ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 104 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 6.4.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed mraza Prodor hladnog zraka, intenzivno hlađenje tla i prizemnog sloja tla kada je temperatura rosišta manja od 0 °C. 6.4.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed mraza Ignoriranje upozorenja o pojavi mraza značajno utječe na stanovništvo te poljoprivrednu proizvodnju. Ne provođenje pravovremenih mjera zaštite rezultira velikim štetama u poljoprivrednoj proizvodnji i propadanja uroda. 6.4.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz Biljke u tkivu imaju veliki postotak vode. Prilikom pojave niske temperature dolazi do smrzavanja vode što dovodi do pucanja i širenja tkiva te odumiranja biljaka. Kod slabijih mrazova dolazi do oštećenja zelenih nezaštićenih dijelova. Takvu pojavu biljke prepoznaju kao stres, što dovodi do pada otpornosti biljaka. Ako su biljke na vrijeme pripremljene te su povukle biljne sokove na vrijeme, mraz nema nepovoljno djelovanje. Kod pojave slabih i umjerenih mrazova dolazi do oštećenja zelenih dijelova biljaka, što ne dovodi do velikih problema za biljke. Kod pojave jakih i vrlo jakih mrazova dolazi do oštećenja tkiva, što može izazvati značajna oštećenja na deblu, granama, krošnji i dr. Prilikom smrzavanja tla dolazi do odumiranja korijena i izbacivanja korijena ako biljka nije prilagođena na takve uvjete. U voćarskim krajevima u nekim godinama voćke mogu biti izložene opasnosti od pojave kasnih proljetnih mrazova koji se javljaju najčešće u fazi cvatnje. Tada zatvoreni ili otvoreni cvjetovi i tek zametnuti plodovi mogu biti potpuno ili samo djelomično uništeni. Cvjetni pupovi su najosjetljiviji na kasne proljetne mrazove za razliku od faze potpunog zimskog mirovanja kada cvjetni pupovi mogu izdržati znatno niske temperature. S početkom vegetacije, njihovim pupanjem i cvjetanjem ta se osjetljivost naglo povećava. Kasni proljetni mrazovi mogu počiniti velike štete u smislu da unište cijelu berbu. Zametnuti plodovi su još osjetljiviji od cvjetova i propadaju na temperaturi od -1,2 do 2 °C, dok cvjetovi stradaju na -2,0 do -3,0 °C. Pojedini dijelovi cvijeta su također nejednako otporni prema mrazovima. Najosjetljiviji je sjemeni zametak, a najotporniji polen. Pri pojavi kasno proljetnih mrazeva očekuje se znatan pad temperature zraka, jutarnje i dnevne, nakon razdoblja iznadprosječno toplog vremena. Valja posebno upozoriti voćare i vinogradare da se pri takvim promjenama vremena očekuje pojava jutarnjeg mraza, ponajprije u gorju (vinogradarske površine), a zatim i u nizinama. Pojava kasno proljetnog mraza u većini je slučajeva praćena vjetrom, umjerenim ili jakim sjevercem 6.4.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na život i zdravlje ljudi Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni. S obzirom na učinke koje mraz ima na stanovništvo, posljedice na životi zdravlje ljudi procijenjene su neznatnim, točnije posljedicama će biti zahvaćeno manje od 0,001% stanovništva. Tablica 43: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! Z,),Z,M,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!<$%1%!&%!D'=4#!'!1/$%=392!397/'! ! ;4B392/'(2!&%!D'=4#! '!1/$%=392! 397/'!6$'5%1797!B2!7576&'<!0$492<! 397/'! G/40'=2&! 92/&4B#%=&'<! 10$%9%&92<@! 021! 64/&2$'=%&9%H! 1%! 5492! B2! 6$4(92&9792! 5%54! <4?7! 0'#'! 7! B%B#%=7! &254?! 4/! 6$4(2B%!&%B#%3'>!5%4!64B392/'(%!/4?%J%9%!46'B%&'>!B(2&%$'92<!F!64?'&73'@!413'92J2&'@!4043923'@! 2=%57'$%&'@!10$'&7#'!'!B534&92&',!! ! "! 401'$4<! &%! 78'&52! 5492! <$%1! '<%! &%! B#%&4=&'A#=4@! 64B392/'(2! &%! D'=4#'! 1/$%=392! 397/'! 6$4('92&92&2! B7! &21&%#&'<@! #48&'92! 64B392/'(%<%! :2! 0'#'! 1%>=%:2&4! <%&92! 4/! C@CCMd! B#%&4=&'A#=%,!! =&KL+M&!:"N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!O+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!c!i'&/! Q+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! R'1,!4(&-1P-+0&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! X!C@C--! e! .! Q%32&2! C@C--!F!C@MC-! ! "! I<92$2&2! C@MC)!F!C@-))! ! :! \&%8%9&2! C@-ZZ!F!C@[[Z! ! T! N%#%B#$4K%3&2! C@[*e!X! ! ! Z,),Z,-,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!<$%1%!&%!?4B64/%$B#=4! ! ;4B392/'(2! &%! ?4B64/%$B#=4! 4/&4B2! B2! &%! 7576&7! <%#2$'9%3&7! '! K'&%&('9B57! A#2#7! 7! ?4B64/%$B#=7!&%B#%37!7#92(%92<!6$'92#&92,!Q%#2$'9%3&%!A#2#%!B!64B392/'(%<%!64!?4B64/%$B#=4! 6$'5%1792!B2!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2,!! .04$'&%!#4?!#'6%!<4D2!&%&'92#'!A#2#7!4/!PC!Y!eCd!&%!643946$'=$2/&'<!573#7$%<%@!%!&2$'92#54! B2! /4?4/'! /%! &%B#%&2! MCCdY#&%! A#2#%,! ;$4('92&92&4! 92! /%! :2! 7B3'92/! /4?%J%9%! B! &%9?4$'<! <4?7:'<! 64B392/'(%<%! &%B#%#'! <%#2$'9%3&%! A#2#%! 64! ?4B64/%$B#=4! =2:%! 4/! -Cd! 63%&'$%&'>! B$2/B#%=%!6$4$%87&%!.6:'&2@!#48&'92!=2:%!4/!-,))-,[PM@CC!57&%,! 6.4.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na gospodarstvo Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine. Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da nastane 100%-tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% planiranih sredstava proračuna Općine, točnije veća od 2.442.751,00 kuna.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=