ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 11 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Informati !ka obrada !"#$D& ! )*! %XSBD& Q#A!*Q%! ]-435-15/!3G13F/! *''))###$*! %+%()A'#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! Q#A!*Q%! ]-435-15/!3G13F/! *''))###$*! )#+%%'A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! )7! %YSBD& '"#! ]-@9:<!5-!695I/?:-V<2<!<! G-5-V<2<!L.-?9F!F?-@-! "%"%()##$7! (+QB%AB#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! )Q! %ZSBD& "#B! ]/695G.?36V<2-!5/?-I:?G.-5<H! V/G.-! "%"%"###$"! ('+###A##! M.:9?/5<! ,T! ^F9:9?! ,T! _?-:-52!'#'(+! `<G.9E-@! '#'(+! 9@R!'#+#)+'(+! '#! BCSBD& )#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%)*A! B#(A!BB(A!7")A!7B%! ]/E?/I/5.-V<2-!$!5-;-:-!E<N-! I-!E9.?/;/!0-5<Z/G.-V<2-!<! E?9.9691-! )%Q#####$*! "+#%*AB#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! )#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%)*A! B#(A!BB(A!7")! ]/E?/I/5.-V<2-!$!5-;-:-!E<N-! I-!E9.?/;/!0-5<Z/G.-V<2-!<! E?9.9691-! )%Q#####$*! (+Q)7A"#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! ')! B%SBD& )#A!"%A!'%%A!BB(A! B*(A!7")! ]/E?/I/5.-V<2-!$!5-;-:-! E96195-!I-!E9.?/;/! 0-5<Z/G.-V<2-!<!E?9.9691-! )7%(####$(! %+%'#A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! ''! BBSBD& )#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%)*A! B#(A!BB(A!7")A!7B%! ]/E?/I/5.-V<2-!$!5-;-:-! E?/H?-0;/5<H!E?9<I:9@-!I-! E9.?/;/!0-5<Z/G.-V<2-!<! E?9.9691-! )%7#####$B! (+%("A"#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! )#A!"%A!'"BA!'%%A! '%QA!"'"A!%#QA!%)*A! B#(A!BB(A!7")! ]/E?/I/5.-V<2-!$!5-;-:-! E?/H?-0;/5<H!E?9<I:9@-!I-! E9.?/;/!0-5<Z/G.-V<2-!<! E?9.9691-! )%7#####$B! (+"7(A'#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! '(! BDSBD& )#A!"%A!'%%A!'%QA! B*(A!7")! ]/E?/I/5.-V<2-!$!3F9G.<./12G6/! 3G13F/!I-!E9.?/;/! 0-5<Z/G.-V<2-!<!E?9.9691-! %%(#####$(! B+BQBA##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! '"! BUSBD& *"! L<.5<!<5:/5.-?!I-!a?:-.G6<!@90! ()######$B! (+Q#*A7#! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! *"! L<.5<!<5:/5.-?!I-!a?:-.G6<!@90! ()######$B! "+###A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! '%! BVSBD& )QA!B*A!"Q(A!%#%A! B#)A!7B'! ^?/@G6<!0-./?<2-1! (#)Q'###$)! %+'%7A*7! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!#*+#*+'(+! )QA!B*A!"Q(A!%#%A! B#)! ^?/@G6<!0-./?<2-1! (#)Q'###$)! "+Q"%AB)! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! @9R!#*+#*+'(+! SI0<2/52/5-! 'B! BWSBD& )'%! ^?/@G6<!5-02/K.-2!I-!:<2/N5<V3! (Q)(####$'! B+*'#A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+! '*! BXSBD& ""BA!%*)A!%7"! ^?/[-2<A!G.?92/:<!<!9E?/0-!I-! 9G.-1/!5-02/5/! (Q(#####$%! "+#"#A##! U/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,T! 9@R!'#+#)+'(+!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=