ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 30 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Informati !ka obrada !"#$U& ! '%QA!"'"A!%#QA!%(*A! B#)A!BB)A!7"(! I-!E9.?/;/!0-5<V/G.-[<2-!<! E?9.9691-! 5-;-:-! @9R!'*+#(+')+! (#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%(*A! B#)A!BB)A!7"(! ^/E?/I/5.-[<2-!$!5-;-:-!E<N-! I-!E9.?/;/!0-5<V/G.-[<2-!<! E?9.9691-! (%Q#####$*! 'B+)7#A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'(+#*+''+! @9R!#'+('+''+! TI0<2/52/5-! (#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%(*A! B#)A!BB)A!7"(! ^/E?/I/5.-[<2-!$!5-;-:-!E<N-! I-!E9.?/;/!0-5<V/G.-[<2-!<! E?9.9691-! (%Q#####$*! '#+*'#A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!'(+#*+''+! TI0<2/52/5-! '(! C%RCC& (#A!"%A!'%%A!BB)A! B*)A!7"(! ^/E?/I/5.-[<2-!$!5-;-:-! E96195-!I-!E9.?/;/! 0-5<V/G.-[<2-!<!E?9.9691-! (7%)####$)! )7+#%(A7#! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! (#A!"%A!'%%A!BB)A! B*)A!7"(! ^/E?/I/5.-[<2-!$!5-;-:-! E96195-!I-!E9.?/;/! 0-5<V/G.-[<2-!<!E?9.9691-! (7%)####$)! "(+'((A7#! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! @9R!'*+#(+')+! TI0<2/52/5-! (#A!"%A!'%%A!BB)A! B*)A!7"(! ^/E?/I/5.-[<2-!$!5-;-:-! E96195-!I-!E9.?/;/! 0-5<V/G.-[<2-!<!E?9.9691-! (7%)####$)! '%+B##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!#'+('+''+! TI0<2/52/5-! ''! CCRCC& (#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%(*A! B#)A!BB)A!7"(! ^/E?/I/5.-[<2-!$!5-;-:-! E?/H?-0;/5<H!E?9<I:9@-!I-! E9.?/;/!0-5<V/G.-[<2-!<! E?9.9691-! (%7#####$B! ''+#%*A%#! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! (#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%(*A! B#)A!BB)A!7"(! ^/E?/I/5.-[<2-!$!5-;-:-! E?/H?-0;/5<H!E?9<I:9@-!I-! E9.?/;/!0-5<V/G.-[<2-!<! E?9.9691-! (%7#####$B! '%+%'%AB#! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! @9R!'*+#(+')+! TI0<2/52/5-! (#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%(*A! B#)A!BB)A!7"(! ^/E?/I/5.-[<2-!$!5-;-:-! E?/H?-0;/5<H!E?9<I:9@-!I-! E9.?/;/!0-5<V/G.-[<2-!<! E?9.9691-! (%7#####$B! '"+*#(AB#! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'(+#*+''+! @9R!#'+('+''+! TI0<2/52/5-! ! ! ''! CCRCC& (#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%(*A! B#)A!BB)A!7"(! ^/E?/I/5.-[<2-!$!5-;-:-! E?/H?-0;/5<H!E?9<I:9@-!I-! E9.?/;/!0-5<V/G.-[<2-!<! E?9.9691-! (%7#####$B! ')+'Q'A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!'(+#*+''+! TI0<2/52/5-! ')! CTRCC& (#A!"%A!'%%A!'%QA! B*)A!7"(! ^/E?/I/5.-[<2-!$!3F9G.<./12G6/! 3G13F/!I-!E9.?/;/! 0-5<V/G.-[<2-!<!E?9.9691-! %%)#####$)! B7+#('A7#! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! (#A!"%A!'%%A!'%QA! B*)A!7"(! ^/E?/I/5.-[<2-!$!3F9G.<./12G6/! 3G13F/!I-!E9.?/;/! 0-5<V/G.-[<2-!<!E?9.9691-! %%)#####$)! "Q+*B(A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! @9R!'*+#(+')+! TI0<2/52/5-! (#A!"%A!'%%A!'%QA! B*)A!7"(! ^/E?/I/5.-[<2-!$!3F9G.<./12G6/! 3G13F/!I-!E9.?/;/! 0-5<V/G.-[<2-!<!E?9.9691-! %%)#####$)! )(+'##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!#'+('+''+! TI0<2/52/5-! '"! C&U&R&C&C& )[[)[['! `[[/[[1/[[V[9[[5[<[[<[9[[G[.[-[[1<[[[[[[[[[[[[[[[[[[[& 6[[9[[0[[3[[5[<[6[[-[[<[2[G[6[[<[3[[?/]-2<! )[['['[[%[[#[#[[#[#[[[#[& [[[[[[['[[#[[+#[[#[[#[A[#[[#[& W[[/[@[[5[9[[G[.[-[[:[5[[-[[[[[[[[[[& [5[-[[;[-[[:[-[[[& [$[& ,[[Y[& 9@R!(7+#(+''+! @9R!#'+('+''+! M;?<G-5-! '%! CVRCC& B*A!"Q)A!%#%A!B#(A! B%%A!*)"! a?/@G6<!0-./?<2-1! )#(Q'###$(! )%+#(BA##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! B*A!"Q)A!%#%A!B#(A! B%%A!*)"! a?/@G6<!0-./?<2-1! )#(Q'###$(! ))+B7#A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! @9R!'*+#(+')+! TI0<2/52/5-! B*A!"Q)A!%#%A!B#(A! B%%A!*)"! a?/@G6<!0-./?<2-1! )#(Q'###$(! '(+B7#A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!#'+('+''+! TI0<2/52/5-! 'B! CWRCC& ('%! a?/@G6<!5-02/K.-2!I-!:<2/N5<[3! )Q()####$'! '7+"##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! ('%! a?/@G6<!5-02/K.-2!I-!:<2/N5<[3! )Q()####$'! %#+%#BA"#! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! @9R!'*+#(+')+! TI0<2/52/5-! ('%! a?/@G6<!5-02/K.-2!I-!:<2/N5<[3! )Q()####$'! 7#+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!#'+('+''+! TI0<2/52/5-! '*! CXRCC& ""BA!%*(A!%7"! a?/]-2<A!G.?92/:<!<!9E?/0-!I-! 9G.-1/!5-02/5/! )Q)#####$%! '7+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! ""BA!%*(A!%7"! a?/]-2<A!G.?92/:<!<!9E?/0-!I-! 9G.-1/!5-02/5/! )Q)#####$%! "7+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!'*+#(+')+! TI0<2/52/5-!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=