ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Broj 6 - GODINA MMXXII. Bjelovar, 21. srpnja 2022. ISSN 1331-3819 AKTI ŽUPANA 147. Temeljem članka 45. stavka 7. Zakona o lovstvu ("Narodne novine", broj 99/18, 32/19 i 32/20), članka 48. Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenja i revizije lovnogospodarskih osnova za zajednička lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 5/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 20. srpnja 2022. godine, donio je ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka revizije lovnogospodarske osnove za zajedničko otvoreno lovište broj: VII/114 – "DABRAVINE" Članak 1. U Povjerenstvo za provedbu ispitnog postupka revizije lovnogospodarske osnove za zajedničko otvoreno lovište broj: VII/114 – "DABRAVINE" (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 1. Robert Pavlović, dipl. ing. šum. – predsjednik Povjerenstva, 2. mr. Domagoj Križaj, dipl. ing. šum., predstavnik Ministarstva poljoprivrede – član, 3. Boris Tomšić, dr. vet. med. – član. Članak 2. Zadaća Povjerenstva je provesti ispitni postupak revizije elaborata lovnogospodarske osnove za zajedničko otvoreno lovište broj: VII/114 – "DABRAVINE", te izraditi i dostaviti mišljenje Županu u roku od 15 dana od dana završetka ispitnog postupka. Članak 3. Početak rada Povjerenstva utvrđuje predsjednik Povjerenstva u dogovoru s lovoovlaštenikom i članovima Povjerenstva. Članak 4. Povjerenstvo ispitni postupak provodi u lovištu za koje je izrađena lovnogospodarska osnova, a radu Povjerenstva dužan je prisustvovati predstavnik lovoovlaštenika i izrađivač elaborata. Administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za poljoprivredu. Članak 5. Članovi Povjerenstva, koji nisu zaposlenici Županije, imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu Povje-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=