ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 120 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Tablica 50: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta ! "#$%&'(%! MCe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! 6$'5%1792!B2!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2,!! ;$4(92&9792! B2! /%! :2! 649%=%! 53'1'A#%! &%! 64/$7897! .6:'&2! '<%#'! 1&%8%9%&! 7#92(%9! &%! ?4B64/%$B#=4! .6:'&2! #2! /%! :2! 2=2&#7%3&2! A#2#2! &%B#%32! 53'1'A#'<%! 6$23%1'#'! -Cd! 6$4$%87&%! .6:'&2@!#48&'92!A#2#2!:2!0'#'!=2:2!4/!-,))-,[PM@CC!57&%,! =&KL+M&!TgN!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!214*15&'4(P1!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!c!%L+/+X(&! F14*15&'4(P1! %&()21'+,&! B14L,)5+M&! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! ! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! e! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! ! ! Z,Z,Z,+,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!53'1'A#%!&%!/$7A#=2&7!B#%0'3&4B#!'! 643'#'57! ! ;$4(92&%!64B392/'(%!&%!/$7A#=2&7!B#%0'3&4B#'!'!643'#'57!=21%&%!92!&%!4A#2:2&9%!1?$%/%!7!549'<%! B7!B<92A#2&2!53978&2!'&B#'#7('92!'!4A#2:2&92!5$'#'8&2!'&K$%B#$75#7$2,!! ;4B392/'(2! 1%!_$7A#=2&7! B#%0'3&4B#! '! 643'#'57! 'B5%1797! B2! 7!<%#2$'9%3&49! A#2#'! '! #4! 1%! A#2#7! &%! 5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'! '! A#2#'! &%! ?$%J2='&%<%! 4/! /$7A#=2&4?! 1&%8%9%,! N%#2?4$'9%! _$7A#=2&2! B#%0'3&4B#'! '! 643'#'52! /40'=%! B2! B$2/&94<! =$'92/&4B#'! 5%#2?4$'9%! N$'#'8&2! '&K$%B#$75#7$2! GNSH! '! IB#%&4=%`?$%J2='&%!9%=&4?!'!/$7A#=2&4?!1&%8%9%,! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!Y!!"!!"#$%&'(%! !"#$%&'( !"#$%&!!"#$%&'()*!!"#$#%# ! ! I576&%!<%#2$'9%3&%!A#2#%!6$'5%1%&%!92!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2@!%54!92!A#2#%!&%!5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'!4/!1&%8%9%!1%!K7&5('4&'$%&92!/$7A#=%@!#48&'92!B%<476$%=2!7!(923'&',!! "!401'$4<!&%!#4!/%!B2!64B392/'(2!/$7A#=2&2!B#%0'3&4B#'!'!643'#'52!'B5%1797!7!<%#2$'9%3&49!A#2#'!'! #4! 1%! A#2#7! &%! 5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'! '! A#2#'! &%! ?$%J2='&%<%! 4/! /$7A#=2&4?! 1&%8%9%! 6$4('92&92&4! 92!/%!0'!7576&%!<%#2$'9%3&%! A#2#%!71$454=%&%!/4?%J%92<! B!&%9?4$'<!<4?7:'<! 64B392/'(%<%!7B3'92/!53'1'A#%!'<%3%!7<92$2&!7#92(%9!&%!6$4$%87&!.6:'&2,!!;$4(92&9792!B2!/%!0'! &%B#%3%!A#2#%!0'3%!=2:%!4/!C@Pd!6$4$%87&%@!4/&4B&4!=2:%!4/!ZM,CZe@[e!57&%,! IB3'92/!&%B#%&5%!53'1'A#%!&%!64/$7897!.6:'&2!/43%1'!/4!4A#2:2&9%!6$4<2#&2! '&K$%B#$75#7$2!#2! 1%B#49%!7!6$4<2#4=%&97,!R%B#%&54<!53'1'A#%@!?$%J2='&2!4/!/$7A#=2&4?!'!9%=&4?!1&%8%9%!&2!:2! 0'#'!7?$4D2&2,! ! ! 6.6.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na društvenu stabilnost i politiku Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture. Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja. Društvena stabilnost = (KI+Građevine (ustanove) javnog društvenog značaja) 2 Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini. S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta imala umjeren utjecaj na proračun Općine. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna, odnosno veća od 61.068,78 kuna. Uslijed nastanka klizišta na području Općine dolazi do oštećenja prometne infrastrukture te zastoja u prometovanju. Nastankom klizišta, građevine od društvenog i javnog značaja ne će biti ugrožene. Tablica 51: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! ! =&KL+M&!T$N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!0'+(+7-6!+-3'&4('60(6'6!c!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!]!%L+/+X(&! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!+!*1L+(+0&! H()()Z26K+M+!-&!0'+(+7-1,!+-3'&4('60(6'+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!0-!! 85&K'&-1! $! R21&%#&2!! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! ! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! e! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! ! ! =&KL+M&!T.N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!5'6X(P)-6!4(&K+L-14(!+!*1L+(+06!c!G12&\&,!4!-&,21'+U! U1269+U!*14L,)5+M&U&!]!%L+/+X(&! %&()21'+,&! E4(&-1P)Z2'&\)P+-)! ,&P-12_!5'6X(P)-12! +-()')4&! %'+(+7-&!+-3'&4('60(6'&! E06*-1! $! ! ! ! .! ! ! ! "! ! ! ! :! Z! e! e! T! ! ! ! ! Z,Z,Z,),!a92$49%#&4B#!649%=2!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!53'1'A#%! ! =&KL+M&!T"N!I,)'1,&(-14(!*1,&P)!512&\&,&!4!-&,21'+U!U1269+U!*14L,)5+M&U&!c!%L+/+X(&! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! I,)'1,&(-14(Z3')0P)-M+,&! %P&L+(&(+P-1! I,)'1,&(-14(! `')0P)-M+,&! 85&K'&-1! ablica 52: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! ! =&KL+M&!T$N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M& -&!0'+(+7-6!+-3'&4('60(6'6!c!G12&\&,!4!-&,21'+U!U 269+U! *14L,)5+M&U&!]!%L+/+X(&! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!+!*1L+(+0&! H()()Z26K+M+!-&!0'+(+7-1,!+-3'&4('60(6'+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!0-!! 85&K'&-1! $! R21&%#&2!! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! ! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! e! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! ! ! =&KL+M&!T.N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!5'6X(P)-6!4(&K+L-14(!+!*1L+(+06!c!G12&\&,!4!-&,21'+U! U1269+U!*14L,)5+M&U&!]!%L+/+X(&! %&()21'+,&! E4(&-1P)Z2'&\)P+-)! ,&P-12_!5'6X(P)-12! +-()')4&! %'+(+7-&!+-3'&4('60(6'&! E06*-1! $! ! ! ! .! ! ! ! "! ! ! ! :! Z! e! e! T! ! ! ! ! Z,Z,Z,),!a92$49%#&4B#!649%=2!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!53'1'A#%! ! =&KL+M&!T"N!I,)'1,&(-14(!*1,&P)!512&\&,&!4!-&,21'+U!U1269+U!*14L,)5+M&U&!c!%L+/+X(&! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! I,)'1,&(-14(Z3')0P)-M+,&!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=