ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 120 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Članak 2. Roba i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radovi procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, nabavljat će se sukladno internom aktu naručitelja. Članak 3. Sve postupke javne nabave, radova, roba i usluga provodi stručno povjerenstvo imenovano od strane Naručitelja. Članak 4. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije i na internetskim stranicama Općine Sirač. KLASA: 406-01/21-01/1 URBROJ: 2111/04-02-21-17 DATUM: 30.11.2021. NAČELNIK: Igor Supan, mag. oec., v. r. 119. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik" br.19/09, 06/10, 03/13, 1/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 7. sjednici održanoj 11.11.2021. godine donosi: ODLUKU O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. U 5. izmjenama Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu ("Županijski glasnik" broj3/20) članak 1. petih izmjena Proračuna za 2021. godinu mijenja se i glasi: Plan 2021.g Povećanje / Novi plan Indeks smanjenje 2021.g RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 15.835.907,68 kn 73.876,44 kn 15.909.784,12 kn 1,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.048.000,00 kn 52.546,91 kn 1.100.546,91 kn 1,05 UKUPNO PRIHODA 16.883.907,68 kn 126.423,35 kn 17.010.331,03 kn 1,01 Rashodi poslovanja 10.745.436,81 kn -60.916,06 kn 10.684.520,75 kn 0,99 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.469.189,43 kn 187.339,41 kn 6.656.528,84 kn 1,03 UKUPNO RASHODA RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 17.214.626,24 kn 126.423,35 kn 17.341.049,59 kn 1,01 -330.718,56 kn 0,00 kn -330.718,56 kn 1,00 RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina 30.718,56 kn 0,00 kn 30.718,56 kn100,00% Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 kn 0,00 kn 300.000,00 kn 1,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn NETO FINANCIRANJE 300.000,00 kn 0,00 kn 300.000,00 kn 1,00 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOL. SREDSTVA IZ PRETH. GOD. -30.718,56 kn 0,00 kn -30.718,56 kn 1,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=