ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 50 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 1. UVOD Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća. Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač (u daljnjem tekstu Općina) temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima, koji uključuju: - pojednostavljenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata - jačanje dosljednosti radi lakše uporabe rezultata različitih područja i/ili prijetnji - standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih sektora - unapređenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, investiranja, osiguranja te sličnim aktivnostima Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač izrađena je sukladno: - Zakonu o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), - Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 65/16), - Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 69/16), - Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019. god., - Smjernicama za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave na području Županije, 2016. god. Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet i sl. Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica. !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! ".$%/#0%! 1E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=