ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 159 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK i izlaznih računa, blagajnu, izrađuje potrebne analize, izvješća, informacije i druge stručne materijale vezano za društveni dom Šibovac, vodi brigu o održavanju društvenog doma. Približan postotak vremena potreban za obavljanje posla 90% Obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, aktom Načelnika i Općinskog vijeća, te po neposrednom nalogu rukovoditelja. Približan postotak vremena potreban za obavljanje posla 10% R.br. 7 Naziv radnog mjesta Domar društvenog doma Šibovac (radno mjesto na 5. godina – provedba EU projekta) Kategorija IV. Potkategorija - Namještenici II. potkategorije Razina - I. Klasifikacijski rang - 11. Broj izvršitelja - 1. Opis razine mjerila za klasifikaciju radnih mjesta Potrebno stručno znanje Srednja stručna sprema ekonomske ili tehničke struke, položen vozački ispit B kategorije Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke Opis poslova radnog mjesta Brine o iznajmljivanju doma, vodi plan rezervacije doma unaprijed, održava prostorije doma i okoliš oko doma čistim i urednim, kontrolira stanje instalacija u domu i u slučaju potrebe prijavljuje svaki eventualni kvar, pažnjom dobrog gospodara brine o racionalnoj potrošnji vode, struje, energenata i svako veće odstupanje od redovne potrošnje prijavljuje općini, brine o sitnom inventaru, te prijavljuje svaki kvar ili lom, kad god je to potrebno, otključava i zagrijava dom za najavljeni skup ili sastanak, te zaključava dom i isključuje grijanje poslije održanog skupa, održava urednim pristup domu (staza, stepenice), u tijeku zime pazi da sistem grijanja radi na minimumu da ne dođe do smrzavanja, održava sanitarne čvorove čistim i opremljenim potrebnim sanitarnim sredstvima. Približan postotak vremena potreban za obavljanje posla 90% Obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, aktom Načelnika i Općinskog vijeća, te po neposrednom nalogu rukovoditelja. Približan postotak vremena potreban za obavljanje posla 10% Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku. KLASA: 023-05/21-01/3 URBROJ: 2111/04-02-21-2 Sirač, 14.12.2021. NAČELNIK: Igor Supan, mag. oec., v. r. 133. Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Načelnik Općine Sirač utvrđuje IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU u Jedinstveni upravni odjel Općine Sirač za 2021.g. Članak 1. U Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sirač za 2021. godinu ("Županijski glasnik", broj 2/21) članak 4. mijenja se i glasi "Utvrđuje se potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2021. godinu - 2 službenik VSS ekonomskog smjera“ Članak 2. Plan prijama u službu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Županijskom glasniku. KLASA: 112-01/21-01/1 URBROJ: 2111/04-02-21-2 Sirač, 14.12.2021. NAČELNIK: Igor Supan, mag. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=