ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 119 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Od erozije nožice stradaju i strme morske obale. Kada je potrebno iz preventivnih ili nekih drugih razloga promijeniti ravnotežu kosine, može se to učiniti na više načina. Danas postoje gradiva znatno lakša od tla, koja mogu poslužiti za izradu nasipa na vrhu kosine, a da se ona pri tom ne optereti. Isto je tako moguće zaštititi i dodatno opteretiti nožicu. U nekim slučajevima potrebno je klizišta „pridržati“ potpornim građevinama. To se često pokazalo neuspješnim, ali ako je baš nužno, izvode se građevine koje dobro podnose određene deformacije i pomake bez opasnosti od značajnih oštećenja ili rušenja. U stijenskoj masi, pri izvođenu usjeka i zasjeka, zaštita kosina ovisi o tome treba li se kosina stabilizirati ili se štiti samo površina koja se postupno raspada uslijed erozije. Za stabilizaciju kosina koriste se sidra i razni tipovi mreža s i bez ublaživača energije. Zasjeci i usjeci u mekim stijenama moraju se zaštititi od rastrožbe, koja je uvjetovana djelovanjem atmosferilija zatvaranjem pokosa prskanim betonom. Stabilnost kosina u ovim stijenama postiže se raznim geotehničkim zahvatima, kombiniranjem sidara i raznih površinskih nosača (blokovi, grede, roštilji). U nekim je slučajevima moguće učinke klizanja, odrona i kamenih lavina spriječiti zaštitnim građevinama. • Preventivne mjere Osnovni zadatak preventivnih mjera je da se labilnim padinama spriječi pojava klizišta. Kod već formiranih klizišta zadatak je onemogućiti dalji razvoj klizišta, te svesti na minimum ili izbjeći materijalne štete koje mogu nastati kao posljedica klizanja. Najčešće preventivne mjere su: - ublažavanje nagiba padine, - rasterećenje gornjih dijelova padine, - opterećenje donjih dijelova padine stvaranjem potpora, - postavljanje slaganih kamenih zidova („suhozida“) na manjim klizištima, - reguliranje površinskih voda na padini, - redovno održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, - redovno pražnjenje septičkih jama, - redovno održavanje i čišćenje drenažnih kanala, - sprječavanje podlokavanja obalskog područja, - pošumljavanje i obnavljanje vegetativnog pokrivača. 6.6.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na život i zdravlje ljudi Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni. S obzirom na učinke koje posljedice klizišta mogu imati na stanovništvo, posljedice na život i zdravlje ljudi procijenjene su malenim, točnije posljedicama će biti zahvaćeno više od 0,001% stanovništva. Tablica 49: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta ! ! "#$%&'(%! MC[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! • B')P)-(+P-)!U,)')! ! .B&4=&'! 1%/%#%5!6$2=2&#'=&'>!<92$%! 92!/%! B2! 3%0'3&'<!6%/'&%<%! B6$'928'!649%=%! 53'1'A#%,!N4/! =2:! K4$<'$%&'>! 53'1'A#%! 1%/%#%5! 92! 4&2<4?7:'#'! /%39'! $%1=49! 53'1'A#%@! #2! B=2B#'! &%!<'&'<7<! '3'! '1092:'!<%#2$'9%3&2!A#2#2!5492!<4?7!&%B#%#'!5%4!64B392/'(%!53'1%&9%,!! R%982A:2!6$2=2&#'=&2!<92$2!B7E! Y 703%D%=%&92!&%?'0%!6%/'&2@! Y $%B#2$2:2&92!?4$&9'>!/'9234=%!6%/'&2@! Y 46#2$2:2&92!/4&9'>!/'9234=%!6%/'&2!B#=%$%&92<!64#64$%@! Y 64B#%=39%&92!B3%?%&'>!5%<2&'>!1'/4=%!GqB7>41'/%fH!&%!<%&9'<!53'1'A#'<%@! Y $2?73'$%&92!64=$A'&B5'>!=4/%!&%!6%/'&'@! Y $2/4=&4!4/$D%=%&92!=4/4=4/&2!'!5%&%3'1%('9B52!<$2D2@! Y $2/4=&4!6$%D&92&92!B26#'85'>!9%<%@! Y $2/4=&4!4/$D%=%&92!'!8'A:2&92!/$2&%D&'>!5%&%3%@! Y B6$928%=%&92!64/345%=%&9%!40%3B54?!64/$789%@! Y 64A7<39%=%&92!'!40&%=39%&92!=2?2#%#'=&4?!645$'=%8%,! Z,Z,Z,M,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!53'1'A#%!&%!D'=4#!'!1/$%=392!397/'! ! ;4B392/'(2!&%!D'=4#! '!1/$%=392! 397/'!6$'5%1797!B2!7576&'<!0$492<! 397/'! G/40'=2&! 92/&4B#%=&'<! 10$%9%&92<@! 021! 64/&2$'=%&9%H! 1%! 5492! B2! 6$4(92&9792! 5%54! <4?7! 0'#'! 7! B%B#%=7! &254?! 4/! 6$4(2B%!&%B#%3'>!5%4!64B392/'(%!/4?%J%9%!46'B%&'>!B(2&%$'92<!F!64?'&73'@!413'92J2&'@!4043923'@! 2=%57'$%&'@!10$'&7#'!'!B534&92&',!! ! "!401'$4<!&%!78'&52!5492!64B392/'(2!53'1'A#%!<4?7!'<%#'!&%!B#%&4=&'A#=4@!64B392/'(2!&%!D'=4#!'! 1/$%=392!397/'!6$4('92&92&2!B7!<%32&'<@!#48&'92!64B392/'(%<%!:2!0'#'!1%>=%:2&4!='A2!4/!C@CCMd! B#%&4=&'A#=%,!! =&KL+M&!:dN!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!O+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!c!%L+/+X(&! Q+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! R'1,!4(&-1P-+0&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! X!C@C--! ! .! Q%32&2! C@C--!F!C@MC-! e! "! I<92$2&2! C@MC)!F!C@-))! ! :! \&%8%9&2! C@-ZZ!F!C@[[Z! ! T! N%#%B#$4K%3&2! C@[*e!X! ! ! Z,Z,Z,-,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!53'1'A#%!&%!?4B64/%$B#=4! ! 6.6.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na gospodarstvo Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine. Procjenjuje se da će pojava klizišta na području Općine imati značajan utjecaj na gospodarstvo Općine te da će eventualne štete nastale klizištima prelaziti 20% proračuna Općine, točnije štete će biti veće od 2.442.751,00 kuna.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=