ŽUPANIJSKI GLASNIK 5 - 2024

Broj 5 - GODINA MMXXIIV. Bjelovar, 03. svibnja 2024. ISSN 1331-3819 AKTI ŽUPANA 111. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik, broj 22/09, 01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 i 12/23 ), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Štefanje Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Statuta Osnovne škole Štefanje, a koji je utvrdio Školski odbor na 44. sjednici održanoj dana 15. travnja 2024. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/24-02/20 URBROJ: 2103-18-24-2 Bjelovar, 15.04.2024. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 112. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21, 12/23, 12/23) Župan Bjelovarskobilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Domu za starije osobe Bjelovar za zapošljavanje na upražnjeno radno mjesto I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Domu za starije osobe Bjelovar za zapošljavanje na upražnjeno radno mjesto Radnika III. vrste – kućni majstor, na neodređeno vrijeme. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 550-01/24-01/02 URBROJ: 2103-18-24-2 Bjelovar, 26.04.2024. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 113. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije, dana 22. travnja 2024. godine, donosi

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u DARUVARSKIM TOPLICAMA Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku: 22-2/2024 o pokretanju zapošljavanja, donijetu na 52. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 29. veljače 2024. godine, kako slijedi: a) zapošljavanje Konobara – 3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme u ugostiteljskom objeku caffe bar Snack po zahtjevu Voditelja ispostave caffe bara Snack, b) zapošljavanje Stručnjaka zašitite na radu i zaštite od požara – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 12 mjeseci (nepuno radno vrijeme, pola radnog vremena) po zahtjevu Rukovoditelja općih, pravnih i kadrovskih poslova, c) zapošljavanje Pomoćnog vrtlara – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci po zahtjevu Rukovoditelja odjela održavanja. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 510-01/24-01/02 URBROJ: 2103-17-24-32 Bjelovar, 22. 04. 2024. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 114. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije, dana 26. travnja 2024. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u DARUVARSKIM TOPLICAMA Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku: 27-2/2024 o pokretanju zapošljavanja, donijetu na 53. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 27. ožujka 2024. godine, kako slijedi: a) zapošljavanje Slastičara – 1 (jedan) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti djelatnika za rad (bolovanje). Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 510-01/24-01/02 URBROJ: 2103-17-24-37 Bjelovar, 26. 04. 2024. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 115. Na temelju članka 32. i 33. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/16), članka 7. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora udrugama za provedbu programa i projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2024. godinu (KLASA: 402-02/24-01/05; URBROJ: 2103-20-24-1, od dana 10. travnja 2024. godine) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 i 12/23) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijavljenih programa i projekata koje provode udruge iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2024. godinu Članak I. U Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa i projekata koje provode udruge iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2024. godinu imenuju se: 1. Zlatko Pavičić, - za predsjednika, 2. Matea Škorić, - za člana, 3. Lidija Šuveljak, - za člana, 4. Andrea Šoštarko, - za člana, 5. Dario Lovković, - za člana. Članak II. Povjerenstvo za ocjenjivanje nezavisno je stručno procjenjivačko tijelo kojega mogu sačinjavati pred-

Stranica 3 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK stavnici Županije, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva. Članak III. Po isteku roka za podnošenje prijava na javni poziv, Povjerenstvo će pristupiti postupku provjere ispunjavanja propisanih uvjeta poziva, a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15 i 37/21) i Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 2/16). Članak IV. Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta poziva ne smije trajati duže od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na poziv, nakon čega Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta donosi odluku ili rješenje koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta poziva. Članak V. Povjerenstvo u postupku ocjenjivanja razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile propisane uvjete poziva sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte kao i prijedlog visine odobrenih sredstava o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice. Članak VI. Odluku ili rješenje o dodjeli financijske potpore za programe i projekte koje provode udruge iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2024. godinu, na prijedlog Povjerenstva, donosi župan. Članak VII. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku" . KLASA: 402-02/24-01/08 URBROJ: 2103-20-24-2 Bjelovar, 24.04.2024. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 OSTALI AKTI 5. Na temelju članka 68. stavka 1. točke 2. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19) Vijeće za vodne usluge u 2. sazivu, na svojoj 274. sjednici od 19. travnja 2024. donosi ODLUKU o obustavi od primjene Odluke o cijeni vodnih usluga Vodovoda Grubišno Polje od 25. listopada 2022. Članak 1. OBUSTAVLJA SE OD PRIMJENE Odluka o cijeni vodnih usluga Vodovoda Grubišno Polje d.o.o. od 25. listopada 2022., KLASA: 363 -01/22-02-109, URBROJ: 2127/01 -28 /22 -3 (dalje u tekstu: Odluka od 25. listopada 2022.), osim točke X stavka 2. Odluke od 25. listopada 2022. Članak 2. Za vrijeme važenja ove Odluke, na obračun i naplatu cijene vodnih usluga primjenjuje se Odluka o cijeni vodnih usluga Komunalca d.o.o. Grubišno Polje, donesena od strane Komunalca d.o.o. Grubišno Polje 17. lipnja 2013., koju je na temelju plana podjele Komunalca d.o.o. Grubišno Polje, nastavio primjenjivati Vodovod Grubišno Polje d.o.o. (dalje u tekstu: Odluka od 17. lipnja 2013.). Članak 3. Vodovod Grubišno Polje d.o.o. dužan je objaviti na svojoj internetskoj stranici: 1. ovu Odluku 2. Odluku od 17. lipnja 2013. 3. cjenik vodnih usluga na temelju Odluke od 17. lipnja 2013. Vodovod Grubišno Polje d.o.o. dužan je zadržati objave iz stavka 1. ovog članka na svojoj internetskoj stranici svo vrijeme važenja ove Odluke. Članak 4. Ova Odluka objavljuje se u"Županijskom glasniku", i stupa na snagu kasnijim od sljedećih datuma: osmog dana od dana objave ili 1. lipnja 2024. Članak 5. Ova Odluka prestaje važiti tri mjeseca od svog stupanja na snagu. KLASA: 325-11/22-03/247 URBROJ: 346-99-24-2 Zagreb, 19. travnja 2024. Predsjednik Vijeća Vladimir Šimić, v.r.

Stranica 5 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK Stranica 1 1 Stranica 2 2 4 AKTI ŽUPANA 111. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Štefanje 112. Zaključak o davanju suglasnosti Domu za starije osobe Bjelovar za zapošljavanje na upražnjeno radno mjesto 113. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju 114. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju 115. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijavljenih programa i projekata koje provode udruge iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2024. godinu OSTALI AKTI 5. Odluka o obustavi od primjene Odluke o cijeni vodnih usluga Vodovoda Grubišno Polje od 25. listopada 2022. SADRÆAJ "Županijski glasnik" službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija Ulica Dr. Ante Starčevića 8 − Glavni i odgovorni urednik: Ivana Legin, dipl. iur., telefon: (043) 278-121 − Pretplata za 2024. godinu iznosi 59,73 EUR − Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar − Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i sporta − Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5

Stranica 7 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=