ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 158 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Članak 2. Roba i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radovi procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, nabavljat će se sukladno internom aktu naručitelja. Članak 3. Sve postupke javne nabave, radova, roba i usluga provodi stručno povjerenstvo imenovano od strane Naručitelja. Članak 4. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku i na internetskim stranicama Općine Sirač. KLASA: 406-01/21-01/1 URBROJ: 2111/04-02-21-15 DATUM: 08.10.2021. NAČELNIK: Igor Supan, mag. oec., v. r. 132. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač, Načelnik Općine Sirač donosi IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 09/21) u članku 8. iz radnog mjesta pod rednim brojem 5. dodaje se novo radno mjesto 6. i 7. koje glasi: R.br. 6. Naziv radnog mjesta Viši stručni suradnik za razvojne projekte – Voditelj društvenog doma Šibovac Kategorija II. Potkategorija - Viši stručni suradnik Razina - Klasifikacijski rang 6. Broj izvršitelja 1. Opis razine mjerila za klasifikaciju radnih mjesta Potrebno stručno znanje Magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, položen vozački ispit B kategorije Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Jedinstvenog upravnog odjela Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Jedinstvenog upravnog odjela te povremenu komunikaciju izvan Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija Napomena: Sukladno članku 18. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 74/10, 125/14) iznimno na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financije može biti raspoređen, bez obveze obavljanja vježbeničke prakse, službenik koji tijekom službe stekne akademski naziv magistar struke ili stručni specijalist: - ako ima najmanje pet godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koja je propisan uvjet za jedan stupanj niže obrazovanje, - ako ima najmanje deset godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koja je propisan uvjet za dva stupnja niže obrazovanje. Opis poslova radnog mjesta Prati stanje iz područja europskih fondova na području RH, obavlja poslove vezane uz pripremu, izradu i vrednovanje projekata Općine Sirač, prikuplja podatke potrebne za izradu projekata, surađuje s resornim ministarstvima i institucijama koje sudjeluju na provedbi projekata, prati propise EU, sudjeluje u provedbi odobrenih programa i projekata, prati i analizira ostvarivanje općinskih programa i projekata, izrađuje izvješća, organizira i upravlja svim poslovima i aktivnostima u prostorijama Društvenog doma Šibovac, priprema godišnji plan aktivnosti Društvenog doma Šibovac, sudjeluje u praćenju financija, nabavi robe potrebne za redovno funkcioniranje doma, vodi evidenciju ulaznih

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=