ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 132 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 4. Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 65/16) 5. Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016. god., Izmjene i dopune iz 2019. god. 6. Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja – Sektor D – srednja i donja Sava – Branjeno područje 6: područje maloga sliva Ilova – Pakra, 2014. god. 7. Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave na području županije, 2016. god. 8. Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21). 6.8. RIZIK – Potres 6.8.1. NAZIV SCENARIJA – Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine Naziv scenarija Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine Grupa rizika Potres Rizik Potres Radna skupina Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Sirač Nositelj: Komus Sirač, VZO Sirač Izvršitelj: Voditelj komunalnih poslova, Marijan Supan – Zapovjednik VZO Sirač 6.8.2. Uvod – Potres Republika Hrvatska nalazi se na području izražene seizmičke aktivnosti. Prema kvalifikaciji prirodnih katastrofa s obzirom na to da štete po stanovništvu i na materijalnom dobru, potresi se nalaze pri samom vrhu. Seizmiku nekog područja određuju parametri i to: - hipocentar ili žarište, geometrijska točka, odnosno područje u unutrašnjosti zemlje u kojem dolazi do poremećaja te se prostiru valovi potresa, a određuju ga geografske koordinate i podaci o dubini, - epicentar je projekcija hipocentra na površinu zemlje što se još može objasniti kao točka na površini zemlje koja je najbliža hipocentru, - intenzitet potresa je učinak potresa na površini zemlje za zahvaćenom i promatranom prostoru, - magnituda potresa pokazuje kakve je jačine potres u žarištu (hipocentru). Potres se najčešće očituje kao podrhtavanje tla zbog naglog oslobođenja energije u Zemljinoj kori. Kod procjene rizika u pravilu se razrađuju potresi povezani s teorijom tektonskih ploča i njihovog gibanja s obzirom na to da važnost utjecaja koji imaju na ljudsku okolinu te graditeljsku baštinu. Potresi pripadaju skupini prirodnih rizika koji se ne mogu predvidjeti, a postoji vjerojatnost da se dogode u bilo kojem trenutku. Kako potrese nije moguće spriječiti, od iznimne je važnosti provođenje mjera za ublažavanje posljedica te spremnost i edukacija društvene zajednice. Tablica 62: Prikaz učestalosti potresa na području gradova Bjelovarsko-bilogorske županije za povratni period od 125 god. (1879. - 2003.) !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! "#$%&'(%! ! R B'#239E!N4<7B!"'$%8@!a\.!"'$%8) S1=$A'#239E! 4/'#239!54<7&%3&'>!64B34=%@!Q%$'9%&!"76%&!F!\%64=92/&'5!a\.!"'$%8) ! [#f#.#!EP15!c!B1(')4! ! L26703'5%! c$=%#B5%! &%3%1'! B2! &%! 64/$7897! '1$%D2&2! B2'1<'852! %5#'=&4B#',! ;$2<%! 5=%3'K'5%('9'! 6$'$4/&'>! 5%#%B#$4K%! B! 401'$4<! &%! #4! /%! A#2#2! 64! B#%&4=&'A#=7! '! &%! <%#2$'9%3&4<! /40$7@! 64#$2B'!B2!&%3%12!6$'!B%<4<!=$>7,!"2'1<'57!&254?!64/$789%!4/$2J797!6%$%<2#$'!'!#4E! • >'64(2&#%$!'3'!D%$'A#2@!?24<2#$'9B5%!#485%@!4/&4B&4!64/$7892!7!7&7#$%A&94B#'!12<392!7! 5492<!/43%1'!/4!64$2<2:%9%!#2!B2!6$4B#'$7!=%34='!64#$2B%@!%!4/$2J797!?%!?24?$%KB52! 544$/'&%#2!'!64/%('!4!/70'&'@! • 26'(2&#%$!92!6$4925('9%!>'64(2&#$%!&%!64=$A'&7!12<392!A#4!B2!94A!<4D2!409%B&'#'!5%4! #485%!&%!64=$A'&'!12<392!549%!92!&%903'D%!>'64(2&#$7@! • '&#2&1'#2#!64#$2B%!92!78'&%5!64#$2B%!&%!64=$A'&'!12<392!1%!1%>=%:2&4<!'!6$4<%#$%&4<! 6$4B#4$7@! • <%?&'#7/%!64#$2B%!645%1792!5%5=2!92!9%8'&2!64#$2B!7!D%$'A#7!G>'64(2&#$7H,! ! ;4#$2B!B2!&%982A:2!48'#792!5%4!64/$>#%=%&92!#3%!104?!&%?34?!4B3404J2&9%!2&2$?'92!7!\2<39'&49! 54$',!N4/!6$4(92&2!$'1'5%!7!6$%='37!B2!$%1$%J797!64#$2B'!64=21%&'!B!#24$'94<!#25#4&B5'>!6348%!'! &9'>4=4?! ?'0%&9%! B! 401'$4<! &%! #4! /%! =%D&4B#! 7#92(%9%! 549'! '<%97! &%! 397/B57! 4543'&7! #2! ?$%/'#239B57!0%A#'&7,!;4#$2B'!6$'6%/%97!B576'&'!6$'$4/&'>!$'1'5%!549'!B2!&2!<4?7!6$2/='/92#'@!%! 64B#49'!=92$49%#&4B#!/%!B2!/4?4/2!7!0'34!5492<!#$2&7#57,!N%54!64#$2B2!&'92!<4?7:2!B6$'928'#'@! 4/!'1&'<&2!92!=%D&4B#'!6$4=4J2&92!<92$%!1%!703%D%=%&92!64B392/'(%!#2!B6$2<&4B#! '!2/75%('9%! /$7A#=2&2!1%92/&'(2,!! ! ! ! ! =&KL+M&![.N!B'+0&/!67)4(&L14(+!*1(')4&!-&!*15'67,6!2'&51P&!R,)L1P&'401!]!K+L121'40)!O6*&-+,)!/&!*1P'&(-+! *)'+15!15!$.T!215#!V$f^d#!c!.gg"#W! F'&5!Z!U,)4(1! n!V8!DW! o!V8!>W! a)4(+-)!+-()-/+()(&!V1!iJ%WT! I! I<! I<<! I<<<! R,)L1P&'! )P,e**! MZ,e)[! MP! -! C! C! a&/U&! )P,[)e! MZ,ZM[! MC! M! M! C! G&'6P&'! )P,P*)! M[,--*! MM! -! C! C! F&')X-+M&! )P,P[Z! MZ,*)Z! P! )! M! C! F'6K+X-1!B1L,)! )P,[C-! M[,M[e! MC! -! C! C! S1=4$E!;Qn!\%?$20!F!?24K'1'85'! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P! Q2/=2/2=! F! "64&>272$! N%$&'5! GQ"N! '3'! Q"NYZ)H! 92! 392B#='(%! 54$'A#2&%! 1%! 6$4(92&7! 64#$2B%! &%! #2<2397! 6$4<%#$%&'>!78'&%5%!7!64/$7897!649%=2!64#$2B%,! Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=