ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 84 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 županije (dalje u tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 1. Zlatko Pavičić, dipl. ing. agr. – za predsjednika, 2. Suzana Raguž Pehar, dipl. oec. – za zamjenicu predsjednika, 3. Dalibor Jurina, mag. ing. agr. – za člana, 4. Saša Križ, dipl. ing. arh. – za člana, 5. Ljiljana Kocijan Gusić, upravni pravnik – za članicu. Članak 2. Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 1. usklađuje rad gradskih i općinskih povjerenstava, 2. provjerava i utvrđuje konačnu procjenu šteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa svojeg područja, 3. podnosi Državnom povjerenstvu pri jedlog s obrazloženjem za odobravanje žurne novčane pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode, 4. po potrebi izravno na terenu i području zahvaćenom prirodnom nepogodom obavlja izvid štete na imovini u kojem mogu sudjelovati predstavnici nadležnih ministarstava odnosno pravne osobe, ovisno o vrsti i posljedicama prirodne nepogode i nastale štete, 5. objedinjuje i prosljeđuje putem Registra šteta Državnom povjerenstvu konačne procjene šteta te konačno izvješće o utrošku sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u gradovima odnosno općinama na području županije, 6. imenuje stručno povjerenstvo na temelju prijedloga općinskog odnosno gradskog povjerenstva, 7. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti, 8. obavlja i druge poslove određene odlukom o osnivanju, odnosno poslove koje provodi u suradnji s Državnim povjerenstvom. Članak 3. Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 4. Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za poljoprivredu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 5. Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ("Županijski glasnik", broj 4/19). Članak 6. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „ Županijskom glasniku“. KLASA: 080-01/21-01/73 URBROJ: 2103/1-01-21-2 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 115. Na temelju članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 7/14) i članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine donijela je ODLUKU o pokretanju postupka izbora Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Ovom Odlukom pokreće se postupak izbora Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Savjet) i utvrđuje sadržaj javnog poziva za kandidiranje članova Savjeta. Članak 2. Sastavni dio ove Odluke je tekst javnog poziva koji će se objaviti na web stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 3. Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana od dana objave javnog poziva na web stranicama iz članka 2. ove Odluke. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". Klasa: 080-01/21-01/75 Urbroj: 2103/1-17-21-2 Bjelovar, 14. 12. 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r . 115 b. Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14), a u skladu sa člankom 3. i 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik"

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=