ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 renstva a obračunava se u visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji, koja se priznaje službenicima u upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije te naknadu putnih troškova. Član Povjerenstva koji je službenik Županije nema pravo na naknadu za sudjelovanje u radu Povjerenstva. Članak 6. Troškovi ispitnog postupka elaborata lovnogospodarske osnove za zajedničko otvoreno lovište broj: VII/114 – "DABRAVINE" iznose 1.000,00 kuna, a dužan ih je snositi podnositelj zahtjeva, odnosno lovoovlaštenik. Troškove iz stavka 1. ovog članka potrebno je uplatiti prije radne sjednice Povjerenstva na broj IBAN Bjelovarsko-bilogorske županije HR87 2340009 1800007002, MODEL HR 68, Poziv na broj 5312-OIB uplatitelja. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 323-02/22-01/3 URBROJ: 2103-09-22-4 Bjelovar, 20. srpnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 148. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 14. srpnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Čistopis Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Čistopis Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, donijet na sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 29. travnja 2022. godine. Navedeni Čistopis Statuta sadrži: - Statut Bolnice, donijet na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 27. 04. 2016. godine te je na isti dana Suglasnost Župana Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 500-01/16-01/17, URBROJ: 2103-09-1611, od 08. 06. 2016. godine, - Izmjene i dopune Statuta Bolnice, koje je Upravno vijeće donijelo na sjednici održanoj 27. 06. 2018. godine te je na iste dana Suglasnost Župana Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 500-01/18-01/6, URBROJ: 2103-09-18-19, od 31. 08. 2018. godine, - Izmjene i dopune Statuta Bolnice, koje je Upravno vijeće donijelo na sjednici održanoj 18. 04. 2019. godine te je na iste dana Suglasnost Župana Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 500-01/19-01/41, URBROJ: 2103-09-19-5, od 14. 05. 2019. godine, - Izmjene i dopune Statuta Bolnice, koje je Upravno vijeće donijelo na sjednici održanoj 23. 12. 2021. godine te je na iste dana Suglasnost Župana Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 500-01/22-01/2, URBROJ: 2103-09-22-9, od 02. 03. 2022. godine, - Izmjene i dopune Statuta Bolnice, koje je Upravno vijeće donijelo na sjednici održanoj 28. 02. 2022. godine te je na iste dana suglasnost Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 500-01/22-01/2, UBROJ: 2103/1-01-22-8, od 11. ožujka 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-30 Bjelovar, 14. srpnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 149. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 13. srpnja 2022. godine donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na III. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na III. izmjenu i dopunu popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini, koja se odnosi na: Daruvarske toplice, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju, Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije i Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=