ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Broj 6 - GODINA MMXXII. Bjelovar, 21. srpnja 2022. ISSN 1331-3819 AKTI ŽUPANA 147. Temeljem članka 45. stavka 7. Zakona o lovstvu ("Narodne novine", broj 99/18, 32/19 i 32/20), članka 48. Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenja i revizije lovnogospodarskih osnova za zajednička lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 5/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 20. srpnja 2022. godine, donio je ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka revizije lovnogospodarske osnove za zajedničko otvoreno lovište broj: VII/114 – "DABRAVINE" Članak 1. U Povjerenstvo za provedbu ispitnog postupka revizije lovnogospodarske osnove za zajedničko otvoreno lovište broj: VII/114 – "DABRAVINE" (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 1. Robert Pavlović, dipl. ing. šum. – predsjednik Povjerenstva, 2. mr. Domagoj Križaj, dipl. ing. šum., predstavnik Ministarstva poljoprivrede – član, 3. Boris Tomšić, dr. vet. med. – član. Članak 2. Zadaća Povjerenstva je provesti ispitni postupak revizije elaborata lovnogospodarske osnove za zajedničko otvoreno lovište broj: VII/114 – "DABRAVINE", te izraditi i dostaviti mišljenje Županu u roku od 15 dana od dana završetka ispitnog postupka. Članak 3. Početak rada Povjerenstva utvrđuje predsjednik Povjerenstva u dogovoru s lovoovlaštenikom i članovima Povjerenstva. Članak 4. Povjerenstvo ispitni postupak provodi u lovištu za koje je izrađena lovnogospodarska osnova, a radu Povjerenstva dužan je prisustvovati predstavnik lovoovlaštenika i izrađivač elaborata. Administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za poljoprivredu. Članak 5. Članovi Povjerenstva, koji nisu zaposlenici Županije, imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu Povje-

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 renstva a obračunava se u visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji, koja se priznaje službenicima u upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije te naknadu putnih troškova. Član Povjerenstva koji je službenik Županije nema pravo na naknadu za sudjelovanje u radu Povjerenstva. Članak 6. Troškovi ispitnog postupka elaborata lovnogospodarske osnove za zajedničko otvoreno lovište broj: VII/114 – "DABRAVINE" iznose 1.000,00 kuna, a dužan ih je snositi podnositelj zahtjeva, odnosno lovoovlaštenik. Troškove iz stavka 1. ovog članka potrebno je uplatiti prije radne sjednice Povjerenstva na broj IBAN Bjelovarsko-bilogorske županije HR87 2340009 1800007002, MODEL HR 68, Poziv na broj 5312-OIB uplatitelja. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 323-02/22-01/3 URBROJ: 2103-09-22-4 Bjelovar, 20. srpnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 148. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 14. srpnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Čistopis Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Čistopis Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, donijet na sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 29. travnja 2022. godine. Navedeni Čistopis Statuta sadrži: - Statut Bolnice, donijet na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 27. 04. 2016. godine te je na isti dana Suglasnost Župana Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 500-01/16-01/17, URBROJ: 2103-09-1611, od 08. 06. 2016. godine, - Izmjene i dopune Statuta Bolnice, koje je Upravno vijeće donijelo na sjednici održanoj 27. 06. 2018. godine te je na iste dana Suglasnost Župana Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 500-01/18-01/6, URBROJ: 2103-09-18-19, od 31. 08. 2018. godine, - Izmjene i dopune Statuta Bolnice, koje je Upravno vijeće donijelo na sjednici održanoj 18. 04. 2019. godine te je na iste dana Suglasnost Župana Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 500-01/19-01/41, URBROJ: 2103-09-19-5, od 14. 05. 2019. godine, - Izmjene i dopune Statuta Bolnice, koje je Upravno vijeće donijelo na sjednici održanoj 23. 12. 2021. godine te je na iste dana Suglasnost Župana Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 500-01/22-01/2, URBROJ: 2103-09-22-9, od 02. 03. 2022. godine, - Izmjene i dopune Statuta Bolnice, koje je Upravno vijeće donijelo na sjednici održanoj 28. 02. 2022. godine te je na iste dana suglasnost Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 500-01/22-01/2, UBROJ: 2103/1-01-22-8, od 11. ožujka 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-30 Bjelovar, 14. srpnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 149. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 13. srpnja 2022. godine donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na III. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na III. izmjenu i dopunu popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini, koja se odnosi na: Daruvarske toplice, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju, Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije i Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije.

Stranica 3 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/55 URBROJ: 2103-09-22-28 Bjelovar, 13. srpnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 150. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. srpnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja spremačica na određeno, puno radno vrijeme, pet (5) izvršitelja/ica u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja spremačica na neodređeno, puno radno vrijeme, pet (5) izvršitelja/ica u Općoj bolnici Bjelovar, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/12, Ur.broj: 2103-72-03-22-02, dana 05. srpnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-102 Bjelovar, 12. srpnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 OPĆINA SIRAČ 60. Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine", broj 143/21) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, donosi KODEKS PONAŠANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI OPĆINE SIRAČ I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Kodeksom ponašanja uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Kodeksa ponašanja, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa ponašanja te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. Članak 2. (1) Svrha je Kodeksa ponašanja jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini. (2) Cilj je kodeksa ponašanja uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća. Članak 3. (1) Odredbe ovog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća odnose se i na općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti). (2) Odredbe ovog kodeksa ponašanja iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3., 4., 9., 10., 14., 16. i 17. odnose se na sve sobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na sjednicu Općinskog vijeća. Članak 4. (1) U ovom kodeksu ponašanja pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Općine Sirač 2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti 3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općine Sirač 3. potencijalni sukob interesa je situacija u kojoj privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 4. stvarni sukob interesa je situacija u kojoj je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 5. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. (2) Izrazi koji se koriste u ovom kodeksu ponašanja, a imaju rodni značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Stranica 5 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA Članak 5. Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela: 1. zakonitosti i zaštite javnog interesa 2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije vlasti u kojima djeluju 3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja 4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa 5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti 6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja 7. javnosti rada i dostupnosti građanima 8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela vlasti 9. zabrane svjesnog iznošenja neistina 10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima 11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine 14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora 15. odnosa prema službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisna postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično) 16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih 17. osobne odgovornosti za svoje postupke. Članak 6. (1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti. (2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju. Članak 7. Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelji političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti. III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI Članak 8. Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. Članak 9. Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom. Članak 10. Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe. IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU Članak 11. Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe. V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA PONAŠANJA Članak 12. (1) Primjenu Kodeksa ponašanja prate Etički odbor i Vijeće časti. (2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. (3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. (4) Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća.

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Članak 13. (1) Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkog odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. (2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, i to jedan član iz vlasti te jedan član iz oporbe. Članak 14. (1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. (2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelji političke dužnosti, članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. Članak 15. (1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi Općinskog vijeća, člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika, službenika upravnog tijela Općine ili po prijavi građana. (2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa ponašanja uz navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. (3) Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja. Članak 16. (1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi. (2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje, Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi. (3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. Članak 17. (1) Etički odbor u roku od 30 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi. (2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju. Članak 18. (1) Za povredu odredaba Kodeksa ponašanja Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Kodeksa ponašanja. (2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. Članak 19. (1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora. (2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća. Članak 20. (1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sirač. (2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno odluci o naknadi i drugim primanjima članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća. Članak 21. Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u "Županijskom glasniku" i na mrežnoj stranici Općine Sirač. VI. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 22. Ovaj Kodeks ponašanja stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-01/22-01/2 URBROJ: 2103-17-01-22-1 Sirač, 07. srpnja 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 61. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) i članka 12. Kodeksa ponašanja nositelja političkih

Stranica 7 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK dužnosti Općine Sirač, Općinsko vijeće Općine Sirač, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, donosi ODLUKU o imenovanju Etičkog odbora Članak 1. Ovom se Odlukom imenuje Etički odbor Općine Sirač. Članak 2. U Etički odbor Općine Sirač imenuju se: 1. Marijan Supan, predsjednik 2. Tomislav Petrušić, član 3. Denis Orčik, član. Članak 3. Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-01/22-01/2 URBROJ: 2103-17-01-22-2 Sirač, 07. srpnja 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 62. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) i članka 12. Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Sirač, Općinsko vijeće Općine Sirač, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, donosi ODLUKU o imenovanju Vijeća časti Članak 1. Ovom se Odlukom imenuje Vijeće časti Općine Sirač. Članak 2. U Vijeće časti Općine Sirač imenuju se: 1. Kristijan Matijašević, predsjednik 2. Lucijan Šafar, član 3. Matija Kreuzer, član 4. Jasna Petrušić, član 5. Katarina Žuger, član Članak 3. Mandat predsjednika i članova Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-01/22-01/2 URBROJ: 2103-17-01-22-3 Sirač, 07. srpnja 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 63. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 15. Sjednici održanoj 07. srpnja 2022. godine donosi: ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2022. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. U Proračunu Općine Sirač za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 12/21, 02/22) članak 1. mijenja se i glasi: Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks 2022. g. smanjenje 2022. g. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 13.535.290,58 kn 225.300,00 kn 13.760.590,58 kn 1,02

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks 2022. g. smanjenje 2022. g. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 297.000,00 kn 0,00 kn 297.000,00 kn 1,00 UKUPNO PRIHODA 13.832.290,58 kn 225.300,00 kn 14.057.590,58 kn 1,02 Rashodi poslovanja 8.719.055,00 kn 228.789,52 kn 8.947.844,52 kn 1,03 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.872.625,00 kn -3.489,52 kn 3.869.135,48 kn 1,00 UKUPNO RASHODA 12.591.680,00 kn 225.300,00 kn 12.816.980,00 kn 1,02 RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 1.240.610,58 kn 0,00 kn 1.240.610,58 kn 1,00 RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina -1.066.187,93 kn 0,00 kn -1.066.187,93 kn 100,00% Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju -1.066.187,93 kn 0,00 kn -1.066.187,93 kn 100,00% RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 174.422,65 kn 0,00 kn 174.422,65 kn 1,00 NETO FINANCIRANJE -174.422,65 kn 0,00 kn -174.422,65 kn 1,00 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 2,23 Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji Proračuna Općine Sirač za 2022. g. u II. Izmjenama i dopunama povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi: II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2022. GODINU A. Račun Prihoda i primitaka Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 13.535.290,58 225.300,00 13.760.590,58 101,66% 61 Prihodi od poreza 6.072.328,90 0,00 6.072.328,90 100,00% 611 Porez i prirez na dohodak 5.916.328,90 0,00 5.916.328,90 100,00% 613 Porezi na imovinu 141.000,00 0,00 141.000,00 100,00% 614 Porezi na robu i usluge 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 4.293.500,00 225.300,00 4.518.800,00 105,25% 633 Pomoći iz proračuna 1.955.500,00 225.300,00 2.180.800,00 111,52% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 118.000,00 0,00 118.000,00 100,00% 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.030.000,00 0,00 2.030.000,00 100,00% 64 Prihodi od imovine 489.961,68 0,00 489.961,68 100,00% 641 Prihodi od financijske imovine 30.810,00 0,00 30.810,00 100,00% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 458.401,68 0,00 458.401,68 100,00% 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 750,00 0,00 750,00 100,00% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.535.000,00 0,00 2.535.000,00 100,00% 651 Upravne i administrativne pristojbe 500,00 0,00 500,00 100,00% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.924.500,00 0,00 1.924.500,00 100,00%

Stranica 9 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 653 Komunalni doprinosi i naknade 610.000,00 0,00 610.000,00 100,00% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 137.500,00 0,00 137.500,00 100,00% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 42.500,00 0,00 42.500,00 100,00% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 95.000,00 0,00 95.000,00 100,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 683 Ostali prihodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 297.000,00 0,00 297.000,00 100,00% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 147.000,00 0,00 147.000,00 100,00% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 147.000,00 0,00 147.000,00 100,00% 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 UKUPNO 13.832.290,58 225.300,00 14.057.590,58 101,63% A. Račun Rashoda i izdataka Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 3 Rashodi poslovanja 8.719.055,00 228.789,52 8.947.844,52 102,62% 31 Rashodi za zaposlene 1.343.300,00 5.500,00 1.348.800,00 100,41% 311 Plaće (Bruto) 995.000,00 0,00 995.000,00 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 170.800,00 500,00 171.300,00 100,29% 313 Doprinosi na plaće 177.500,00 5.000,00 182.500,00 102,82% 32 Materijalni rashodi 3.949.250,00 178.289,52 4.127.539,52 104,51% 321 Naknade troškova zaposlenima 240.800,00 0,00 240.800,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 499.050,00 117.689,52 616.739,52 123,58% 323 Rashodi za usluge 2.940.935,00 53.406,00 2.994.341,00 101,82% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.450,00 -143,00 9.307,00 98,49% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 259.015,00 7.337,00 266.352,00 102,83% 34 Financijski rashodi 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00% 35 Subvencije 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.306.055,00 1.000,00 1.307.055,00 100,08% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 1.086.055,00 1.000,00 1.087.055,00 100,09% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 403.950,00 30.000,00 433.950,00 107,43% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 403.950,00 30.000,00 433.950,00 107,43% 38 Ostali rashodi 1.383.500,00 14.000,00 1.397.500,00 101,01% 381 Tekuće donacije 803.500,00 4.000,00 807.500,00 100,50% 382 Kapitalne donacije 380.000,00 10.000,00 390.000,00 102,63%

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 386 Kapitalne pomoći 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.872.625,00 -3.489,52 3.869.135,48 99,91% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 250.000,00 68.000,00 318.000,00 127,20% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 68.000,00 168.000,00 168,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.415.625,00 12.375,00 1.428.000,00 100,87% 421 Građevinski objekti 1.169.625,00 12.375,00 1.182.000,00 101,06% 422 Postrojenja i oprema 235.000,00 0,00 235.000,00 100,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.207.000,00 -83.864,52 2.123.135,48 96,20% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.192.000,00 -83.864,52 2.108.135,48 96,17% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 174.422,65 0,00 174.422,65 100,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 174.422,65 0,00 174.422,65 100,00% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 174.422,65 0,00 174.422,65 100,00% UKUPNO 12.766.102,65 225.300,00 12.991.402,65 101,76% B. Račun financiranja/zaduživanja Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova -174.422,65 0,00 -174.422,65 100,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova -174.422,65 0,00 -174.422,65 100,00% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti -174.422,65 0,00 -174.422,65 100,00% UKUPNO -174.422,65 0,00 -174.422,65 100,00% Članak 3. U posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Sirač za 2022.g, rashodi i izdaci povećavaju se, odnosno smanjuju unutar proračuna rashoda izdataka na sljedećim programima i aktivnostima: II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdatci Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 699.122,65 3.757,00 702.879,65 100,54% GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 449.422,65 3.900,00 453.322,65 100,87%

Stranica 11 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 Izv 1 5 Program 1001 Javna uprava 427.422,65 3.900,00 431.322,65 100,91% Akt. A100001 Redovne aktivnosti Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 189.000,00 2.000,00 191.000,00 101,06% 32 Materijalni rashodi 189.000,00 2.000,00 191.000,00 101,06% 323 Rashodi za usluge 132.000,00 2.000,00 134.000,00 101,52% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 0,00 57.000,00 100,00% Akt. A100059 Dani Općine Sirač, blagdani i proslave Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 50.000,00 1.900,00 51.900,00 103,80% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 1.900,00 51.900,00 103,80% 323 Rashodi za usluge 0,00 1.900,00 1.900,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. A100060 Ostale prigodne proslave Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. A100069 Savjet mladih Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% Akt. A100161 Povrat državnog zajma po godišnjoj prijavi Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 174.422,65 0,00 174.422,65 100,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 174.422,65 0,00 174.422,65 100,00% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 174.422,65 0,00 174.422,65 100,00% Program 1002 Izbori 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00% Akt. A100063 Izbori za mjesne odbore Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00% GLAVA 00102 URED NAČELNIKA 241.900,00 -143,00 241.757,00 99,94% Izv 1 Program 1003 Javna uprava i administracija 241.900,00 -143,00 241.757,00 99,94% Akt. A100004 Redovan rad Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 214.900,00 -143,00 214.757,00 99,93% 31 Rashodi za zaposlene 156.000,00 0,00 156.000,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 126.000,00 0,00 126.000,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 58.900,00 -143,00 58.757,00 99,76% 321 Naknade troškova zaposlenima 13.400,00 0,00 13.400,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 -143,00 857,00 85,70%

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.500,00 0,00 21.500,00 100,00% Akt. A100005 Proračunska pričuva Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Akt. A100088 Općinska prekogranična suradnja Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 7.800,00 0,00 7.800,00 100,00% Izv 1 5 Program 1004 Nacionalne manjine 7.800,00 0,00 7.800,00 100,00% Akt. A100006 Vijeće češke nacionalne manjine Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 0,00 100,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 485,00 0,00 485,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 200,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215,00 0,00 215,00 100,00% 38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% Akt. A100007 Vijeće srpske nacionalne manjine Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 4.800,00 0,00 4.800,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 3.800,00 0,00 3.800,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 50,00 0,00 50,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 200,00 0,00 200,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250,00 0,00 250,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.300,00 0,00 3.300,00 100,00% 38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 12.066.980,00 221.543,00 12.288.523,00 101,84% GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 8.159.355,00 126.353,48 8.285.708,48 101,55% Izv 1 4 5 7 Program 1005 Javna uprava i administracija 1.480.950,00 134.800,00 1.615.750,00 109,10% Akt. A100008 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 725.800,00 6.800,00 732.600,00 100,94% 31 Rashodi za zaposlene 695.800,00 500,00 696.300,00 100,07% 311 Plaće (Bruto) 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 95.800,00 500,00 96.300,00 100,52% 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 30.000,00 6.300,00 36.300,00 121,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 0,00 6.300,00 6.300,00

Stranica 13 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 Akt. A100010 Zajednički troškovi službi Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 419.150,00 108.000,00 527.150,00 125,77% 32 Materijalni rashodi 394.650,00 108.000,00 502.650,00 127,37% 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 34.000,00 9.000,00 43.000,00 126,47% 323 Rashodi za usluge 323.150,00 95.500,00 418.650,00 129,55% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.500,00 3.500,00 26.000,00 115,56% 34 Financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% Akt. A100011 Otplata kredita Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% 34 Financijski rashodi 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% Akt. A100012 Nabava opreme Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 226.000,00 20.000,00 246.000,00 108,85% 32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 40.000,00 200,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 40.000,00 200,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 206.000,00 0,00 206.000,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 195.000,00 0,00 195.000,00 100,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100044 Javni radovi - Revitalizacija javnih površina Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 101.500,00 0,00 101.500,00 100,00% 31 Rashodi za zaposlene 91.500,00 0,00 91.500,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 79.000,00 0,00 79.000,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 8.900,00 0,00 8.900,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.100,00 0,00 1.100,00 100,00% Program 1006 Upravljanje imovinom 2.097.500,00 10.010,48 2.107.510,48 100,48% Akt. A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100100 Tekuće i investicijsko i uređenje (bivša) škola Pakrani Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. A100107 Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 585.000,00 -163.489,52 421.510,48 72,05%

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 585.000,00 -163.489,52 421.510,48 72,05% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 585.000,00 -163.489,52 421.510,48 72,05% Akt. K100014 Dodatna ulaganja na objektima Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. K100080 Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Akt. K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 562.500,00 0,00 562.500,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 562.500,00 0,00 562.500,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 562.500,00 0,00 562.500,00 100,00% Akt. K100154 Izgradnja civilne streljane Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100155 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% Akt. K100160 Rekonstrukcija društvenog doma Miljanovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 30.500,00 50.500,00 252,50% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 30.500,00 50.500,00 252,50% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 30.500,00 50.500,00 252,50% Akt. K100164 Adaptacija mrtvačnice u Siraču Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 474.500,00 0,00 474.500,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 474.500,00 0,00 474.500,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 474.500,00 0,00 474.500,00 100,00% Akt. K100165 Nadstrešnica ispred O. Š. Sirač Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 0,00 68.000,00 68.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 68.000,00 68.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 68.000,00 68.000,00 Akt. T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 295.500,00 75.000,00 370.500,00 125,38% 32 Materijalni rashodi 295.500,00 75.000,00 370.500,00 125,38% 322 Rashodi za materijal i energiju 129.000,00 55.000,00 184.000,00 142,64% 323 Rashodi za usluge 164.500,00 20.000,00 184.500,00 112,16% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% Program 1007 Javne potrebe u školstvu 737.585,00 6.600,00 744.185,00 100,89%

Stranica 15 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 Akt. A100018 Predškolsko obrazovanje Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 677.835,00 6.600,00 684.435,00 100,97% 32 Materijalni rashodi 26.500,00 5.600,00 32.100,00 121,13% 323 Rashodi za usluge 20.000,00 5.600,00 25.600,00 128,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.500,00 0,00 6.500,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 651.335,00 1.000,00 652.335,00 100,15% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 651.335,00 1.000,00 652.335,00 100,15% Akt. A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 3.800,00 0,00 3.800,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 800,00 0,00 800,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 800,00 0,00 800,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 Akt. A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 29.400,00 0,00 29.400,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 29.400,00 0,00 29.400,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 29.400,00 0,00 29.400,00 100,00% Akt. A100156 Sufinanciranje školskog pribora Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 26.550,00 0,00 26.550,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 26.550,00 0,00 26.550,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 26.550,00 0,00 26.550,00 100,00% Program 1008 Socijalna skrb 441.000,00 30.000,00 471.000,00 106,80% Akt. A100021 Novčana pomoć Funkcija: 1060 Stanovanje 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00% Akt. A100022 Naknada za troškove stanovanja Funkcija: 1060 Stanovanje 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100023 Pomoć za novorođenče Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. A100024 Humanitarna djelatnost Crvenog križa Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% Akt. A100066 Financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima OŠ Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00%

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00% Akt. A100083 Podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba i ostale naknade Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00% Akt. A100145 Novčane pomoći umirovljenicima Funkcija: 1020 Starost 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. A100146 Potpora mladim obiteljima Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% Akt. A100159 Pomoć za ogrjev Funkcija: 1060 Stanovanje 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% Akt. A100166 Sufinanciranje pogreba preminulih branitelja Funkcija: 1020 Starost 0,00 30.000,00 30.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 30.000,00 30.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 30.000,00 30.000,00 Program 1009 Promicanje kulture 483.500,00 -74.357,00 409.143,00 84,62% Akt. A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 73.000,00 0,00 73.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 73.000,00 0,00 73.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 73.000,00 0,00 73.000,00 100,00% Akt. A100029 Dani šljiva i rakija Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 282.900,00 0,00 282.900,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 279.400,00 0,00 279.400,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 230.900,00 0,00 230.900,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00% 381 Tekuće donacije 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00% Akt. A100030 Maskembal Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 500,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 600,00 0,00 600,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00% Akt. A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00%

Stranica 17 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 32 Materijalni rashodi 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 0,00 9.500,00 100,00% Akt. A100082 Dani kulture nacionalnih manjina Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 10.000,00 3.537,00 13.537,00 135,37% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 3.537,00 13.537,00 135,37% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 3.537,00 13.537,00 135,37% Akt. K100028 Spomenik kulture "Stari grad" Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 100.000,00 -77.894,00 22.106,00 22,11% 32 Materijalni rashodi 96.000,00 -77.894,00 18.106,00 18,86% 323 Rashodi za usluge 96.000,00 -77.894,00 18.106,00 18,86% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% Akt. A100032 Financiranje programa i projekata u sportu Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% Program 1011 Razvoj civilnog društva 234.000,00 4.000,00 238.000,00 101,71% Akt. A100033 Pomoć vjerskim zajednicama Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% Akt. A100034 Financiranje političkih stranaka Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 18.000,00 4.000,00 22.000,00 122,22% 38 Ostali rashodi 18.000,00 4.000,00 22.000,00 122,22% 381 Tekuće donacije 18.000,00 4.000,00 22.000,00 122,22% Akt. A100035 Redovna djelatnost udruga Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 148.000,00 0,00 148.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 148.000,00 0,00 148.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 148.000,00 0,00 148.000,00 100,00% Akt. A100085 Proračunski korisnici drugog proračuna Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100122 Wifi4EU Funkcija: 0460 Komunikacije 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00% Program 1012 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 1.042.000,00 10.000,00 1.052.000,00 100,96% Akt. A100036 Vatrogasna zajednica Općine Sirač Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 530.000,00 0,00 530.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=