ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 112 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 6.5.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture. Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja. Društvena stabilnost = (KI+Građevine (ustanove)javnog društvenog značaja) 2 Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini. S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše imala neznatan utjecaj na proračun Općine. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna, odnosno manja od 61.068,78 kuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice. 6.5.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše Tablica 48: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Suša !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! =&KL+M&!:^N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!214*15&'4(P1!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!c!J6X&! F14*15&'4(P1! %&()21'+,&! B14L,)5+M&! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! ! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! e! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! ! ! Z,P,Z,+,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%! B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/! B7A2!&%!/$7A#=2&7! B#%0'3&4B#! '! 643'#'57! ! ;$4(92&%!64B392/'(%!&%!/$7A#=2&7!B#%0'3&4B#'!'!643'#'57!=21%&%!92!&%!4A#2:2&9%!1?$%/%!7!549'<%! B7!B<92A#2&2!53978&2!'&B#'#7('92!'!4A#2:2&92!5$'#'8&2!'&K$%B#$75#7$2,!! ;4B392/'(2! 1%!_$7A#=2&7! B#%0'3&4B#! '! 643'#'57! 'B5%1797! B2! 7!<%#2$'9%3&49! A#2#'! '! #4! 1%! A#2#7! &%! 5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'! '! A#2#'! &%! ?$%J2='&%<%! 4/! /$7A#=2&4?! 1&%8%9%,! N%#2?4$'9%! _$7A#=2&2! B#%0'3&4B#'! '! 643'#'52! /40'=%! B2! B$2/&94<! =$'92/&4B#'! 5%#2?4$'9%! N$'#'8&2! '&K$%B#$75#7$2! GNSH! '! IB#%&4=%`?$%J2='&%!9%=&4?!'!/$7A#=2&4?!1&%8%9%,! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!Y!!"!!"#$%&'(%! !"#$%&'( !"#$%&!!"#$%&'()*!!"#$#%# ! ! I576&%!<%#2$'9%3&%!A#2#%!6$'5%1%&%!92!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2@!%54!92!A#2#%!&%!5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'!4/!1&%8%9%!1%!K7&5('4&'$%&92!/$7A#=%@!#48&'92!B%<476$%=2!7!(923'&',!! "!401'$4<!&%!#4!/%!B2!64B392/'(2!/$7A#=2&2!B#%0'3&4B#'!'!643'#'52!'B5%1797!7!<%#2$'9%3&49!A#2#'!'! #4! 1%! A#2#7! &%! 5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'! '! A#2#'! &%! ?$%J2='&%<%! 4/! /$7A#=2&4?! 1&%8%9%! 6$4('92&92&4! 92!/%!0'!7576&%!<%#2$'9%3&%! A#2#%!71$454=%&%!/4?%J%92<! B!&%9?4$'<!<4?7:'<! 64B392/'(%<%! 7B3'92/! B7A2! '<%3%! &21&%#%&! 7#92(%9! &%! 6$4$%87&!.6:'&2,! ! ;$4(92&9792! B2! /%! 0'! &%B#%3%!A#2#%!0'3%!<%&9%!4/!C@Pd!6$4$%87&%@!4/&4B&4!<%&9%!4/!ZM,CZe@[e!57&%,!;$2<%!#4<2! A#2#%!92!6$4('92&92&%!1%&2<%$'=4<!#2!B2!&2:2!6$'5%1%#'!#%03'8&4!'!67#2<!<%#$'(2,! Z,P,Z,),!a92$49%#&4B#!649%=2!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!B7A2! ! 6.5.7. Matrica ukupnog rizika – Suša

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=