ŽUPANIJSKI GLASNIK

Broj 9 - GODINA MMXXIII. Bjelovar, 22. kolovoza 2023. ISSN 1331-3819 122. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 – pročišćeni tekst, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 25. srpnja 2023. godine donosi ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Garešnice te općina Ivanska i Veliki Grđevac Članak 1. Proglašavam prirodnu nepogodu na području grada Garešnice te općina Ivanska i Veliki Grđevac zbog olujnog i orkanskog vjetra koje je navedeno područje zahvatilo 19. srpnja i 21. srpnja 2023. godine, te zbog kojeg su na navedenom području nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, trajnim nasadima, plastenicima, stambenim i gospodarskim objektima, infrastrukturi te opremi. Članak 2. Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da zaprime prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke te unesu sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke. Članak 3. Sukladno članku 28. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da prijave Županijskom povjerenstvu konačnu procjenu štete u roku 50 dana od dana donošenja ove Odluke po svakom pojedinom oštećeniku putem Registra šteta. Članak 4. Sukladno članku 31. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu štete u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke dostavi Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu putem Registra šteta. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-03/23-01/11 URBROJ: 2103-20/01-23-4 Bjelovar, 25.07.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 123 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 – pročišćeni tekst, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 25.srpnja 2023. godine donosi ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode TUČA na području grada Bjelovara te općina Severin, Šandrovac i Velika Pisanica Članak 1. Proglašavam prirodnu nepogodu na području grada Bjelovara te općina Severin, Šandrovac i Velika Pisanica uzrokovanu tučom dana 13. srpnja, 18. srpnja i 19. srpnja 2023. godine, uslijed čega su na navedenom području uzrokovane materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, trajnim nasadima, plastenicima, stambenim i gospodarskim objektima, infrastrukturi te opremi. Članak 2. Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da zaprime prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke te unesu sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke. Članak 3. Sukladno članku 28. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da prijave Županijskom povjerenstvu konačnu procjenu štete u roku 50 dana od dana donošenja ove Odluke po svakom pojedinom oštećeniku putem Registra šteta. Članak 4. Sukladno članku 31. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu štete u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke dostavi Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu putem Registra šteta. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-03/23-01/10 URBROJ: 2103-20/01-23-5 Bjelovar, 25.07.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 124. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 – pročišćeni tekst, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 31. srpnja 2023. godine donosi ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra na području Općine Štefanje Članak 1. Proglašavam prirodnu nepogodu na području Općine Štefanje zbog olujnog i orkanskog vjetra koje je navedeno područje zahvatilo 21. srpnja 2023. godine, te zbog kojeg su na navedenom području nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, trajnim nasadima, plastenicima, stambenim i gospodarskim objektima, infrastrukturi te opremi. Članak 2. Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da zaprime prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke te unesu sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke. Članak 3. Sukladno članku 28. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da prijave Županijskom povjerenstvu konačnu procjenu štete u roku 50 dana od dana donošenja ove

Stranica 3 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Odluke po svakom pojedinom oštećeniku putem Registra šteta. Članak 4. Sukladno članku 31. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu štete u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke dostavi Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu putem Registra šteta. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-03/23-01/12 URBROJ: 2103-20/01-23-2 Bjelovar, 31.07.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 125. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" br. 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 28. lipnja 2023. godine donosi ODLUKU o sufinanciranju troškova prijevoza u željezničkom prometu za osobe s invaliditetom i njihove pratitelje s prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije I. Ovom Odlukom o sufinanciranju troškova prijevoza u željezničkom prometu za osobe s invaliditetom i njihove pratitelje s prebivalištem na području Bjelovarskobilogorske županije (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza u željezničkom prometu za osobe s invaliditetom i njihove pratitelje s prebivalištem na području Bjelovarskobilogorske županije za putovanja na području Republike Hrvatske u razdoblju od 01. srpnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine, odnosno do utroška novčanih sredstava. Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod. II. Pod osobama s invaliditetom iz točke I. ove Odluke smatraju se: slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, te ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata I., II., III. i IV. skupine. Pravo na sufinaciranje troškova prijevoza imaju osobe s invaliditetom i njihovi pratitelji koji imaju prebivalište na području Bjelovarsko-bilogorske županije. III. Sufinanciraju se troškovi prijevoza u željezničkom prometu na području Republike Hrvatske i to u visini 50% troškova iznosa redovne prijevozne cijene ili povlastice na koju putnik ima pravo za pojedinačne karte prema cijenama Prijevoznika za 2. razred redovitih vlakova koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte. Ostalih 50% cijene pojedinačne karte osoba s invaliditetom i njihovih pratitelja plaćaju sami. Sufinancirani prijevoz obuhvaća neograničena povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja osoba s invaliditetom i njihovih pratitelja. Sufinanciranje se primjenjuje kada osobe s invaliditetom i njihovi pratitelji iskoriste pravo sukladno Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine" RH, broj 97/00, 101/00, 98/19). IV. Temeljem točke I. ove Odluke, Bjelovarsko-bilogorska županija će s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 11, OIB: 80572192786 sklopiti ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom i njihovih pratitelja s prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije. V. Za ostvarivanje prava na sufinancirani prijevoz, prilikom kupnje karata i samog prijevoza, osobe s invaliditetom moraju imati potvrdu Županije o ispunjavanju uvjeta iz točke II. ove Odluke. Osoba sa invaliditetom ima pravo na jednog pratitelja. Pratitelj ostvaruje pravo na popust isključivo kada prati osobu s invaliditetom. VI. Za provođenje ove Odluke zadužen je Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade.

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 VII. Zahtjev za sufinaciranje prijevoza, koji se nalazi na mrežnoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije, podnosi se osobno ili poštom na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar Uz zahtjev za sufinanciranje potrebno je priložiti: - Uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice; - Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz točke 2. stavka 1. VIII. Sredstva za podmirenje troškova iz točke I. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu, pozicija PR01469, broj konta: 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 20.000,00 eura, te će se koristiti u razdoblju navedenom u točki I. ove Odluke, odnosno do utroška sredstava. IX. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 510-01/23-02/07 URBROJ: 2103-17/9-23-1 Bjelovar, 28.06.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 126. Na temelju članka 16. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj 78/2015), članka 8. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina ("Narodne novine" broj 68/2020) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU SLUŽBENIKA OVLAŠTENIH ZA RAD U E-NEKRETNINAMA I ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVA Članak 1. U Odluci o imenovanju ovlaštenih službenika za rad u e-Nekretninama i za obavljanje stručnih poslova ("Županijski glasnik" broj 10/21, 1/22 i 8/22), mijenja se i dopunjuje članak 1. koji sada glasi: "Članak 1. Službenici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarskobilogorske županije: - ANGELCA JURIĆ, ing.građ., - LEA STJEPANOVIĆ, mag.ing.aedif., - DRAGAN LUČIĆ, struč.spec.ing.stroj., - MARIJAN MAMIĆ, - SANDRA GEROČ KULHAVI, dipl.iur., - ARIJANA ANDRI, mag.nov., - VEDRAN PAVIĆ, struč.spec.admin.publ., - ZLATKO MALINA, ing.građ., - TATJANA TULIĆ, mag.nov.., - PAVLA PANKRAC, dipl.ing.arch. imenuju se ovlaštenim osobama za rad u sustavu e-Nekretnine i za obavljanje stručnih i administrativnotehničkih poslova Procjeniteljskog povjerenstva Bjelovarsko-bilogorske županije." Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-02/23-01/02 URBROJ: 2103-21/01-23-2 Bjelovar, 17.08.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 127. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 13. srpnja 2023. godine donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na I. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na I. izmjenu i dopunu popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini. Članak 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-07/22-01/1 URBROJ: 2103-17-1/1-23-31 Bjelovar, 13. srpnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 5 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK 128. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK Članak 1. Sukladno odredbi članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13,65/17,114/18,39/19 i 98/19) traži se od Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rovišće. Članak 2. Međusobna prava i obveze u vezi izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rovišće, Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije i Općina Rovišće utvrdit će posebnim ugovorom. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na stagu danom donošenja i bit će objavljen u "Županijskom glasniku". KLASA: 350-06/23-01/06 URBROJ: 2103-21/01-23-2 Bjelovar, 17.08.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 129. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik”, broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Slavka Kolara Hercegovac za ustrojavanje produženog boravka I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Slavka Kolara Hercegovac za ustrojavanje produženog boravka za školsku godinu 2023./2024. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku”. KLASA: 602-01/23-01/58 URBROJ: 2103-18-01/11-23-2 Bjelovar, 28.07.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 130. Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine” broj 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22 i 33/23) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik” broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarskobilogorske županije Članak 1. U Rješenju o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije kao predstavnika osnivača ("Županijski glasnik” broj 7/21), u članku 1. iza rednog broja 3. dodaje se redni broj 4. koji glasi: "4. Andrea Bengez – članica.” Članak 2. Mandat imenovanoj članici Upravnog vijeća traje do isteka mandata predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, po Rješenju KLASA: 080-01/21-01/42, URBROJ: 2103-09-21-1 od 04. kolovoza 2021. ("Županijski glasnik” broj 7/21). Članak 3. Ovo Rješenje objavit će se u "Županijskom glasniku”. KLASA: 080-01/21-01/42 URBROJ: 2103-15/01-23-8 U Bjelovaru, 08. kolovoza 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 131. Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine” broj 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22 i 33/23) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik” broj 22/09, 1/13, 7/13,

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. U Rješenju o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije kao predstavnika osnivača ("Županijski glasnik" broj 5/21 i 8/22), u članku 1. iza rednog broja 3. dodaje se redni broj 4. koji glasi: "4. Andrea Bengez, mag. rel. int. et dipl. – članica." Članak 2. Mandat imenovanoj članici Upravnog vijeća traje do isteka mandata predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, po Rješenju KLASA: 080-01/21-01/21, URBROJ: 2103-09-21-1 od 08. srpnja 2021. ("Županijski glasnik" broj 5/21). Članak 3. Ovo Rješenje objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/21 URBROJ: 2103-15/01-23-14 U Bjelovaru, 08. kolovoza 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 132. Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije Klasa: 551-02/22-01/1, Urbroj: 2103-18-03/01-23-8 od 24. svibnja 2023. godine i članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarskobilogorske županije je 20. srpnja 2023. godine donio, RJEŠENJE o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. U Savjet za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije, imenuju se: 1. Marija Jungić, mag.iur., zamjenica župana – za predsjednicu, 2. Andrea Prugovečki Klepac, prof. – za članicu, 3. Snježana Mišir, dipl.oec. – za članicu, 4. Josip Bilandžija, dipl.ing.šum. – za člana, 5. Dario Halauš, struč.spec.ing.agr. – za člana, 6. Daniela Popović, dipl.soc.rad. – za članicu, 7. Romana Misir, prof.defektologije – za članicu, 8. Sanela Mlatilik, mag.soc.pol. – za članicu, 9. mr.sc.Silvija Kancijan, dipl.soc.rad. – za članicu, 10. Jasmina Vuković, prof.def. - za članicu, 11. Vedran Trupac, dipl.san.ing. – za člana, 12. Vanda Kocur Lovrović, mag.rehab.educ. – za članicu, 13. Renata Jakić, dipl.psih. – prof., – za članicu, 14. Željko Vincek – za člana, 15. Tomislav Novosel, prof. – za člana, 16. Iskrica Strčić, mag.soc.pol. – za članicu i 17. Marija Baturina, dipl.soc.rad. – za članicu. Članak 2. Članice/ovi Savjeta imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. Poslovi i zadaci Savjeta utvrđeni su Odlukom o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 3. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik broj 3/14). Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 551-02/22-01/1 URBROJ: 2103-18-03/01-23-9 Bjelovar, 20. srpnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 7 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK OSTALI AKTI 4. Na temelju članka 109. stavka 2. do 5. u svezi sa člankom 43. stavcima 3. i 4., člankom 44. i 46. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) Uprava društva VODNE USLUGE d. o. o., Bjelovar, donosi ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA I Ovom se Odlukom određuju područje pružanja vodnih usluga, vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije javnog isporučitelja Vodne usluge d.o.o., Bjelovar, visina cijene (u daljnjem tekstu: tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja cijene vodnih usluga i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodnih usluga. II Vodne usluge pružaju se na području grada Bjelovara te općina Rovišće i Nova Rača. III Na vodoopskrbnom području i području aglomeracije javnog isporučitelja Vodne usluge d.o.o., Bjelovar pružaju se vodna usluga javne vodoopskrbe, vodna usluga javne odvodnje s uslugom pročišćavanja otpadnih voda u I II stupnju i vodna usluga pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje. IV Tarifa vodnih usluga za korisnike na uslužnom području grada Bjelovara: Kućanstva, osnovne škole. dječji vrtići, zdravstvene ustanove i sportski objekti u vlasništvu grada Bjelovara (održavanje). određuje se kako slijedi: l. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,12 €/mj (15,97 kn/mj) 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) 1,00 €/m³ (7,53 kn/m³) 3. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda 0,61 €/mj (4,60 kn/mj) 4. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilni dio) 0,56 €/m³ (4,22 kn/m³) 5. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,56 €/mj (4,22 kn/mj) 6. osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio) 0,31 €/m³ (2,34 kn/m³) Ostali korisnici (pravne osobe, gospodarski subjekti, ustanove, obrtnici) određuje se kako slijedi: l. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,12 €/mj (15,97 kn/mj) 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) 1,16 €/m³ (8,74 kn/m³) 3. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda 0,61 €/mj (4,60 kn/mj) 4. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilni dio) 0,56 €/m³ (4,22 kn/m³) 5. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,56 €/mj (4,22 kn/mj) 6. osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio) 0,31 €/m³ (2,34 kn/m³) Socijalno ugroženi građani (primatelji socijalne pomoći) prema članku 44. Zakona o vodnim uslugama, za ukupan utrošak vode kućanstva određuje se kako slijedi: 1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 1,06 €/mj (7,99 kn/mj) 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) 0,50 €/m³ (3,77 kn/m³) 3. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda 0,30 €/mj (2,26 kn/mj) 4. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilni dio)0,28 €/m³ (2,11 kn/m³) 5. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,28 €/mj (2,11 kn/mj) 6. osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio) 0,15 €/m³ (1,13 kn/m³) V Tarifa vodnih usluga za korisnike na uslužnom području općine Rovišće i općine Nova Rača: Kućanstva, osnovne škole. dječji vrtići, zdravstvene ustanove i sportski objekti u vlasništvu Općine (održavanje). određuje se kako slijedi: l. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,12 €/mj (15,97 kn/mj) 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) 1,00 €/m³ (7,53 kn/m³) Ostali korisnici (pravne osobe, gospodarski subjekti, ustanove, obrtnici) određuje se kako slijedi: l. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,12 €/mj (15,97 kn/mj) 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) 1,16 €/m³ (8,74 kn/m³) Socijalno ugroženi građani (primatelji socijalne pomoći) prema članku 44. Zakona o vodnim uslugama, za ukupan utrošak vode kućanstva određuje se kako slijedi: 1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 1,06 €/mj (7,99 kn/mj) 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) 0,50 €/m³ (3,77 kn/m³)

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 VI Korisnici vodnih usluga koji nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne odvodnje, plaćaju cijenu vodne usluge pražnjenja, odvoza i obrade otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje u iznosu od 0,87 €/ m³ (6,56 kn/m³) te dodatno trošak prijevoza u iznosu od 30,00 € (226,04 kn) unutar administrativnog područja grada Bjelovara. Korisnici izvan administrativnog područja grada Bjelovara plaćaju cijenu vodne usluge pražnjenja, odvoza i obrade otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje u iznosu od 0,87 €/m³ (6,56 kn/m³) te trošak prijevoza u iznosu od 2 €/km (15,07 kn/km) na relaciji UPOV – adresa korisnika – UPOV. VII Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno. U mjesecima kada neće biti moguće izvršiti obračun potrošnje isporučene količine vodne usluge javne vodoopskrbe prema očitanju na glavnom vodomjeru, obračun će se izvršiti prema količini utvrđenoj kao prosjek zadnjeg šestomjesečnog ili kraćeg razdoblja za koje postoje podaci i za koje je potrošnja utvrđena očitavanjem. Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zajedničkim prostorijama zgrade s više posebnih dijelova nekretnine - cijena vodne usluge obračunava se tako da se cijena utvrđena prema stavku 1. ove točke dijeli prema očitanjima internih vodomjera ili prema broju članova kućanstva, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije uređeno. VIII Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, neovisno o tom jesu li ili nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje prema količini (prostornom metru) ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka mjesečno. Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a priključeni su na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe - cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje za količinu utvrđenu prema članku VII ove Odluke. Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, niti su priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe - cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda naplaćuje se prema broju članova domaćinstva i količini vode utvrđenoj sukladno članku 27. Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području aglomeracije Bjelovar (Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4/2019) u iznosu od 3,33 m3 mjesečno po članu domaćinstva. IX Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor. Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje sukladno propisima kojim se uređuje socijalna skrb imaju pravo na naknadu za troškove stanovanja, a temeljem popisa jedinice lokalne samouprave koji se dostavlja javnom isporučitelju vodnih usluga. Socijalno ugroženim građanima (primateljima socijalne pomoći) prema članku 44. stavku 2. Zakona o vodnim uslugama, cijena vode usluge i u fiksnom i u varijabilnom dijelu utvrđuje se u 50 %-tnom iznosu cijene vodnih usluga za kućanstva u gradu Bjelovaru, za ukupan utrošak vode. X Uz cijenu vodnih usluge, na računima za vodne usluge, sukladno posebnim propisima, iskazuju se zasebno: - porez na dodanu vrijednost, - naknada za korištenje voda, - naknada za zaštitu voda. XI Ova Odluka objavljuje se u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije, na mrežnoj stranci javnog isporučitelja vodne usluge i jednom lokalnom mediju. Ova Odluka dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od dana objave u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. XII Ova Odluka stupa na snagu kasnijim od narednih datuma: 01. rujna 2023. godine ili osmog dana od dana objave u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluge na vodoopskrbnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara od 30. kolovoza 2018. godine broj: 01-01-35-2018/V. Broj: 01-01-71-2023/V Bjelovar, 11. kolovoza 2023. godine VODNE USLUGE d.o.o. Direktor Ivan Ivančić, dipl. oec., v.r.

Stranica 9 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK OPĆINA SIRAČ 78. Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16, 114/22), članka 2., 3., 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 101/2017, 144/2020, 30/2023) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik Bjelovarsko- bilogorske županije", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Načelnik Općine Sirač 07. srpnja 2023. godine donosi: II. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2023. godinu Članak 1. Sukladno II. izmjenama Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu, donosi se plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu prema opisu i na način kako slijedi:

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Informati !ka obrada !"#$B& ! %! CVSBD& B''! SIF?-@52-!.?-Z9G.-5<V/!3! D9@3I/.5<4692!I95<! "%'('''#$#! )#+B)7A"#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! B! CWSBD& 7%%A!7%B! SI9;?-I59$<5Z9?0-.<:5/! -6.<:59G.<!9!9@:92/590! G-63E12-523!69035-159F! 9.E-@-! 7#%"####$)! ))+'7)A"(! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! WX! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! *! CXSBD& )#'A!'"7A!""'A!"%)A! %'%A!%"7A!%BQA!*Q*A! 7#(! Y-./?<2-1!<!@<2/19:<!I-!./63N/!<! <5:/G.<V<2G69!9@?J-:-52/! F?-[/:<5G6<H!9;2/6-.-! "")#####$)! "+*7"A7#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! 7! CYSBD& )7(! Y9@/?5<I-V<2-!<!9;59:-!2-:5/! ?-G:2/./! ("QQ(###$"! %+(#QAB#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! Q! CZSBD& 7%*! ,-;-:-!@/Z<;?<1-.9?-!=X\WC! (()7')##$#! B+###A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! 7%*! ,-;-:-!@/Z<;?<1-.9?-!=X\WC! (()7')##$#! 7+###A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#"+#"+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! 7%*! ,-;-:-!@/Z<;?<1-.9?-!=X\WC! (()7')##$#! %+*'7A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#"+#"+'(+! SI0<2/52/5-! )#! %CSBD& "Q)! ,-2-0!K-.9?-! *#'#####$(! "+%B7A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! ))! %%SBD& (! M;2-:-!$!/1/6.?95G6<!0/@<2<!$! ?-@<2G6/!3G13F/! Q'')####$B! "+B%BA##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! (! M;2-:-!$!/1/6.?95G6<!0/@<2<! Q'')####$B! 7+%)#A"#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! )'! %BSBD& )'A!*'A!Q7A!"B(A! %'"A!%*%A!B)%A!**QA! 7""! MG.-1<!5/GE90/53.<!?-GH9@<! """'(###$)! (+"%'A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! )(! %DSBD& )#)! D1<5! #Q)'(###$*! 7+7##A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! )#)! D1<5! #Q)'(###$*! )#+B*(A)*! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! )"! %USBD& 7"'! D9G.-:12-52/!-3.9;3G5<H! G.-2-1<K.-! "%''())#$#! ')+*B*A'#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! )%! %VSBD& 7(! D9K.-?<5-! B"))####$#! (+B##A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! )B! %WSBD& )(A!'#%A!'%'A!"Q*A! B'%A!7"(! D?90<@J;-!<!<5Z9?0<?-52/! *Q(")###$B! "+''#A(B! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! )(A!'#%A!'%'A!"Q*A! B'%A!7"(! D?90<@J;-!<!<5Z9?0<?-52/! *Q(")###$B! '+QQBA(B! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-!

Stranica 11 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Informati !ka obrada !"#$D& ! )*! %XSBD& Q#A!*Q%! ]-435-15/!3G13F/! *''))###$*! %+%()A'#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! Q#A!*Q%! ]-435-15/!3G13F/! *''))###$*! )#+%%'A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! )7! %YSBD& '"#! ]-@9:<!5-!695I/?:-V<2<!<! G-5-V<2<!L.-?9F!F?-@-! "%"%()##$7! (+QB%AB#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! )Q! %ZSBD& "#B! ]/695G.?36V<2-!5/?-I:?G.-5<H! V/G.-! "%"%"###$"! ('+###A##! M.:9?/5<! ,T! ^F9:9?! ,T! _?-:-52!'#'(+! `<G.9E-@! '#'(+! 9@R!'#+#)+'(+! '#! BCSBD& )#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%)*A! B#(A!BB(A!7")A!7B%! ]/E?/I/5.-V<2-!$!5-;-:-!E<N-! I-!E9.?/;/!0-5<Z/G.-V<2-!<! E?9.9691-! )%Q#####$*! "+#%*AB#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! )#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%)*A! B#(A!BB(A!7")! ]/E?/I/5.-V<2-!$!5-;-:-!E<N-! I-!E9.?/;/!0-5<Z/G.-V<2-!<! E?9.9691-! )%Q#####$*! (+Q)7A"#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! ')! B%SBD& )#A!"%A!'%%A!BB(A! B*(A!7")! ]/E?/I/5.-V<2-!$!5-;-:-! E96195-!I-!E9.?/;/! 0-5<Z/G.-V<2-!<!E?9.9691-! )7%(####$(! %+%'#A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! ''! BBSBD& )#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%)*A! B#(A!BB(A!7")A!7B%! ]/E?/I/5.-V<2-!$!5-;-:-! E?/H?-0;/5<H!E?9<I:9@-!I-! E9.?/;/!0-5<Z/G.-V<2-!<! E?9.9691-! )%7#####$B! (+%("A"#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! )#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%)*A! B#(A!BB(A!7")! ]/E?/I/5.-V<2-!$!5-;-:-! E?/H?-0;/5<H!E?9<I:9@-!I-! E9.?/;/!0-5<Z/G.-V<2-!<! E?9.9691-! )%7#####$B! (+"7(A'#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! '(! BDSBD& )#A!"%A!'%%A!'%QA! B*(A!7")! ]/E?/I/5.-V<2-!$!3F9G.<./12G6/! 3G13F/!I-!E9.?/;/! 0-5<Z/G.-V<2-!<!E?9.9691-! %%(#####$(! B+BQBA##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! '"! BUSBD& *"! L<.5<!<5:/5.-?!I-!a?:-.G6<!@90! ()######$B! (+Q#*A7#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! *"! L<.5<!<5:/5.-?!I-!a?:-.G6<!@90! ()######$B! "+###A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! '%! BVSBD& )QA!B*A!"Q(A!%#%A! B#)A!7B'! ^?/@G6<!0-./?<2-1! (#)Q'###$)! %+'%7A*7! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! )QA!B*A!"Q(A!%#%A! B#)! ^?/@G6<!0-./?<2-1! (#)Q'###$)! "+Q"%AB)! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! 'B! BWSBD& )'%! ^?/@G6<!5-02/K.-2!I-!:<2/N5<V3! (Q)(####$'! B+*'#A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! '*! BXSBD& ""BA!%*)A!%7"! ^?/[-2<A!G.?92/:<!<!9E?/0-!I-! 9G.-1/!5-02/5/! (Q(#####$%! "+#"#A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+!

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Informati !ka obrada !"#$U& ! '7! BYSBD& 7%7! ^?/[/52/!@90-!3!P<2/192! "%"%"###$"! 'B+'(7A"#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#"+#"+'(+! 7%7! ^?/[/52/!@90-!3!P<2/192! "%"%"###$"! )7+'*)A*)! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#"+#"+'(+! SI0<2/52/5-! 'Q! BZSBD& '"Q! ^G13F-!?-I:9[/52-!6-;19:-!I-! E9I9?5<V3!<!K.-5@9:/! "%()####$(! B+BQBA##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! (#! DCSBD& 77! ^G13F/!9@:2/.5<6-!<!E?-:59F! G-:2/.9:-52-! *Q))####$7! "+###A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! ()! D%SBD& )#B! ^G13F/!./63N/F!<! <5:/G.<V<2G69F!9@?J-:-52-! F?-[/:<5G6<H!9;2/6-.-! %#7#####$(! 7+7##A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! )#B! ^G13F/!./63N/F!<! <5:/G.<V<2G69F!9@?J-:-52-! F?-[/:<5G6<H!9;2/6-.-! %#7#####$(! )"+)'"A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! ('! DBSBD& ((Q! ^G13F/!./63N/F!<! <5:/G.<V<2G69F!9@?J-:-52-! 9E?/0/! %#7#####$(! '+7##A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! ((! DDSBD& *7A!%#*A!B#'A!7B(! ^G13F/!./1/Z95-A!./1/Z-b-! B"'))###$7! "+%'#A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! *7A!%#*A!B#'! ^G13F/!./1/Z95-A!./1/Z-b-! B"'))###$7! "+%)(AB#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! ("! DUSBD& 7Q! S5./1/6.3-15/!3G13F/!$! G-:2/.9@-:5/!3G13F/!69@! <I?-@/!5-.2/4-25/! @9630/5.-V<2/! *'''"###$)! Q+'"#A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! W9@-5-! (%! DVSBD& 7*#! ,-@9F?-@52-!G9Z.:/?-! 3?/@G69F!E9G19:-52-! *'')'Q##$7! 'B+%#QA##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! W9@-5-! (B! DWSBD& '#B! c/9@/.G6/!3G13F/! *)(%%###$)! B+*"BA##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! W9@-5-! (*! DXSBD& 7*)! SI?-@-!LTdXD$-! *)'"(###$(! B+B##A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! W9@-5-! (7! DYSBD& 7Q! S5./1/6.3-15/!3G13F/!$! L.?-./F<2-!?-I:92-!E-0/.5/! 9EN<5/! *)'"(###$(! (+()7A#*! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! W9@-5-! (Q! DZSBD& 7Q! S5./1/6.3-15/!3G13F/!$! E?9V2/5-!:?<2/@59G.<! 5/6?/.5<5-! *)()Q###$*! '+Q"#A77! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! W9@-5-! "#! UCSBD& (! ^G13F/!9F1-K-:-52-!=59:<5/A! E9?.-1<C! *Q(")###$B! "+**(AB#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! W9@-5-! ! !

Stranica 13 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Roba i usluge procijenjene vrijednosti do 26.540,00 EUR, odnosno radovi procijenjene vrijednosti do 66.360,00 EUR, nabavljat će se sukladno internom aktu naručitelja. Članak 3. Sve postupke javne nabave, radova, roba i usluga provodi stručno povjerenstvo imenovano od strane Naručitelja. Članak 4. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije i na internetskim stranicama Općine Sirač. KLASA: 400-05/23-01/1 URBROJ: 2103-17-2-23-5 DATUM: 07.07.2023. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r. 79. Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije" broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 28. sjednici, održanoj dana 16.08.2023. godine, donijelo je II. IZMJENE PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu Članak 1. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ("Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije", broj 12/22, 03/23) u članku 1. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.1. Društveni (kulturni) domovi pod točka: 1.1.3.Uređenje kuhinje i sanitarnog čvora mijenja se i glasi: 1 REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO – BILOGORSKA !UPANIJA OP!INA SIRA" OP"INSKO VIJE"E ______________________________ KLASA: 363-05/22-01/2 URBROJ: 2103-17-01-23-3 Sira#, 16.08.2023. Temeljem #lanka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 32/20) i #lanka 32. Statuta Op$ine Sira# (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije« broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) a na prijedlog Op$inskog na#elnika, Op$insko vije$e Op$ine Sira# na svojoj 28. sjednici, odr%anoj dana 16.08.2023. godine, donijelo je II. IZMJENE PROGRAMA gra#enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu &lanak 1. U Programu gra'enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije«, broj 12/22, 03/23) u #lanku 1. u dijelu 1. Postoje$e gra'evine komunalne infrastrukture koje $e se rekonstruirati i na#in rekonstrukcije u to#ci 1.1. Dru(tveni (kulturni) domovi pod to#ka: 1.1.3.Ure'enje kuhinje i sanitarnog #vora mijenja se i glasi: Teku$e i investicijsko ure#enje Hrvatskog doma (R606, 832, 833) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 6.616,46 66.955,98 73.572,44 Op$i prihodi i primici, Pomo$i dr%avnog prora#una, Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS, Rezultat poslovanja Planirana sredstva u 2023.g 6.616,46 66.955,98 73.572,44 Op$i prihodi i primici, Pomo$i dr%avnog prora#una, Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS, Rezultat poslovanja Oprema (kuhinja) 664,00 -664,00 0,00 Op$i prihodi i primici Oprema (sanitarni #vor) 664,00 -664,00 0,00 Op$i prihodi i primici Gra'evinski radovi 0,00 28.768,41 28.768,41 Op$i prihodi i primici 0,00 32.000,00 32.000,00 Pomo$i dr%avnog prora#una 0,00 5.841,53 5.841,53 Rezultat poslovanja Stru#ni nadzor 0,00 1.674,04 1.674,04 Op$i prihodi i primici 2.075,96 0,00 2.075,96 Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS Projektna dokumentacija 3.212,50 0,00 3.212,50 Op$i prihodi i primici Planiranim sredstvima je predviđeno uređenje vanjskog ulaza, vađenje postojeće unutarnje i vanjske stolarije, izrada nove termo i hidroizolacije, uređenje zidova i postavljanje nove keramike te postavljanje novih rasvjetnih tijela. Opremanje kuhinje se za sada planira tek sljedeće godine u drugoj fazi.

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Članak 2. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/22, 03/23) u članku 2. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.2. Građevine javne namjene pod točka: 1.2.2. Izgradnja civilne streljane mijenja se i glasi: 2 Planiranim sredstvima je predvi'eno ure'enje vanjskog ulaza, va'enje postoje$e unutarnje i vanjske stolarije, izrada nove termo i hidroizolacije, ure'enje zidova i postavljanje nove keramike te postavljanje novih rasvjetnih tijela. Opremanje kuhinje se za sada planira tek sljede$e godine u drugoj fazi. &lanak 2. U Programu gra'enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije«, broj 12/22, 03/23) u #lanku 2. u dijelu 1. Postoje$e gra'evine komunalne infrastrukture koje $e se rekonstruirati i na#in rekonstrukcije u to#ci 1.2. Gra'evine javne namjene pod to#ka: 1.2.2. Izgradnja civilne streljane mijenja se i glasi: Izgradnja civilne streljane (R822) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 1.328,00 15.063,27 16.391,27 )umski doprinos, Pomo$i dr%avnog prora#una Planirana sredstva u 2023.g 1.328,00 15.063,27 16.391,27 )umski doprinos, Pomo$i dr%avnog prora#una Gra'evinski radovi 0,00 16.391,27 16.391,27 Pomo$i dr%avnog prora#una Projektna dokumentacija 1.328,00 -1.328,00 0,00 )umski doprinos Izgradnja streljane obuhva$a: • izradu dokumentacije • isho'enje gra'evinske dozvole i • gra'evinske radove. 1.2.3. Rekonstrukcija i dogradnja dje#jeg vrti$a mijenja se i glasi: Rekonstrukcija i dogradnja dje%jeg vrti$a (R823) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranje Ukupna vrijednost investicije 28.614,53 -15.614,53 13.000,00 Rezultat poslovanja, Pomo$i dr%avnog prora#una Planirana sredstva u 2023.g 28.614,53 -15.614,53 13.000,00 Rezultat poslovanja, Pomo$i dr%avnog prora#una Projektna dokumentacija 18.841,53 -5.841,53 13.000,00 Rezultat poslovanja 9.773,00 -9.773,00 0,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Rekonstrukcija i dogradnja dje#jeg vrti$a obuhva$a: • pripremu dokumentacije za dogradnju. Izgradnja streljane obuhvaća: - izradu dokumentacije - ishođenje građevinske dozvole i - građevinske radove. 1.2.3. Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića mijenja se i glasi: 2 Planiranim sredstvima je predvi'eno ure'enje vanjskog ulaza, va'enje postoje$e unutarnje i vanjske stolarije, izrada nove termo i hidroizolacije, ure'enje zidova i postavljanje nove keramike te postavljanje novih rasvjetnih tijela. Opremanje kuhinje se za sada planira tek sljede$e godine u drugoj fazi. &lanak 2. U Programu gra'enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije«, broj 12/22, 03/23) u #lanku 2. u dijelu 1. Postoje$e gra'evine komunalne infrastrukture koje $e se rekonstruirati i na#in rekonstrukcije u to#ci 1.2. Gra'evine javne namjene pod to#ka: 1.2.2. Izgradnja civilne streljane mijenja se i glasi: Izgradnja civilne streljane (R822) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 1.328,00 15.063,27 16.391,27 )umski doprinos, Pomo$i dr%avnog prora#una Planirana sredstva u 2023.g 1.328,00 15.063,27 16.391,27 )umski doprinos, Pomo$i dr%avnog prora#una Gra'evinski radovi 0,00 16.391,27 16.391,27 Pomo$i dr%avnog prora#una Projektna dokumentacija 1.328,00 -1.328,00 0,00 )umski doprinos Izgradnja streljane obuhva$a: • izradu dokumentacije • isho'enje gra'evinske dozvole i • gra'evinske radove. 1.2.3. Rekonstrukcija i dogradnja dje#jeg vrti$a mijenja se i glasi: Rekonstrukcija i dogradnja dje%jeg vrti$a (R823) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranje Ukupna vrijednost investicije 28.614,53 -15.614,53 13.000,00 Rezultat poslovanja, Pomo$i dr%avnog prora#una Planirana sredstva u 2023.g 28.614,53 Rezultat poslovanja, Pomo$i dr%avnog prora#una Projektna dokumentacija 18.841,53 9.773,00 0,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Rekonstrukcija i dogradnja dje#jeg vrti$a obuhva$a: • pripremu dokumentacije za dogradnju. Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića obuhvaća: - pripremu dokumentacije za dogradnju. 1.2.5. Semaforizacija pješačkog prijelaza u ulici S.Radića mijenja se i glasi: 1.2.5. Semaforizacija pje(a#kog prijelaza u ulici S.Radi$a mijenja se i glasi: Ulaganja na tu#u imovinu - Semaforizacija pje&a%kog prijelaza u ulici S.Radi$a (R746, 555) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 6.637,00 68.883,00 75.520,00 Op$i prihodi i primici, Komunalna naknada, Pomo$i dr%avnog prora#una Planirana sredstva u 2023.g 6.637,00 68.883,00 75.520,00 Op$i prihodi i primici, Komunalna naknada, Pomo$i dr%avnog prora#una Gra'evinski radovi 0,00 16.019,00 16.019,00 Op$i prihodi i primici 6.637,00 0,00 6.637,00 Komunalna naknada 0,00 52.864,00 52.864,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Projektom je predvi'en pje(a#ki semafor sa detektorom brzine kretanja vozila, ugradnja „Smart“ preventivnog pokaziva#a brzine, postavljanje prometnih znakova sa LED povr(inskim osvjetljenjem te pobolj(anje vertikalne prometne signalizacije.

Stranica 15 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Projektom je predviđen pješački semafor sa detektorom brzine kretanja vozila, ugradnja "Smart" preventivnog pokazivača brzine, postavljanje prometnih znakova sa LED površinskim osvjetljenjem te poboljšanje vertikalne prometne signalizacije. 1.2.6. Izgradnja dječjeg igrališta 3 Planirana sredstva u 2023.g 6.637,00 68.883,00 75.520,00 Komunalna naknada, Pomo$i dr%avnog prora#una Gra'evinski radovi 0,00 16.019,00 16.019,00 Op$i prihodi i primici 6.637,00 0,00 6.637,00 Komunalna naknada 0,00 52.864,00 52.864,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Projektom je predvi'en pje(a#ki semafor sa detektorom brzine kretanja vozila, ugradnja „Smart“ preventivnog pokaziva#a brzine, postavljanje prometnih znakova sa LED povr(inskim osvjetljenjem te pobolj(anje vertikalne prometne signalizacije. 1.2.6. Izgradnja dje#jeg igrali(ta Izgradnja dje%jeg igrali&ta (R874) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 0,00 32.871,04 32.871,04 Op$i prihodi i primici, Komunalna naknada, Pomo$i dr%avnog prora#una, Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS Planirana sredstva u 2023.g 0,00 32.871,04 32.871,04 Op$i prihodi i primici, Komunalna naknada, Pomo$i dr%avnog prora#una, Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS Gumene plo#e 0,00 2.832,00 2.832,00 Komunalna naknada 0,00 2.288,89 2.288,89 Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS 0,00 22.000,00 22.000,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Oprema 0,00 4.093,90 4.093,90 Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS Projektna dokumentacija 0,00 875,00 875,00 Op$i prihodi i primici Stru#ni nadzor 0,00 781,25 781,25 Op$i prihodi i primici Projekt $e se provoditi na lokaciji k.#.br.150, k.o.Sira# u sklopu Parka branitelja. Glavne aktivnosti koje se planiraju provesti su: nabava, doprema i ugradnja gumenih antistresnih podloga i igrala te provedba stru#nog nadzora gradnje kako bi svi predvi'eni radovi bili u skladu s relevantnim propisima. &lanak 3. U Programu gra'enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije«, broj 12/22, 03/23) u #lanku 3. u dijelu 1. Postoje$e gra'evine komunalne infrastrukture koje $e se rekonstruirati i na#in rekonstrukcije u to#ci 1.3. Nogostupi i ceste pod to#ka 1.3.1. Ceste mijenja se i glasi: Projekt će se provoditi na lokaciji k.č.br.150, k.o.Sirač u sklopu Parka branitelja. Glavne aktivnosti koje se planiraju provesti su: nabava, doprema i ugradnja gumenih antistresnih podloga i igrala te provedba stručnog nadzora gradnje kako bi svi predviđeni radovi bili u skladu s relevantnim propisima. Članak 3. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/22, 03/23) u članku 3. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.3. Nogostupi i ceste pod točka 1.3.1. Ceste mijenja se i glasi: Ulica Nikole Tesle (R701) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 0,00 23.726,33 23.726,33 Op$i prihodi i primici, Pomo$i dr%avnog prora#una Planirana sredstva u 2023.g 0,00 23.726,33 23.726,33 Op$i prihodi i primici, Pomo$i dr%avnog prora#una Gra'evinski radovi 0,00 17.476,33 17.476,33 Op$i prihodi i primici 0,00 5.000,00 5.000,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Stru#ni nadzor 0,00 1.250,00 1.250,00 Op$i prihodi i primici Projektom je predvi'eno zatvaranje cestovnog jarka radi sigurnosti prometovanja vozila te brojnosti djece ugradnjom na jednom dijelu kanalice. Kod velikih oborina dolazi do produbljivanja i odrona jarka te se na taj na#in potkopava asfalt. Projekt jo( nije odobren. &lanak 4. U Programu gra'enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije«, broj 12/22, 03/23) u #lanku 4. u dijelu 2. Gra'evine komunalne infrastrukture koje $e se graditi u ure'enim dijelovima gra'evinskog podru#ja pod to#ka Izgradnja trafostanice u poduzetni#koj zoni mijenja se i glasi: Izgradnja trafoPlan Projektom je predviđeno zatvaranje cestovnog jarka radi sigurnosti prometovanja vozila te brojnosti djece ugradnjom na jednom dijelu kanalice. Kod velikih oborina dolazi do produbljivanja i odrona jarka te se na taj način potkopava asfalt. Projekt još nije odobren.

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Članak 4. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/22, 03/23) u članku 4. u dijelu 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja pod točka Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj zoni mijenja se i glasi: 4 0,00 5.000,00 5.000,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Stru#ni nadzor 0,00 1.250,00 1.250,00 Op$i prihodi i primici Projektom je predvi'eno zatvaranje cestovnog jarka radi sigurnosti prometovanja vozila te brojnosti djece ugradnjom na jednom dijelu kanalice. Kod velikih oborina dolazi do produbljivanja i odrona jarka te se na taj na#in potkopava asfalt. Projekt jo( nije odobren. &lanak 4. U Programu gra'enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije«, broj 12/22, 03/23) u #lanku 4. u dijelu 2. Gra'evine komunalne infrastrukture koje $e se graditi u ure'enim dijelovima gra'evinskog podru#ja pod to#ka Izgradnja trafostanice u poduzetni#koj zoni mijenja se i glasi: Izgradnja trafostanice u poduzetni%koj (R622) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 13.273,00 -11.273,00 2.000,00 Pomo$i dr%avnog prora#una, Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasni(tvu JLS Planirana sredstva u 2023.g 13.273,00 -11.273,00 2.000,00 Pomo$i dr%avnog prora#una, Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasni(tvu JLS Gra'evinski radovi 6.571,00 -6.571,00 0,00 Pomo$i dr%avnog prora#una 6.702,00 -4.702,00 2.000,00 Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasni(tvu JLS &lanak 4. Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit $e se u “!upanijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske %upanije” i na internet stranici Op$ine Sira#. Predsjednik Vije$a: ___________________ (Branimir Miler, oec.) Članak 4. Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku Bjelovarskobilogorske županije" i na internet stranici Općine Sirač. KLASA: 363-05/22-01/2 URBROJ: 2103-17-01-23-3 Sirač, 16.08.2023. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=