ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 121 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji Proračuna Općine Sirač za 2021.g u V. Izmjenama i dopunama povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi: V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU A. Račun Prihoda i primitaka Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 15.835.907,68 73.876,44 15.909.784,12 1,00 61 Prihodi od poreza 5.455.605,64 41.400,00 5.497.005,64 1,01 611 Porez i prirez na dohodak 5.300.605,64 41.400,00 5.342.005,64 1,01 613 Porezi na imovinu 141.000,00 0,00 141.000,00 1,00 614 Porezi na robu i usluge 14.000,00 0,00 14.000,00 1,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 7.245.802,04 -47.803,56 7.197.998,48 0,99 633 Pomoći iz proračuna 2.632.517,84 -7.253,56 2.625.264,28 1,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 149.000,00 -30.550,00 118.450,00 0,79 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 190.000,00 0,00 190.000,00 1,00 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4.274.284,20 -10.000,00 4.264.284,20 1,00 64 Prihodi od imovine 485.650,00 2.530,00 488.180,00 1,01 641 Prihodi od financijske imovine 20.750,00 2.530,00 23.280,00 1,12 642 Prihodi od nefinancijske imovine 464.150,00 0,00 464.150,00 1,00 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 750,00 0,00 750,00 1,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.471.800,00 85.500,00 2.557.300,00 1,03 651 Upravne i administrativne pristojbe 500,00 0,00 500,00 1,00 652 Prihodi po posebnim propisima 1.929.000,00 5.500,00 1.934.500,00 1,00 653 Komunalni doprinosi i naknade 542.300,00 80.000,00 622.300,00 1,15 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 170.050,00 -2.750,00 167.300,00 0,98 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 75.050,00 250,00 75.300,00 1,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 95.000,00 -3.000,00 92.000,00 0,97 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.000,00 -5.000,00 2.000,00 0,29 683 Ostali prihodi 7.000,00 -5.000,00 2.000,00 0,29 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU A. Račun Prihoda i primitaka Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 6 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.048.000,00 52.546,91 1.100.546,91 1,05 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 950.000,00 48.000,00 998.000,00 1,05 711 Prihodi od prodaje mater. imovine - prirodnih bogatstava 950.000,00 48.000,00 998.000,00 1,05 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 98.000,00 4.546,91 102.546,91 1,05 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 97.000,00 0,00 97.000,00 1,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 4.546,91 4.546,91 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 1.000,00 0,00 1.000,00 1,00 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 0,00 300.000,00 1,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=