ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 107 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Sustava upravljanja kvalitetom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ("Županijski glasnik" broj 2/21). Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Županijskom glasniku. KLASA: 080-02/21-01/15 URBROJ: 2103-09-21-01 Bjelovar, 01. listopada 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 351. Na temelju članka 20. Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilgorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za odobravanje subvencija u lovstvu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. U Povjerenstvo za odobravanje subvencija u lovstvu Bjelovarsko-bilogorske županije imenuju se: 1. Zlatko Pavičić - za predsjednika, 2. Darko Bakarić - za člana, 3. Antun Horak -za člana, 4. Saša Čanak - za člana, 5. Boris Tomšić - za člana. Članak 2. U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo za odobravanje subvencija u lovstvu obavlja slijedeće poslove: - razmatra podnesene zahtjeve i utvrđuje ispunjavaju li uvjete za dodjelu subvencija, - ocjenjuje podnesene zahtjeve i opravdanost troškova, - utvrđuje prijedlog liste o dodjeli subvencija, te istu upućuje Županu na donošenje Odluke. Članak 3. S danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odobravanje subvencija u lovstvu Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 1/20.). Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/82 URBROJ: 2103-09-21-1 Bjelovar, 13. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 352. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 03. prosinca 2021. godine donosi ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području općine Končanica Članak 1. Proglašavam prirodnu nepogodu na području općine Končanica zbog sušnog razdoblja tijekom proljeća, ljeta i jeseni što je uzrokovalo velike materijalne štete na ribnjacima u periodu od siječnja do studenoga 2021. godine. Članak 2. Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke zaprimi prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu, te unese sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke. Članak 3. Sukladno članku 28. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 50 dana od dana donošenja ove Odluke prijavi Županijskom povjerenstvu konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku putem Registra šteta. Članak 4. Sukladno članku 31. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu štete u roku 60 dana od

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=