ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 109 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK OPĆINA SIRAČ 115. Temeljem čl. 30 st. 5. Pravilnika o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 ("Narodne novine" broj 48/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 06. sjednici održanoj dana 29. rujna 2021. godine, donosi: ODLUKU o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Sirač za projekt "Rekonstrukcija škole u društveni dom P+1" Članak 1. Općinsko vijeće Općine Sirač daje suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Sirač za projekt "Rekonstrukcija škole u društveni dom P+1". Članak 2. Ova suglasnost daje se na temelju projektne dokumentacije, pomoću koje se izrađuje dokument „Opis projekta/operacije“, te služi kao prilog za prijavu na Mjeru 7.4.1 Ruralnog razvoja. Ovlašćuje se načelnik Općine Sirač za podnositelja prijave navedenog projekta. Članak 3. Opis projekta iz ove Odluke sastavljan je u skladu s uvjetima prihvatljivosti projekta iz točke 19 priloga 1 "Uvjeti prihvatljivosti" Natječaja za provedbu Podmjere 7.4 "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" – provedba tipa operacije 7.4.1 "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", PRR-07.04.01.03.0-08, od 07. lipnja 2021. godine, te se nalazi uz prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom glasniku". KLASA: 361-01/21-01/3 URBROJ: 2111/04-01-21-1 Sirač, 29. rujna 2021. godine PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r. 116. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač, Načelnik Općine Sirač donosi IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač ("Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije", broj 09/21) u članku 8. za radno mjesto pod rednim brojem 1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač potrebno stručno znanje mijenja se i glasi: "Magistar struke ili stručni specijalist pravne, upravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom, položen državni ispit, certifikata u području javne nabave, položen vozački ispit B kategorije." Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku. KLASA: 023-05/21-01/3 URBROJ: 2111/04-02-21-1 Sirač, 23.11.2021. NAČELNIK: Igor Supan, mag. oec., v. r. 117. Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), članka 2., 3., 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/2020) i članka 51a. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Načelnik Općine Sirač 24. rujna 2021. godine donosi: VI. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2021. godinu Članak 1. Sukladno IV. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu, donosi se plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu prema opisu i na način kako slijedi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=