ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Broj 11 - GODINA MMXXI. Bjelovar, 14. prosinca 2021. ISSN 1331-3819 AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 97. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08. i 136/12. i 15/15.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09., 1/13., 7/13., 1/18., 2/20., 5/20., i 1/21- pročišćeni tekst), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na 4. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. godine, donijela je PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od: A) RAČUN PRIHODA I RASHODA u kn Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. PRIHODI POSLOVANJA 938.209.182,00 853.726.949,00 822.815.335,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.324.840,00 138.190,00 138.190,00 RASHODI POSLOVANJA 792.684.503,00 770.804.623,00 756.875.447,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 121.685.554,00 56.273.804,00 38.753.717,00 Razlika – višak/manjak 26.163.965,00 26.786.712,00 27.324.361,00

Stranica 2 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina -8.365.779,00 -8.887.750,00 -9.425.399,00 C) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Primici od financijske imovine i zaduživanja 20.924.998,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 38.723.184,00 17.898.962,00 17.898.962,00 Neto zaduživanje/financiranje -17.798.186,00 -17.898.962,00 -17.898.962,00 Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Višak/manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + neto zaduživanje 0,00 0,00 0,00 OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu kako slijedi: Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 PRIHODI POSLOVANJA 938.209.182,00 853.726.949,00 822.815.335,00 61 PRIHODI OD POREZA 52.960.000,00 46.430.000,00 45.951.639,00 611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 47.960.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 47.960.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 41.000.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 6.960.000,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 1.580.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 2.250.000,00 Izvor: 123 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS 380.000,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije - ZDRAV. USTANOVE 1.700.000,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSNO 1.050.000,00 613 POREZI NA IMOVINU 250.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 250.000,00 614 POREZI NA ROBU I USLUGE 4.750.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.750.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 4.750.000,00 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 504.338.735,00 424.974.998,00 391.906.834,00 631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 20.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 15.000,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 15.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 15.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 5.000,00 Izvor: 51 Donacije 5.000,00

Stranica 3 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 511 Donacije - korisnici 5.000,00 632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 345.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 345.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 345.000,00 Izvor: 466 Pomoći tem. prijenosa EU sredstava - korisnici 50.000,00 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima 64.266.141,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.100.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 13.100.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 8.800,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 8.800,00 Izvor: 4 POMOĆI 51.157.341,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 41.007.341,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 361.500,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 83.577,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 290.624,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 1.350.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 281.850,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 10.150.000,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 9.500.000,00 Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja 650.000,00 634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 7.272.940,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.007.172,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 1.007.172,00 Izvor: 4 POMOĆI 6.265.768,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 6.015.768,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 6.015.768,00 Izvor: 43 Ostale pomoći 250.000,00 635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENT. FUNKCIJE 52.939.358,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 52.939.358,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 52.939.358,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 21.075.517,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 13.374.500,00 Izvor: 123 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS 2.060.000,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije - ZDRAV. USTANOVE 12.865.490,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSNO 3.563.851,00 636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 296.015.612,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 10.494.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 10.494.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 285.491.612,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 285.491.612,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 285.491.612,00 Izvor: 5 DONACIJE 30.000,00 Izvor: 51 Donacije 30.000,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 30.000,00 638 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 83.479.684,00

Stranica 4 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 4 POMOĆI 83.479.684,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 6.501.696,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 6.476.896,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 76.977.988,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 500.475,00 Izvor: 4602 Školska shema 468.662,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 2.048.500,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 473.694,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza IV 1.697.560,00 Izvor: 4608 Izgradnja školsko sportske dvorane Gimnazija Bjelovar 2.550.000,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 7.650.000,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 57.603.500,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 24.310.235,00 64 PRIHODI OD IMOVINE 9.066.830,00 4.497.860,00 3.707.860,00 641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 685.030,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 227.200,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 7.200,00 Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI 6.800,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 220.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 457.310,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 456.310,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 1.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 500,00 Izvor: 4 POMOĆI 20,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 20,00 Izvor: 466 Pomoći tem. prijenosa EU sredstava - korisnici 20,00 642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.381.800,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.375.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 8.375.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 6.800,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 6.800,00 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 45.437.931,00 43.595.692,00 43.879.530,00 651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 2.510.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.600.000,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 1.600.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 910.000,00 Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada 800.000,00 Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 25.000,00 Izvor: 3601 Povjerenstvo lovno gospodarske osnove 25.000,00 Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 85.000,00 Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) 15.000,00 Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja 70.000,00 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 42.927.931,00

Stranica 5 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 2.875.748,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 2.875.748,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 39.346.383,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 39.331.383,00 Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 15.000,00 Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja 15.000,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 705.800,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 705.800,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 705.800,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 40.356.646,00 42.592.976,00 43.581.926,00 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 38.379.577,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 38.379.577,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 245.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 38.004.577,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 130.000,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima 1.977.069,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 60.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 60.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 1.917.069,00 Izvor: 51 Donacije 1.917.069,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 1.917.069,00 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 283.876.819,00 289.711.002,0 291.699.346,00 673 PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA 283.876.819,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 283.876.819,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 283.876.819,00 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 2.172.221,00 1.924.421,00 2.088.200,00 683 OSTALI PRIHODI 2.172.221,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.948.021,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 360.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.588.021,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 144.200,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 144.200,00 Izvor: 4 POMOĆI 80.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 80.000,00 Izvor: 466 Pomoći tem.prijenosa EU sredstava - korisnici 80.000,00 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.324.840,00 138.190,00 138.190,00

Stranica 6 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.900.000,00 100.000,00 100.000,00 711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA 1.900.000,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 1.900.000,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 1.900.000,00 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424.840,00 38.190,00 38.190,00 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 419.840,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 18.990,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 18.990,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 400.850,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 400.850,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 400.850,00 723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 5.000,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 5.000,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 5.000,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 5.000,00 SVEUKUPNO PRIHODI 940.534.022,00 853.865.139,00 822.953.525,00 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 3 RASHODI POSLOVANJA 792.684.503,00 770.804.623,00 756.875.447,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 537.465.802,00 536.844.466,00 534.525.622,00 311 PLAĆE (BRUTO) 450.008.453,14 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.931.967,14 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 12.484.616,14 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 3.447.351,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 3.447.351,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 8.649.312,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 8.649.312,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 216.124.117,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 216.124.117,00 Izvor: 4 POMOI 209.303.057,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 198.629.498,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 36.310,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 11.440,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 210.139,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 198.333.397,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 4.632.559,00

Stranica 7 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 4601 Školski obrok za sve 14.093,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 205.754,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 64.835,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza IV 1.229.352,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 2.834.880,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 213.970,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 6.041.000,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 6.041.000,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 17.245.694,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.125.625,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.125.625,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.567.300,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.567.300,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.669.097,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 5.669.097,00 Izvor: 4 POMOĆI 8.883.672,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 8.001.434,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 20.270,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 7.980.523,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 134.778,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza IV 113.228,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 21.550,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 747.460,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 747.460,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 70.211.654,86 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.593.291,86 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.043.291,86 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 550.000,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 550.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 4.304.630,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 4.304.630,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 28.895.948,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 28.895.948,00 Izvor: 4 POMOĆI 34.417.785,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 32.651.269,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 5.550,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 1.890,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 37.209,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 32.600.312,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 766.516,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 2.326,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 31.450,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 10.700,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza IV 218.351,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 468.584,00

Stranica 8 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 35.306,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 1.000.000,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 1.000.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 193.035.343,00 178.907.356,00 172.595.838,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19.591.153,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.936.489,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.131.989,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 3.804.500,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 350.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije -SŠ 3.354.500,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSNO 100.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.130.800,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.130.800,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.216.674,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 5.216.674,00 Izvor: 4 POMOĆI 8.078.820,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 5.366.425,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 5.025,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 3.375,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 19.472,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 5.333.084,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 2.125.795,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 28.475,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 19.125,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza IV 108.738,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 1.890.982,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 586.600,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 586.600,00 Izvor: 5 DONACIJE 228.370,00 Izvor: 51 Donacije 228.370,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 228.370,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 92.495.059,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.974.776,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.190.659,00 Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI 2.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 9.740.860,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 4.176.300,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 5.504.560,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije - ZDRAV. USTANOVE 60.000,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 43.257,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 13.934.009,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 13.924.009,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 10.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.001.176,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 39.986.176,00

Stranica 9 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 15.000,00 Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja 15.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 27.101.898,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstav 25.205.262,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 20.466,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 25.107.362,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1.378.636,00 Izvor: 4602 Školska shema 468.662,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 115.974,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 794.000,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 518.000,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 518.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 483.200,00 Izvor: 51 Donacije 483.200,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 483.200,00 323 RASHODI ZA USLUGE 68.206.234,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.257.127,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 7.854.007,00 Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI 2.500,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 21.060.454,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 13.318.692,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 3.307.772,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije - ZDRAV. USTANOVE 4.433.990,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 1.145.240,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 197.426,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 9.002.441,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 98.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 8.894.441,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 10.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.239.031,00 Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada 90.000,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 15.149.031,00 Izvor: 4 POMOĆI 12.908.873,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 2.827.697,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 28.569,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 8.700,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 2.850,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 1.951.793,00 Izvor: 43 Ostale pomoći 250.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 9.224.236,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 13.600,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 161.891,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 49.300,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza IV 16.150,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 4.796.662,00

Stranica 10 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 115.315,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 606.940,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 606.940,00 Izvor: 5 DONACIJE 77.462,00 Izvor: 51 Donacije 77.462,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 77.462,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 721.300,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 721.300,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 721.300,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 919.300,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 599.700,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 65.200,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 14.500,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 2.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije -SŠ 12.500,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 450.000,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 70.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 7.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 7.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 47.600,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 27.600,00 Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 20.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 265.000,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 10.875,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 3.375,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 7.500,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 254.125,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 19.125,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 235.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11.823.597,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.164.551,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.455.305,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 572.546,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 291.450,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 281.096,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 10.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 65.500,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 61.200,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 4.324.374,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 4.324.374,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.179.401,00 Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada 80.000,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 1.079.401,00

Stranica 11 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 5.000,00 Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 15.000,00 Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) 15.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 3.143.271,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 2.084.948,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 790,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 3.721,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 2.076.502,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1.058.323,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 4.474,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 21.084,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 950.450,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 42.950,00 Izvor: 5 DONACIJE 12.000,00 Izvor: 51 Donacije 12.000,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 12.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 9.339.318,00 5.763.397,00 5.469.583,00 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 5.227.994,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 468.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 468.000,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 283.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 185.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 226.800,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 142.000,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 84.800,00 Izvor: 4 POMOĆI 4.533.194,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 4.533.194,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 684,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 4.532.510,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.111.324,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 475.945,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 157.180,00 Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI 1.200,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 318.765,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 224.275,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 94.490,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 2.492.600,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 2.492.600,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 171.599,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 171.599,00 Izvor: 4 POMOĆI 971.180,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 957.330,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 957.330,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 13.850,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 8.850,00 35 SUBVENCIJE 8.168.020,00 8.432.500,0 6.125.000,00 351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 300.000,00

Stranica 12 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 300.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 5.275.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.097.500,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.622.500,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 1.000.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 1.475.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 75.000,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 75.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 2.500,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 2.500,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 100.000,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 100.000,00 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 2.593.020,00 Izvor: 4 POMOĆI .593.020,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 388.950,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 388.950,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 2.204.070,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 2.204.070,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 5.490.111,00 3.080.000,00 2.730.000,00 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.381.099,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.300.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.200.000,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 100.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 81.099,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 81.099,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 81.099,00 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 2.558.902,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.510.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 20.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 2.440.000,00 Izvor: 123 Prihodi za decentralizirane funkcije-CZSS 2.440.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 50.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 48.902,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 48.902,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 25.538,00 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.550.110,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.550.110,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 60.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 60.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1.490.110,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 860.685,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 289.425,00 Izvor: 466 Pom. tem. prijenosa EU sredstava - korisnici 340.000,00

Stranica 13 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 27.347.368,00 26.468.004,00 26.478.004,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 27.347.368,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.700.298,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.500.298,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 200.000,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 1.000.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 3.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 3.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 22.100,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 22.100,00 Izvor: 4 POMOĆI 24.621.970,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 23.507.900,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 1.169.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 464.070,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 464.070,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 650.000,00 Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja 650.000,00 38 OSTALI RASHODI 11.838.541,00 11.308.900,00 8.951.400,00 381 TEKUĆE DONACIJE 10.138.541,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.290.100,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 6.720.100,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 100.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 420.000,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 50.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 30.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 30.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 2.817.441,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 527.131,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 47.423,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 25.538,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 04.170,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 2.290.310,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 2.290.310,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 1.000,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 1.000,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 1.000,00 382 KAPITALNE DONACIJE 25.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 25.000,00 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 1.025.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.025.000,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 1.025.000,00 385 IZVANREDNI RASHODI 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00

Stranica 14 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 19 Proračunska pričuva 50.000,00 386 KAPITALNE POMOĆI 600.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 600.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 121.685.554,00 56.273.804,00 38.753.717,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE ž DUGOTRAJNE IMOVINE 9.999.800,00 201.000,00 201.000,00 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 9.999.800,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 198.285,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 18.285,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 180.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 76.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 76.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 9.725.515,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 9.518.285,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 207.230,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 57.264.340,00 50.168.322,00 32.507.273,00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 23.361.836,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.814.500,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 6.814.500,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 870.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 870.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 15.677.336,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 4.150.000,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 1.200.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 11.527.336,00 Izvor: 4608 Izgradnja školsko sportske dvorane Gimnazija Bjelovar 2.550.000,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 6.800.000,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 2.177.336,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 30.585.569,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.758.468,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.077.330,00 Izvor: 111 Opći prihodi i primici KORISNIC I 500,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 9.681.138,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 355.800,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije -SŠ 1.662.582,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije - ZDRAV. USTANOVE 7.467.700,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSNO 195.056,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.761.596,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.761.596,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 251.500,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 251.500,00 Izvor: 4 POMOĆI 16.676.472,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 1.090.830,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 120.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 970.830,00

Stranica 15 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1 5.585.642,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 100,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 680.000,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 14.905.542,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 9.859.710,00 Izvor: 5 DONACIJE 1.091.433,00 Izvor: 51 Donacije 1.091.433,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 1.091.433,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 46.100,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 46.100,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 46.100,00 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.335.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.335.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 1.335.000,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije - ZDRAV. USTANOVE 1.335.000,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 1.921.435,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 37.500,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 500,00 Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI 500,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 37.000,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 20.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 17.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 100.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 100.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 700,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 700,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.758.735,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 1.588.735,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 30.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 1.558.735,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 170.000,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 170.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 22.500,00 Izvor: 51 Donacije 22.500,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 22.500,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 2.000,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 2.000,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 2.000,00 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 60.500,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 500,00

Stranica 16 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 500,00 Izvor: 5 DONACIJE 50.000,00 Izvor: 51 Donacije 50.000,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 50.000,00 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 15.000,00 13.000,00 14.000,00 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 15.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 12.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 12.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 3.000,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 3.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 3.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 54.406.414,0 5.891.482,00 6.031.444,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 54.406.414,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.452.433,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2 0.862.189,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 4.340.244,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 2.500.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 250.000,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije- ZDRAV. USTANOVE 1.268.800,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSNO 321.444,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 250.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 252.250,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 252.250,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 10.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 28.117.261,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 6.361.014,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 4.011.014,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 21.756.247,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 21.756.247,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 14.289.970,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 382.650,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 382.650,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 382.650,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 191.820,00 Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi 191.820,00 Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici 191.820,00 SVEUKUPNO RASHODI 914.370.057,00 827.078.427,00 795.629.164,00

Stranica 17 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. B. RAČUN FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 20.924.998,00 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 6.519.070,00 834 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA 6.519.070,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 6.519.070,00 Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici 6.519.070,00 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 14.405.928,00 844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 14.405.928,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 3.000.000,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 3.000.000,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 11.405.928,00 Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi 11.405.928,00 Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici 11.405.928,00 SVEUKUPNO PRIMICI 20.924.998,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 38.723.184,00 17.898.962,00 17.898.962,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 38.723.184,00 17.898.962,00 17.898.962,00 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 36.339.889,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.089.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 2.089.000,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 1.134.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 955.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 3.000.000,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 3.000.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 23.264.858,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 13.166.667,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 13.166.667,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 10.098.191,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 10.098.191,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 7.986.031,00 Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi 7.986.031,00 Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici 7.986.031,00 545 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA 40.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 4 0.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 40.000,00 547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 2.343.295,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.343.295,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.343.295,00 SVEUKUPNO IZDACI 38.723.184,00 17.898.962,00 17.898.962,00

Stranica 18 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Projekcije II OPĆI DIO PRORAČUNA - funkcijska klasifikacija Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. SVEUKUPNO 914.370.057,00 827.078.427,00 795.629.164,00 Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.738.000,00 1.738.000,00 1.738.000,00 Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike 26.139.550,00 25.944.400,00 25.944.400,00 Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Funk. klas: 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 100.000,00 Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug 4.717.510,00 4.095.228,00 3.804.914,00 Funk. klas: 0220 Civilna obrana 875.675,00 855.675,00 855.675,00 Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Funk. klas: 0421 Poljoprivreda 3.247.500,00 3.247.500,00 3.247.500,00 Funk. klas: 0423 Ribarstvo i lov 650.000,00 650.000,00 650.000,00 Funk. klas: 0451 Cestovni promet 13.945.937,00 9.257.000,00 9.257.000,00 Funk. klas: 0453 Željeznički promet 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Funk. klas: 0471 Distribucija i skladištenje 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Funk. klas: 0473 Turizam 4.150.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 8.053.840,00 5.717.870,00 5.737.870,00 Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.550.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 2.373.550,00 1.105.000,00 1.105.000,00 Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 420.000,00 420.000,00 420.000,00 Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice 3.425.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 Funk. klas: 0630 Opskrba vodom 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Funk. klas: 0740 SluŽbe javnog zdravstva 12.301.525,00 12.531.525,00 12.783.525,00 Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 380.730.806,00 373.208.384,00 375.543.014,00 Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta 2.073.100,00 2.073.100,00 2.073.100,00 Funk. klas: 0820 Službe kulture 1.905.050,00 2.155.000,00 2.055.050,00 Funk. klas: 0830 Službe emitiranja i izdavanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice 860.000,00 940.000,00 940.000,00 Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje 192.998.609,00 184.633.089,00 168.247.860,00 Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 187.060.400,00 142.967.571,00 126.503.111,00 Funk. klas: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe 1.015.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju 35.555.091,00 22.202.305,00 21.416.932,00 Funk. klas: 0970 IstraŽivanje i razvoj obrazovanja 1.000.000,00 992.500,00 992.500,00 Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 257.993,00 193.929,00 193.362,00 Funk. klas: 1020 Starost 13.874.279,00 12.490.351,00 12.490.351,00 Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca 1.120.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00 Funk. klas: 1060 Stanovanje 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Funk. klas: 1080 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 4.391.642,00 2.500.000,00 2.470.000,00

Stranica 19 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK III. POSEBNI DIO PRORAČUNA Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u proračunu u ukupnoj svoti od 914.370.057,00 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 38.723.184,00 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 953.093.241,00 844.977.389,00 813.528.126,00 Razdjel: 001 SLUŽBA UREDA ŽUPANA 3.678.500,00 3.758.500,00 3.758.500,00 Glava: 00101 Stručna služba ureda župana 1.608.500,00 1.688.500,00 1.688.500,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 1.608.500,00 1.688.500,00 1.688.500,00 A A000005 PRORAČUNSKA PRIČUVA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 385 IZVANREDNI RASHODI 50.000,00 A A000009 FINANCIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 320.000,00 400.000,00 400.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 320.000,00 400.000,00 400.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 80.000,00 80.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 38 OSTALI RASHODI 270.000,00 320.000,00 320.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 270.000,00 A A000010 AKTIVNOSTI PROTOKOLA KABINETA ŽUPANA 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 10.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 900.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 A A000035 UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE - ISSO STANDARDI 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.500,00 8.500,00 8.500,00 32 MATERIJALNI RASHODI 8.500,00 8.500,00 8.500,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 8.500,00 A A000148 OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 50.000,00 A A000257 AKTIVNOSTI MANJINSKIH UDRUGA 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00 90.000,00 90.000,00 38 OSTALI RASHODI 90.000,00 90.000,00 90.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 90.000,00 A A000277 SURADNJA BBŽ S POKRAJINAMA I DRUGIM REGIJAMA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 K A000256 TRANSPARENTNOST PRORAČUNA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 10.000,00

Stranica 20 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Glava: 00102 Civilna zaštita 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 Program: 1007 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 A A000024 VATROGASNA ZAJEDNICA BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 38 OSTALI RASHODI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 1.200.000,00 A A000026 CIVILNA ZAŠTITA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 10.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 20.000,00 A A000133 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 38 OSTALI RASHODI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 A A000134 SANIRANJE POSLJEDICA ŠTETA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA 70.000,00 70.000,0 70.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 38 OSTALI RASHODI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 70.000,00 A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19 650.000,00 650.000,00 650.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 650.000,00 650.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 600.000,00 600.000,00 600.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 50.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 550.000,00 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 678.000,00 678.000,00 678.000,00 Glava: 00201 Županijska skupština 678.000,00 678.000,00 678.000,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 678.000,00 678.000,00 678.000,00 A A000001 REDOVNE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 438.000,00 438.000,00 438.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 340.000,00 340.000,00 340.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 340.000,00 340.000,00 340.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 340.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 98.000,00 98.000,00 98.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 98.000,00 98.000,00 98.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 98.000,00 A A000003 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 220.000,00 220.000,00 220.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 220.000,00 220.000,00 220.000,00 38 OSTALI RASHODI 220.000,00 220.000,00 220.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 220.000,00 A A000199 SREDSTVA ZA RAD SLUŽBENIČKOG SUDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=