 951.000,00 932.125,86 166,11 98,02 096 Dodatne usluge u obrazovanju 51.342.888,49 36.256.063,00 36.861.816,00 33.984.773,15 66,19 92,2 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 339.835,82 458.264,00 458.264,00 431.230,74 126,89 94,1 Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 31.854.606,80 21.690.459,00 21.736.219,00 21.559.948,09 67,68 99,19 101 Bolest i invaliditet 24.000,00 102 Starost 22.077.952,72 14.617.874,00 14.617.874,00 14.445.821,23 65,43 98,82

Stranica 15 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 104 Obitelj i djeca 612.000,00 1.029.600,00 1.029.600,00 1.029.100,00 168,15 99,95 106 Stanovanje 1.140.245,65 1.250.000,00 1.296.760,00 1.295.996,65 113,66 99,94 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 1.597.171,92 260.000,00 259.500,00 250.000,00 15,65 96,34 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite 110.400,00 10.000,00 9.500,00 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 6.292.836,51 4.522.985,00 4.522.985,00 4.539.030,21 72,13 100,35 Funk. klas: 99 Nerazvrstano 818.204,00 818.204,00 818.204,13 100 999 Nerazvrstano 818.204,00 818.204,00 818.204,13 100 OPĆI DIO PRORAČUNA B) RAČUN FINANCIRANJA - primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 B. RAČUN FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 157.959.538,29 27.627.032,00 27.627.032,00 24.345.267,41 15,41 88,12 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 4.500,00 4.500,00 4.481,41 99,59 813 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU 4.500,00 4.500,00 4.481,41 99,59 8132 POVRAT ZAJMOVA DANIH KREDITNIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU 4.481,41 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 1.541.310,00 1.541.310,00 1.541.310,00 100 833 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.541.310,00 1.541.310,00 1.541.310,00 100 8331 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TUZEMNIH KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.541.310,00 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 157.959.538,29 26.081.222,00 26.081.222,00 22.799.476,00 14,43 87,42 844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 156.279.637,23 26.081.222,00 26.081.222,00 21.812.813,94 13,96 83,63 8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 156.279.637,23 21.520.683,37 13,77 8445 PRIMLJENI ZAJMOVI OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 292.130,57

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 31.12.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 845 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA 12.724,81 8453 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA 12.724,81 847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 1.667.176,25 986.662,06 59,18 8471 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.667.176,25 986.662,06 59,18 SVEUKUPNO PRIMICI 157.959.538,29 27.627.032,00 27.627.032,00 24.345.267,41 15,41 88,12 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 12.637.259,50 33.659.358,00 33.659.358,00 34.529.593,87 273,24 102,59 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 58.373,71 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 58.373,71 5183 Izdaci za jamčevne pologe 58.373,71 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 12.637.259,50 33.659.358,00 33.659.358,00 34.471.220,16 272,77 102,41 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 12.309.840,22 31.962.181,00 31.962.181,00 32.777.724,01 266,27 102,55 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 12.309.840,22 32.777.724,01 266,27 545 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA 27.419,28 30.000,00 30.000,00 26.319,96 95,99 87,73 5453 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA 27.419,28 26.319,96 95,99 547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 300.000,00 1.667.177,00 1.667.177,00 1.667.176,19 555,73 100 5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA 300.000,00 1.667.176,19 555,73 SVEUKUPNO IZDACI 12.637.259,50 33.659.358,00 33.659.358,00 34.529.593,87 273,24 102,59 DODATAK UZ RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka Brojčana oznaka i naziv računa primitka/izdatka (1) Ostvarenje Ostvarenje Indeks 3/2* 2021. (2) 2022. (3) 100. (4.) B. RAČUN FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 157.959.538,29 24.345.267,41 15,41 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 4.481,41 813 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU 4.481,41

Stranica 17 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK Brojčana oznaka i naziv računa primitka/izdatka (1) Ostvarenje Ostvarenje Indeks 3/2* 2021. (2) 2022. (3) 100. (4.) 8132 POVRAT ZAJMOVA DANIH KREDITNIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU 0,00 4.481,41 813220 POVRAT ZAJMOVA DANIH KRED.INSTIT. U JAVNOM SEKTORU -DUGOR. HPB- žene i mladi i kreditiranje poljoprivrede 0,00 4.481,41 83 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 1.541.310,00 833 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI, KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.541.310,00 8331 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.541.310,00 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 157.959.538,29 22.799.476,00 14,43 844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 156.279.637,23 21.812.813,94 13,96 8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 156.279.637,23 21.812.813,94 13,96 84431 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNI 15.986.554,21 21.520.683,37 134,62 844310 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNI 15.986.554,21 21.520.683,37 134,62 OŠ Čazma -dozvoljeni minus po žiro-računu (projekt energetske obnove) 2.849.805,54 0,00 OŠ Ivanska - dozvoljeni minus po žrio-računu (projekt energetske obnove) 460.221,29 0,00 OŠ V. Nazora - dozvoljeni minus po žrio-računu (projekt energetske obnove) 959.118,38 0,00 OŠ Sirač - dozvoljeni minus po žiro-računu - (projekt energetske obnove - PŠ Šibovac) 117.378,08 0,00 OŠ I. N. Jemeršića G. Polje - dozvoljeni minus po žiro-računu (projekt energetske obnove) 726.693,27 0,00 Dom za starije osobe Bjelovar - dozvoljeni minus po žiro-računu (projekt energetske obnove) 2.763.999,82 1.802.349,87 65,21 Dom za starije osobe Bjelovar - HBOR - dugoročni kredit za energetsku obnovu 2.600.000,00 Dom za starije osobe Bjelovar - korekcija iznosa minusa po žiro-računu 143.995,02 2,15 OŠ Rovišće - korištenje odobrenog minusa po žiro-računu 2.607.507,76 0,00 OŠ Rovišće - korištenje kredita 2.788.142,36 OŠ Đulovac - korištenje odobrenog minusa po žiro-računu 1.353.580,46 Dom zdravlja BBŽ - korištenje odobrenog minusa po žiro-računu 1.156.975,73 24.820,14 2,15 Zavod za hitnu medicinu BBŽ 247.278,86 0,00 Bjelovarsko-bilogorska županija - PBZ -kratkoročni kredit. 16.748.938,02 Bjelovarsko-bilogorska županija - povrat namirenja Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije - dozvoljeni minus po žiro-računu 156.432,98 84432 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNI 140.293.083,02 0,00 0,00 844320 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNI - Opća bolnica Bjelovar - projekt izgradnje i opremanje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar 86.132.709,48 0,00

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Brojčana oznaka i naziv računa primitka/izdatka (1) Ostvarenje Ostvarenje Indeks 3/2* 2021. (2) 2022. (3) 100. (4.) Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije - dozvoljeni minus po žiro-računu 386.888,66 0,00 Opća Bolnica Bjelovar - "Erste&Steiermӓrkische bank" d.d. 53.773.484,88 0,00 8445 PRIMLJENI ZAJMOVI OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 292.130,57 Zavod za javno zdravstvo BBŽ - minus po žiro računu 292.130,57 845 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA 12.724,81 0,00 0,00 8453 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA 12.724,81 0,00 0,00 845320 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNI -(Opća bolnica Bjelovar ) 12.724,81 0,00 0,00 847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 1.667.176,25 986.662,06 59,18 8471 PRIMLJENI ZAJMOVI IZ DRŽAVNOG PRORAČNA 1.667.176,25 986.662,06 59,18 Državni proračun - povrat namirenja - povrat poreza na dohodak 1.667.176,25 986.662,06 59,18 SVEUKUPNO PRIMICI 157.959.538,29 24.345.267,41 193,80 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 12.637.259,50 34.529.593,87 273,24 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 58.373,71 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 58.373,71 5183 Izdaci za jamčevne pologe - Zavod za javno zdravstvo 58.373,71 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 12.637.259,50 34.471.220,16 2,73 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 12.309.840,22 32.777.724,01 266,27 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 12.309.840,22 32.777.724,01 266,27 54431 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNI 2.441.393,05 16.732.485,02 685,37 OŠ V. Nazora Daruvar - zatvaranje prekoračenja po žiro-računu 1.838.883,60 959.118,44 52,16 OŠ Sirač - zatvaranje prekoračenja po žiro-računu - PŠ Šibovac 79.446,87 0,00 OŠ Sirač - zatvaranje prekoračenja po žiro-računu - PŠ Kip 65.189,94 0,00 Oš I. Nepomuka Jemeršića G. Polje - zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) 457.872,64 564.241,39 123,23 OŠ Rovišće- zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) 4.035.464,61 Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije 247.278,86 ČOŠ J. A. Komenskog Daruvar - zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) 10.257,81 OŠ Velika Pisanica - zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) 285.143,16 OŠ Čazma - zatvaranje minusa po žiro računu (energetska obnova) 1.839.820,23 OŠ Ivanska - zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) 2.135.618,94 OŠ Sirač - zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) 121.599,25 Dom za starije osobe - zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) 4.548.380,82 OŠ Veliko Trojstvo - zatvaranje minusa po žiro-računu 260.444,00 Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 543.321,64 Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije 1.181.795,87 54432 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNIH 9.868.447,17 16.045.238,99 162,59 544320 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJ. KRED. OS TUZEMNIH KRED. INST. IZVAN JAVNOG SEKTORA- DUGOROČNI -BBŽ - otplata kredita 4 športske dvorane 2.604.447,35 2.876.084,98 110,43

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=