ŽUPANIJSKI GLASNIK

Broj 9 - GODINA MMXXIII. Bjelovar, 22. kolovoza 2023. ISSN 1331-3819 122. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 – pročišćeni tekst, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 25. srpnja 2023. godine donosi ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Garešnice te općina Ivanska i Veliki Grđevac Članak 1. Proglašavam prirodnu nepogodu na području grada Garešnice te općina Ivanska i Veliki Grđevac zbog olujnog i orkanskog vjetra koje je navedeno područje zahvatilo 19. srpnja i 21. srpnja 2023. godine, te zbog kojeg su na navedenom području nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, trajnim nasadima, plastenicima, stambenim i gospodarskim objektima, infrastrukturi te opremi. Članak 2. Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da zaprime prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke te unesu sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke. Članak 3. Sukladno članku 28. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da prijave Županijskom povjerenstvu konačnu procjenu štete u roku 50 dana od dana donošenja ove Odluke po svakom pojedinom oštećeniku putem Registra šteta. Članak 4. Sukladno članku 31. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu štete u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke dostavi Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu putem Registra šteta. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-03/23-01/11 URBROJ: 2103-20/01-23-4 Bjelovar, 25.07.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=