ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 111 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Suše razorno i dugoročno utječu na ekosustave, a time i na sve vidove okoliša. Osobito je ugrožena biološka raznolikost regija pogođenih sušom. S ekološkog stanovišta jedna od najozbiljnijih, najočiglednijih i najtežih posljedica suša je stvaranje suhih područja i širenje pustinja. Ovaj proces je u globalnom smislu ubrzan tijekom dvadesetog stoljeća kao posljedica međudjelovanja naglog demografskog razvoja, negativnog utjecaja rada čovjeka (sječe šuma, prenamjene korištenja zemljišta i organiziranja intenzivne, ali ne i održive poljoprivredne proizvodnje) te promjena i/ili varijabilnosti klime na Zemlji, globalnog zagrijavanja prije svega. Suše se javljaju polagano, traju dugo, čak vrlo dugo (više desetaka godina) te zahvaćaju velika prostranstva. Prostornu raspodjelu suša nemoguće je unaprijed točno locirati. Često se puta padanjem jedne značajnije oborine zaključuje suša na nekom dijelu područja, ali se nastavlja na drugim okolnim područjima. U novije vrijeme sve se češće razmatra pojam ekološke suše. On se veže s nedostatkom vode koji uzrokuje stres u ekosustavu te negativno utječe na život biljaka i životinja. Vezano s posljedicama suša na ekonomiju i društvo treba spomenuti pojam socio-ekonomske suše. Negativne ekonomske posljedice suša najsnažnije se osjećaju u gusto naseljenim područjima u kojima je razvijena industrijska i poljoprivredna proizvodnja. Ljudske djelatnosti zasnovane na korištenju velikih količina vode, osobito za potrebe navodnjavanja, pretjerano crpljenje podzemnih i površinskih voda intenziviraju razvoj suše ili ih čak i uzrokuju. 6.5.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na život i zdravlje ljudi Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni. S obzirom na učinke koje posljedice suše mogu imati na stanovništvo, posljedice na životi zdravlje ljudi procijenjene su malenim, točnije posljedicama će biti zahvaćeno više od 0,001% stanovništva. Tablica 46: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! "#$%&'(%!*Z!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! I!&4='92!=$'92<2!B=2!B2!82A:2!$%1<%#$%!649%<!25434A52!B7A2,!.&!B2!=2D2!B!&2/4B#%#54<!=4/2! 549'! 71$45792! B#$2B! 7! 254B7B#%=7! #2! &2?%#'=&4! 7#9282! &%! D'=4#! 0'39%5%! '! D'=4#'&9%,! a21%&4! B! 64B392/'(%<%! B7A%! &%! 254&4<'97! '! /$7A#=4! #$20%! B64<2&7#'! 649%<! B4('4Y254&4<B52! B7A2,! R2?%#'=&2!254&4<B52!64B392/'(2!B7A%!&%9B&%D&'92!B2!4B92:%97!7!?7B#4!&%B2392&'<!64/$789'<%! 7!549'<%!92!$%1='92&%!'&/7B#$'9B5%!'!643946$'=$2/&%!6$4'1=4/&9%,!i97/B52!/923%#&4B#'!1%B&4=%&2! &%! 54$'A#2&97! =23'5'>! 543'8'&%! =4/2@! 4B40'#4! 1%! 64#$202! &%=4/&9%=%&9%@! 6$2#92$%&4! ($6392&92! 64/12<&'>!'!64=$A'&B5'>!=4/%!'&#2&1'='$%97!$%1=49!B7A2!'3'!'>!8%5!'!71$45797,! Z,P,Z,M,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!B7A2!&%!D'=4#!'!1/$%=392!397/'! ! ;4B392/'(2!&%!D'=4#! '!1/$%=392! 397/'!6$'5%1797!B2!7576&'<!0$492<! 397/'! G/40'=2&! 92/&4B#%=&'<! 10$%9%&92<@! 021! 64/&2$'=%&9%H! 1%! 5492! B2! 6$4(92&9792! 5%54! <4?7! 0'#'! 7! B%B#%=7! &254?! 4/! 6$4(2B%!&%B#%3'>!5%4!64B392/'(%!/4?%J%9%!46'B%&'>!B(2&%$'92<!F!64?'&73'@!413'92J2&'@!4043923'@! 2=%57'$%&'@!10$'&7#'!'!B534&92&',!! ! "! 401'$4<! &%! 78'&52! 5492! 64B392/'(2! B7A2! <4?7! '<%#'! &%! B#%&4=&'A#=4@! 64B392/'(2! &%! D'=4#'! 1/$%=392!397/'!6$4('92&92&2!B7!<%32&'<@!#48&'92!64B392/'(%<%!:2!0'#'!1%>=%:2&4!='A2!4/!C@CCMd! B#%&4=&'A#=%,!! =&KL+M&!:[N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!O+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!c!J6X&! Q+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! R'1,!4(&-1P-+0&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! X!C@C--! ! .! Q%32&2! C@C--!F!C@MC-! e! "! I<92$2&2! C@MC)!F!C@-))! ! :! \&%8%9&2! C@-ZZ!F!C@[[Z! ! T! N%#%B#$4K%3&2! C@[*e!X! ! ! Z,P,Z,-,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!B7A2!&%!?4B64/%$B#=4! ! ;4B392/'(2! &%! ?4B64/%$B#=4! 4/&4B2! B2! &%! 7576&7! <%#2$'9%3&7! '! K'&%&('9B57! A#2#7! 7! ?4B64/%$B#=7!&%B#%37!7#92(%92<!6$'92#&92,!Q%#2$'9%3&%!A#2#%!B!64B392/'(%<%!64!?4B64/%$B#=4! 6$'5%1792!B2!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2,!! "7A%!<4D2!&%&'92#'!A#2#7!4/!PC!Y!eCd!&%!643946$'=$2/&'<!573#7$%<%@!%!&2$'92#54!B2!/4?4/'!/%! &%B#%&2! MCCdY#&%! A#2#%,! ;$4('92&92&4! 92! /%! :2! 7B3'92/! /4?%J%9%! B! &%9?4$'<! <4?7:'<! 64B392/'(%<%! &%B#%#'! <%#2$'9%3&%! A#2#%! 64! ?4B64/%$B#=4! =2:%! 4/! -Cd! 63%&'$%&'>! B$2/B#%=%! 6$4$%87&%!.6:'&2@!#48&'92!=2:%!4/!-,))-,[PM@CC!57&%,! ! ! ! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! =&KL+M&!:^N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!214*15&'4(P1!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!c!J6X&! F14*15&'4(P1! %&()21'+,&! B14L,)5+M&! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! ! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! e! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! ! ! Z,P,Z,+,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%! B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/! B7A2!&%!/$7A#=2&7! B#%0'3&4B#! '! 643'#'57! ! ;$4(92&%!64B392/'(%!&%!/$7A#=2&7!B#%0'3&4B#'!'!643'#'57!=21%&%!92!&%!4A#2:2&9%!1?$%/%!7!549'<%! B7!B<92A#2&2!53978&2!'&B#'#7('92!'!4A#2:2&92!5$'#'8&2!'&K$%B#$75#7$2,!! ;4B392/'(2! 1%!_$7A#=2&7! B#%0'3&4B#! '! 643'#'57! 'B5%1797! B2! 7!<%#2$'9%3&49! A#2#'! '! #4! 1%! A#2#7! &%! 6.5.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na gospodarstvo Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine. Suša može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da nastane 100%- tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% planiranih sredstava proračuna Općine, točnije veća od 2.442.751,00 kuna. Tablica 47: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=