ŽUPANIJSKI GLASNIK 8 - 2021

Broj 8 - GODINA MMXXI. Bjelovar, 14. rujna 2021. ISSN 1331-3819 akti župana 246. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) na prijedlog službenice koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade, župan Bjelovarskobilogorske županije donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade ("Županijski glasnik", broj 7/21) iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a koji glasi: "Članak 3.a Radi obavljanja poslova i zadaća utvrđenih ovim Pravilnikom u Upravnom odjelu, kao unutarnja ustrojstvena jedinica ustrojava se Pododsjek za decentralizirane funkcije u zdravstvu. Pododsjek za decentralizirane funkcije u zdravstvu priprema analitičke i stručne materijale o pitanjima iz djelokruga zdravstva, te obavlja administrativne i druge upravne poslove." Članak 2. U članku 7. kod radnog mjesta pod rednim brojem 3. u Potkategoriji, riječ "savjetnik" zamjenjuje se riječima: "viši savjetnik". Kod radnog mjesta pod rednim brojem 7. u Klasifikacijskom rangu brojka "4" zamjenjuje se brojkom "7". Članak 3. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 4. Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/21-01/44 URBROJ: 2103-09-21-02 Bjelovar, 14. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 247. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 8 i 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) na prijedlog službenice koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove, župan Bjelovarskobilogorske županije donio je PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove ("Županijski glasnik", broj 7/21) u članku 10. kod radnog mjesta pod rednim brojem 11. kod Stručnog znanja riječi "srednja stručna sprema upravno-birotehničke ili ekonomske struke" zamjenjuju se riječima "srednja stručna sprema upravno-birotehničke, ekonomske, prirodne, tehničke ili društvene struke te gimnazije". Pod rednim brojem 16. u Potkategoriji, riječ "referent" zamjenjuje se riječima "viši referent", dok se kod Klasifikacijskog ranga brojka "11" zamjenjuje brojkom "9". Članak 2. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/21-01/42 URBROJ: 2103-09-21-02 Bjelovar, 14. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 248. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) na prijedlog službenice koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Službe ureda župana, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA o unutarnjem redu Službe ureda župana Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Službe ureda župana ("Županijski glasnik", broj 7/21) u članku 10. pod rednim brojevima 1. i 2. riječi "Kabinet" zamjenjuju se riječima "Služba" u odgovarajućem padežu. Pod rednim brojem 3. kod opisa poslova radnog mjesta alineja 2. briše se. Članak 2. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/21-01/41 URBROJ: 2103-09-21-02 Bjelovar, 14. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 249. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) na prijedlog službenice koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode ("Županijski glasnik", broj 7/21) u članku 2. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "U Upravnom odjelu ustrojen je Odsjek za zaštitu okoliša koji obavlja normativno-pravne, upravne, analitičko-planske, koordinacijske odnosno ogranizacijske i druge stručne i administrativne poslove koji se odnose na praćenje i proučavanje problematike djelatnosti zaštite okoliša". Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5. Članak 2. U članku 7. kod radnog mjesta pod rednim brojem 10. riječi "jedna godina" zamjenuju se riječima "tri godine".

Stranica 3 Broj 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 3. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 4. Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/21-01/48 URBROJ: 2103-09-21-02 Bjelovar, 14. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 250. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) na prijedlog službenice koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Upravnog odjela za poslove državne uprave, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove državne uprave Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove državne uprave ("Županijski glasnik", broj 7/21) u članku 10. kod radnog mjesta pod rednim brojem 11. kod Stručnih uvjeta riječi "srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke" zamjenjuju se riječima "srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili društvene struke te gimnazije". Kod radnog mjesta pod rednim brojem 29. kod Potkategorije riječi "viši stručni suradnik" zamjenjuju se rječju "savjetnik", dok se kod Klasifikacijskog ranga brojka "6" zamjenjuje brojkom "5". Kod stručnog znanja riječ "jedna" zamjenjuje se rječju "tri". Članak 2. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/21-01/49 URBROJ: 2103-09-21-02 Bjelovar, 14. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 251. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) na prijedlog službenice koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti ("Županijski glasnik", broj 7/21) članak 4. briše se. Članak 2. U članku 8. kod radnog mjesta pod rednim brojem 5. kod Potkategorije riječi "viši savjetnik" zamjenuju se rječju "savjetnik". Članak 3. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 4. Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/21-01/46 URBROJ: 2103-09-21-02 Bjelovar, 14. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 252. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) na prijedlog službenice koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Upravnog odjela

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 8 za društvene djelatnosti i obrazovanje, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje ("Županijski glasnik", broj 7/21) članak 4. briše se. Članak 2. U članku 5. stavku 1. alineja 2. briše se. Članak 3. U članku 10. kod radnog mjesta pod rednim brojem 4. u Klasifikacijskom rangu brojka "2" zamjenjuje se brojkom "4". Kod radnog mjesta pod rednim brojem 5. kod Stručnog znanja riječ "četiri" zamjenjuje se rječju "tri". Kod radnog mjesta pod rednim brojem 11. u Potkategoriji riječi "stručni suradnik" zamjenjuju se riječima "viši referent", dok se kod Klasifikacijskog ranga brojka "8" zamjenjuje brojkom "9". Kod Stručnog znanja riječ "tri" zamjenjuje se rječju "jedna". Članak 4. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 5. Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/21-01/45 URBROJ: 2103-09-21-02 Bjelovar, 14. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 253. Temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja ("Narodne novine", broj 66/2019) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o osnivanju i imenovanju članova Odbora za vrednovanje Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine Članak 1. Odlukom o početku postupka vrednovanja Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine, KLASA: 300-01/20-01/14, URBROJ: 2103-09-21-11, od dana 17. kolovoza 2021. godine Bjelovarsko-bilogorska županija pokrenula je postupak vrednovanja navedenog Plana razvoja tijekom izrade, provedbe te nakon provedbe sukladno Planu vrednovanja koji je sastavni dio ove navedene Odluke. Provedba postupka vrednovanja Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine temelji se na načelima točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, održivosti, partnerstva i transparentnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Svrha kriterija vrednovanja je pružanje osnovnih informacija i saznanja koje omogućuju razumijevanje stanja i utvrđivanja daljnjeg postupanja. Članak 2. Uloga Bjelovarsko-bilogorske županije kao tijela nadležnog za izradu Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine i Odbora za vrednovanje je osigurati sukladnost postupka vrednovanja s opisom djelovanja, olakšati pristup potrebnim informacijama, te osigurati kvalitetu vrednovanja kojeg će provoditi neovisno tijelo. Članak 3. U odbor za vrednovanje imenuju se: 1. Boris Tomšić, Upravni odjel za poljoprivredu, predsjednik 2. Saša Križ, JU Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, dopredsjednik 3. Snježana Bogović Bradvica, JU Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, član 4. Mario Mačković, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, član 5. Mila Škojo, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, član. Članak 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/20-01/14 UR.BROJ: 2103-09-21-12 Bjelovar, 14. 09. 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 5 Broj 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK 254. Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 147/14, 123/17, 118/18), članka 24. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 123/17), članka 2. stavka 1. točke 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S ("Narodne novine", broj 89/18) te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske Županije ("Županijski glasnik", broj 07/18 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske Županije donosi ODLUKU Članak 1. Ovlašćuje se Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, regionalni koordinator za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, za uključivanje u izradu Provedbenog programa Općine Šandrovac za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/29 URBROJ: 2103/1-04-21-06 Bjelovar, 14. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 255. Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 147/14, 123/17, 118/18), članka 24. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 123/17), članka 2. stavka 1. točke 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S ("Narodne novine", broj 89/18) te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske Županije ("Županijski glasnik", broj 07/18 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske Županije donosi ODLUKU Članak 1. Ovlašćuje se Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, regionalni koordinator za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, za uključivanje u izradu Provedbenog programa Općine Velika Pisanica za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/29 URBROJ: 2103/1-04-21-07 Bjelovar, 14. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 256. Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 147/14, 123/17, 118/18), članka 24. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 123/17), članka 2. stavka 1. točke 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S ("Narodne novine", broj 89/18) te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske Županije ("Županijski glasnik", broj 07/18 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske Županije donosi ODLUKU Članak 1. Ovlašćuje se Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, regionalni koordinator za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, za uključivanje u izradu Provedbenog programa Općine Kapela za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/29 URBROJ: 2103/1-04-21-08 Bjelovar, 14. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 257. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 – pročišćeni tekst, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 10. rujna 2021. godine donosi

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 8 ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području Grada Daruvara Članak 1. Proglašavam prirodnu nepogodu na području Grada Daruvara zbog suše uzrokovane visokim dnevnim temperaturama i nedostatkom oborina tijekom srpnja i kolovoza 2021. godine, koje su na navedenom prostoru prouzročile značajne štete na ratarskim i povrtlarskim usjevima. Članak 2. Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da zaprimi prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke te unese sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke. Članak 3. Sukladno članku 28. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da prijavi Županijskom povjerenstvu konačnu procjenu štete u roku 50 dana od dana donošenja ove Odluke po svakom pojedinom oštećeniku putem Registra šteta. Članak 4. Sukladno članku 31. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu štete u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke dostavi Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu putem Registra šteta. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-11/21-01/20 URBROJ: 2103-09-21-2 Bjelovar, 10. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 258. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Velika Pisanica Članak 1. Za članove Školskog odbora Osnovne škole Velika Pisanica imenuju se: 1. Marko Bračko, 2. Antonela Šimić, 3. Marina Horvat. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/57 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 13. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 259. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Daruvar Članak 1. Za članove Školskog odbora Gimnazije Daruvar imenuju se: 1. Boris Bogdan, 2. Danijel Rajković, 3. Ljiljana Pilizzari Marić.

Stranica 7 Broj 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/51 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 27. kolovoza 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 260. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Daruvar Članak 1. Za članove Školskog odbora Tehničke škole Daruvar imenuju se: 1. Stjepan Trkač, 2. Igor Slivar, 3. Šimun Aščić. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/53 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 27. kolovoza 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 261. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske i turističke škole Daruvar Članak 1. Za članove Školskog odbora Ekonomske i turističke škole Daruvar imenuju se: 1. Davor Marić, 2. Ivana Plažanin Vuković, 3. Marko Bogdan. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/52 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 27. kolovoza 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 262. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Češke osnovne škole Jana Amosa Komenskog Daruvar

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 8 Članak 1. Za članove Školskog odbora Češke osnovne škole Jana Amosa Komenskog Daruvar imenuju se: 1. Tomislav Kral, 2. Marcel Medak, 3. Alenka Njegovac. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/55 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 27. kolovoza 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 263. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Daruvar Članak 1. Za članove Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Daruvar imenuju se: 1. Gordana Šmalc, 2. Vedran Nemec, 3. Mirko Knežević. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/54 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 27. kolovoza 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 264. Na temelju članka 19. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 125/19), članka 9. stavak 2. Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika grada Zagreba ("Narodne novine", broj 27/21) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), a na prijedlog glavnog vatrogasnog zapovjednika, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Članak 1. Zdenko Brandejs, dipl. ing., imenuje se vršiteljem dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjenika Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika imenuje se vršiteljem dužnosti do imenovanja županijskog vatrogasnog zapovjednika temeljem javnog natječaja, počevši od 03. rujna 2021. godine. Članak 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". Klasa: 080-01/21-01/56 Urbroj: 2103-09-21-02 Bjelovar, 03. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 265. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni

Stranica 9 Broj 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 09. rujna 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga u Domu za starije osobe Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar o cijenama usluga u Domu za starije osobe Bjelovar, KLASA: 550-01/21-29/0053, UR.BROJ: 2103-77/01-01-21-163, donijetu na 1. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 26. kolovoza 2021. i nastavka sjednice 07. rujna 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/11 URBROJ: 2103-09-21-7 Bjelovar, 09. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 266. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 31. kolovoza 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja primalje u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja primalje na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ ica, Klasa: 021-01/21-03/14, Urbroj: 2103-72-03-21-16, održanoj 20. kolovoza 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-97 Bjelovar, 31. kolovoza 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 8 OPĆINA SIRAČ 93. Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 03. 08. 2021. godine, donosi ODLUKU o odobravanju kratkoročnog prekoračenja po poslovnom računu Općine Sirač Članak 1. Općinsko vijeće Općine Sirač odobrava kratkoročno prekoračenje po poslovnom računu Općine Sirač do iznosa od 1.000.000,00 kuna. Namjena zaduženja je premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Članak 2. Rok zatvaranja odobrenog prekoračenja po poslovnom računu je dvanaest mjeseci. Članak 3. Ovlašćuje se načelnik Općine Sirač za poduzimanje svih radnji po članku 1. ove Odluke. Članka 4. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 450-01/21-01/4 URBROJ: 2111/04-01-21-1 Sirač, 03. 08. 2021. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 94. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 1/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 3. sjednici održanoj 03. 08. 2021. godine donosi: ODLUKU O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. U 4. izmjenama Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu ("Županijski glasnik", broj 3/20) članak 1. trećih izmjena Proračuna za 2021. godinu mijenja se i glasi: Plan proračuna 2021. - Povećanje/ Plan proračuna 2021. - Indeks Rebalans 3. smanjenje Rebalans 4. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 15.835.907,68 kn 0,00 kn 15.835.907,68 kn 100,00% Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.048.000,00 kn 0,00 kn 1.048.000,00 kn 100,00% UKUPNO PRIHODA 16.883.907,68 kn 0,00 kn 16.883.907,68 kn 100,00% Rashodi poslovanja 10.745.436,81 kn 0,00 kn 10.745.436,81 kn 100,00% Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.469.189,43 kn 0,00 kn 6.469.189,43 kn 100,00% UKUPNO RASHODA 17.214.626,24 kn 0,00 kn 17.214.626,24 kn 100,00% RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -330.718,56 kn 0,00 kn -330.718,56 kn 100,00% RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina 30.718,56 kn 0,00 kn 30.718,56 kn 100,00% Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 kn 0,00 kn 300.000,00 kn 100,00% Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Stranica 11 Broj 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Plan proračuna 2021. - Povećanje/ Plan proračuna 2021. - Indeks Rebalans 3. smanjenje Rebalans 4. NETO FINANCIRANJE 300.000,00 kn 0,00 kn 300.000,00 kn 100,00% VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -30.718,56 kn 0,00 kn -30.718,56 kn 100,00% Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji Proračuna Općine Sirač za 2021. g. u IV. Izmjenama i dopunama povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi: IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU A. Račun Prihoda i primitaka Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 15.835.907,68 0,00 15.835.907,68 100,00% 61 Prihodi od poreza 5.455.605,64 0,00 5.455.605,64 100,00% 611 Porez i prirez na dohodak 5.300.605,64 0,00 5.300.605,64 100,00% 613 Porezi na imovinu 141.000,00 0,00 141.000,00 100,00% 614 Porezi na robu i usluge 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 7.245.802,04 0,00 7.245.802,04 100,00% 633 Pomoći iz proračuna 2.632.517,84 0,00 2.632.517,84 100,00% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 149.000,00 0,00 149.000,00 100,00% 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4.274.284,20 0,00 4.274.284,20 100,00% 64 Prihodi od imovine 485.650,00 0,00 485.650,00 100,00% 641 Prihodi od financijske imovine 20.750,00 0,00 20.750,00 100,00% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 464.150,00 0,00 464.150,00 100,00% 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 750,00 0,00 750,00 100,00% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.471.800,00 0,00 2.471.800,00 100,00% 651 Upravne i administrativne pristojbe 500,00 0,00 500,00 100,00% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.929.000,00 0,00 1.929.000,00 100,00% 653 Komunalni doprinosi i naknade 542.300,00 0,00 542.300,00 100,00% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 170.050,00 0,00 170.050,00 100,00% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 75.050,00 0,00 75.050,00 100,00% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 95.000,00 0,00 95.000,00 100,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 683 Ostali prihodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.048.000,00 0,00 1.048.000,00 100,00% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 950.000,00 0,00 950.000,00 100,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 950.000,00 0,00 950.000,00 100,00% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 98.000,00 0,00 98.000,00 100,00% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 97.000,00 0,00 97.000,00 100,00% 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 8 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% UKUPNO 17.183.907,68 0,00 17.183.907,68 100,00% A. Račun Rashoda i izdataka Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 3 Rashodi poslovanja 10.745.436,81 0,00 10.745.436,81 100,00% 31 Rashodi za zaposlene 3.400.200,00 0,00 3.400.200,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 2.898.250,00 0,00 2.898.250,00 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 165.750,00 0,00 165.750,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 336.200,00 0,00 336.200,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 3.805.962,54 0,00 3.805.962,54 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 285.832,00 0,00 285.832,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 527.095,00 0,00 527.095,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 2.613.008,00 0,00 2.613.008,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.450,00 0,00 9.450,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 370.577,54 0,00 370.577,54 100,00% 34 Financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% 35 Subvencije 310.000,00 0,00 310.000,00 100,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 310.000,00 0,00 310.000,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.185.124,27 0,00 1.185.124,27 100,00% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 249.799,27 0,00 249.799,27 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 935.325,00 0,00 935.325,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 403.000,00 0,00 403.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 403.000,00 0,00 403.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 1.616.650,00 0,00 1.616.650,00 100,00% 381 Tekuće donacije 866.650,00 0,00 866.650,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 386 Kapitalne pomoći 450.000,00 0,00 450.000,00 100,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.469.189,43 0,00 6.469.189,43 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 679.500,00 0,00 679.500,00 100,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 435.500,00 0,00 435.500,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 244.000,00 0,00 244.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.194.756,43 40.000,00 2.234.756,43 101,82% 421 Građevinski objekti 1.980.520,43 40.000,00 2.020.520,43 102,02% 422 Postrojenja i oprema 165.054,00 0,00 165.054,00 100,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 44.782,00 0,00 44.782,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.594.933,00 -40.000,00 3.554.933,00 98,89% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.524.933,00 0,00 3.524.933,00 100,00% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 70.000,00 -40.000,00 30.000,00 42,86% UKUPNO 17.214.626,24 0,00 17.214.626,24 100,00%

Stranica 13 Broj 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK B. Račun financiranja/zaduživanja Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% UKUPNO 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% Članak 3. U posebnom dijelu IV. Izmjena i dopuna proračuna Općine Sirač za 2021. g., rashodi i izdaci povećavaju se, odnosno smanjuju unutar proračuna rashoda izdataka na sljedećim programima i aktivnostima: II. POSEBNI DIO PRORAČUNA Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 897.832,54 0,00 897.832,54 100,00% GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 371.032,54 0,00 371.032,54 100,00% Izv 1 5 Program 1001 Javna uprava 229.600,00 0,00 229.600,00 100,00% Akt. A100001 Redovne aktivnosti 158.000,00 0,00 158.000,00 100,00% Izv 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 158.000,00 0,00 158.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 158.000,00 0,00 158.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 111.000,00 0,00 111.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.000,00 0,00 47.000,00 100,00% Akt. A100059 Dani Općine Sirač, blagdani i proslave 56.600,00 0,00 56.600,00 100,00% Izv 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 56.600,00 0,00 56.600,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 56.600,00 0,00 56.600,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.600,00 0,00 56.600,00 100,00% Akt. A100060 Ostale prigodne proslave 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Izv 1 Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti Izvor: 110 Opći prihodi i primici 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. A100069 Savjet mladih 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Izv 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00% Program 1002 Izbori 141.432,54 0,00 141.432,54 100,00% Akt. A100003 Lokalni izbori 141.432,54 0,00 141.432,54 100,00% Izv 1 5 Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane Izvor: 110 Opći prihodi i primici 68.570,00 0,00 68.570,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 57.570,00 0,00 57.570,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00%

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 8 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 323 Rashodi za usluge 5.770,00 0,00 5.770,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.200,00 0,00 48.200,00 100,00% 38 Ostali rashodi 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% Izvor: 529 Pomoći - tekuće od županijskog proračuna 72.862,54 0,00 72.862,54 100,00% 32 Materijalni rashodi 72.862,54 0,00 72.862,54 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.862,54 0,00 72.862,54 100,00% GLAVA 00102 URED NAČELNIKA 520.800,00 0,00 520.800,00 100,00% Izv 1 Program 1003 Javna uprava i administracija 520.800,00 0,00 520.800,00 100,00% Akt. A100004 Redovan rad 484.300,00 0,00 484.300,00 100,00% Izv 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 484.300,00 0,00 484.300,00 100,00% 31 Rashodi za zaposlene 407.700,00 0,00 407.700,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 57.700,00 0,00 57.700,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 76.600,00 0,00 76.600,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 14.900,00 0,00 14.900,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 9.500,00 0,00 9.500,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.200,00 0,00 31.200,00 100,00% Akt. A100005 Proračunska pričuva 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Izv 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Akt. A100088 Općinska prekogranična suradnja 16.500,00 0,00 16.500,00 100,00% Izv 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 16.500,00 0,00 16.500,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 16.500,00 0,00 16.500,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500,00 0,00 6.500,00 100,00% GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00% Izv 1 5 Program 1004 Nacionalne manjine 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00% Akt. A100006 Vijeće češke nacionalne manjine 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% Izv 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 0,00 100,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 485,00 0,00 485,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 200,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215,00 0,00 215,00 100,00% 38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% Akt. A100007 Vijeće srpske nacionalne manjine 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% Izv 1 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 300,00 0,00 300,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 300,00 0,00 300,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00 0,00 300,00 100,00%

Stranica 15 Broj 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 Izvor: 520 Pomoći - kompenzacijske mjere 2.700,00 0,00 2.700,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 1.700,00 0,00 1.700,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 50,00 0,00 50,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 200,00 0,00 200,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250,00 0,00 250,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.200,00 0,00 1.200,00 100,00% 38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.316.793,70 0,00 16.316.793,70 100,00% GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 12.472.220,27 0,00 12.472.220,27 100,00% Izv 1 4 5 7 Program 1005 Javna uprava i administracija 1.555.412,00 0,00 1.555.412,00 100,00% Akt. A100008 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 861.230,00 0,00 861.230,00 100,00% Izv 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 861.230,00 0,00 861.230,00 100,00% 31 Rashodi za zaposlene 835.250,00 0,00 835.250,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 607.000,00 0,00 607.000,00 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 128.250,00 0,00 128.250,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 25.980,00 0,00 25.980,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 25.980,00 0,00 25.980,00 100,00% Akt. A100010 Zajednički troškovi službi 389.900,00 0,00 389.900,00 100,00% Izv 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 387.400,00 0,00 387.400,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 362.900,00 0,00 362.900,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 32.000,00 0,00 32.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 296.900,00 0,00 296.900,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 0,00 19.000,00 100,00% 34 Financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% Izvor: 520 Pomoći - kompenzacijske mjere 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00% Akt. A100012 Nabava opreme 163.382,00 0,00 163.382,00 100,00% Izv 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 163.382,00 0,00 163.382,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 143.382,00 0,00 143.382,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 108.000,00 0,00 108.000,00 100,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 32.382,00 0,00 32.382,00 100,00% Akt. A100044 Javni radovi - Revitalizacija javnih površina 140.900,00 0,00 140.900,00 100,00% Izv 1 4 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 110 Opći prihodi i primici 41.900,00 0,00 41.900,00 100,00% 31 Rashodi za zaposlene 34.500,00 0,00 34.500,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 18.500,00 0,00 18.500,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 7.400,00 0,00 7.400,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 400,00 0,00 400,00 100,00%

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 8 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 Izvor: 420 Ostali prihodi po posebnim propisima 99.000,00 0,00 99.000,00 100,00% 31 Rashodi za zaposlene 99.000,00 0,00 99.000,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 99.000,00 0,00 99.000,00 100,00% Program 1006 Upravljanje imovinom 4.654.897,00 0,00 4.654.897,00 100,00% Akt. A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma 477.722,25 0,00 477.722,25 100,00% Izv 1 4 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 110 Opći prihodi i primici 302.722,25 0,00 302.722,25 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.054,00 0,00 12.054,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 12.054,00 0,00 12.054,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 290.668,25 0,00 290.668,25 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 290.668,25 0,00 290.668,25 100,00% Izvor: 420 Ostali prihodi po posebnim propisima 175.000,00 0,00 175.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 175.000,00 0,00 175.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 175.000,00 0,00 175.000,00 100,00% Akt. A100100 Tekuće i investicijsko i uređenje (bivša) škola Pakrani 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Izv 1 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 110 Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Akt. A100107 Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje 505.000,00 0,00 505.000,00 100,00% Izv 1 5 7 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 110 Opći prihodi i primici 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% Izvor: 520 Pomoći - kompenzacijske mjere 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Izvor: 528 Pomoći državnog proračuna 125.000,00 0,00 125.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 125.000,00 0,00 125.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 125.000,00 0,00 125.000,00 100,00% Izvor: 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00% Akt. K100014 Dodatna ulaganja na objektima 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00% Izv 4 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 420 Ostali prihodi po posebnim propisima 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00% Akt. K100015 Nabava objekata 380.000,00 0,00 380.000,00 100,00% Izv 1 7 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 110 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00

Stranica 17 Broj 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00 Izvor: 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu 380.000,00 0,00 380.000,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% Akt. K100017 Nabava imovine - otkup zemljišta 109.900,00 0,00 109.900,00 100,00% Izv 1 7 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 1.900,00 0,00 1.900,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 500,00 0,00 500,00 100,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 500,00 0,00 500,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00% 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00% Izvor: 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu 108.000,00 0,00 108.000,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 104.000,00 0,00 104.000,00 100,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% Akt. K100080 Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac 1.827.342,25 0,00 1.827.342,25 100,00% Izv 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 110 Opći prihodi i primici 77.342,25 0,00 77.342,25 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 77.342,25 0,00 77.342,25 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 77.342,25 0,00 77.342,25 100,00% Izvor: 523 Pomoći - projekt "Dom Šibovac" 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 100,00% Izvor: 528 Pomoći državnog proračuna 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% Akt. K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP 651.922,50 0,00 651.922,50 100,00% Izv 1 5 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 110 Opći prihodi i primici 52.897,50 0,00 52.897,50 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 52.897,50 0,00 52.897,50 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 52.897,50 0,00 52.897,50 100,00% Izvor: 528 Pomoći državnog proračuna 599.025,00 0,00 599.025,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 599.025,00 0,00 599.025,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 599.025,00 0,00 599.025,00 100,00% Akt. K100121 Izgradnja Turističko-kulturnog centra Sirač - TKC Sirač 0,00 0,00 0,00 Izv 5 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 520 Pomoći - kompenzacijske mjere 0,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=