ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 83 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Godina Vrsta prirodne nepogode Iznos prijavljene štete Ukupno dodijeljena pomoć SUŠA 2.770.015,62 SUŠA 3.116.281,14 SUŠA 3.071.533,07 2021. POTRES 40.349.452,74 MRAZ 2.691.816,77 MRAZ 197.976,79 SUŠA 96.591.453,57 SUŠA 18.110.952,82 SUŠA 3.134.440,26 SUŠA 49.709.606,59 SUŠA 1.943.295,69 UKUPNO: 1.446.493.078,63 38.288.232,70 4. DRUGE MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA Nadležna tijela za provedbu mjera sa ciljem djelomičnog ublažavanja šteta uslijed prirodnih nepogoda jesu: - Vlada Republike Hrvatske, - povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, - nadležna ministarstava (za financije, poljoprivredu, gospodarstvo, graditeljstvo i prostorno uređenje, zaštitu okoliša i energetiku, more, promet i infrastrukturu), - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Bjelovarsko-bilogorske županije surađuje s općinskim i gradskim povjerenstvima i Državnom povjerenstvom za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i usklađuje sve potrebne mjere i postupke oko provođenja ovog Plana sukladno Zakonu. Prilikom provedbi mjera sa ciljem djelomičnog ublažavanja šteta od prirodnih nepogoda o kojima odlučuju spomenuta nadležna tijela, obavezno se uzima u obzir opseg nastalih šteta i utjecaj prirodnih nepogoda na stradanja stanovništva, ugrozu života i zdravlja ljudi, onemogućavanje nesmetanog funkcioniranja gospodarstva, a posebice ugroženih skupina na područjima zahvaćenom prirodnom nepogodom kao što je socijalni ili zdravstveni status. 5. ZAVRŠNE ODREDBE Nadležno upravno tijelo Županije će upoznati sa sadržajem ovog Plana sve subjekte koji su predviđeni kao izvršitelji pojedinih mjera. Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije jednom godišnje razmatra izvješće o izvršenju Plana djelovanja za proteklu kalendarsku godinu. Ovaj Plan djelovanja na području prirodnih nepogoda za Bjelovarsko-bilogorsku županiju u 2022. godini objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-11/21-01/2 URBROJ: 2103/1-01-21-2 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 114. Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o ublažavanju i otklanjaju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19.) i članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. godine donijela je RJEŠENJE o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Za članove Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Bjelovarsko-bilogorske

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=