ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 152 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 te drugi zakoni, posebni propisi i tehnički normativi, ovisno o vrsti zahvata u prostoru. - Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja. 8.1.5. Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive na području Općine Sredstva na financiranje sustava civilne zaštite određena su proračunom Općine za 2021. god. Proračunom su utvrđeni izvori i način financiranja sustava civilne zaštite na području Općine, a u svrhu racionalnog i učinkovitog djelovanja sustava civilne zaštite Općine. (Točka 2.9.3.). 8.1.6. Baza podataka Bazu podataka označava skup međusobno povezanih podataka koji omogućavaju pregled sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, a koji se na odgovarajući način i pod određenim uvjetima koristi za potrebe sustava civilne zaštite, odnosno koji se koristi za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama kao i za potrebe provođenja osposobljavanja. Općina vodi "Evidenciju o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite" za članove stožera civilne zaštite, članove postrojbe civilne zaštite opće namjene, povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, koordinatore na lokaciji te pravne osobe u sustavu civilne zaštite. Razina spremnosti ove kategorije je procijenjena vrlo visokom. Tablica 75: Analiza sustava civilne zaštite – Područje preventive 8.2. Analiza na području reagiranja 8.2.1. Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Općine Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti: - svih čelnih osoba Općine za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite na razinama njihove odgovornosti, - spremnosti Stožera civilne zaštite Općine, - spremnosti koordinatora na mjestu izvanrednog događaja. Odgovornost je mjerljiva kroz analizu provedbe formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, osobito izrade i usvajanja procjena, planova o drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovog rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=