ŽUPANIJSKI GLASNIK 8 - 2023

Broj 8 - GODINA MMXXIII. Bjelovar, 24. srpnja 2023. ISSN 1331-3819 113. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) na prijedlog službenika koji privremeno obavlja dužnost pročelnika Službe ureda župana, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA o unutarnjem redu Službe ureda župana Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Službe ureda župana ("Županijski glasnik" broj 7/21, 8/21 i 8/22) u članku 10. radno mjesto pod rednim brojem 4. mijenja se i glasi: 4. VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE ŽUPANA Kategorija: II. Potkategorija: viši savjetnik Klasifikacijski rang: 4 Opis poslova radnog mjesta: - prati primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, - surađuje s predstavnicima nacionalnih manjina na području Bjelovarsko-bilogorske županije i ostalim subjektima koji se bave problematikom nacionalnih manjina te s nadležnim ministarstvima u primjeni propisa o pravima nacionalnih manjina, - postupa i rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku iz djelokruga odjela, - sastavlja i oblikuje ugovore, sporazume i druge dokumente iz nadležnosti Službe kojima, u ime i za račun Županije, župan odnosno njegovi zamjenici preuzimaju prava i obveze, odnosno utječu na pravne interese i pravni položaj Županije, te surađuje u izradi takvih dokumenata iz djelokruga drugih upravnih tijela Županije, - obavlja poslove nadzora i unapređenja procesa i aktivnosti potrebnih za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, koordinacije poslovima certifikacije i suradnje s evaluacijskim subjektima, - izrađuje izvješća, elaborate i druge informativno analitičke materijale, - priprema analitičke podloge i druge materijale o stanju i tijeku projekata koje provodi Bjelovarskobilogorske županija, - obavlja i druge poslove koji se odnose na provođenje zakona i koje mu povjeri pročelnik i pomoćnik pročelnika. Stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist društvene struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit. Broj izvršitelja: 1

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 8 Članak 2. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku". KLASA: 024-01/23-02/05 URBROJ: 2103-15/01-23-1 Bjelovar, 13.07.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 114. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za poslove državne uprave, župan Bjelovarskobilogorske županije donio je PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove državne uprave Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove državne uprave ("Županijski glasnik" broj 7/21, 8/21 i 8/22) u članku 10. kod radnog mjesta pod rednim brojem 3. kod Broja izvršitelja brojka "1", zamjenjuje se brojkom "2". Članak 2. U članku 10. radno mjesto pod rednim brojem 30. mijenja se i glasi: 30. VIŠI REFERENT ZA ŠKOLSTVO I SPORT Kategorija: III. Potkategorija: viši referent Klasifikacijski rang: 9. Opis poslova radnog mjesta: - obavlja poslove iz područja školstva, predškolskog odgoja, sporta i kulture, - vodi odgovarajuće evidencije iz područja školstva, predškolskog odgoja, sporta i kulture, - postupa i rješava u upravnim stvarima iz djelokruga Odsjeka, - vodi registar sportskih djelatnosti pravnih i fizičkih osoba, - donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu nastavlja školovanje, donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama, - postupa i rješava u prvostupanjskom postupku privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole te privremenog oslobađanje od započetog školovanja, - postupa i rješava u prvostupanjskom postupku prijevremenog upisa u osnovnu školu i odgode upisa djeteta u prvi razred osnovne škole, - davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći kao i za provođenje humanitarne akcije te vođenje propisanih evidencija, - obavlja ostale poslove iz područja školstva, - obavlja i druge poslove u skladu s propisima i po nalogu pročelnika, pomoćnika pročelnika i voditelja Odsjeka. Stručno znanje: sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit. Broj izvršitelja: 1 Članak 3. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 4. Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku". KLASA: 024-01/23-02/04 URBROJ: 2103-15/01-23-1 Bjelovar, 13.07.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 115. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 69/22) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik, broj 22/09,01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 ), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi

Stranica 3 Broj 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2023. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Županijskom glasniku. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 116. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za ustupanje na korištenje športskog igrališta bez naknade Gradu Grubišno Polje I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za ustupanje na korištenje športskog igrališta bez naknade Gradu Grubišno Polje za održavanje koncerta povodom Dana grada 8. rujna 2023. godine. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/23 URBROJ: 2103-18-01/11-23-2 Bjelovar, 18.07.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 117. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar za najam/zakup prostora Tehničke škole I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Tehničkoj školi Daruvar za najam/zakup prostora Tehničke škole Daruvar u Zrinskoj 19 za potrebe prodaje gotovih pekarskih proizvoda. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/24 URBROJ: 2103-18-01/11-23-2 Bjelovar, 20.07.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 118. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za davanje školskog stana u najam I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za davanje školskog stana u najam. II. Cijena i uvjeti najma definiraju se Ugovorom između Škole i korisnika stana. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/22 URBROJ: 2103-18-01/11-23-2 Bjelovar, 18.07.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 8 119. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar na Odluku o osiguranju sredstava i davanju ovlaštenja ravnateljici Medicinske škole Bjelovar za potpisivanje ugovora s dobavljačem opreme u projektu "Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar UP.03.3.1.04.0011" I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Medicinskoj školi Bjelovar na Odluku o osiguranju sredstava i davanju ovlaštenja ravnateljici Medicinske škole Bjelovar za potpisivanje ugovora s dobavljačem opreme u projektu "Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar UP.03.3.1.04.0011" (KLASA: 025-01/23-01/03, URBROJ: 2103-93-04-2316 od 17. srpnja 2023. godine). II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/25 URBROJ: 2103-18-01/11-23-2 Bjelovar, 24.07.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 120. Na temelju članka 83. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Upravnog vijeća Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Željka Horina imenuje se članicom Upravnog vijeća Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju kao predstavnica osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/13 URBROJ: 2103/1-11-23-10 U Bjelovaru, 17. srpnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 121. Na temelju članka 83. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju članice Upravnog vijeća Daruvavarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Ivana Balder razrješava se dužnosti članice Upravnog vijeća Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju kao predstavnica osnivača, na vlastiti zahtjev, s danom 17. srpnja 2023. godine. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/13 URBROJ: 2103/1-11-23-9 U Bjelovaru, 17. srpnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 5 Broj 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Stranica 1 2 2 3 3 Stranica 3 4 4 4 AKTI ŽUPANA 113. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Službe ureda župana 114. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove državne uprave 115. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje 116. Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za ustupanje na korištenje športskog igrališta bez naknade Gradu Grubišno Polje 117. Zaključak o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar za najam/zakup prostora Tehničke škole 118. Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za davanje školskog stana u najam 119. Zaključak o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar na Odluku o osiguranju sredstava i davanju ovlaštenja ravnateljici medicinske škole Bjelovar za potpisivanje ugovora s dobavljačem opreme u projektu "Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar UP.03.3.1.04.0011" 120. Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 121. Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju SADRÆAJ "Županijski glasnik" službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija Ulica Dr. Ante Starčevića 8 − Glavni i odgovorni urednik: Ivana Legin, dipl. iur., telefon: (043) 278-121 − Pretplata za 2023. godinu iznosi 59,73 EUR − Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar − Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i sporta − Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 8

Stranica 7 Broj 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 8

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=