ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Broj 1 - GODINA MMXXIII. Bjelovar, 28. veljače 2023. ISSN 1331-3819 akti županA 1. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o dopuni Odluke o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac, KLASA: 081-04/22-01/29, URBROJ: 2103-09-22-1 I. U Odluci o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac, KLASA: 081-04/22-01/29, URBROJ: 2103-09-22-1 od 30. prosinca 2022. godine iza točke I. dodaje se točka II. koja glasi: "II. Za predsjednika Radne skupine imenuje se Zlatko Pavičić, dipl. ing. agr. Predsjednik saziva sjednice Radne skupine koje će se održati ako je nazočna većina članova, a u iznimnim slučajevima mogu se održati i elektronskim putem." II. Ostale točke u Odluci ostaju nepromijenjene, a dosadašnje točke II., III. i IV. postaju točke III., IV. i V. III. Ova dopuna Odluke stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/29 URBROJ: 2103-09-23-2 U Bjelovaru, 16. siječnja 2023. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 2. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) i Odluke o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o imenovanju članova Kontrolne radne skupine za provjeru prijava štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 I. U Kontrolnu radnu skupinu u postupku dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine (dalje u tekstu: Kontrolna radna skupina) imenuju se: 1. Mihaela Hađasija Čauš, za područje Grada Čazme, 2. Snježana Stanša, za područje Grada Grubišnog Polja, 3. Dragan Lučić, za područje Općine Berek, 4. Ljerka Baričević, za područje Općine Veliki Grđevac, 5. Željko Diebalo, za područje Općine Ivanska, 6. Tatjana Malez, za područje Općine Velika Trnovitica, 7. Sandra Majerović, za područje Općine Đulovac, 8. Tajana Glogovšek, za štete nastale u poljoprivredi na području svih, prirodnom nepogodom pogođenih jedinica lokalne samouprave, 9. Helena Herceg, za štete nastale u poljoprivredi na području svih, prirodnom nepogodom pogođenih jedinica lokalne samouprave. II. Kontrolna radna skupina navedena točkom I. ove Odluke, imenovana je kao neovisna, interna skupina sastavljena od službenika Bjelovarsko-bilogorske županije, sa ciljem dodatne kontrole zahtjeva za isplatom sredstava pomoći dostavljenih od jedinica lokalne samouprave pogođenih prirodnom nepogodom, te na taj način osiguravanja namjenskog trošenja sredstava pomoći. III. Zadužuju se imenovani službenici, navedeni točkom I. ove Odluke, za provjeru potpunosti potrebne dokumentacije po svakom korisniku za kojeg je jedinica lokalne samouprave dostavila istu, za usporedbu podataka navedenih u registru šteta sa dostavljenim podacima, pravovremenu dostavu obrađenih podataka, te ažurno i uredno vođenje dokumentacije predmeta kontrole. IV. Po završetku kontrole dostavljene dokumentacije, članovi Kontrolne skupine dužni su izraditi završnu zbirnu tablicu sa ukupnim iznosom opravdanih troškova nastale štete, te ju dostaviti Upravnom odjelu za financije Bjelovarsko-bilogorske županije radi isplate sredstava pomoći stradalim jedinicama lokalne samouprave, a sukladno točki III. Odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine ("Županijski glasnik", broj 12/22). V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-03/22-01/4 URBROJ: 2103-02-23-47 U Bjelovaru, 27. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 3. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine ("Županijski glasnik", broj 11/22), Župan Bjelovarskobilogorske županije donio je ODLUKU o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac I. U Stručnu radnu skupinu za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine (dalje u tekstu: Stručna radna skupina) imenuju se: 1. Mario Ivanović, Grad Čazma 2. Tony Dvoržak, Grad Grubišno Polje 3. Ivana Cindrić Jurčević, Općina Berek 4. Igor Đurek, Općina Veliki Grđevac 5. Nikolina Pavlović, Općina Ivanska 6. Adrijana Župljanin, Općina Velika Trnovitica 7. Josip Kastmiler, Općina Đulovac 8. Dragan Lučić, Bjelovarsko-bilogorska županija 9. Suzana Raguž Pehar, Bjelovarsko-bilogorska županija 10. Arijana Andri, Bjelovarsko-bilogorska županija 11. Tajana Glogovšek, Bjelovarsko-bilogorska županija 12. Zlatko Pavičić, Bjelovarsko-bilogorska županija II. Stručna radna skupina odgovorna je za obradu zahtjeva zaprimljenih od nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave pogođenih prirodnom nepogodom, a sukladno kriterijima navedenim u Odluci o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine ("Županijski glasnik", broj 12/22). III. U cilju dodatne kontrole namjenskog trošenja sredstava pomoći, župan Bjelovarsko-bilogorske županije imenovat će Kontrolnu radnu skupinu u postupku dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica

Stranica 3 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine, te odrediti njen sastav, zaduženja i način rada. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-03/22-01/4 URBROJ: 2103-02-23-46 U Bjelovaru, 27.siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 4. Na temelju članka 121. stavka 3. i 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 10510, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Upravni odjel za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o raspuštanju Školskog odbora Osnovne škole Čazma, Alojza Vulinca 22, Čazma I. Raspušta se Školski odbor Osnovne škole Čazma, Alojza Vulinca 22, Čazma, u sastavu: Ivana Kovačević Bikić, Ivana Moguš, Danijela Šajtar, Silvija Blažeković, Ivica Đuran, Marijana Habijančić i Ivana Gusić. II. Imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski odbor Osnovne škole Čazma (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) u sastavu: 1. Ivana Legin - predsjednica, 2. Ivana Vojković - članica, 3. Vojislav Klinac - član. III. Povjerenstvo upravlja Osnovnom školom Čazma do konstituiranja školskog odbora i ima ovlasti školskog odbora, osim ovlasti odlučivanja o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina. IV. Povjerenstvo je dužno odmah po imenovanju pokrenuti postupak imenovanja članova Školskog odbora Osnovne škole Čazma. V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". Obrazloženje Ovo je javnopravno tijelo zaprimilo zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja, Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije, Službe prosvjetne inspekcije Zagreb II, KLASA: UP/I-600-04/22-02/00301, URBROJ: 533-08-23-0002 od 3. siječnja 2023. god. za raspuštanje Školskog odbora Osnovne škole Čazma, Alojza Vulinca 22, Čazma. Prethodno provedenim inspekcijskim nadzorom je, naime, utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za raspuštanje relevantnog školskog odbora, a radi obavljanja poslova iz vlastitog djelokruga rada protivno zakonu, čime je onemogućeno redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Osnovne škole Čazma, posebno imajući u vidu da zbog razrješenja tri člana odbora s 31. prosinca 2022. god. i ostavki dviju članica, odbor više nije u mogućnosti zakonito funkcionirati. Slijedom navedenog, sukladno člancima 121. stavka 3. i 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 10510, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) donesena je odluka o raspuštanju Školskog odbora Osnovne škole Čazma, Alojza Vulinca 22, Čazma te je imenovano Povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski odbor Osnovne škole Čazma. KLASA: 602-01/23-10/01 URBROJ: 2103-22/1-23-1 Bjelovar, 5. siječnja 2023. PROČELNICA Zvjezdana Stella Horvatinčić, dipl. ing., v. r. 5. Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", 83/22.), Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14., 70/17 i 98/19.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15 i 37/21), članka 56. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u klturi Bjelovarsko bilogorske županije Klasa: 611-01/22-01/5 Urbroj: 2103-09-22-1, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu Članak 1. Ovom Odlukom raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih financiranju /sufinanciranju

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 programa/projekata u djelatnosti kulture koji su od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, planiranih u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 33.183,00 eura. Javni poziv se raspisuje za podnošenje prijedloga programa u okviru sljedećih područja i djelatnosti: 1. programi likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti, 2. programi knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti, 3. programi poticanja i njegovanja tradicijske baštine i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, 4. programi muzejsko- galerijske djelatnosti, 5. programi spomeničke baštine i vjerskih objekata, 6. programi kulturnih manifestacija. Članak 2. Pravo podnošenja prijave imaju imaju kulturnoumjetničke udruge, umjetničke organizacije, građani i udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Bjelovarskobilogorske. Članak 3. Javni poziv objavit će se dana 1. veljače 2023. godine na službenim mrežnim stranicama Bjelovarskobilogorske županije www.bbz.hr i oglasnoj ploči Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije za objavu i provedbu Javnog poziva sukladno ovoj Odluci. Članak 5. Javni poziv bit će otvoren do 13. ožujka 2023. godine. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave i objavit će se u "Županijskom glasniku" Bjelovarsko-bilogorske županije. KLASA: 611-01/23-01/02 URBROJ: 2103-18-01/08-23-1 Bjelovar, 26. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 6. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o dopuni Odluke o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja, te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac I. U Odluci o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja, te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac ("Županijski glasnik", broj 1/23), iza točke I. dodaje se točka II. koja glasi: "II. Za predsjednicu Stručne radne skupine imenuje se Arijana Andri, mag.nov. Predsjednica saziva sjednice Stručne radne skupine, koje će se održati ako sjednici prisustvuje većina članova, a u opravdanim slučajevima, sjednice se mogu održati i elektronskim putem." II. Odredbe ostalih točaka Odluke navedene točkom I. ove Odluke, ostaju nepromijenjene, a dosadašnje točke II., III. i IV. postaju točke III., IV. i V. III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-03/22-01/4 URBROJ: 2103-21/1-23-49 Bjelovar, 07. veljače 2023. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 7. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je 15. veljače 2023. godine ODLUKU o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za palijativnu skrb na području Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Ovom Odlukom osniva se Projektni tim za palijativnu skrb na području Bjelovarsko-bilogorske županije (u nastavku: Projektni tim).

Stranica 5 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Projektni tim je zadužen za izradu Strategije razvoja palijativne skrbi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Članak 3. U Projektni tim za palijativnu skrb na području Bjelovarsko-bilogorske županije imenuju se: 1. Andrea Bengez, mag. rel. int., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade u BBŽ – za voditeljicu, 2. Snježana Bogović Bradvica, Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije – za članicu, 3. Marina Sikora, Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije – za članicu, 4. doc. dr. sc. Želimir Bertić, Zavod za javno zdravstvo BBŽ – za člana, 5. Mirjana Mrak – Jelić, dipl. socijalna radnica, Dom za starije osobe Bjelovar – za članicu, 6. Melita Lozina, Županijska organizacija Crvenog križa – za članicu, 7. Mihaela Potak, oec., Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade u BBŽ – za članicu, 8. Marija Vranar, bacc. med. tech., Dom zdravlja BBŽ – za članicu, 9. Bojana Nikolić, dr. med., Dom zdravlja BBŽ – za članicu, 10. mr. sc. Zlata Ileković Pejić, dr. med. spec. hitne medicine, Zavod za hitnu medicinu BBŽ – za članicu, 11. Jasna Begić, dr. med., Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar – za članicu, 12. Tihana Gržinčić, dr. med., Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar – za članicu. Članak 4. Mandat voditelja i članova Projektnog tima teče od 15. veljače 2023. godine i traje do opoziva. Članak 5. Članovi Tima imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini utvrđenoj za članove Savjeta za zdravlje, sukladno Odluci o utvrđivanju naknade članovima Savjeta za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije. Za administrativne i financijske poslove nadležan je Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 6. Za izradu Strategije razvoja palijativne skrbi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje od 2023. do 2027. godine zadužena je Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 7. Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. Članak 8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/23-01/03 URBROJ: 2103-17-01/01-23-2 Bjelovar, 15.02.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 8. Na temelju članaka 11. i 36. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", 100/18, 125/19, 147/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 02. siječnja 2023. godine, donosi ODLUKU o financiranju intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda (STEMI) Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja zdravstvenog nadstandarda, intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokrada (STEMI), a ovisno o potrebi premještanja pacijenata iz Opće bolnice Bjelovar u KBC Zagreb. Članak 2. Temeljem Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine ("Županijski glasnik", broj 3/19), te Sporazuma o suradnji između Bjelovarsko-bilogorske županije i Opće bolnice Bjelovar, Bolnica u okviru svoje redovne djelatnosti organizira zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda (STEMI). U intervencijskom zbrinjavanju infarkta miokarda (STEMI) sudjeluju: liječnik, medicinska sestra/tehničar i vozač. Članak 3. Bjelovarsko-bilogorska županija financirati će zbrinjavanje infarkta miokarda (STEMI) po intervenciji u KBC Zagreb, u sljedećim iznosima: - liječnicima u iznosu od 53,09 eura neto, - medicinskim sestrama / tehničarima u iznosu od 26,54 eura neto, - vozačima u iznosu od 26,54 eura neto.

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Pripadajući iznos poreza i doprinosa, koji se obračunava na isplaćene troškove, Bjelovarsko-bilogorska županija obvezna je uplatiti neposredno za korist državnog proračuna. Članak 4. Naknade će se isplaćivati prema dostavljenim izvješćima Opće bolnice Bjelovar o intervencijama zbrinjavanja infarkta miokarda (STEMI), do 5. u mjesecu za prethodni mjesec. Izvješće treba sadržavati sljedeće podatke: - imena članova tima koji su sudjelovali u intervenciji, - datum i vrijeme intervencije, - ime osobe koja je prevezena u KBC Zagreb. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine i vrijedi do 31. prosinca 2023. godine te će se objaviti u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/5 URBROJ: 2103-17-1/1-23-4 Bjelovar, 02. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 9. Na temelju članka 289. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 18/22, 46/22 i 119/22 ), točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2023. godini ("Narodne novine", broj 8/23) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije je 06. veljače 2023. godine, donio ODLUKU o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Doma za starije osobe Bjelovar za 2023. godinu Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila financiranja decentraliziranih funkcija Doma za starije osobe Bjelovar za 2023. godinu, a koje čine rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije. Članak 2. Financiranje Doma za starije osobe Bjelovar osigurava se iz prihoda za posebne namjene i iz sredstava Bjelovarsko-bilogorske županije. Sredstva koja se osiguravaju u proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije predstavljaju minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje djelatnosti Doma. Ukupni rashodi Doma su: - rashodi za zaposlene, - materijalni rashodi, - financijski rashodi, - hitne intervencije, - rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Prihod za posebne namjene je prihod koji Dom za starije osobe Bjelovar ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između Doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način. Članak 3. Kriterij i mjerilo za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda je broj korisnika. Članak 4. Bjelovarsko-bilogorska županija osigurava Domu za starije osobe Bjelovar, godišnje 19.908 EUR za potrebe hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine). Članak 5. U proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije, osigurana su financijska sredstva za rashode poslovanja Doma za starije osobe Bjelovar, u ukupnom iznosu od 612.363 EUR. Sredstva i z stavka 1. ovog članka dodjeljuju se Domu za starije osobe Bjelovar, kako slijedi: Red. Dom za starije osobe Ukupni Planirani vlastiti Prihod Županije br. Bjelovar rashodi prihodi (decentralizacija) 1. Rashodi za zaposlene 862.698 530.540 2. Materijalni i financijski rashodi 665.386 13.272 3. Financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu 48.643 48.643 4. Hitne intervencije, investicijsko i tekuće održavanje objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavku opreme 19.908 19.908 UKUPNO: 1.596.635 984.272 612.363

Stranica 7 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 6. Dom za starije osobe Bjelovar ne može započeti realizaciju nabave proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini bez izrade elaborata u kojem su precizno utvrđeni: opis radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava, kao i prethodna suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na Plan rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Temeljem članka XII. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2023. godini ("Narodne novine", broj 8/23), plan rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini donosi nadležno tijelo nositelja financiranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava, najkasnije do 15. svibnja 2023. godine. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koje donosi nadležno tijelo, vrši se tijekom proračunske godine, uz suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Po dobivanju pisane suglasnosti moguće je koristiti sredstva za ove rashode. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 554-02/23-01/01 URBROJ: 2103-18-03/01-23-1 Bjelovar, 07. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 10. Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini ("Narodne novine", broj 8/23) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2023. godini Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2023. godini. Članak 2. Investicijsko ulaganje obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Investicijsko održavanje obuhvaća dodatno ulaganje u nefinancijsku imovinu zdravstvenih ustanova kojim se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine. Sredstva iz ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu uređenja prostora i nabave medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava u svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog zdravstvenog osiguranja. Članak 3. Sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2023. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini ("Narodne novine", broj 8/23) u ukupnoj visini od 1.933.173,00 eura. Članak 4. Raspored sredstava iz članka 3. ove Odluke utvrđen je primjenom kriterija i mjerila iz točaka I. i III. Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini ("Narodne novine", broj 8/23). Članak 5. Utvrđeno je kako slijedi: Vrsta Naziv Iznos sredstava R. zdravstvene zdravstvene za investicijsko br. ustanove ustanove ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 1. Opća bolnica Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar 796.337,00 2. Specijalna bolnica Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice" 163.101,00 3. Dom zdravlja Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske žup. 597.258,00 4. Zavod za javno Zavod za javno zdravstvo zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske žup. 55.946,00 5. Zavod za hitnu Zavod za hitnu medicinu medicinu Bjelovarsko-bilogorske žup. 320.531,00 SVEUKUPNO: 1.933.173,00

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 6. Zdravstvene ustanove će izraditi Popis prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava u okviru svojih potreba te ih dostaviti Županu na utvrđivanje. Po utvrđivanju Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova, Bjelovarsko-bilogorska županija dostaviti će isti na suglasnost Ministarstvu zdravstva. Članak 7. Zdravstvene ustanove iz članka 6. ove Odluke, dužne su dostavljati na temelju dokumentacije o provedenom postupku nabave roba i usluga, ovjerene račune o nabavi roba ili ovjerenih (privremenih ili okončanih situacija) za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje. Zdravstvene ustanove dužne su dokumentaciju, iz prethodnog stavka ovog članka, dostaviti u Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Bjelovarskobilogorske županije, najkasnije do 5. u mjesecu za svaki zahtjev koji se odnosi na prethodni mjesec. Članak 8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-07/22-01/1 URBROJ: 2103-17-1/1-23-12 Bjelovar, 30. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 11. Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije utvrđuje PLAN PRIJMA u službu u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu Članak 1. Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini. Članak 2. U upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije zaposleno je 131 službenik i 12 namještenika, od čega dvanaest pripadnika nacionalnih manjina i to: 3 pripadnika srpske nacionalne manjine, 5 pripadnika češke nacionalne manjine, 3 pripadnika mađarske nacionalne manjine, 1 pripadnik romske manjine, 1 neopredjeljen. U upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije zaposleno je dvanaest osoba sa invaliditetom od ukupnog broja zaposlenika. Članak 3. Sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu ("Županijski glasnik", broj: 11/22) planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta u upravnim tijelima kako slijedi: 1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu stručni suradnik za društvene djelatnosti u Pododsjeku za poslove državne uprave, Garešnica (vježbenik) - 1 službenik više stručne spreme na radnom mjestu višeg referenta za gospodarstvo u Pododsjeku za poslove državne uprave, Čazma - 1 službenik više stručne spreme na radnom mjestu stručnog suradnika za školstvo i sport u Odsjeku za društvene djelatnosti, Bjelovar - 1 službenik više stručne spreme na radnom mjestu viši matičar u Odsjek za opću upravu, Garešnica - 1 službenik srednje stručne spreme na radnom mjestu matičara, Odsjek za opću upravu, Bjelovar. 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg savjetnika za poljoprivredu - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu savjetnika za poljoprivredu - 1 službenik srednje stručne spreme na radnom mjestu referenta za poljoprivredu. 4. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za socijalnu zaštitu. 5. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik za projekte, promet i komunalnu infrastrukturu. 6. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek Daruvar,

Stranica 9 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek Garešnica. 7. UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za poslove županijske skupštine - 1 srednja stručna sprema – čistačica. 8. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za projekte u zdravstvu. 9. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika. Članak 4. Prilikom popunjavanja radnih mjesta upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije dužna su voditi računa o zapošljavanju osoba koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona kojima je regulirano osiguravanje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i Zakona kojim se regulira zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ukoliko su se u prijavi na natječaj pozvali na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Članak 5. Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19). Članak 6. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Članak 7. Plan prijma u službu u upravna tijela Bjelovarskobilogorske županije stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 112-01/23-01/03 URBROJ: 2103-15/01-23-1 Bjelovar, 13. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 12. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Slavka Kolara Hercegovac za sklapanje Ugovora za nabavku mesa i mesnih proizvoda I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Slavka Kolara Hercegovac za sklapanje Ugovora za nabavku mesa i mesnih proizvoda. Ugovor se potpisuje s tvrtkom Vindija d.d. Varaždin. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/11 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 8. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 13. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi Jana Amosa Komenskog za nabavku kombi vozila I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Češkoj osnovnoj školi Jana Amosa Komenskog za nabavku kombi vozila za prijevoz učenika. II. Županija će sufinancirati nabavku vozila u iznosu od 60% bruto cijene vozila, a 40% je osigurano posredstvom Saveza čeha u RH iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku".

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 KLASA: 602-01/23-01/12 URBROJ: 2103-18-01/11-23-2 Bjelovar, 09. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 14. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Sirač na Odluku o davanju na privremeno korištenje prostora i opreme školsko sportske dvorane I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Sirač na Odluku o davanju na privremeno korištenje prostora i opreme školsko sportske dvorane. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/07 URBROJ: 2103-18-01/11-23-2 Bjelovar, 08. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 15. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica na Odluke Školskog odbora I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Velika Pisanica na Odluke Školskog odbora za korištenje školsko-sportske dvorane Osnovne škole Velika Pisanica za "NK Bilo Velika Pisanica". II. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Velika Pisanica na Odluku Školskog odbora za korištenje školsko-sportske dvorane Osnovne škole Velika Pisanica za Caffe bar "Prva liga". III. Cijena korištenja po satu obračunava se prema Cjeniku kojeg je odredio Školski odbor Osnovne škole Velika Pisanica Odlukom. IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/06 URBROJ: 2103-18-01/11-23-3 Bjelovar, 08. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 16. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica na Cjenik najma školsko-sportske dvorane I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Velika Pisanica na Cjenik najma školsko-sportske dvorane. II. Cjenik korištenja po satu donosi Školski odbor Osnovne škole Velika Pisanica. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/06 URBROJ: 2103-18-01/11-23-2 Bjelovar, 08. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 17. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13,

Stranica 11 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Veliko Trojstvo za potpisivanje kupoprodajnog Ugovora za nabavku kombi vozila I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Veliko Trojstvo za potpisivanje kupoprodajnog Ugovora za nabavku kombi vozila za prijevoz učenika. Kupoprodajni Ugovor se potpisuje s tvrtkom Autocentar Rajković d.o.o. Bjelovar. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/10 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 08. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 18. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) I odredbi Odluke o provođenju popisa imovine, obveza I potraživanja ("Županijski glasnik", broj 12/22) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Elaborata o provedenom popisu imovine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu I. Prihvaća se Elaborat o provedenom popisu imovine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 030-02/22-01/22 URBROJ: 2103-09-23-3 U Bjelovaru, 14. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 19. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 69/22) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 ), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Bjelovar, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj dana 28.12.2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/04 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 09. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 20. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 69/22) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 ), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Obrtničke škole Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Obrtničke škole Bjelovar, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj dana 22.12.2022. godine.

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-02/06 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 09. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 21. Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 211. stavak 2. i članka 325. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 18/22, 46/22 i 119/22), članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarskobilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Doma za starije osobe Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Statuta Doma za starije osobe Bjelovar (Klasa: 550-01/23-02/0016, Urbroj: 2103-77-08-01-23-3) kojeg je usvojilo Upravno vijeće Doma za starije osobe Bjelovar na 16. sjednici održanoj dana 02. veljače 2023. godine. Navedeni Prijedlog je sastavni dio ovoga Zaključka. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 510-01/23-02/01 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 07. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 22. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi za sklapanje ugovora o zakupu dijela prostora u holu školske zgrade za postavljanje samoposlužnog aparata I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi za sklapanje ugovora o zakupu dijela prostora u holu školske zgrade za postavljanje samoposlužnog aparata. II. Natječaj provodi Školski odbor koji donosi odluku o odabiru zakupca i sklapanju ugovora o zakupu. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/01 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 17. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 23. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi na Odluke Školskog odbora o visini najamnine školskog prostora I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi na Odluku o cijenama najma prostora školsko sportske dvorane četiri srednje škole. II. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi na Odluku o visini najma školskih učionica i praktikuma. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/02 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 17. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 13 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 24. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora u zgradi zakupca. II. Iznos i uvjeti zakupnine definirani su Ugovorom Zakupnika i Škole. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/03 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 17. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 25. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Bjelovar na Prijedlog odluke o utrošku vlastitih prihoda ostvarenih u 2022. godini I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Tehničkoj školi Bjelovar na Prijedlog odluke o utrošku vlastitih prihoda ostvarenih u 2022. godini. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/04 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 18. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 26. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o privremenom korištenju/najmu prostora i opreme školsko-sportske dvorane Osnovne škole Ivanska I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Ivanska za sklapanje Ugovora o privremenom korištenju/najmu prostora i opreme školsko-sportske dvorane sa zainteresiranim korisnicima (Rukometni klub Ivanska Ivanska, Ženski rukometni klun Ivančice Ivanska, Nogometni klub Ivanska Ivanska, Badminton klub Bjelovar, NK Mladost Nova Plošćica NK Moslavina Donja Petrička, Sportski klub Sirela Bjelovar) II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/09 URBROJ: 2103-18-01/08-23-2 Bjelovar, 16. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 27. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za priključenje građevine na plinski i vodovodni distribucijski sustav I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 priključenje građevine na plinski i vodovodni distribucijski sustav. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/03 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 16. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 28. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za pokretanje nabave za radove i opremu školske kuhinje i blagovaone u matičnoj školi I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Rovišće za pokretanje nabave za radove i opremu školske kuhinje i blagovaone u matičnoj školi. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/04 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 16. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 29. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za pokretanje nabave za radove i opremu video-nadzora u matičnoj školi I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Rovišće za pokretanje nabave za radove i opremu video-nadzora u matičnoj školi. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/05 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 17. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 30. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 69/22), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 ) i Odluke Školskog odbora Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar od 21. prosinca 2022. godine, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Turističkougostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-02/01 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 27. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 15 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 31. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 69/22), članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 ) i Odluke Školskog odbora Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar od 20. prosinca 2022. godine, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/05 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 27. siječnja 2023. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 32. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 69/22), članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 ) i Odluke Školskog odbora Srednje škole "August Šenoa" Garešnica od 22. prosinca 2022. godine, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole "August Šenoa" Garešnica Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole "August Šenoa" Garešnica, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-02/02 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 27. siječnja 2023. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 33. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK Članak 1. Sukladno odredbi članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) traži se od Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nova Rača. Članak 2. Međusobna prava i obveze u vezi izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nova Rača, Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije i Općina Nova Rača utvrditi će posebnim ugovorom. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na stagu danom donošenja i bit će objavljen u "Županijskom glasniku". KLASA: 350-06/23-01/01 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 18. siječnja 2023. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 34. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=