ŽUPANIJSKI GLASNIK 12 - 2021

Broj 12 - GODINA MMXXI. Bjelovar, 28. prosinca 2021. ISSN 1331-3819 akti župana 353. Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini ("Narodne novine", broj 148/20, 109/21) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2021. godini Članak 1. U Odluci o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2021. godini, (KLASA: 500-01/20-01/53, URBROJ: 2103-09-21-10, od 15. ožujka 2021. godine te KLASA: 50001/20-01/53, URBROJ: 2103-09-21-36, od 06. prosinca 2021. godine), članak 1. mijenja se i glasi: "Raspored sredstava po zdravstvenim ustanovama utvrđuje se kako slijedi: R. Vrsta zdravstvene Naziv zdravstvene Iznos sredstava za br. ustanove ustanove decentralizirane funkcije 1. Opća bolnica Opća bolnica Bjelovar 8.900.000,00 2. Specijalna bolnica Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice" 1.128.885,00 3. Dom zdravlja Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije 3.391.330,00 4. Zavod za javno zdravstvo Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 321.525,00 5. Zavod za hitnu medicinu Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije 823.750,00 SVEUKUPNO: 14.565.490,00

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 12 Članak 2. Ostali članci navedene Odluke ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/20-01/53 URBROJ: 2103-09-21-46 Bjelovar, 22. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. Članak 1. Sanela Grbaš Bratković razrješava se dužnosti članice Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, na vlastiti zahtjev. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/19 URBROJ: 2103-09-21-05 U Bjelovaru, 28. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 356. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 22. prosinca 2021. godine donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na IV. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na IV. izmjenu i dopunu popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini, koji se odnosi na: Opću bolnicu Bjelovar, Daruvarske toplice, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju, Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije i Zavod za hitnu medicinu Bjelovarko-bilogorske županije. 354. Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Branko Fila imenuje se članom Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar kao predstavnik osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/19 URBROJ: 2103-09-21-06 U Bjelovaru, 28. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 355. Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju članice Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar

Stranica 3 Broj 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/20-01/53 URBROJ: 2103-09-21-48 Bjelovar, 22. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 357. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 26. studenoga 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja magistra farmacije u ZU Ljekarna Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja 2 (dva) magistra farmacije u ZU Ljekarna Bjelovar na neodređeno vrijeme, donijetu na 8. sjednici Upravnog vijeća, URBROJ: 02-18-84/21, od 22. studenoga 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/29 URBROJ: 2103-09-21-7 Bjelovar, 26. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 358. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 26. studenoga 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja farmaceutskog tehničara u ZU Ljekarna Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja 2 (dva) farmaceutska tehničara u ZU Ljekarna Bjelovar na neodređeno vrijeme, donijetu na 8. sjednici Upravnog vijeća, URBROJ: 02-18-84/21, od 22. studenoga 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/29 URBROJ: 2103-09-21-8 Bjelovar, 26. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 359. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 09. prosinca 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku UrBroj: 2103-74-21-1922/10 sa 2. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održane 12. studenoga 2021. godine, o potrebi zapošljavanja: - 1 (jednog) doktora medicine – u ispostavi Daruvar, temeljem odlaska radnika u mirovinu, - 1 (jednog) med. tehničara/sestre u Ispostavi Garešnica, temeljem odlaska radnice u mirovinu. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/15 URBROJ: 2103-09-21-32 Bjelovar, 09. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 360. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 5/20), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 23. prosinca 2021. godine, donosi

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 12 ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na VIII. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/21-03/25, Ur.broj: 2103-72-0321-05, od 20. prosinca 2021. godine, kojom se usvajaju VIII. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-124 Bjelovar, 23. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 361. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) i članka 21. Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/19 i 7/20) i na prijedlog Povjerenstva za odobravanje subvencija u lovstvu, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o dodjeli novčanih potpora za razvoj i unaprjeđenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Ovom Odlukom dodjeljuju se novčane potpore za razvoj i unapređenje lovstva sukladno Odluci o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva Bjelovarsko-bilogorske županije i Javnom pozivu i to za sljedeće lovoovlaštenike po namjenama: 1. Unos pernate divljači R.br. Lovoovlaštenik Iznos subvencije u kunama Klasa 1. LD "Srnjak" Maslenjača 5.625,00 323-01/21-04/1 2. LD "Srnjak" Garešnica 7.375,00 323-01/21-04/2 3. LD "Gaj" Dautan 2.750,00 323-01/21-04/3 4. LD "Bilogora" Grubišno Polje 5.625,00 323-01/21-04/4 5. LU "Fazan" Tomašica 4.805,00 323-01/21-04/5 6. LD "Vijenac" Gornje Zdjelice 2.950,00 323-01/21-04/6 7. LU "Jelen" Hercegovac 5.625,00 323-01/21-04/7 8. LU "Lisica" Ždralovi 3.450,00 323-01/21-04/8 9. LD "Jelen" Rogoža 6.200,00 323-01/21-04/9 10. LD "Srnjak" Ivanska 11.375,00 323-01/21-04/10 11. LU "Sokol" Gornji Draganac 9.750,00 323-01/21-04/11 12. LD "Vepar" Trnovitički Popovac 7.750,00 323-01/21-04/12 UKUPNO: 73.280,00 2. Unos zeca običnog R.br. Lovoovlaštenik Iznos subvencije u kunama Klasa 1. LD "Bilogora" Grubišno Polje 1.800,00 323-01/21-05/1 2. LD Jelen Veliki Grđevac 5.850,00 323-01/21-05/2 3. LD Srnjak Ivanska 7.500,00 323-01/21-05/3 UKUPNO: 15.150,00

Stranica 5 Broj 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK 3. Stimulacija odstrjela predatora R.br. Lovoovlaštenik Iznos subvencije u kunama Klasa 1. Plangrad Dugački Gaj d.o.o. 3.300,00 323-01/21-06/1 2. LU "Kuna" Kraljevac 1.000,00 323-01/21-06/2 3. LD "Garić" Čazma 1.900,00 323-01/21-06/3 4. LD "Srnjak" Garešnica 6.900,00 323-01/21-06/4 5. Hrvatske šume d.o.o. Bjelovar 400,00 323-01/21-06/5 6. LD "Gaj" Dautan 1.300,00 323-01/21-06/6 7. LD "Vijenac" Gornje Zdjelice 1.000,00 323-01/21-06/7 8. LD "Srndać" Gornji Daruvar 4.100,00 323-01/21-06/8 9. LU "Fazan" Tomašica 1.500,00 323-01/21-06/9 10. LD "Bilogora" Grubišno Polje 3.700,00 323-01/21-06/10 11. LD "Bilogora" Grubišno Polje 8.900,00 323-01/21-06/11 12. LU "Jelen" Hercegovac 3.700,00 323-01/21-06/12 13. LD "Srnjak" Maslenjača 3.800,00 323-01/21-06/13 14. LU "Srnjak" Severin 4.600,00 323-01/21-06/14 15. LU "Veliko Trojstvo" Veliko Trojstvo 1.000,00 323-01/21-06/15 16. LU "Vepar" Purićani 7.500,00 323-01/21-06/16 17. LD "Srna" Dežanovac 6.700,00 323-01/21-06/17 18. LU "Fazan" Gudovac 4.200,00 323-01/21-06/18 19. LU "Lisica" Ždralovi 6.600,00 323-01/21-06/19 20. LU "Vidra" Štefanje 2.900,00 323-01/21-06/20 21. LD "Bilogora" Grubišno Polje 2.100,00 323-01/21-06/21 22. LD "Bilogora" Grubišno Polje 3.100,00 323-01/21-06/22 23. LD "Jelen" Rogoža 4.400,00 323-01/21-06/23 24. LD "Jelen" Zrinski Topolovac 2.500,00 323-01/21-06/24 25. LD "Šljuka" Bjelovar 6.300,00 323-01/21-06/25 26. LD "Jelen" Veliki Grđevac 5.200,00 323-01/21-06/26 27. LD "Fazan" Bjelovar 1.400,00 323-01/21-06/27 28. LD "Šljuka" Uljanik 1.500,00 323-01/21-06/28 29. LD "Šljuka" Uljanik 1.000,00 323-01/21-06/29 30. LD "Lovac" Bjelovar 1.300,00 323-01/21-06/30 31. LU "Vidra" Končanica 1.300,00 323-01/21-06/31 32. LU "Jelen" Donji Daruvar 4.900,00 323-01/21-06/32 33. HDL "Jelen" Đulovac 1.600,00 323-01/21-06/33 34. LU "Fazan" Daruvar 4.600,00 323-01/21-06/34 35. Hittner d.o.o. Bjelovar 1.000,00 232-01/21-06/35 36. LU "Bilogora" Kapela 2.800,00 323-01/21-06/36 37. LU "Srndać" Rovišće 2.200,00 323-01/21-06/37 38. LD "Vepar" Trnovitički Popovac 3.400,00 323-01/21-06/38 UKUPNO: 125.300,00 4. Nabava sredstava za zaštitu usjeva u poljoprivredi R.br. Lovoovlaštenik Iznos subvencije u kunama Klasa 1. Plangrad Dugački Gaj d.o.o. 4.644,30 323-01/21-07/1 2. LU "Vidra" Štefanje 2.217,63 323-01/21-07/2 3. LD "Garić" Čazma 1.000,05 323-01/21-07/3 4. LD "Srnjak" Garešnica 5.265,07 323-01/21-07/4 5. Hrvatske šume d.o.o. UŠP Bjelovar 9.763,20 323-01/21-07/5 6. LD "Bilogora" Grubišno Polje 2.034,00 323-01/21-07/6 7. LD "Berek" Berek 1.609,12 323-01/21-07/7 8. LU "Fazan" Tomašica 1.558,72 323-01/21-07/8

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 12 R.br. Lovoovlaštenik Iznos subvencije u kunama Klasa 9. L.G. Moslavina Plus d.o.o. 10.000,00 323-01/21-07/9 10. LD "Vepar" Rečica Kriška 4.483,52 323-01/21-07/10 11. LU "Srnjak" Severin 275,72 323-01/21-07/11 12. LU "Veliko Trojstvo" Veliko Trojstvo 10.000,00 323-01/21-07/12 13. LU "Vepar" Purićani 187,67 232-01/21-07/13 14. LU "Lane" Šandrovac 2.278,68 323-01/21-07/14 15. LU "Lisica" Ždralovi 339,00 323-01/21-07/15 16. LD "Jelen" Rogoža 1.066,46 323-01/21-07/16 17. LD "Jelen" Veliki Grđevac 1.200,06 323-01/21-07/17 18. LD "Srnjak" Ivanska 2.064,17 323-01/21-07/18 19. LD "Fazan" Bjelovar 1.397,26 323-01/21-07/19 20. LD "Lovac" Bjelovar 902,05 323-01/21-07/20 21. LD "Sokol" Gornji Draganac 539,01 323-01/21-07/21 22. LU "Fazan" Daruvar 1.044,12 323-01/21-07/22 23. LU "Bilogora" Kapela 902,05 323-01/21-07/23 24. LD "Vepar" Trnovitički Popovac 1.020,05 323-01/21-07/24 25. Hrvatski lovački savez 8,710,95 323-01/21-07/25 UKUPNO: 74.502,86 5. Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač R.br. Lovoovlaštenik Iznos subvencije u kunama Klasa 1. LD "Jelen" Zrinski Topolovac 10.000,00 323-01/21-10/1 2. LD "Srnjak" Ivanska 4.800,00 323-01/21-10/2 UKUPNO: 14.800,00 6. Osposobljavanje lovnika, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači R.br. Lovoovlaštenik Iznos subvencije u kunama Klasa 1. LU "Srnjak" Maslenjača 2.900,00 323-01/21-11/1 2. LU "Vidra" Štefanje 1.000,00 323-01/21-11/2 3. Hrvatske šume d.o.o. UŠP Bjelovar 4.000,00 323-01/21-11/3 4. LD "Bilogora" Grubišno Polje 1.000,00 323-01/21-11/4 5. LD "Srndać" Gornji Daruvar 2.000,00 323-01/21-11/5 6. LU "Srnjak" Severin 1.000,00 323-01/21-11/7 7. LU "Veliko Trojstvo" Veliko Trojstvo 3.000,00 323-01/21-11/8 8. LD "Srna" Dežanovac 2.000,00 323-01/21-11/9 9. LU "Lane" Šandrovac 2.000,00 323-01/21-11/10 10. LU "Fazan" Gudovac 2.000,00 323-01/21-11/11 11. LD "Srnjak" Ivanska 2.000,00 323-01/21-11/12 12. LD "Fazan" Bjelovar 2.000,00 323-01/21-11/13 13. LD "Lovac" Bjelovar 2.000,00 323-01/21-11/14 14. LU "Jelen" Donji Daruvar 4.000,00 323-01/21-11/15 15. LU "Bilogora" Kapela 1.000,00 323-01/21-11/16 16. LU "Srndać" Rovišće 850,00 323-01/21-11/17 UKUPNO: 32.750,00 7. Lovna kinologija R.br. Lovoovlaštenik Iznos subvencije u kunama Klasa 1. Lovački savez BBŽ 16.500,00 323-01/21-12/1 UKUPNO: 16.500,00

Stranica 7 Broj 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK 8. Lovno streljaštvo R.br. Lovoovlaštenik Iznos subvencije u kunama Klasa 1. Lovački savez BBŽ 27.000,00 323-01/21-14/1 UKUPNO: 27.000,00 9. Prevencija i liječenje srneće i jelenske divljači od velikog američkog metilja R.br. Lovoovlaštenik Iznos subvencije u kunama Klasa 1. LD "Vepar" Rečica Kriška 1.026,00 323-01/21-13/1 2. Plangrad Dugački Gaj 2.299,32 323-01/21-13/2 3. LD "Srnjak" Maslenjača 456,00 323-01/21-13/3 4. LU "Vidra" Štefanje 830,05 323-01/21-13/4 5. LU "Kuna" Kraljevac 523,48 323-01/21-13/5 6. LD "Garić" Čazma 676,76 323-01/21-13/6 7. Hrvatske šume d.o.o. UŠP Bjelovar 7.837,50 323-01/21-13/7 8. LD "Srnjak" Garešnica 1.519,85 323-01/21-13/8 9. LD "Gaj" Dautan 523,48 323-01/21-13/9 10. LD "Berek" Berek 600,12 323-01/21-13/10 11. LU "Fazan" Tomašica 676,76 323-01/21-13/11 12. LD "Srndać" Gornji Daruvar 523,48 323-01/21-13/12 13. LD "Vijenac" Gornje Zdjelice 523,48 323-01/21-13/13 14. LU "Jelen" Hercegovac 523,48 323-01/21-13/14 15. LD "Bilogora" Grubišno Polje 7.892,77 323-01/21-13/15 16. L.G. Moslavina plus d.o.o. 23.940,00 323-01/21-13/16 17. LU "Veliko Trojstvo" Veliko Trojstvo 830,05 323-01/21-13/17 18. LD "Srna" Dežanovac 753,41 323-01/21-13/18 19. LU "Lane" Šandrovac 600,12 323-01/21-13/19 20. LU "Fazan" Gudovac 446,83 323-01/21-13/20 21. LD "Jelen" Zrinski Topolovac 600,12 323-01/21-13/21 22. LD "Jelen" Rogoža 1.059,98 323-01/21-13/22 23. LD "Jelen" Veliki Grđevac 1.213,27 323-01/21-13/23 24. LD "Srnjak" Ivanska 1.213,27 323-01/21-13/24 25. LD "Šljuka" Uljanik 1.046,95 323-01/21-13/25 26. Inter – Promet d.o.o. 4.598,63 323-01/21-13/26 27. Tm – lovstvo d.o.o. 2.694,79 323-01/21-13/27 28. LU "Vidra" Končanica 753,41 323-01/21-13/28 29. LD "Sokol" Gornji Draganac 1.059,98 323-01/21-13/29 30. LU "Jelen" Donji Daruvar 753,41 323-01/21-13/30 31. HDL "Jelen" Đulovac 1.366,56 323-01/21-13/31 32. LU "Fazan" Daruvar 600,12 323-01/21-13/32 33. Hittner d.o.o. 228,00 323-01/21-13/33 34. LU "Bilogora" Kapela 171,00 323-01/21-13/34 35. LD "Vepar" Trnovitički Popovac 753,40 323-01/21-13/35 36. Hrvatski lovački savez 2.052,00 323-01/21-13/36 37. LU "Jelen" Velika Hrastilnica 1.519,85 323-01/21-13/37 UKUPNO: 74.687,67 10. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje lovačkih strelišta R.br. Lovoovlaštenik Iznos subvencije u kunama Klasa 1. Lovački savez BBŽ 92.187,50 323-0121-15/1 2. LU "Vepar" Purićani 15.625,00 323-01/21-15/2 3. LU "Bilogora" Kapela 15.000,00 323-01/21-15/3 UKUPNO: 122.812,50

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 12 Članak 2. Odobrena novčana potpora doznačuje se na žiro račun korisnika županijske potpore nakon sklapanja Ugovora između Bjelovarsko-bilogorske županije i korisnika županijske potpore. Članak 3. Ukoliko je korisnik županijske potpore priložio neistinitu dokumentaciju, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Županije uvećana za zakonski zateznim kamatama. Članak 4. Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu, Razdjel 16 – Upravni odjel za poljoprivredu, Program – Lovstvo i šumarstvo. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 323-01/21-01/13 URBROJ: 2103-09-21-5 Bjelovar, 24. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 9 Broj 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK OPĆINA SIRAČ 134. Temeljem članka 37. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97 – ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19), članka 14. Statuta javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti "Komus Sirač" i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) po prijedlog Upravno vijeće Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti "Komus Sirač", Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 8. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine donosi SUGLASNOST Ravnatelju na davanje punomoći za zastupanje Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti "Komus Sirač" u pravnom prometu Članak 1. IVANA JERMAN, OIB: 23096664724, iz Šibovca, Šibovac 2A, ravnateljica Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti "Komus Sirač" dana 07. prosinca 2021. godine započela je koristiti rodiljni dopust. Članak 2. Općinsko vijeće Općine Sirač daje suglasnost Ravnateljici Ivani Jerman da opunomoći IVANU BALDER, magistra ekonomije, VSS, rođ. 29.09.1990. godine, OIB: 01369067213, iz Sirača, Petra Svačića 35, zaposlenu u Općini Sirač na radnom mjestu Viši stručni suradnik za financije, da zastupa Javnu ustanovu "Komus Sirač" u pravnom prometu. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se "Županijskom glasniku". KLASA: 363-02/21-01/6 URBROJ: 2111/04-01-21-1 Sirač, 14. 12. 2021. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 135. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a u svezi zamolbe Ines Imširović, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 8. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donosi ODLUKU o oslobađanju obveze vraćanja stipendije I. Ines Imširović, iz Sirača, Matije Gupca 1, OIB: 53587820979, stipendistica Općine Sirač, oslobađa se obveze vraćanja stipendije, te slobodno bez obveze prema Općini Sirač, zasniva radni odnos van područja Općine Sirač. II. Ines Imširović nije dužna prebivati na području Općine Sirač dvostruko vremena koliko je primala stipendiju. III. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 604-02/17-01/2 URBROJ: 2111/04-01-21-68 Sirač, 14. 12. 2021. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 136. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a u svezi zamolbe Karla Žugera, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 8. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donosi ODLUKU o oslobađanju obveze vraćanja stipendije I. Karlo Žuger, iz Kipa, Kip 41A, OIB: 46351651745, stipendist Općine Sirač, oslobađa se obveze vraćanja stipendije, te slobodno bez obveze prema Općini Sirač, zasniva radni odnos van područja Općine Sirač. II. Karlo Žuger nije dužan prebivati na području Općine Sirač dvostruko vremena koliko je primao stipendiju. III. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 604-02/18-01/1 URBROJ: 2111/04-01-21-48 Sirač, 14. 12. 2021. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 12 137. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a u svezi zamolbe Milana Nenadovića, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 8. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donosi ODLUKU o oslobađanju obveze vraćanja stipendije I. Milan Nenadović, iz Donjih Boraka, Donji Borki 87, OIB: 55929848483, stipendist Općine Sirač, oslobađa se obveze vraćanja stipendije, te slobodno bez obveze prema Općini Sirač, zasniva radni odnos van područja Općine Sirač. II. Milan Nenadović nije dužan prebivati na području Općine Sirač dvostruko vremena koliko je primao stipendiju. III. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 604-02/18-01/1 URBROJ: 2111/04-01-21-47 Sirač, 14. 12. 2021. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 138. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a u svezi zamolbe Marka Latinovića, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 8. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donosi ODLUKU o oslobađanju obveze vraćanja stipendije I. Marko Latinović, iz Šibovca, Šibovac 109, OIB: 78386466048, stipendist Općine Sirač, oslobađa se obveze vraćanja stipendije, te slobodno bez obveze prema Općini Sirač, zasniva radni odnos van područja Općine Sirač. II. Marko Latinović nije dužan prebivati na području Općine Sirač dvostruko vremena koliko je primao stipendiju. III. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 604-02/19-01/1 URBROJ: 2111/04-01-21-46 Sirač, 14. 12. 2021. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 139. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 1/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 9. sjednici održanoj 21.12.2021. godine donosi: ODLUKU O VI. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. U 6. izmjenama Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu ("Županijski glasnik", broj 3/20) članak 1. šestih izmjena Proračuna za 2021. godinu mijenja se i glasi: Plan 2021. g. Povećanje/smanjenje Novi plan 2021. g. Indeks RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 15.909.784,12 kn -43.545,00 kn 15.866.239,12 kn 1,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.100.546,91 kn 0,00 kn 1.100.546,91 kn 1,00 UKUPNO PRIHODA 17.010.331,03 kn -43.545,00 kn 16.966.786,03 kn 1,00 Rashodi poslovanja 10.684.520,75 kn 444.955,00 kn 11.129.475,75 kn 1,04

Stranica 11 Broj 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Plan 2021. g. Povećanje/smanjenje Novi plan 2021. g. Indeks Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.656.528,84 kn -238.500,00 kn 6.418.028,84 kn 0,96 UKUPNO RASHODA 17.341.049,59 kn 206.455,00 kn 17.547.504,59 kn 1,01 RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -330.718,56 kn -250.000,00 kn -580.718,56 kn 1,76 RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina 30.718,56 kn 0,00 kn 30.718,56 kn 100,00 Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 kn 250.000,00 kn 550.000,00 kn 1,83 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn NETO FINANCIRANJE 300.000,00 kn 250.000,00 kn 550.000,00 kn 1,83 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -30.718,56 kn 0,00 kn -30.718,56 kn 1,00 Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji Proračuna Općine Sirač za 2021. g. u VI. Izmjenama i dopunama povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi: VI. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU A. Račun Prihoda i primitaka Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 15.909.784,12 -43.545,00 15.866.239,12 99,73% 61 Prihodi od poreza 5.497.005,64 -43.545,00 5.453.460,64 99,21% 611 Porez i prirez na dohodak 5.342.005,64 -43.545,00 5.298.460,64 99,18% 613 Porezi na imovinu 141.000,00 0,00 141.000,00 100,00% 614 Porezi na robu i usluge 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 7.197.998,48 0,00 7.197.998,48 100,00% 633 Pomoći iz proračuna 2.625.264,28 0,00 2.625.264,28 100,00% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 118.450,00 0,00 118.450,00 100,00% 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4.264.284,20 0,00 4.264.284,20 100,00% 64 Prihodi od imovine 488.180,00 0,00 488.180,00 100,00% 641 Prihodi od financijske imovine 23.280,00 0,00 23.280,00 100,00% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 464.150,00 0,00 464.150,00 100,00% 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 750,00 0,00 750,00 100,00% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.557.300,00 0,00 2.557.300,00 100,00% 651 Upravne i administrativne pristojbe 500,00 0,00 500,00 100,00% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.934.500,00 0,00 1.934.500,00 100,00% 653 Komunalni doprinosi i naknade 622.300,00 0,00 622.300,00 100,00% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 167.300,00 0,00 167.300,00 100,00% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 75.300,00 0,00 75.300,00 100,00%

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 12 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 92.000,00 0,00 92.000,00 100,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 683 Ostali prihodi 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.100.546,91 0,00 1.100.546,91 100,00% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 998.000,00 0,00 998.000,00 100,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 998.000,00 0,00 998.000,00 100,00% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 102.546,91 0,00 102.546,91 100,00% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 97.000,00 0,00 97.000,00 100,00% 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 4.546,91 0,00 4.546,91 100,00% 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 250.000,00 550.000,00 183,33% 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 84 Primici od zaduživanja 0,00 250.000,00 250.000,00 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 0,00 250.000,00 250.000,00 UKUPNO 17.310.331,03 206.455,00 17.516.786,03 101,19% VI. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU A. Račun Rashoda i izdataka Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 3 Rashodi poslovanja 10.684.520,75 444.955,00 11.129.475,75 104,16% 31 Rashodi za zaposlene 3.375.700,00 -43.485,00 3.332.215,00 98,71% 311 Plaće (Bruto) 2.862.250,00 955,00 2.863.205,00 100,03% 312 Ostali rashodi za zaposlene 183.500,00 -44.440,00 139.060,00 75,78% 313 Doprinosi na plaće 329.950,00 0,00 329.950,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 3.718.736,48 153.345,00 3.872.081,48 104,12% 321 Naknade troškova zaposlenima 284.052,00 1.115,00 285.167,00 100,39% 322 Rashodi za materijal i energiju 524.517,79 8.310,00 532.827,79 101,58% 323 Rashodi za usluge 2.565.337,90 121.615,00 2.686.952,90 104,74% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.950,00 -200,00 7.750,00 97,48% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 336.878,79 22.505,00 359.383,79 106,68% 34 Financijski rashodi 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00% 35 Subvencije 310.000,00 77.500,00 387.500,00 125,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 310.000,00 77.500,00 387.500,00 125,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.148.724,27 49.255,00 1.197.979,27 104,29% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 249.799,27 0,00 249.799,27 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 898.925,00 49.255,00 948.180,00 105,48% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 418.100,00 8.340,00 426.440,00 101,99% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 418.100,00 8.340,00 426.440,00 101,99%

Stranica 13 Broj 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 38 Ostali rashodi 1.680.260,00 200.000,00 1.880.260,00 111,90% 381 Tekuće donacije 837.260,00 0,00 837.260,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 373.000,00 0,00 373.000,00 100,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 386 Kapitalne pomoći 450.000,00 200.000,00 650.000,00 144,44% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.656.528,84 -238.500,00 6.418.028,84 96,42% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 694.500,00 0,00 694.500,00 100,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 435.500,00 0,00 435.500,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 259.000,00 0,00 259.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.315.424,43 -238.500,00 2.076.924,43 89,70% 421 Građevinski objekti 2.020.520,43 -277.500,00 1.743.020,43 86,27% 422 Postrojenja i oprema 270.104,00 39.000,00 309.104,00 114,44% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 22.400,00 0,00 22.400,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.646.604,41 0,00 3.646.604,41 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.616.604,41 0,00 3.616.604,41 100,00% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% UKUPNO 17.341.049,59 206.455,00 17.547.504,59 101,19% VI. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU B. Račun financiranja/zaduživanja Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 250.000,00 550.000,00 183,33% 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 84 Primici od zaduživanja 0,00 250.000,00 250.000,00 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 0,00 250.000,00 250.000,00 UKUPNO 300.000,00 250.000,00 550.000,00 183,33% Članak 3. U posebnom dijelu VI. Izmjena i dopuna proračuna Općine Sirač za 2021.g, rashodi i izdaci povećavaju se, odnosno smanjuju unutar proračuna rashoda izdataka na sljedećim programima i aktivnostima: VI. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdatci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 913.934,48 1.935,00 915.869,48 100,21%

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 12 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 386.334,48 0,00 386.334,48 100,00% Izv 1 5 Program 1001Javna uprava 244.032,90 0,00 244.032,90 100,00% Akt. A100001 Redovne aktivnosti 172.432,90 0,00 172.432,90 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 167.882,90 0,00 167.882,90 100,00% 323 Rashodi za usluge 122.882,90 0,00 122.882,90 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 4.550,00 0,00 4.550,00 100,00% 381 Tekuće donacije 4.550,00 0,00 4.550,00 100,00% Akt. A100059 Dani Općine Sirač, blagdani i proslave 56.600,00 0,00 56.600,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 56.600,00 0,00 56.600,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.600,00 0,00 56.600,00 100,00% Akt. A100060 Ostale prigodne proslave 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. A100069 Savjet mladih 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00% Program 1002 Izbori 142.301,58 0,00 142.301,58 100,00% Akt. A100003 Lokalni izbori 142.301,58 0,00 142.301,58 100,00% Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 32 Materijalni rashodi 131.301,58 0,00 131.301,58 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 4.467,79 0,00 4.467,79 100,00% 323 Rashodi za usluge 5.770,00 0,00 5.770,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 121.063,79 0,00 121.063,79 100,00% 38 Ostali rashodi 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% GLAVA 00102 URED NAČELNIKA 519.800,00 1.930,00 521.730,00 100,37% Izv 1 Program 1003Javna uprava i administracija 519.800,00 1.930,00 521.730,00 100,37% Akt. A100004 Redovan rad 491.300,00 1.800,00 493.100,00 100,37% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 31 Rashodi za zaposlene 407.700,00 0,00 407.700,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 57.700,00 0,00 57.700,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 83.600,00 1.800,00 85.400,00 102,15% 321 Naknade troškova zaposlenima 14.900,00 800,00 15.700,00 105,37% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 10.500,00 0,00 10.500,00 100,00%

Stranica 15 Broj 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.200,00 1.000,00 38.200,00 102,69% Akt. A100005 Proračunska pričuva 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Akt. A100088 Općinska prekogranična suradnja 8.500,00 130,00 8.630,00 101,53% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 8.500,00 130,00 8.630,00 101,53% 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 130,00 3.130,00 104,33% 323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00 0,00 4.500,00 100,00% GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 7.800,00 5,00 7.805,00 100,06% Izv 1 3 5 Program 1004 Nacionalne manjine 7.800,00 5,00 7.805,00 100,06% Akt. A100006 Vijeće češke nacionalne manjine 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 310,00 410,00 410,00% 323 Rashodi za usluge 485,00 -110,00 375,00 77,32% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 -200,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215,00 0,00 215,00 100,00% 38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% Akt. A100007 Vijeće srpske nacionalne manjine 4.800,00 5,00 4.805,00 100,10% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 3.800,00 5,00 3.805,00 100,13% 322 Rashodi za materijal i energiju 50,00 0,00 50,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 200,00 0,00 200,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250,00 0,00 250,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.300,00 5,00 3.305,00 100,15% 38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.427.115,11 204.520,00 16.631.635,11 101,25% GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 12.473.194,68 178.320,00 12.651.514,68 101,43% Izv 1 3 4 5 7 Program 1005 Javna uprava i administracija 1.619.250,00 -6.700,00 1.612.550,00 99,59% Akt. A100008 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 841.930,00 -44.440,00 797.490,00 94,72% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 31 Rashodi za zaposlene 815.500,00 -44.440,00 771.060,00 94,55% 311 Plaće (Bruto) 607.000,00 0,00 607.000,00 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 108.500,00 -44.440,00 64.060,00 59,04% 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 26.430,00 0,00 26.430,00 100,00%

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 12 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 321 Naknade troškova zaposlenima 26.430,00 0,00 26.430,00 100,00% Akt. A100010 Zajednički troškovi službi 433.400,00 36.600,00 470.000,00 108,44% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 408.900,00 36.600,00 445.500,00 108,95% 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 32.000,00 3.000,00 35.000,00 109,38% 323 Rashodi za usluge 341.400,00 10.100,00 351.500,00 102,96% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.500,00 23.500,00 44.000,00 214,63% 34 Financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% Akt. A100011 Otplata kredita 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 34 Financijski rashodi 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% Akt. A100012 Nabava opreme 234.300,00 0,00 234.300,00 100,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 214.300,00 0,00 214.300,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 203.300,00 0,00 203.300,00 100,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100044 Javni radovi - Revitalizacija javnih površina 101.120,00 1.140,00 102.260,00 101,13% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 31 Rashodi za zaposlene 91.250,00 955,00 92.205,00 101,05% 311 Plaće (Bruto) 79.000,00 955,00 79.955,00 101,21% 313 Doprinosi na plaće 12.250,00 0,00 12.250,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 9.870,00 185,00 10.055,00 101,87% 321 Naknade troškova zaposlenima 8.770,00 185,00 8.955,00 102,11% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.100,00 0,00 1.100,00 100,00% Program 1006 Upravljanje imovinom 4.773.558,41 9.925,00 4.783.483,41 100,21% Akt. A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma 477.722,25 0,00 477.722,25 100,00% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.054,00 0,00 12.054,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 12.054,00 0,00 12.054,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 465.668,25 0,00 465.668,25 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 465.668,25 0,00 465.668,25 100,00% Akt. A100100 Tekuće i investicijsko i uređenje (bivša) škola Pakrani 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

Stranica 17 Broj 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 Akt. A100107 Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje 585.000,00 0,00 585.000,00 100,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 585.000,00 0,00 585.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 585.000,00 0,00 585.000,00 100,00% Akt. K100014 Dodatna ulaganja na objektima 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00% Akt. K100015 Nabava objekata 380.000,00 0,00 380.000,00 100,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% Akt. K100017 Nabava imovine - otkup zemljišta 109.900,00 0,00 109.900,00 100,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 104.500,00 0,00 104.500,00 100,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.500,00 0,00 100.500,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.400,00 0,00 5.400,00 100,00% 421 Građevinski objekti 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00% Akt. K100080 Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac 1.827.342,25 0,00 1.827.342,25 100,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.827.342,25 0,00 1.827.342,25 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.827.342,25 0,00 1.827.342,25 100,00% Akt. K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP 663.593,91 0,00 663.593,91 100,00% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 663.593,91 0,00 663.593,91 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 663.593,91 0,00 663.593,91 100,00% Akt. K100121 Izgradnja Turističko-kulturnog centra Sirač -TKC Sirač 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 Akt. K100154 Izgradnja civilne streljane 125.000,00 0,00 125.000,00 100,00% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 125.000,00 0,00 125.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 125.000,00 0,00 125.000,00 100,00% Akt. K100155 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića 240.000,00 0,00 240.000,00 100,00% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 12 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 240.000,00 0,00 240.000,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 240.000,00 0,00 240.000,00 100,00% Akt. T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme 320.000,00 9.925,00 329.925,00 103,10% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 320.000,00 9.925,00 329.925,00 103,10% 322 Rashodi za materijal i energiju 113.000,00 5.000,00 118.000,00 104,42% 323 Rashodi za usluge 204.500,00 4.925,00 209.425,00 102,41% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00% Program 1007 Javne potrebe u školstvu 657.555,00 55.255,00 712.810,00 108,40% Akt. A100018 Predškolsko obrazovanje 561.205,00 50.255,00 611.460,00 108,95% Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 32 Materijalni rashodi 26.000,00 1.000,00 27.000,00 103,85% 323 Rashodi za usluge 19.500,00 1.000,00 20.500,00 105,13% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.500,00 0,00 6.500,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 535.205,00 49.255,00 584.460,00 109,20% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 535.205,00 49.255,00 584.460,00 109,20% Akt. A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje 18.800,00 0,00 18.800,00 100,00% Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 32 Materijalni rashodi 800,00 0,00 800,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 800,00 0,00 800,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% Akt. A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje 51.000,00 5.000,00 56.000,00 109,80% Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 51.000,00 5.000,00 56.000,00 109,80% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 51.000,00 5.000,00 56.000,00 109,80% Akt. A100156 Sufinanciranje školskog pribora 26.550,00 0,00 26.550,00 100,00% Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 26.550,00 0,00 26.550,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 26.550,00 0,00 26.550,00 100,00% Program 1008 Socijalna skrb 435.550,00 3.340,00 438.890,00 100,77% Akt. A100021 Novčana pomoć 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00% Funkcija: 1060 Stanovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00% Akt. A100022 Naknada za troškove stanovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Funkcija: 1060 Stanovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

Stranica 19 Broj 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100023 Pomoć za novorođenče 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. A100024 Humanitarna djelatnost Crvenog križa 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 38 Ostali rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% Akt. A100066 Financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima OŠ 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00% Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00% Akt. A100083 Podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba i ostale naknade 18.000,00 3.340,00 21.340,00 118,56% Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 18.000,00 3.340,00 21.340,00 118,56% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 18.000,00 3.340,00 21.340,00 118,56% Akt. A100145 Novčane pomoći umirovljenicima 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Funkcija: 1020 Starost 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. A100146 Potpora mladim obiteljima 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% Akt. A100159 Pomoć za ogrjev 32.550,00 0,00 32.550,00 100,00% Funkcija: 1060 Stanovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 32.550,00 0,00 32.550,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 32.550,00 0,00 32.550,00 100,00% Program 1009 Promicanje kulture 156.600,00 0,00 156.600,00 100,00% Akt. A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi 73.000,00 0,00 73.000,00 100,00% Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 73.000,00 0,00 73.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 73.000,00 0,00 73.000,00 100,00% Akt. A100029 Dani šljiva i rakija 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00% Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

Stranica 20 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 12 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021. g. smanjenje 2021. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 32 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 Akt. A100030 Maskembal 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00% Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 32 Materijalni rashodi 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 500,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 600,00 0,00 600,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00% Akt. A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00% Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 32 Materijalni rashodi 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 0,00 9.500,00 100,00% Akt. A100082 Dani kulture nacionalnih manjina 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100028 Spomenik kulture "Stari grad" 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 48.000,00 0,00 48.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 48.000,00 0,00 48.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% Akt. A100032 Financiranje programa i projekata u sportu 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 38 Ostali rashodi 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% Program 1011 Razvoj civilnog društva 264.310,00 0,00 264.310,00 100,00% Akt. A100033 Pomoć vjerskim zajednicama 47.000,00 0,00 47.000,00 100,00% Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice 38 Ostali rashodi 47.000,00 0,00 47.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00% Akt. A100034 Financiranje političkih stranaka 15.200,00 0,00 15.200,00 100,00% Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 15.200,00 0,00 15.200,00 100,00% 381 Tekuće donacije 15.200,00 0,00 15.200,00 100,00% Akt. A100035 Redovna djelatnost udruga 170.510,00 0,00 170.510,00 100,00% Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=