ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 136 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Tablica 63: Prikaz veze opisanog MCS stupnja te pripadajuće numeričke vrijednosti vršnog ubrzanja !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! "#$%&'(%! M+C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! =&KL+M&!["N!B'+0&/!P)/)!1*+4&-12!iCJ!4(6*-,&!()!*'+*&5&,69)!-6U)'+70)!P'+,)5-14(+!P'X-12!6K'/&-,&! iCJ! 4(6*&-,! *1(')4&! I'X-1!6K'/&-,)!(L&! D&/+P! *1(')4&! 8*+4!*1(')4&! VUZ4.W! V,)5+-+M&! 2'&P+(&M+,4012! 6K'/&-,&_!2W! ;5@' C@P*YC@Z*! GC@CZYC@C[H?! 9%5! "3'52!6%/%97!B%!1'/%@!4$<%$'!B2!6$2=$:7!'!64<'87,! i97/'!092D2!&%!73'(7,! ;55@' C@*eYM@)[! GC@MCYC@MPH?! =$34!9%5! L7A2!B2!/'<&9%('@!($9264='!6%/%97!B!5$4=%@!57:&'! 1'/4='!67(%97,! ;555@' -@)PY-@*)! GC@-PYC@+CH?! $%14$%&! "3%0'92!?$%J2&2!57:2!B2!$7A2@!%!9%82!?$%J2&2! 4A#2:797,!m34!67(%,! 5A@' )@*MYP@)C! GC@PCYC@PPH?! 67B#4A&'! N7:2!B2!#2A54!4A#2:797!'!$7A2,!R%B#%97!=23'52! 6754#'&2@!53'1'A#%!'!4/$4&'!12<392,! S1=4$E!L^R!K%573#2#! ! I! D$#=2!64#$2B%!70$%9%<4!63'#54@! B$2/&92! '!/70454! 1%#$6%&2!4B402,!;3'#54! 1%#$6%&2!4B402! F! <4?7:2! B6%A%=%&92! 764$%04<! 3%52! 46$2<2! 1%! B6%A%=%&92! 021! B62('9%3&'>! $%/4=%! '! ?$%J2='&B5'>!B#$492=%,!_70454!1%#$6%&2!4B402!Y!4B402!5492!92!<4?7:2!B6%B'#'!7&7#%$!-C!B%#'! B62('K'8&'<! $%/4='<%@! B62('9%3&4<! 46$2<4<! '! ?$%J2='&B5'<! B#$492='<%! GB62('9%3'1'$%&%! 92/'&'(%!1%!B6%A%=%&92! '1!$7A2='&%H,!;3'#54! '!B$2/&92!1%#$6%&2!4B402!&%54&! '&#2$=2&('9%!B&%?%! ('='3&2! 1%A#'#2! <4D2<4! B<%#$%#'! 6$2D'=923'<! GB$2/&92! '! #2A54! $%&92&2! 4B402H@! /45! /70454! 1%#$6%&2!4B402!7!=23'54<!64B#4#57!B<%#$%<4!64?'&73'<!4B40%<%,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Izvor: RGN fakultet U žrtve potresa ubrajamo plitko, srednje i duboko zatrpane osobe. Plitko zatrpane osobe – moguće spašavanje uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih radova i građevinskih strojeva. Duboko zatrpane osobe - osobe koje je moguće spasiti unutar 20 sati specifičnim radovima, specijalnom opremom i građevinskim strojevima (specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina). Plitko i srednje zatrpane osobe nakon intervencija snaga civilne zaštite možemo smatrati preživjelim (srednje i teško ranjene osobe), dok duboko zatrpane osobe u velikom postotku smatramo poginulim osobama. Tablica 64: Moguće posljedice potresa jačine VI°, VII° i VIII° MCS ljestvice Stupanj intenziteta Učinci i efekti potresa na: potresa Građevine Materijalna dobra Okoliš Ljude VI° Oštećenja građevina VII° Oštećenja građevina A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) – sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. Na pojedinim građevinama (10%) oštećenja 2. stupnja (umjerena oštećenja) – male pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. B./ Na pojedinim građevinama (10%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) – sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama, i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova zgrade, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. U r i j e t k im s l u - čajevima može se razbi t i posuđe i drugi stakleni predmeti. Knjige padaju s polica. Moguće je pomicanje teškog namještaja. Moguće je pomicanje teškog namještaja Mala zvona mogu zvoni t i . Domaće životinje bježe iz nastambi. U pojedinim slučajevima u vlažnom tlu moguće su pukotine šire od 1 cm. Primjećuju se promjene izdašnosti izvora i razine vode u zdencima. Zvone velika zvona. Na površini vode stvaraju se valovi, voda se zamuti od i zdi zanj a mul j a . Razina vode u zdencima se mijenja, kao i izdašnost izvora. U pojedinim slučajevima stvaraju se Tr e š n j u o s j e t e svi l judi unutar građevina i na otvorenom. Ljudi u g r ađev i nama s e uplaše i bježe na otvoreno. Pojedinci gube ravnotežu. Ljudi se prestraše i bježe u panici na otvoreno. Mnogi se teško održavaju na nogama. Trešnju osjete osobe koje se voze u automobilu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=